سمینار تهیه مدل طراحی حفاظ های ایمنی معابر بزرگراهی تهران تهیه مدل طراحی حفاظ های ایمنی معابر بزرگراهی تهران


دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

مهندسی عمران – راه و ترابری

عنوان:

تهیه مدل طراحی حفاظ های ایمنی معابر بزرگراهی تهران

چکیده:

تصمیم گیری در زمینه استفاده از حفاظ های ایمنی در سطح بزرگراه های شهر تهران عموما براساس تجربیات قبلی صورت گرفته و معمولا برای استفاده از این ابزار و انتخاب نوع مناسب آن هیچ گونه طراحی خاصی با توجه به مشخصات محلی صورت نگرفته است. با وجود تنوع سازه ای و عملکردی حفاظ های ایمنی، ممکن است نوعی از حفاظ که برای یک شرایط خاص انتخاب می گردد با ناکارآمدی خود، علیرغم هدف مورد انتظار، موجب اتلاف سرمایه گردد و یا نصف حفاظ در محلی که ضروری نمی باشد باعث افزایش خسارات ناشی از انحرافات وسایل نقلیه و یا برخورد با حفاظ ایمنی شود. بنابراین داشتن ابزاری برای رسیدن به یک تصمیم صحیح در تعیین نیاز به کاربرد حفاظ های ایمنی و انتخاب نوع مناسب آنها ضروری و حائز اهمیت است.

این تحقیق با هدف ارائه روشی برای طراحی حفاظ های ایمنی انجام شده است. برای این منظور از نقش حفاظ های ایمنی در کاهش خسارات ناشی از خروج وسایل نقلیه از مسیر استفاده شده است. با مقایسه میزان کاهش خسارات ناشی از نصب حفاظ های ایمنی و هزینه های اجرایی آنها، نیاز یا عدم نیاز به نصب این ابزار تعیین گردیده و امکان انتخاب بهترین نوع حفاظ ایمنی برای قطعه راه مورد بررسی فراهم می آید. در این مقایسه که با استفاده از روش تحلیل سود و هزینه انجام شده، کاهش خسارات، به عنوان سود، با هزینه های اجرایی نصب و نگهداری حفاظ های ایمنی مقایسه می شود.

جهت انجام این محاسبات یک مدل رایانه ای تهیه شده است. در این مدل تعداد انحرافات احتمالی با توجه به شرایط هندسی و ترافیکی مسیر، تعداد برخوردها (با توجه به موقعیت و ابعاد مانع) و خسارات ناشی از این برخوردها (با توجه به سرعت برخورد) و نوع مانع تعیین می گردد. همچنین طول حفاظ ایمنی مورد نیاز با توجه به شیوه نصب و مشخصات مانع تحت پوشش تعیین شده و هزینه های اجرای حفاظ محاسبه می شود.

تحلیل دو مقطع از بزرگراه مدرس شهر تهران با استفاده از مدل تهیه شده نشان داد که در مقطعی که فاصله بین کناره خط عبور تا دیوار حایل بدنه بزرگراه دارای سطحی هموار و بدون مانع می باشد، نیازی به نصب حفاظ ایمنی برای پوشش دادن دیوار وجود ندارد. در حالی که در مقطع دیگر به دلیل وجود درختان قطور با پراکندگی زیاد و مجرای آبرو، نصب حفاظ ایمنی ضرورت دارد.

همچنین نمودارهایی که به عنوان نمونه هایی از کاربرد مدل ارائه گردیده نشان دادند که در شرایط متعارف بزرگراهی، استفاده از حفاظ دوموج پایه ضعیف برای پوشش مانع دایره ای به قطر 0/5 متر در حجم متوسط ترافیک بیش از 80 هزار وسیله نقلیه در روز و برای پوشش مانع مستطیلی به عرض 0/5 و طول تا 1 متر در حجم متوسط ترافیک بیش از 70 هزار وسیله نقلیه در روز قابل توجیه است.

براي دانلود متن کامل پايان نامه کليک کنيد