سیمنار كارشناسی ارشد رشته عمران- زلزله – بررسی بردارهای ریتز وابسته به بار و روش MPA

 مطالب این پست :  سیمنار كارشناسی ارشد رشته عمران- زلزله – بررسی بردارهای ریتز وابسته به بار و روش MPA

   با فرمت ورد (دانلود متن کامل پایان نامه)

 

 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات

 

سیمنار كارشناسی ارشد رشته عمران- زلزله

 

موضوع:

بررسی بردارهای ریتز وابسته به بار و روش MPA

 

استاد راهنما:

دكتر محسن غفوری آشتیانی

 

نگارش:

حسین كیهانی

 

 

تابستان 1386


فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                              صفحه

فصل اول: آنالیز دینامیكی با استفاده از بردارهای ریتز وابسته به بار
بخش اول: تحلیل دینامیكی………………………………………………………………………………………………………..

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………

1-1- اصول اولیه تحلیل دینامیكی……………………………………………………………………………………………….

2-1- تعادل دینامیكی…………………………………………………………………………………………………………………

3-1- روش حل گام به گام…………………………………………………………………………………………………………

4-1- روش برهم نهی مدی………………………………………………………………………………………………………..

5-1- تحلیل طیف پاسخ……………………………………………………………………………………………………………..

6-1- حل در حوزه فركانس……………………………………………………………………………………………………….

7-1- حل معادلات خطی……………………………………………………………………………………………………………

بخش دوم: محاسبه بردارهای متعامد بر جرم و سختی………………………………………………………………………..

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………

1-2- روش جستجوی دترمینانی…………………………………………………………………………………………………

2-2- كنترل ترتیب استورم…………………………………………………………………………………………………………

3-2- متعامد سازی گرام اشمیت…………………………………………………………………………………………………

4-2- تكرار زیر فضای بلوكی……………………………………………………………………………………………………..

5-2- حل سیستمهای منفرد………………………………………………………………………………………………………..

6-2- ایجاد بردارهای ریتز وابسته به بار………………………………………………………………………………………

بخش سوم: كلیات روش LDR…………………………………………………………………………………………………..

1-3- روش جداسازی دو مرحله ای در تحلیل سازه ها…………………………………………………………………

   1-1-3- جداسازی مسائل خطی دینامیكی به وسیله برهم نهی مدی…………………………………………..

2-3- استفاده از بردارهای ریتز در دینامیك سازه ها……………………………………………………………………..

   1-2-3- روش ریلی برای سیستمهای تك درجه آزادی…………………………………………………………….

3-3- تولید خودكار بردارهای ریتز وابسته به بار…………………………………………………………………………..

4-3- تاثیر فرمول بندی اجزای محدود بر ایجاد بردارهای ریتز وابسته به بار…………………………………..

   1-4-3- ماتریس جرم……………………………………………………………………………………………………………

   2-4-3- بردار بارگذاری………………………………………………………………………………………………………..

       1-2-4-3- محتوای فركانسی…………………………………………………………………………………………….

       2-2-4-3- توزیع مكانی……………………………………………………………………………………………………

بخش چهارم: ارتباط میان الگوریتم بردارهای ریتز وابسته به بار و روش Lanczos…………………………

1-4- روش Lanczos…………………………………………………………………………………………………………………

عنوان                                                                                                              صفحه

2-4- خواص اساس بردارهای ریتز وابسته به بار………………………………………………………………………….

3-4- نكاتی در مورد تعامد بردارهای پایه ریتز وابسته به بار…………………………………………………………..

4-4- تحلیل سیستمهای با میرایی………………………………………………………………………………………………..

   1-4-4- روند حل برای میرایی متناسب (با ماتریس سختی)……………………………………………………..

   2-4-4- روند حل برای میرایی غیر متناسب……………………………………………………………………………

5-4- فلسفه اساسی فراسوی بردارهای ریتز وابسته به بار………………………………………………………………

بخش پنجم: توسعه تخمین خطا برای بردارهای ریتز وابسته به بار………………………………………………..

1-5- تخمین های خطای مكانی برای ارائه بارگذاری……………………………………………………………………

2-5- ارائه بارگذاری به وسیله پایه بردارهای ریتز وابسته به بار……………………………………………………..

3-5- تخمین های خطا با استفاده از مجموع بارهای ارائه شده……………………………………………………….

4-5- تخمین خطا براساس معیار اقلیدسی بردار خطای نیرو…………………………………………………………

5-5- روشهای جمع بندی برای آنالیز برهم نهی مستقیم بردار……………………………………………………….

   1-5-5- روش تصحیح استاتیكی……………………………………………………………………………………………

   2-5-5- روش شتاب مدی……………………………………………………………………………………………………..

6-5- رابطه میان بردارهای ریتز وابسته به بار و حل مقدار ویژه دقیق……………………………………………..

بخش ششم: الگوریتمی جدید برای ایجاد بردارهای ریتز وابسته به بار………………………………………….

1-6- استقلال خطی بردارهای ریتز وابسته به بار………………………………………………………………………….

   1-1-6- روش Lanczos و مساله از دست دادن تعامد……………………………………………………………….

   2-1-6- بردارهای ریتز وابسته به بار و مساله از دست دادن تعامد……………………………………………..

   3-1-6- باز متعامد سازی انتخابی…………………………………………………………………………………………..

   4-1-6- كاربرد كامپیوتری متعامد سازی انتخابی………………………………………………………………………

2-6- تنوع محاسباتی الگوریتم بردارهای ریتز وابسته به بار……………………………………………………………

   1-2-6- بردارهای ریتز LWYD……………………………………………………………………………………………..

   2-2-6- كاربرد كامپیوتری با استفاده از فرم كاهش یافته سه قطری……………………………………………

3-6- كاربرد عددی روی سیستمهای ساده سازه‌ای……………………………………………………………………….

   1-3-6- حل مثال با استفاده از برنامه CALSAP………………………………………………………………………

   2-3-6- توضیح مدل ریاضی………………………………………………………………………………………………….

   3-3-6- ارزیابی گونه های محاسباتی الگوریتم ریتز………………………………………………………………….

بخش هفتم: تحلیل دینامیكی غیرخطی با برهم نهی مستقیم بردارهای ریتز…………………………………….

1-7- منبع و حد رفتار غیرخطی…………………………………………………………………………………………………

2-7- تكنیك های راه حل برای تحلیل دینامیكی غیرخطی…………………………………………………………….

3-7- روشهای انتگرال گیری مستقیم…………………………………………………………………………………………..

عنوان                                                                                                              صفحه

4-7- روشهای برهم نهی برداری………………………………………………………………………………………………..

5-7- گزینش بردارهای انتقال برای روشهای برهم نهی…………………………………………………………………

6-7- خط مشی های حل سیستمهای غیرخطی كلی……………………………………………………………………..

7-7- خط مشی های حل سیستمهای غیرخطی محلی……………………………………………………………………

بخش هشتم: توصیف فیزیكی الگوریتم ریتز و ارائه چند مثال………………………………………………………

1-8- مقایسه حل با استفاده از بردارهای ویژه و بردارهای ریتز………………………………………………………

مثال 1:

مثال 2:

مثال 3:

بخش نهم: تحلیل دینامیكی با استفاده از بردارهای ریتز………………………………………………………………..

1-9- معادله حركت كاهش یافته………………………………………………………………………………………………….

نتیجه…………………………………………………………………………………………………………………………………………

مراجع فصل اول…………………………………………………………………………………………………………………………

ضمیمه………………………………………………………………………………………………………………………………………

فصل دوم: آنالیز استاتیكی فزاینده غیرخطی مودال (MPA)

بخش اول: آنالیز استاتیكی فزاینده غیرخطی………………………………………………………………………………..

1-1- روندهای تحلیلی……………………………………………………………………………………………………………….

2-1- پیدایش روش غیرخطی استاتیكی……………………………………………………………………………………….

3-1- فرضیات اساسی………………………………………………………………………………………………………………..

   1-3-1- كنترل براساس نیرو یا تغییر مكان………………………………………………………………………………

   2-3-1- الگوهای بارگذاری……………………………………………………………………………………………………

   3-3-1- تبدیل سازه MDF به SDF…………………………………………………………………………………………

   4-3-1- تغییر مكان هدف……………………………………………………………………………………………………..

   5-3-1- حداكثر شتاب زمین………………………………………………………………………………………………….

4-1- روش آنالیز استاتیكی غیرخطی…………………………………………………………………………………………..

5-1- روش گام به گام در محاسبه منحنی ظرفیت…………………………………………………………………………

   1-5-1- روش گام به گام محاسبه منحنی ظرفیت……………………………………………………………………..

6-1- محدودیتهای POA…………………………………………………………………………………………………………….

بخش دوم: MPA……………………………………………………………………………………………………………………….

1-2- معادلات حركت………………………………………………………………………………………………………………..

2-2- معرفی سیستمهای مورد بررسی و حركت زمین……………………………………………………………………

3-2- روند تقریبی تحلیل……………………………………………………………………………………………………………

   1-3-2- بسط مدی نیروهای موثر…………………………………………………………………………………………..

   2-3-2- ایده اساسی……………………………………………………………………………………………………………..

4-2- روشUMRHA…………………………………………………………………………………………………………………

   1-4-2- سیستمهای خطی……………………………………………………………………………………………………..

   2-4-2- سیستمهای غیرخطی………………………………………………………………………………………………..

5-2- MPA………………………………………………………………………………………………………………………………

   1-5-2- سیستمهای الاستیك…………………………………………………………………………………………………

   2-5-2- سیستمهای غیرالاستیك…………………………………………………………………………………………….

6-2- خلاصه MPA…………………………………………………………………………………………………………………..

7-2- برآورد روش…………………………………………………………………………………………………………………….

 

فهرست اشكال

عنوان                                                                                                              صفحه

شكل 1-1- ایده آل سازی سازه با جرم گسترده……………………………………………………………………………

شكل 1-3- الگوریتم ایجاد بردارهای ریتز وابسته به بار…………………………………………………………………

شكل 2-3- نیروهای اینرسی و الاستیك در مقابل فركانسهای مدی…………………………………………………

شكل 1-4- روش Lanczos……………………………………………………………………………………………………….

شكل 1-5- مقایسه مقیاسهای مختلف خطا ارائه شده توسط روابط مختلف……………………………………..

شكل 2-5- الگوریتم تركیب بردارهای ریتز وابسته به‌ار وتكرار زیرفضا برای حل مساله ویژه عمومی…

شكل 1-6- الگوریتم بردارهای ریتز وابسته به بار (اصلاح شده)…………………………………………………….

شكل 2-6- مدل فرضی سكوی دریایی………………………………………………………………………………………..

شكل 3-6- ارائه بارگذاری موج معیار خطای اقلیدسی………………………………………………………………….

شكل 4-6- ارائه بارگذاری زلزله معیار خطای اقلیدسی…………………………………………………………………

شكل 5-6- سطح تعامد باقی مانده با استفاده از الگوریتمهای مختلف……………………………………………..

شكل 6-6- حداكثر خطا در نیروی برشی تیر (بارگذاری موج)……………………………………………………..

شكل 7-6- حداكثر خطا در نیروی برشی تیر (بارگذاری زلزله)…………………………………………………….

شكل 8-6- اشكال مدی برای همگرایی بارگذاری موج…………………………………………………………………

شكل 9-6- اشكال مدی برای همگرایی بارگذاری زلزله………………………………………………………………..

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                              صفحه

جدول 1-6- تعداد عملیات لازم برای روندهای متعامدسازی…………………………………………………………

جدول 2-6- حداكثر خطا در نیروی برشی تیر (%) بارگذاری زلزله………………………………………………..

جدول 1-8- درصد خطا (ریتز و ویژه)………………………………………………………………………………………..

جدول 2-8- مشاركت جرمی (مقادیر ویژه)………………………………………………………………………………….

جدول 3-8- مشاركت جرمی (ریتز)…………………………………………………………………………………………….

جدول 4-8- مشاركت جرمی (مقادیر ویژه دقیق)………………………………………………………………………….

جدول 5-8- مشاركت جرمی (بردارهای ریتز)

مقدمه

توسعه و رشد سریع سرعت كامپیوترها و روشهای اجزای محدود در طی سی سال گذشته محدوده و پیچیدگی مسائل سازه ای قابل حل را افزایش داده است. روش اجزای محدود روش تحلیلی را فراهم كرده است كه امكان تحلیل هندسه، شرایط مرزی و بارگذاری دلخواه را به وجود آورده است و قابل اعمال بر سازه‌های یك بعدی، دو بعدی و سه بعدی می‌باشد. در كاربرد این روش برای دینامیك سازه‌ها ویژگی غالب روش اجزای محدود آن است كه سیستم پیوسته واقعی را كه از نظر تئوری بینهایت درجة آزادی دارد، با یك سیستم تقریبی چند درجه آزادی جایگزین نماید. هنگامی كه با سازه‌های مهندسی كار می‌كنیم غیر معمول نمی‌باشد كه تعداد درجات آزادی كه در آنالیز باقی می‌مانند بسیار بزرگ باشد. بنابراین تأكید بسیاری در دینامیك سازه برای توسعة روشهای كارآمدی صورت می‌گیرد كه بتوان پاسخ سیستم‌های بزرگ را تحت انواع گوناگون بارگذاری بدست آورد.

هر چند اساس روشهای معمول جبر ماتریس تحت تاثیر درجات آزادی قرار نمی‌گیرند، تلاش محاسباتی و قیمت، به سرعت با افزایش تعداد درجات آزادی افزایش می‌یابند. بنابراین بسیار مهم است كه قیمت محاسبات در حد معقول نگهداشته شوند تا امكان تحلیل مجدد سازه بوجود آید. هزینه پایین محاسبات كامپیوتری برای یك تحلیل امكان اتخاذ یك سری تصمیمات اساسی در انتخاب و تغییر مدل و بارگذاری را برای مطالعة حساسیت نتایج، بهبود طراحی اولیه و رهنمون شدن به سمت قابلیت اعتماد برآوردها فراهم می‌آورد. بنابراین، بهینه سازی در روشهای عددی و متدهای حل كه باعث كاهش زمان انجام محاسبات برای مسائل بزرگ گردند بسیار مفید خواهند بود.

 

متن کامل را می توانید دانلود کنید چون فقط تکه هایی از متن این پایان نامه در این صفحه درج شده است (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم با فرمت ورد که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانلود پایان نامه با فرمت ورد

با فرمت ورد

دانلود متن کامل این پایان نامه : سیمنار كارشناسی ارشد رشته عمران- زلزله – بررسی بردارهای ریتز وابسته به بار و روش MPA

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar فشرده شده اند

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید.

 

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید