سمینار اثرات درمان نوروسایکولوژی در کارآمدی خواندن دانش‌ آموزان مبتلا به نارسا خوانی تحولی


عنوان:

اثرات درمان نوروسایکولوژی در کارآمدی خواندن دانش‌ آموزان مبتلا به نارسا خوانی تحولی

عنوان ………………………………………………………………………………………  صفحه

فصل اول: مقدمه …………………………………………………………………………… 2

1ـ بیان مسأله ………………………………………………………………………………. 6

2ـ اهمیت و ضرورت مسأله ………………………………………………………………. 13

3ـ اهداف، سوالها و فرضیه های پژوهش………………………………………………. 15

4ـ متغیرها و تعریف نظری و عملیاتی آنها………………………………………………. 18

خلاصه ………………………………………………………………………………………. 20

فصل دوم: مروری بر پیشینه تحقیقات

بخش اول: مبانی نظری …………………………………………………………………… 22

1ـ تعریف اختلالهای یادگیری ………………………………………………………………. 22

2ـ سیر تحول تاریخی اختلالهای یادگیری …………………………………………………

) دوره بنیانگذاری: تحقیقات نخستین درباره مغز ……………………………………….. 30

2) دوره انتقالی: مطالعه بالینی کودکان ………………………………………………….. 33

3) دوره یکپارچگی: رشد سریع برنامه های مدارس …………………………………….. 43

4) دوره معاصر (از سال 1980 تا کنون) …………………………………………………….. 44

3ـ طبقه بندی اختلالهای ویژه یادگیری بر مبنای ………………………………………….. 44

1) اختلال خواندن ……………………………………………………………………………… 45

2) اختلال در ریاضیات ………………………………………………………………………… 46

3) اختلال بیان نوشتاری ……………………………………………………………………… 48

4) اختلال یادگیری که به گونه دیگر مشخص نشده است ……………………………….. 49

4ـ تعریف خواندن ………………………………………………………………………………. 50

5ـ تحول خواندن ……………………………………………………………………………….. 55

6ـ مدل های خواندن ………………………………………………………………………….. 56

1) مدل پایین ـ بالا و مدل بالا ـ پایین …………

) مدل تعاملی جبرانی………………………………………………………………………..

 

3) مدل پیوندگرایی……

……………………………………………………………………….. 59

4) مدل آوایی…………………………………………………………………………………… 61

5) مدل ببین و بگو …………………………………………………………………………….. 63

6) مدل تعادل خواندن بیکر …………………………………………………………………… 63

7ـ نارساخوانی………………………………………………………………………………….. 70

1) تعریف نارساخوانی………………………………………………………………………….. 70

2) نشانه های بالینی نارساخوانی …………………………………………………………… 75

3) اختلالهای همراه با نارساخوانی……………………………………………………………. 81

الف ـ اختلالهای جانبی شدن ………………………………………………………………….. 81

ب ـ اختلالهای سازمان یافتگی فضایی ـ زمانی ……………………………………………… 82

ج ـ نابهنجاری حرکات چشم ها ……………………………………………………………….. 83

د ـ تأخیر زبان گفتاری …………………………………………………………………………….

ح ـ عوامل محیطی ………………………………………………………………………………….. 121

ط ـ عوامل عاطفی ……………………………………………………………………………………. 122

8ـ دیدگاه های مختلف در مورد نارساخوانی ………………………………………………………. 124

9ـ نارساخوانی از دیدگاه نوروسایکولوژی …………………………………………………………. 124

10ـ طبقه بندی نارساخوانی از دیدگاه نوروسایکولوژی …………………………………………… 131

الف ـ نارساخوانی اکتسابی …………………………………………………………………………. 131

ب ـ نارساخوانی تحولی ………………………………………………………………………………. 140

11ـ فرآیند شکل گیری مدل تعادل خواندن از دیدگاه بیکر …………………………………………. 148

12ـ عملکرد نیمکره های مغزی از دیدگاه بیکر ……………………………………………………… 154

13ـ طبقه بندی نارساخوانی تحولی از دیدگاه بیکر …………………………………………………. 156

1) نارساخوانی نوع L (زبان شناختی) ……………………………………………………………….. 156

2) نارساخوانی نوع P (ادراکی) ………………………………………………………………………….

ـ بررسی اعتبار طبقه بندی نارساخوانی نوع …………………………………………………….. 158

15ـسبب شناسی نارساخوانی تحولی نوع ………………………………………………………….. 162

16ـ شیوه های درمانی نوروسایکولوژی از دیدگاه بیکر ……………………………………………….. 164

بخش دوم: یافته های پژوهشی ………………………………………………………………………..

براي دانلود متن کامل پايان نامه کليک کنيد

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید