سمینار بررسی تاثیر پدر و مادر بر خلق خوی کودکان که در منزل هستند و کودکان مهد کودک


موضوع:

بررسی تاثیر پدر و مادر بر خلق خوی کودکان که در منزل هستند و کودکان مهد کودک

فصل اول : چارچوب پژوهش

 1. 1- چکیده ………………………………………………………………………………………………..
 2. 2- مقدمه ………………………………………………………………………………………………..
 3. 3- بیان مسأله …………………………………………………………………………………………
 4. 4- اهمیت موضوع ……………………………………………………………………………………
 5. 5- هدف پژوهش ……………………………………………………………………………………..
 6. 6- فرضیه‌های پژوهش …………………………………………………………………………….
 7. 7- تعریف عملیاتی متغیر‌های پژوهش …………………………………………………………

فصل دوم : پیشینه‌‌ی تحقیق

 1. 1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………..
 2. 2- تعریف خلق و خوی …………………………………………………………………………….
 3. 3- پیشینه‌ی نظری …………………
 • – مؤلفه‌های خلق و خوی ………………………………………………………………………..
 • 5- انواع خلق و خو …………………………………………………………………………………..
 • 6- ارزیابی خصوصیات خلقی در کودکان نوپا …………………………………………….
 • 7- عوامل مؤثر در خلق و خو ……………………………………………………………………
 • 7. 1- عوامل ژنتیکی …………………………………………………………………………………
 • 7. 2- عوامل محیطی …………………………………………………………………………………
 • 7. 2. 1- خانواده ……………………………………………………………………………………..
 • 7. 2. 2- مراحل دلبستگی از دیدگاه بولبی ……………………………………………………
 • 7. 2. 3- انواع دلبستگی ………………………………
 1. . 3- شیوه‌های فرزند پروری …………………………………………………………………..
 2. 7. 3. 1- انواع شیوه‌های فرزند پروری ……………………………………………………….
 3. 7. 4- اصول انضباطی ………………………………………………………………………………
 4. 8- اختلالات و مشکلات خلقی در کودکان نوپا ……………………………………………..
 5. 9- محرومیت عاطفی و اثرات نگهداری کودکان در مؤسسات شبانه‌روزی ……..

فصل سوم : روش تحقیق

 1. 1- مقدمه ………………………………………………………
 1. – جامعه‌ی آماری …………………………………………………………………………………..
 2. 3- نمونه و روش نمونه‌گیری ……………………………………………………………………
 3. 4- ابزار پژوهش ……………………………………………………………………………………..
 4. 5- روش گردآوری داده‌ها ……………………………………………………………………….
 5. 6- نوع پژوهش ……………………………………………………………………………………….
 6. 7- روش آماری ………………………………………………………………………………………

فصل چهارم: یافته‌های پژوهش

 1. 1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………..

تجزیه و تحلی نمرات میانگین و انحراف استاندارد متغیر‌های …………………………….

خلق و خو در دو گروه عادی و بهزیستی ……………………………………………………….

تجزیه و تحلیل نمرات متغیر خلق و خوی منفی در دو گروه ………………………………

تجزیه و تحلیل نمرات متغیر شدت ابراز احساسات …………………………………………..

تجزیه و تحلیل نمرات متغیر غریبگی کردن ………………………………………………………

فصل پنجم :‌بحث و نتیجه‌گیری …………………………………

بحث و نتیجه‌گیری فرضیه‌ی دوم پژوهش ………………………………………………………

بحث و نتیجه‌گیری فرضیه‌ی سوم پژوهش ……………………………………………………..

بحث و نتیجه‌گیری فرضیه‌ی چهارم پژوهش …………………………………………………..

بحث و نتیجه‌گیری فرضیه‌ی پنجم پژوهش ……………………………………………………..

 1. 7- محدودیت‌‌های پژوهش …………………………………………………………………………
 2. 8- پیشنهاد‌های پژوهشی……………………………………………………………………………
 3. 9- پیشنهاد‌های اجرایی …………………………………………………………………………
 4. براي دانلود متن کامل پايان نامه کليک کنيد
مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید