روش پژوهش- پایان نامه رفتار شهروندی و عدالت سازمانی


3-1- مقدمه

هر تحقیق و پژوهشی با یک مسئله آغاز می گردد.مسئله تحقیق باعث ایجاد سوالاتی در ذهن محقق گردیده و به ارائه فرضیه منجر می شود بنابراین وظیفه اصلی و اساسی هر محقق ،بررسی و پژوهش جهت پاسخ گویی به سؤالات تحقیق ونتیجه گیری با استفاده از داده های جمع آوری شده در خصوص تحقیق می باشد و در نهایت محقق بایستی با توجه به داده های گردآوری شده در خصوص رد یا تایید فرضیات و پاسخ گویی به سؤالات تحقیق اقدام نماید.اما همان گونه که آشکار و محرز می باشد داده ها، اطلاعات خام و غیر قابل اتکایی می باشند که جهت  تبدیل شدن به اطلاعات قابل استفاده بایستی تحلیل گردند،تا با تبدیل داده ها به اطلاعات بتوان اقدام به تصمیم گیری نمود.

در اين فصل از تحقیق، روش تحقیق و مطالب مربوط به آن بررسی می گردد. مواردی نظیر روش تحقیق، جامعه آماری، روش نمونه گیری، نحوه محاسبه متغیرها و همچنین مدل تحقیق و روش و ابزار گرداوری داده ها در این فصل تشریح می گردند.

3-2- روش پژوهش

بر اساس هدف، تحقيقات علمي را مي توان به سه گروه بنيادي، كاربردي و علمي تقسيم كرد. تحقيقات بنيادي در جستجوي كشف حقايق و واقعيات و شناخت پديده ها و اشياء بوده كه مرزهاي دانش عمومي بشررا توسعه ميدهند و قوانين علمي را كشف نموده به تعيين ويژگيها و صفات يك واقعيت مي پردازند. تحقيقات علمي كه آنها را حل مسئله نيز مي نامند، مستقيما براي حل يك مسئله به كار گرفته ميشوند تحقيقات علمي نوعاً خصلت موضعي و محلي داشته و از خاصيت تعميم پذيري برخوردار نيستند. تحقيقات كاربردي، تحقيقاتي هستند كه با استفاده از زمينه و بستر شناختي و معلوماتي كه توسط تحقيقات بنيادي فراهم شده براي رفع نيازمنديهاي بشر مورد استفاده قرار مي گيرند. و اين تحقيقات نيز از نوع كاربردي است. در زمينه تحقيقات كاربردي روشهاي متعددي وجود دارد كه اهم اين روشها عبارتند از تاريخي، توصيفي، همبستگي، علّي (پس رويدادي ) و آزمايشگاهي. (حافظ نیا، 1377، ص 18).

پژوهش حاضر به بررسی رابطه عدالت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی در سازمان تأمين اجتماعي با روش توصیفی- تحلیلی و از نوع همبستگی، پرداخته است.

3-3- جامعه آماری تحقیق نمونه و روش نمونه گیری

جامعه آماری عبارت است از مجموعه افراد یا واحدها که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند (سرمد وهمکاران،1387) و نمونه عبارت است از انتخاب در صدی از یک جامعه به عنوان نماینده آن(دلاور،1387)

جامعه آماري پژوهش حاضر تعدادی از  كارشناسان خبره شاغل در  هستند که عبارتند از: تمامي كارشناسان خبره شاغل مرتبط با مشتریان در ستاد مركزي سازمان تأمين اجتماعي  که حداقل مدرک لیسانس، داشته باشند. تعداد جامعه آماری برابر با 400 نفر بوده است و با استفاده از فرمول كوكران، حجم نمونه به تعداد 196 نفر محاسبه شده و نمونه مورد نظر با استفاده از روش نمونه­گیری تصادفی انتخاب گردیده است.

3-4- برآورد حجم نمونه و روش نمونه گیری ( در صورت نمونه گیری )

با استفاده از فرمول كوكران، تعداد 196 نفر به عنوان حجم نمونه تعيين شده است. نحوه انتخاب افراد نيز به روش نمونه­گيري خوشه­اي و نهايتاٌ تصادفي ساده مي­باشد. بدين ترتيب كه حوزه­ها و بخشهاي ستاد مركزي سازمان تأمين اجتماعي به عنوان خوشه­هايي در نظر گرفته شده و در هر يك از اين حوزه­ها و بخشهاي اداري، تعدادي از كارشناسان خبره به صورت كاملاً تصادفي، انتخاب، شده­اند. فرمول كوكران همراه با حجم نمونه بدست‌آمده در زير آمده است:

دانلود متن کامل پایان نامه ارشد بررسی رابطه عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در سازمان تامین اجتماعی

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید