دانلود کامل پایان نامه کارشناسی درباره آتشكده‌ هاي زرتشتيان


در این پست می توانید متن کامل پایان نامه کارشناسی درباره آتشكده‌ هاي زرتشتيان را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 

آتش و نور

– عرفان وعناصر طبيعي

اوج كمال انساني سعي در نجات مشخصي نيست، زاهد و عابد و صوفي كه نيل به كمال را در تزكية نفس مي‌جويند و از ما سوي قطع تعلق مي‌كنند فقط گليم خويش را از موج بدر مي‌برد اما به كمال راه پيدا نمي‌كنند. كمال انسان حتي در آن همه انسان مثل فقيه و حكيم و واعض در نجات انسانهاي ديگر اهتمام كند، غريق را از آب بيرون آورد و در ارشاد و دستگيير راه گم كردگان سعي بجا آورد، نيست. در آن است كه از «خودي» خود قدم به بيرون گذارد، در وراي عالم محدود انسان ها با تمام انسانها، با كل كاينات و با جميع عالم اتصال و اتحاد بيايد با آتش ونور، خاك و گياه، با حيوان وانسان، با خورشيد، ستاره و آسمان وحدت هويت پيدا كند، با ابر وباد و كوه و رود و رعد وباران احساس پيوند نمايد، در وجود خود انسان را با عالم وعالم را با انسان قابل تبدل بيابد و بدين گونه به آن مرتبه از كمال كه اكمل از آن قابل تصور نيست مي‌رسد.

– پيدايش آتش

يافتن آتش بزرگترين پديده زندگي آدمي است و پيشرفت تمدن انسان مديون آتش است. از اين رو آتش نزد همه اقوام و ملل از دورانهاي دور تاريخي مقدس بوده است. بويژه نزد اقوام هند و اروپايي كه در منطقه اي با زمستانهاي سرد زندگي مي‌كردند، نخستين آشنائيهاي ملت‌هاي مختلف با آتش به صورتهاي گوناگون بوده و به همين جهت اسطوره هاي بسيار در پيدايش آتش بوجود آمده است. برخي آن را به شكل آذرخش در آسمان ديده اند و آتش را عطيه اي آسماني پنداشته اند، برخي ديگر آن رابه شكل توده سوزان سنگهاي آسماني ديده اند كه از آسمان فرو افتاده و جنگلي را به آتش كشيده است. برخي ديگر آن را در آتشفشانها و گازهاي شعله ور نفتي و به صورت آتشي كه از زمين مي جوشد ديده اند. قوم ايراني نيز گويا نخستين بار آن را درتلاش زندگي يافته است. باري، داستاني كه فردوسي آورده چنين است كه هوشنگ شاه پيشدادي روزي به هنگام شكار كه با گروهي همراه بوده، مار سياه بزرگي بر سر راه مي بيند، سنگي با شدت به سويش پرتاب مي كند. بر اثر اصابت سنگ برسنگ، جرقه مي جهد و خارو خاشاك اطراف آن به آتش كشيده مي‌شود. مار مي‌گريزد و شاه و همراهان به گردآتش به جشن و سرور تا شب هنگام پرداخته و نمي گذارند آتش هيچگاه خاموش شود، از آن گاه آن جشن را سده نام نهاده و هر ساله به پاس حرمت آتش ويادگار آن ، برپايش مي كنند و آن را پديده و هديه اورمزدي دانسته وقبله گاه خود قرار مي دهند:

نشد ماركشته ولكين ز راز                                    ازين طبع سنگ آتش آمد فراز

جهاندار پيش جهان آفرين                                     نيايش همي كرد خواند آفرين

كه او را فروغي چنين هديه داد                             همين آتش آنگاه قبله نهاد

بگفتا فروغي است اين ايزدي                               پرستيد بايد اگر بخردي

شب آمد برافروخت آتش چو كوه                           همان شاه درگرد او با گروه

عناصر چهارگانه طبيعت ( رمزپردازي آتش)

برحسب عادت، چهار عنصر در طبيعت تشخيص مي‌دهيم. ارسطو و نيز همه حكما از زمين (خاك) و هوا‌(باد) و آب و آتش سخن گفته اند. اما عنصر « آتش» در اين كتاب مورد توجه ماست… بدين گونه آتش، جا و مقام بس ممتاز و شاخصي دارد، چون نمي توان آن را با سه عنصر ديگر كه به زمين نزديكترند ، قياس كرد. و اين چنين ناخودآگاه به كيفيت مينوي و آسماني آتش مي رسيم. درباطنيت يهود، برعكس، عنصر خاك (زمين) حذف شده، ولي آتش باقي و محفوظ مانده است؛ و (لويي) كلود دوسن مارتن ظاهراً اين سنت عناصر سه گانه را پذيرفته است. در آموزهها و اصول عقايد مغرب زمين (حكمت هر مسي و قبالا)، آتش، در راس سلسله مراتب عناصر جاي دارد؛ و در عرف قوم سلت و هندوان، ميان آب و باد (هوا).

همه اين باورها معلوم مي دارند كه آتش همواره عنصري اساسي محسوب شده است و در واقع نوعي وضع و حالت است و نه واقعيتي انضمامي و مخالط. آتش صميمي و جهانشمول يا كلي، در قلب و بر زمين و در كيهان و كائنات، زنده است. هم در بهشت مي‌درخشد و هم در دوزخ مي‌سوزد. هندوان از اين «دوگانگي» آتش ، دل آگاهي داشتند كه همواره آگني، ايزد آتش را به صورت خدايي دو چهره مي‌پرداختند. قلمرو سلطه و استيلاي آتش، گسترده و پهناور است؛ آتش پنهان، به عنوان پايه زندگي، در درون ماده، مخفي ونامرئي است و به زعم كيمياگران، «گرما، كيفيتي است كه چيزهاي ناهمگن را از هم سوا مي كند و چيزهاي همگن را مي پزد»

آتش زاياست. اگر بدرستي حفظ و نگاهداري و مهار شود، محرك توليد مثل است و بخشنده نيروهاي جديد، جواني را باز مي گرداند و مي زايد و مولد است؛ ققنس از شعله هاي كه مي سوزاندش، دوباره جان مي گيرد. اين آتشي كه نگاهدار آدمي از بيم خطر و شر است، پاك كننده وزداينده نيز هست و همه چيزهاي بد وشوم را نابود مي كند. نقش ويرانگر آتش، طبعاً با نقش مثبت و سازنده اش، در تضاد است. مادام كه آتش بپايد، عروج مشقت بار ماده تا حالت پاكي و خلوص تام و تمام، ادامه خواهد يافت و در اين راه، ماده از شكل فشرده و جامد(زمين) به شكل مايع ( آب ) و سپس از حالت گازي (هوا) به حالت درخشندگي (آتش) خواهد رسيد. مادام كه آتش بپايد، انسان مي تواند بر اشيايي كه درميانش گرفته اند، به تردستي و چابكي ، اعمال قدرت كند و اثربگذارد و از دولت ابزار ستايش انگيز آتش، آنها را به تبعيت از اراده خود وادارد و به سود خويش مورد استفاده قرار دهد و به كارگيرد. مادام كه آتش بپايد، انسان با خدا ارتباط مستقيم خواهد داشت و مخلوق، خالقش را بهتر خواهد شناخت. بدينگونه آتش، مبناي حركت تلقي شده در وزن و ضرباهنگ ادغام مي شود. در اختر شناسي ، آتش ، مثلث آتشي است.

…. بايد خاطر نشان ساخت كه همه اعمالي كه درباره آتش، پايدار مانده و تا دوران مادام آورده اند، از معتقدات آباء و اجدادي نشأت مي‌گيرند، يعني احساسات آن اقوام كهن، هم اينك به طرز عميقي، روزگاني و امروزين اند و اين چنين اراده زمانه مان بر اين قرار گرفته است كه نياكانمان كه چهره اي حيوان نما داشته اند، از هوشمندي، بهره مند نبوده اند.

 

 

 

اين چهار عنصر (آتش، هوا، خاك و آب) نمادهاي صفات كلي وعمده ئي مي گردند كه به موجبشان ماده جسماني در عالم تحت القمر (« عالم سفلي») پديدار مي شود.

در يكي از رسائل چاپ شده شاه نعمت الله ولي كرماني، يكي از معتبرترين اساتيد مكتب عرفاني ايراني قرن پانزدهم، عالم عناصر به چهار فرشته اي تشبيه شده است كه گردونه هاي مراتب يا مراكز چهارگانه درون انسان هستند و از چهار حرف نام مقدس «الله» نشأت مي‌گيرند. مراكز چهارگانه عبارتند از قلب، عقل، روح ونفس. چهار فرشته عبارتند از جبرئيل، ميكائيل، اسرافيل و عزرائيل. آب همانا صورت [فرم] جبرئيل زمين صورت ميكائيل، هوا صورت اسرافيل و آتش صورت عزرائيل است.

اين عناصر از اثير ناشي مي شوند و به اعتباري، تثيبت كننده آنند و هر كدام در درون شامل جفتي از صفات طبيعي گرمي، سردي، تري و خشكي در حد عواملي فعال در ميان ماده ي جسماني اند.

7- علائم هفتگانه منطقه البروج همان كيفيات را دارا هستند : «حمل»، «اسد»، «قوس» ازجنس آتش اند و طبيعتشان گرم و خشك است «جوزا» و «ميزان» و «دلو» از جنس هوا و گرم و مرطوبند و مسئول بادها و …

عناصر چهارحالت بنيادي ماده را تشكيل مي دهند، چهار نحوه‌ي نمود محتواي كيفي ماده را. هر جسم شامل همه چهار نمود است هر چند كه تسلط تنها با يكي است . طبق كيهانشناسي سنتي، آتش گرم است و خشك.

8- درايران، استفاده از آتش براي توليد گرما بر خلاف كشورهاي ديگر منجر به ساختن «شومينه» نشد، بلكه ابداع كرسي را به همراه داشت. اعضاء خانواده هنگام نشستن زيركرسي از طريق آتش مركزي با يكديگر متحد مي شدند. آتش با توان خود به اين كه پخته گرداند، تلطيف سازد، بازپرداخت كند، و هماميزي دهد، همه چيزي را به هماهنگي مي آورد. گرما و روشنا جنبه هاي آتش اند و براي هنر معماري از همه چيزي مهمتر. در ايران زمين كشوري با آفتاب تند، نور هميشه مقدم ترين جنبه آتش به شمار آمده است.

9- ايرانيان درگذشته هاي بسيار دور ( قبل از ظهور زرتشت) طبق يك سنت قديمي آريايي آتش پرست بودند. زرتشتيان آتش پرست نيستند بلكه آتش نماد « اهورامزدا» است؛ خالق همه چيز به مدد «روح قدس» به اين دليل، بسا كيهانشناسيها پاي گرفته است كه در آنها خورشيد نمايد الوهيت و اشراقش بوده، وسيله اي كه بدان تمامي اجزاء آفرينش موجوديت يافته اند. در برخي مكاتب فلسفي رابطه سه جانبه‌يي هست ناظر بر خورشيد در حد نماد عقل يا روح، ناظر بر طلا در حد نسخه‌ي صغير آن، اما «مادي» تر يعني در حكم جسم، و ناظر بر آتش در حد نقش كه ميان اين دوقطب سير مي كند.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

از لینک زیر می توانید دانلود کنید :

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

 دانلود متن کامل پایان نامه کارشناسی درباره آتشكده‌ هاي زرتشتيان

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید