دو-، افسردگي، افسردگی، آزادی سطح، دار آماره، آزادی، 05/0، جدول، نوزاد، افسردگي ارزش درجه

وجود دارد.
جدول 1- وضعيت خواسته يا ناخواسته بودن بارداري

خواسته
ناخواسته
مجموع
افسردگی
دارد
9
69
78

ندارد
253
69
322
مجموع
262
138
400
مشاهده مي شود در مجموع 78 نفري كه افسردگي دارند، 69 نفر آنها ناخواسته باردار شده اند.

جدول 2- آزمون كاي دو – رابطه بين خواسته يا ناخواسته بودن بارداري با افسردگي

ارزش
درجه آزادی
سطح معنی دار
آماره کای دو- پیرسون
124.855a
1
.000
تعداد
400

مشاهده می شود آماره کای دو پیرسون با درجه آزادی 1 از نظر آماری معنادار است و سطح معنادار از 05/0 کمتر می باشد بنابراین فرض صفر مبنی بر عدم رابطه وضعيت باروري و افسردگی رد می شود و فرضیه پژوهش با اطمینان 95 درصد تایید می گردد.

فرضيه 1-2 ) بين سابقه سقط و افسردگي رابطه وجود دارد.
جدول 3- وضعيت سابقه سقط و افسردگي

با سابقه
بدون سابقه
مجموع
افسردگی
دارد
51
27
78

ندارد
33
289
322
مجموع
84
316
400

مشاهده مي شود بيشتر افرادي كه افسردگي دارند سابقه سقط جنين داشته اند.

جدول 4- آزمون كاي دو- رابطه بين سقط و افسردگي

ارزش
درجه آزادی
سطح معنی دار
آماره کای دو- پیرسون
115.058a
1
.000
تعداد
400

مشاهده می شود آماره کای دو پیرسون با درجه آزادی 1 از نظر آماری معنادار است و سطح معنادار از 05/0 کمتر می باشد بنابراین فرض صفر مبنی بر عدم رابطه سقط جنين و افسردگی رد می شود و فرضیه پژوهش با اطمینان 95 درصد تایید می گردد.

فرضيه 1-3 ) بين وضعيت سابقه نازايي و افسردگي رابطه وجود دارد.
جدول 5- وضعيت سابقه نازايي و افسردگي

داشته
نداشته
مجموع
افسردگی
دارد
30
48
78

ندارد
66
256
322
مجموع
96
304
400

مشاهده مي شود بيشتر زناني كه افسردگي دارند سابقه نازايي نداشته اند.

جدول 6- آزمون كاي دو- رابطه بين وضعيت سابقه نازايي و افسردگي

ارزش
درجه آزادی
سطح معنی دار
آماره کای دو- پیرسون
11.110a
1
.001
تعداد
400
مشاهده می شود آماره کای دو پیرسون با درجه آزادی 1 از نظر آماری معنادار است و سطح معنادار از 05/0 کمتر می باشد بنابراین فرض صفر مبنی بر عدم رابطه سابقه نازايي و افسردگی رد می شود و فرضیه پژوهش با اطمینان 95 درصد تایید می گردد.

فرضيه 1-4 ) بين مرده زايي و افسردگي رابطه وجود دارد.
جدول 7- وضعيت مرده زايي و افسردگي

داشته
نداشته
مجموع
افسردگی
دارد
51
27
78

ندارد
18
304
322
مجموع
69
331
400

جدول 8- آزمون كاي دو- رابطه بين مرده زايي و افسردگي

ارزش
درجه آزادی
سطح معنی دار
آماره کای دو- پیرسون
157.274a
1
.000
تعداد
400

مشاهده میشود آماره کای دو پیرسون با درجه آزادی 1 از نظر آماری معنادار است و سطح معنادار از 05/0 کمتر می باشد بنابراین فرض صفر مبنی بر عدم رابطه مرده زايي و افسردگی رد می شود و فرضیه پژوهش با اطمینان 95 درصد تایید می گردد.‬

فرضيه 1-5) بين بيماري جسماني مادر ،داشتن عارضه طی بارداری و افسردگي رابطه وجود دارد.
جدول 9- وضعيت افسردگي و بيماري جسماني و..

داشته
نداشته
مجموع
افسردگی
دارد
78
0
78

ندارد
15
307
322
مجموع
93
307
400

جدول 10- آزمون كاي دو- رابطه بین افسردگي و بيماري جسماني

ارزش
درجه آزادی
سطح معنی دار
آماره کای دو- پیرسون
319.856a
1
.000
تعداد
400

مشاهده میشود آماره کای دو پیرسون با درجه آزادی 1 از نظر آماری معنادار است و سطح معنادار از 05/0 کمتر می باشد بنابراین فرض صفر مبنی بر عدم رابطه بيماري جسماني و افسردگی رد می شود و فرضیه پژوهش با اطمینان 95 درصد تایید می گردد.‬

فرضيه 1-6) بين نوع زايمان و افسردگي رابطه وجود دارد.
جدول 11- وضعيت افسردگي و نوع زايمان

طبيعي
سزارين
سزارين اورژانسي
مجموع
افسردگی
دارد
0
33
45
78

ندارد
163
135
24
322
مجموع
163
168
69
400

جدول 12- آزمون كاي دو- رابطه بين نوع زايمان و افسردگي

ارزش
درجه آزادی
سطح معنی دار
آماره کای دو- پیرسون
131.358a
2
.000
تعداد
400

مشاهده میشود آماره کای دو پیرسون با درجه آزادی 2 از نظر آماری معنادار است و سطح معنادار از 05/0 کمتر می باشد بنابراین فرض صفر مبنی بر عدم رابطه نوع زايمان و افسردگی رد می شود و فرضیه پژوهش با اطمینان 95 درصد تایید می گردد.‬

فرضيه 1-7) بين نوبت زايمان و افسردگي رابطه وجود دارد.
جدول 13- وضعيت نوبت زايمان و افسردگي

اول
دوم
سوم
بالاتر از سوم
مجموع
افسردگی
دارد
0
36
30
12
78

ندارد
131
149
21
21
322
مجموع
131
185
51
33
400

جدول 14- آزمون كاي دو- رابطه بين نوبت زايمان و افسردگي

ارزش
درجه آزادی
سطح معنی دار
آماره کای دو- پیرسون
87.951a
3
.000
تعداد
400

مشاهده میشود آماره کای دو پیرسون با درجه آزادی 3 از نظر آماری معنادار است و سطح معنادار از 05/0 کمتر می باشد بنابراین فرض صفر مبنی بر عدم رابطه نوبت زايمان و افسردگی رد می شود و فرضیه پژوهش با اطمینان 95 درصد تایید می گردد.‬

فرضيه 1-8) بين تعداد فرزند و افسردگي رابطه وجود دارد.
جدول 15- وضعيت تعداد فرزند و افسردگي

يک
دو
سه
بيش از سه
مجموع
افسردگی
دارد
0
36
30
12
78

ندارد
131
149
21
21
322
مجموع
131
185
51
33
400

جدول 16- آزمون كاي دو- رابطه بين تعداد فرزند و افسردگي

ارزش
درجه آزادی
سطح معنی دار
آماره کای دو- پیرسون
87.951a
3
.000
تعداد
400
مشاهده میشود آماره کای دو پیرسون با درجه آزادی 3 از نظر آماری معنادار است و سطح معنادار از 05/0 کمتر می باشد بنابراین فرض صفر مبنی بر عدم رابطه تعداد فرزند و افسردگی رد می شود و فرضیه پژوهش با اطمینان 95 درصد تایید می گردد.‬

فرضيه 2-1 ) بين جنس نوزاد فعلي و افسردگي رابطه وجود دارد.
جدول 17 – وضعيت جنس نوزاد فعلي و افسردگي

پسر
دختر
دوقلو
مجموع
افسردگی
دارد
30
48
0
78

ندارد
127
186
9
322
مجموع
157
234
9
400

جدول 18- آزمون كاي دو- رابطه بين وضعيت جنس نوزاد فعلي و افسردگي

ارزش
درجه آزادی
سطح معنی دار
آماره کای دو- پیرسون
2.348a
2
.309
تعداد
400

مشاهده میشود آماره کای دو پیرسون با درجه آزادی 2 از نظر آماری معنادار است و سطح معنادار از 05/0 کمتر می باشد بنابراین فرض صفر مبنی بر عدم رابطه جنس نوزاد فعلي و افسردگی رد می شود و فرضیه پژوهش با اطمینان 95 درصد تایید می گردد.‬

فرضيه 2-2) بين بیماری نوزاد و افسردگی رابطه وجود دارد.
جدول 19- وضعيت بیماری نوزاد و افسردگي

بيمار
سالم
مجموع
افسردگی
دارد
26
52
78

ندارد
272
50
322
مجموع
298
102
400

جدول 20- آزمون كاي دو –رابطه بين وضعيت نوزداد و افسردگي

ارزش
درجه آزادی
سطح معنی دار
آماره کای دو- پیرسون
86.436a
1
.000
تعداد
400

مشاهده میشود آماره کای دو پیرسون با درجه آزادی 1 از نظر آماری معنادار است و سطح معنادار از 05/0 کمتر می باشد بنابراین فرض صفر مبنی بر عدم رابطه وضعيت نوزاد فعلي و افسردگی رد می شود و فرضیه پژوهش با اطمینان 95 درصد تایید می گردد.‬

فرضيه 2-3) بين تغذيه نوزاد و افسردگي رابطه وجود دارد.
جدول 21- وضعيت تغذيه نوزاد و افسردگي

شيرمادر
ساير
مجموع
افسردگی
دارد
22
56
78

ندارد
287
35
322
مجموع
309
91
400

جدول 22- آزمون كاي دو –رابطه تغذيه نوزاد و افسردگي

ارزش
درجه آزادی
سطح معنی دار
آماره کای دو- پیرسون
132.619a
1
.000
تعداد
400

مشاهده میشود آماره کای دو پیرسون با درجه آزادی 1 از نظر آماری معنادار است و سطح معنادار از 05/0 کمتر می باشد بنابراین فرض صفر مبنی بر عدم رابطه تغذيه نوزاد و افسردگی رد می شود و فرضیه پژوهش با اطمینان 95 درصد تایید می گردد.‬

فرضيه 2-4) بين بستري شدن نوزاد و افسردگي رابطه وجود دارد.
جدول23- وضعيت بستري شدن نوزاد و افسردگي

بله
خير
مجموع
افسردگی
دارد
39
39
78

ندارد
44
278
322
مجموع
83
317
400

جدول 24- آزمون كاي دو –رابطه وضعيت بستري شدن نوزاد و افسردگي

ارزش
درجه آزادی
سطح معنی دار
آماره کای دو- پیرسون
50.412a
1
.000
تعداد
400
مشاهده میشود آماره کای دو پیرسون با درجه آزادی 1 از نظر آماری معنادار است و سطح معنادار از 05/0 کمتر می باشد بنابراین فرض صفر مبنی بر عدم رابطه بستري شدن نوزاد و افسردگی رد می شود و فرضیه پژوهش با اطمینان 95 درصد تایید می گردد.‬

فرضیه 3 -1) بین سن و افسردگی پس از زایمان رابطه وجود دارد.
جدول 25 – وضعیت سن و افسردگی

20 سال و کمتر
21 تا 25 سال
26تا 31 سال
بالاتراز 30 سال
مجموع
افسردگی
دارد
27
15
21
15
78

ندارد
16
126
152
28
322
مجموع
43
141
173
43
400
مشاهده می شود در جدول فوق افسردگی در زنان 20 سال و کمتر ، بیشتر است.

جدول 26- آزمون کای دو- رابطه بین سن و افسردگی زنان پس از زایمان

ارزش
درجه آزادی
سطح معنی دار
آماره کای دو- پیرسون
84/70
3
000/0
تعداد
400
مشاهده می شود آماره کای دو پیرسون با درجه آزادی 3 از نظر آماری معنادار است و سطح معنادار از 05/0 کمتر می باشد بنابراین فرض صفر مبنی بر عدم رابطه سن و افسردگی رد می شود و فرضیه پژوهش با اطمینان 95 درصد تایید می گردد.

فرضیه 3-2 ) بین تحصیلات و افسردگی پس از زایمان رابطه وجود دارد.
جدول 27 – وضعیت تحصیلات و افسردگی

بی سواد
دبستان
راهنمایی
دبیرستان
دانشگاهی
مجموع
افسردگی
دارد
30
48
0
0
0
78

ندارد
0
78
130
46
68
322
مجموع
30
126
130
46
68
400

جدول 27 – وضعيت تحصيلات و افسردگي را نشان مي دهد، مشاهده مي شود در مجموع 78 نفري كه افسردگي دارند، 30 نفر بي سواد و 48 نفر تحصيلات ابتدايي داشته اند.

جدول 28- آزمون کای دو- رابطه بین تحصیلات و افسردگی زنان پس از زایمان

ارزش
درجه آزادی
سطح معنی دار
آماره کای دو- پیرسون
7/210
4
000/0
تعداد
400
مشاهده می شود آماره کای دو پیرسون با درجه آزادی 4 از نظر آماری معنادار است و سطح معنادار از 05/0 کمتر می باشد بنابراین فرض صفر مبنی بر عدم رابطه تحصيلات و افسردگی رد می شود و فرضیه پژوهش با اطمینان 95 درصد تایید می گردد.

فرضیه 3-3) بین اشتغال و افسردگی پس از زایمان رابطه وجود دارد.

جدول 29 – وضعیت اشتغال و افسردگی

شاغل
غیر شاغل
مجموع
افسردگی
دارد
0
78
78

ندارد
175
147
322
مجموع
175
225
400
جدول 29– وضعيت اشتغال و افسردگي را نشان مي دهد، مشاهده مي شود در مجموع 78 نفري كه افسردگي دارند، همه آنها در گروه غير شاغل قرار دارند.

جدول 30- آزمون کای دو- رابطه بین اشتغال و افسردگی زنان پس از زایمان

ارزش
درجه آزادی
سطح معنی دار
آماره کای دو- پیرسون
75.362a
1
.000
تعداد
400

مشاهده می شود آماره کای دو پیرسون با درجه آزادی 1 از نظر آماری معنادار است و سطح معنادار از 05/0 کمتر می باشد بنابراین فرض صفر مبنی بر عدم رابطه اشتغال و افسردگی رد می شود و فرضیه پژوهش با اطمینان 95 درصد تایید می گردد.

فرضيه 3-4 ) بین مجرد، متاهل ، بیوه ، مطلقه بودن با افسردگی پس از زایمان رابطه وجود دارد.
جدول 31- وضعيت تاهل و افسردگي

مجرد
متاهل
بیوه
مطلقه
مجموع
افسردگی
دارد
2
25
33
18
78

ندارد
0
289
33
0
322
مجموع
2
314
66
18
400

جدول 31– وضعيت تاهل و افسردگي را نشان مي دهد، مشاهده مي شود در مجموع 78 نفري كه افسردگي دارند، بیشتر آنها در گروه بيوه يا مطلقه قرار دارند.
جدول 32 – آزمون كاي دو- رابطه بين وضعيت ازدواج و افسردگي

ارزش
درجه آزادی
سطح معنی دار
آماره کای دو- پیرسون
286.128a
3
.000
تعداد
400
مشاهده می شود آماره کای دو پیرسون با درجه آزادی 3 از نظر آماری معنادار است و سطح معنادار از 05/0 کمتر می باشد بنابراین فرض صفر مبنی بر عدم رابطه وضعيت ازدواج و افسردگی رد می شود و فرضیه پژوهش با اطمینان 95 درصد تایید می گردد.

فرضيه 3-5 ) بين وضعيت اشتغال همسر و افسردگي رابطه وجود دارد.
جدول 33- وضعيت اشتغال همسر

بيکار
کارگر
کارمند
آزاد
مجموع
افسردگی
دارد
36
24
18
0
78

ندارد
0
45
123
154
322
مجموع
36
69
141
154
400
جدول 33– وضعيت ازدواج و اشتغال همسر را نشان مي دهد، مشاهده مي شود در مجموع 78 نفري كه افسردگي دارند، همسران آنها جزء افراد بيكار، كارگر و كارمند بودند.

جدول 34- آزمون كاي دو- رابطه بين وضعيت اشتغال همسر و افسردگي

ارزش
درجه آزادی
سطح معنی دار
آماره کای دو- پیرسون
200.259a
3
.000
تعداد
400
مشاهده می شود آماره کای دو پیرسون با درجه آزادی 3 از نظر آماری معنادار است و سطح معنادار از 05/0 کمتر می باشد بنابراین فرض صفر مبنی بر عدم رابطه وضعيت اشتغال همسر و افسردگی رد می شود و فرضیه پژوهش با اطمینان 95 درصد تایید می گردد.

فرضيه 4-1) بين علاقه به همسر و افسردگي رابطه وجود دارد.
جدول 35- وضعيت علاقه به همسر و افسردگي

دارد
ندارد
مجموع
افسردگی
دارد
49
29
78

ندارد
316
6
322
مجموع
365
35
400

جدول 36- آزمون كاي دو –رابطه وضعيت علاقه به همسر و افسردگي

ارزش
درجه آزادی
سطح معنی دار
آماره کای دو- پیرسون
98.083a
1
.000
تعداد
400
مشاهده میشود آماره کای دو پیرسون با درجه آزادی 1 از نظر آماری معنادار است و سطح معنادار از 05/0 کمتر می باشد بنابراین فرض صفر مبنی بر عدم رابطه علاقه به همسر و افسردگی رد می شود و فرضیه پژوهش با اطمینان 95 درصد تایید می گردد.‬

فرضيه 4-2) بين روابط با همسر و افسردگي رابطه وجود دارد.
جدول 37- وضعيت روابط با همسر و افسردگي

مطلوب
نامطلوب
مجموع
افسردگی
دارد
71
7
78

ندارد
322
0
322
مجموع
393
7
400

جدول 38- آزمون كاي دو –رابطه وضعيت روابط با همسر و افسردگي

ارزش
درجه آزادی
سطح معنی دار
آماره کای دو-