دانلود کامل پایان نامه مقطع کارشناسی رشته هنر با موضوع اومانيسم

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………. 3

فصل اول : اومانيسم چيست

  • تعريف اومانيسم …………………………………………………………………………………. 4
  • تاريخچه اومانيسم ………………………………………………………………………………. 6
  • اومانيسم يعني …………………………………………………………………………………. 12
  • اگر بخواهيم نگاهي داشته باشيم به تاريخچه اومانيسم بايد به چه
    دوره‌اي برگرديم………………………………………………………………………………………. 16
  • اومانيسم در غرب………………………………………………………………………………. 19

1-5-1 اومانيسم در سروده‌هاي دانته و ميلتون …………………………………………. 20

  • انواع اومانيسم ………………………………………………………………………………….. 24

فصل دوم :اومانيسم و دين شناسي

2-1 تاثير اومانيسم بر دين ………………………………………………………………………. 30

2-2 تاثير اسلام و فرهنگ تئوكراتيل بر شكل‌گيري اومانيسم ………………………… 32

2-3 دو وجه فرهنگ اومانيسم و بيان نظريه‌هاي متفاوت نسبت به تعريف دين .. 33

2-4 فرهنگ زميني از ديدگاه دين ………………………………………………………………. 34

2-5 جوهره اصلي تفكر و فرهنگ معاصر غربي ………………………………………… 35

2-6 تفاوت فرهنگ ما با فرهنگ غرب………………………………………………………….. 36

2-7 ملاك سودمندي از نظر اومانيست‌ها …………………………………………………… 37

2-8 اومانيسم اسلامي در انديشه شريعتي …………………………………………………. 38

2-8-1 شريعتي و ماهيت پوياي انسان ………………………………………………………. 39

2-8-2 انسان جمعي از خدا و خاك …………………………………………………………… 42

2-8-3 مقايسه‌ي ديدگاه اومانيسم غربي و اومانيسم شريعتي……………………….. 44

2-8-4 كاربرد انديشه‌ي شريعتي در جامعه‌ي امروز …………………………………… 45

2-9 اومانيسم‌ها و پيامبران و اولياي الهي ………………………………………………….. 47

2-10 اومانيست ها چگونه وارد مباحث ديني مي‌شدند …………………………………. 47

2-11 نظر اسلام درباره تفكر اومانيست …………………………………………………….. 48

2-12 اومانيسم در اسلام با اومانيسم غربي چه تفاوت‌هايي دارد ………………….. 51

2-13 اومانيسم در ايران ………………………………………………………………………….. 51

فصل سوم : اومانيسم در ديدگاه جامعه شناختي

3-1 نظريه آگوست كنت و اومانيسم ………………………………………………………….. 56

3-2 به فرديت رسيدن انسان تحت چه عواملي باعث رشد و تقويت انسان مي‌شود 57

3-3 نگاه انسان به خود در غرب ( جامعه جديد ) و در قرون وسطي …………….. 59

فصل چهارم : اومانيسم در فلسفه

4-1 معناي فلسفي اومانيسم ……………………………………………………………………… 61

4-2 جريان نقد اومانيسم …………………………………………………………………………. 63

4-3 اومانيسم مكتب است يا گرايش …………………………………………………………. 64

4-4 انسانگرايي و اومانيسم در ماركسيسم و پراگماتيسم واگزيستانسياليسم …. 65

4-5 آيا مي‌توان اومانيسم را يك مكتب فلسفي فرض كرد …………………………….. 66

4-6 اومانيسم در قرن 19-20 و نظريه نيچه ………………………………………………. 67

4-7 تحليل انسان به خرد در غرب و فلسفه كانت…………………………………………. 68

4-8 ديدگاه سقراط ، افلاطون و ارسطو نسبت به انسان ………………………………. 69

4-9 اساس و انديشه ماركس و بيگانگي از ديدگاه ماركس …………………………… 70

4-10 مروري بر زندگي و انديشه‌ هگل ……………………………………………………… 74

4-11 هگل و نظريه‌ي تجلي روح و كتاب پديدار شناسي ……………………………….. 77

4-11-1 پديدار چيست …………………………………………………………………………….. 78

4-11-2 پديدار شناسي هوسرل ……………………………………………………………….. 79

4-11-3 پديدار شناسي براساس فلسفه‌ي هايدگر ……………………………………….. 80

4-11-4 پديدار شناسي براساس تعريف هگل …………………………………………….. 81

4-11-5 هگل و نظريه‌ي او در تجلي روح و تعالي شعور در كتاب پديدار شناسي 82

4-11-6 هگل و رابطه‌ي بين جسم و چهره فرد با خصايص و ويژگيهاي روح .. 84

4-11-7 هگل و تحليل و برررسي عقل در حوزه‌ي فلسفه پديدار شناسي ……….. 85

4-12 نگاهي به نامه‌هايدگر در باب اومانيسم ……………………………………………… 86

4-12-1 نظريه هايدگر درباره سرچشمه اومانيسم ……………………………………… 89

4-12-2 نظريه هايدگر درباره‌ي نسبت بين متافيزيك و اومانيسم …………………. 90

4-12-3 تفكر آينده در فلسفه‌ هايدگر ………………………………………………………… 91

فصل پنجم : اومانيسم در ديدگاه روانشناختي

5-1 رفتار انسان منتج و متاثر از افكار اوست ……………………………………………. 93………..

5-2 نظريه‌ي كارل يونگ ………………………………………………………………………….. 94

5-3 نظريه‌ي آلفرد آدلر …………………………………………………………………………… 97

5-4 نهضت انسان گرا از ديد انجمن روانشناسان انسان گراي آمريكا ………….. 98

5-5 شرح حال و بررسي عوامل موثر در انديشه‌ي كارل راجرز ………………….. 99

5-5-1 عقايد عمده‌ي راجرز …………………………………………………………………… 100

5-6 شرح حال و بررسي عوامل موثر در انديشه‌ي ابراهام مزلو ………………… 103

5-6-1 عقايد عمده‌ي مزلو ……………………………………………………………………… 104

5-7 هدف از فكر كردن چيست ……………………………………………………………….. 107

5-8 فرويد فيلسوف بود يا روانشناس ……………………………………………………… 107

5-9 برداشت فرويد از ماهيت انسان ……………………………………………………….. 108

5-10 بيگانگي و توهم از ديدگاه فرويد …………………………………………………….. 111

5-11 ضمير ناخودآگاه فرويد………………………………………………………………….. 116

5-11-1 احساسات ناخودآگاه ………………………………………………………………… 117

5-12 پيش درآمدي بر خود شيفتگي ………………………………………………………. 122

نتيجه گيري …………………………………………………………………………………………… 131

گزارش كار عملي ………………………………………………………………………………….. 132

فهرست منابع ………………………………………………………………………………………… 133

1-1- تعريف اومانيسم :

اومانيسم واژه اي است كه در طول تاريخ ، معاني گوناگوني به خود ديده است . تاريخ پيچيدة آن در دنياي غرب دامنة معاني و تعاريفش را گسترده كرده است . با وجود اين ، مي بايست ضمن تأكيد بر تكثر ، پيچيدگي و سيال بودن معاني اومانيسم ،تعريف امروزي آن را ارائه نماييم . ريشة اين واژه humble (humilis) از واژه لاتين “humus” به معناي خاك يا زمين است . از اين رو “homo” به معناي هستي زميني و “humanus” به معناي خاكي يا انسان است . اين واژه در آغاز در مقابل ساير موجودات خاكي يعني حيوانات و گياهان و همچنين مرتبة ديگري از مخلوقات يعني ساكنان آسمان يا خدايان (divihnus , deusldivus) به كار مي ر فت . در اواخر دوران باستان و قرون وسطاي غرب ، محققان و روحانيان ميان “divinitas” به معني حوزه هايي از معرفت و فعاليت كه از كتاب مقدس نشأت مي گرفت و اومانيتاس (humanitas) يعني حوزه هايي كه به قضايي عملي زندگي دنيوي مربوط مي شد ، فرق گذاشتند .از آنجا كه اين حوزة دوم بخش اعظم مواد خام خود را از نوشته هاي رومي و به طور فراينده يونان باستان مي گرفت ، مترجمان و آموزگاران اين آثار كه معمولاً ايتاليايي بودند خود را “umanisti” يا «اومانيست ها » ناميدند . بر اين اساس “humanity” به آن حوزه از معارف درسي اطلاق مي شد كه صنايع بيان ، منطق ، رياضيات و مطالعة آثار نويسندگان يوناني و رومي را در بر مي گرفت و«اومانيست » فردي بود كه اين مموضوعات را ترجمه يا تدريس نموده و يا امكانات تدريس آنها را فراهم مي كرد .

اين تعريف از اومانيسم ، در طول زمان ثابت نماند و واژة مذكور با پذيرش معاني مختلف تعاريف ديگري را از خود بر جاي گذاشت به گونه اي كه به طور خلاصه مي توان گفت از قرن چهارم ميلادي تا امروز به صورت هاي زير تعرف شده است :

1- ادبيات باستاني (شعر ، معاني ، بيان ، اخلاق و سياست )

2- توجه به افكار ، علايق و مركزيت انسان .

3- اعتقاد به توانايي هاي وجود انسان .

4- اعتقاد به عقل ، تعقل ، متد علمي و شك به عنوان ابزارهاي مناسبي در كشف حقيقت و ساختار جامعة انساني .

5- انسان سالاري يا بشر گرايي در مقابل خداسالاري .

با وجود تعاريف و معاني مختلف براي اين واژه مي توان گفت تا كنون دو معناي آن بيشتر رواج يافته است :

1-2- تاريخچة اومانيسم :

پيشينة اومانيسم از لحاظ تاريخي به يونان باستان بر مي گردد . در يونان باستان خدايان صفات و سجاياي انساني و حتي صورت انساني داشتند . اندام انساني مهمترين مسئلة هنر مجسمه ساي و نقاشي به حساب مي آمد . توجه به انسان در يونان باستان به حد اعلاي خود رسيده و حتي در انديشة سوفسطائيان انسان مقياس همه چيز بود . به طور كلي بسياري ، تاريخ فرهنگ يوناي را تاريخ وقوف به ارزش و حيثيت انسان و استقلال فرد مي داند . با زوال استقلال يونان ، فرهنگي يوناني به صورت رنگ باخته به روم منتقل گرديد . هرچند دموكراسي و آزادي فردي مطابق نمونة يوناني در روم به طور اساسي پا نگرفت ولي اين طرز تفكر اثر خود را بر جاي گذاشت .

پس از ظهور مسيحيت و رسمي شدن آن در امپراتوري روم با فرمان كنستانتين و در نهايت حاكميت و اشاعة مسيحيت در روم و ساير نقاط اروپا ، فرهنگ مسيحي ، به تدريج بر كشورهاي غربي مسلط شد . مسيحيان پس از اتحاد با دولت و برقراري تئوكراسي كليسايي از پايان قرن يازدهم تا آغاز قرن سيزدهم ، قدرت دنيوي را تابع قدرت روحاني خود كردند و فرهنگ خود را بر فرهنگ اومانيستي متأثر از يونان چيره ساختند . ارباب كليسا به دنبال اين حاكميت سياسي و فرهنگي و باافزايش فشار و اختناق ، مقام و منزلت و حيثيت انسان را تنزل داده ، خرد نمودند و به نام مذهب مسيح ، آزادي و اختيار انسان ها را از آنان سلب نمودند .

اين گرايش افراطي در زير پا گذاشتن كرامت انساني ، به دنبال خود واكنش شديدي را در جهت توجه به «انسان» پديد آورد . خصوصيات انحرافي اين محيط فرهنگي كه زمينه ساز اومانيسم شد به قرار زير بود :

  • انسان موجودي گناهكار و شروربا لذات تلقي مي شد .

2- توانايي و اختيار انسان ناديده گرفته شده بود .

3- آدمي قدرت و لياقت ارتباط بدون واسطه با خدا را نداشت و نيازمند واسطه گري قديسين و ارباب كليسا بود .

4- با تفسير انحرافي ، دين به منزلة عامل سكون و ركود معرفي شده بود .

5- از طرف ارباب كليسا علم وعقل انساني در مغايرت با دين معرفي مي شد و كار علمي ، دخالت شيطاني در امور عالم و منافي عبوديت تلقي مي گرديد .

6- دين و دنيا ، لذائذ رو حاني و جسماني ، آن جهان و اين جهان ، ماوراي طبيعت و طبيعت ، دو قطب مخالف يكديگر و دو مفهوم متباين تلقي مي شدند ، كه هيچ نقطة اشتراكي با يكديگر نداشتند .

7- بيشترين تأكيد بر صفت غضب خداوند بود و عفو و رحمت الهي كمتر مورد توجه قرار مي گرفت .

8- صاحبان قدرت كليسايي مردم را تحت فشار و اختناق قرارداده بودند و به تفتيش عقايد آنها مي پرداختند ، به عبارت ديگر ، چه از لحاظ رفتاري و چه از لحاظ فكري ، آزادي از مردم سلب شده بود .

9- ارباب كليسا كه داعية ارتباط خاص با خدا داشتند و مردم را به امور معنوي و روحاني فرا مي خواندند ، خود به جاه طلبي ، رياكاري و ظلم و بي عدالتي مبتلا شده بودند .

10- ارباب كليسا نه تنها ادعاي مالكيت آسمان ، بخش گناهان و فروش اراضي بهشت را داشتند ، بلكه كسب جاه و مقام دنيوي نيز نيازمند انتساب به آنان بود .

استمرار اين جريان باعث گرديد تا درايتاليا گرايش آشكار به ضديت با فر هنگ حاكم صورت پذيرد و در جهت مقابله با آنان ، بازگشت به فرهنگ باستان كه در لايه هاي زيرين اجتماع وجودداشت ،احيا گردد . ا ين فرهنگ با ستاني كه خود يك فرهنگ وارداتي از يونان قديم بود .روشنفكران ومعترضان را به مبدأ و منشأ خود هدايت مي كرد .

بر اين اساس ، جنبش اومانيستي نمودي از شورش و اعتراض روشنفكران ايتاليي نسبت به حكومت جابرانة امپراطوي ، ارباب كليسا و فئودال ها بود . اين نهضت كه در جنوب ايتاليا شكل گرفته بود در قرون چهارده تا شانزدهم ميلادي سراسر ايتاليا و پس از آن آلمان ، فرانسه ، اسپانيا و انگلستان را فرا گرفت و تجديد حيات فرهنگي يا رنسانس را به دنبال خود داشت . جنبش روشنفكري مسلط در رنسانس ، اومانيسم بود .

اومانيست ها در صدد بودند تا فرهنگ و حياتي را كه انسان در عصر كلاسيك يا قديم دارا بود و در قرون وسطاي مسيحي از دست داده بود، بار ديگر زنده نمايند . آنان بر اين عقيده تأكيد مي كردند كه مردم موجوداتي عاقل اند .

راه زنده كردن فرهنگ اومانيستي قديم ، همانا زنده كردن ادبيات كلاسيك يونان و روم قديم بود . آنان مي خواستند تا روح آزادي و خودمختاري كه انسان در قرون وسطا از دست داده بود ، دوباره به او باز گردد . نتيجة چنين اقدامي ، استقلال فرد انساني و بيرون آمدن از قيموميت كليسا و امپراتور بود . اومانيست ها ، فلسفة اسكولاستيك را تفكراتي انتزاعي دانسته ، معتقد بودند كه بر تجربه متكي نيست و نيازهاي جامعه را برآورده نمي كند .

اومانيست ها كه به دنبال آزداي خرد و مخالفت با رياضت هاي ديني برآمده بودند ، در پي آن بودند تا لذائذ مربوط به طبيعت جسماني را در مقابل توجه افراطي به جنبة روحاني (در نظام كليسايي) مطرح سازند و حتي آن لذائذ را هدف نهايي فعاليت هاي بشري تلقي نموده ، اصولاً نقش زهد و پرهيزگاري را عمل منفي در كسب لذت و سود بر مي شمردند .

بدين سان بر ا ختيار و آزادي انسان تأكيد شد و دين مورد اعتراض قرار گرفت . همچنين از خدا و امور الهي غفلت شده و به امور انساني و نيز نسبت به زيبايي ها و لذائذ فراموش شدة جسماني ، تمايل شديدي ايجاد شد . هنر به صورتي مادي، جسماني و اين جهاني ترويج شده ، معنويت و روحانيت از اين حوزه رخت بربست ودر هنر (مجسمه سازي و نقاشي) به تحسين تن عريان (زن و مرد ) پرداختند .

همچنين عالم غيب به فراموشي سپرده شده ، ماديگري اساس كار قرار گرفت . دين به عنوان ابزاي براي خدمت به خواسته هاي انساني درآمد و در نهايت با تلقي جدايي دين و دنيا ، دين را رها كرده و دنيا را برگزيدند .

متفكران برجستة جنبش اومانيستي در اين دوره عبارتند از : پترارك ، دانته ، بوكاچيو ، لئونادرو داوينچي ، اراسموس ، برونو ، رابله ، مونتني ، كپرنيك ، شكسپير و فرانسيس بيكن .

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

از لینک زیر می توانید دانلود کنید :

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته هنر با موضوع اومانيسم

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید