دانلود کامل پایان نامه مقطع کارشناسی رشته هنر با موضوع تئاتر نوع اروپایی


در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 دو: دوران معاصر

بخش نخست

تئاتر نوع اروپائي : 1337- 1262

مرحله نخست :

آثار وثمرات تدريجي مجاهدات وخيزش هاي ملي ومردمي براي اخراج خلفاي عرب ، بخصوص درسده نهم ميلادي ، نابودي مغول ها در سده چهاردهم ، پاك سازي روس ها وترك ها در سده هفدهم ، تحقق استقلال ايران در دوران صفوي ، افشار و زند بود ، كه ازاواخر سده هجدهم با دست اندازي كشور گشايان اروپايي مواجه گرديده بود . (1)

حاصل جنگهاي دوست وپنجاه ساله ايران ، جدايي افغانستان ، سرزمين هايي وسيع از شمال ايران وعقد قرار دادهاي خفت بار « گلستان 1813» و «تركمن چاي 1828 » ميان ايران وروسيه بود .

جنبه مترقي اين جدايي ، آشنايي وبهره گيري روشنفكران ايران از فرهنگ مترقي وتجارب انقلابي روشنفكران روسيه و قفقاز و آگاهي ازافكار واشكال مبارزه با غاصبان خارجي واپسگرایان داخلي بود ، به طورمختصر بايدگفت ، كه هجوم نفوذ اقتصادي ، فرهنگي ، سياسي واقتصادي ، به صورت اعزام دانشجو به اروپا ، اخذ وام هاي خارجي ودادن امتيازهاي بازرگاني ، عقدقراردادهاي نابرابر به تبديل ايران به كشوري نيمه مستعمره انجاميد . (2)

ترور ناصرالدين شاه ، خيزش موج شورش ، تعطيل كارخانه ها ، بازارها ، تحصن كسبه وعلماي دين ، به نشانه بي عدالتي هاي صدر اعظم ، اعتراض عليه انحصارها ، عقب نشيني وموافقت با تشكيل پارلمان ، تدوين قانون اساسي واجراي انتخابات مرحله اي ودر نتيجه منع قراردادها ، عهدنامه ها ، مقاوله نامه ها واعطاي امتياز انحصارهاي تجارتي ، صنعتي وفلاحتي نمود .

انقلاب مشروطيت ، مهترين رويداد آغاز سده بيستم ، به منزله انقلاب بورژروازي ملي وضد امپرياليستي ايران ، در سال 1382 شمسي آغاز شد وشش سال ادامه يافت . (3)

نهضت مشروطيت پديده تاريخي هم وپيچيده اي بود كه زمينه اجتماعي ، اقتصادي ، فرهنگي وتشكيلاتي آن به تدريج ازنيمه دوم سده هجده به وجود آمد.

وبا وجود انحراف اهداف ، موجبات پيدايي دوران ، « ايران معاصر » را فراهم آورد . (4)

سخن را با آخوندزاده ، نه به عنوان نخستين نمايشنامه نويس ملل شرق ، بلكه نخستين فرد ايراني كه به زبان مادري خود نمايشنامه نوشته است ، آغاز مي كنيم . (5)

پيشتازان : آخوند زاده وتبريزي

آخوند زاده ( 1257-1191)

« ميرزا فتحعلي آخوند زاده نمايشنامه نويس ، داستان پرداز ، منتقد مبتكر اصلاح خط والفباء وفيلسوف ونظريه پرداز ، نخستين نمايشنامه نويس تئاتر جديد ، در مشرق زمين بوده است . او به علت جدايي والدينش ازهم ، ناخواسته به قفقاز كشانده شد ، وتا آخر عمر درتفليس كاروزندگي كرد تفليس در آن هنگام مركزتبعديان آزايخواه وبه ويژه روشن فكران ورهبران نهضت « دكابريستي » بود زندگي ، آشنائي وهمدمي با انديشمندان نام آوري چون « برمانتوف ، بكي خان ، پاراتاشويلي ، اديوسكي ، آ، بستوژف ( آ ، مارلينسكي ) و آشنايي با آثار نويسندگان متفكر روس مانند « چرنيشفسكي ، گوگول ، گريبايدوف ، پوشكين ، كارامزين ، دابراليوبوف ، گرتسن ، » ونيز نويسندگان اروپا ، چشم او را به مشاهده   خواب غفلت مردم شرق وبخصوص ايران ، گشود ، وشخصيت او رابه صورت انديشه ساز فلسفه « ناسيوناليسم » متجلي ساخت ، به گونه اي كه عقب ماندگي هاي اجتماعي ، فرهنگي ، معيشتي وسياسي مردم ايران به عنوان انگيزه كوشش و نگارش وي در آثارش بازتاب دقيق و سيع يافت . آخوند زاده درتفليس بامحيط تئاتر به طور عملي آشنا وبر آن شد كه نمايشنامه هاي روس را براي اجراء به زبان آذربايجاني برگرداند وحتي بازيگران را آماده اجراي ترجمه ها وراهنمايي كند .

آشنايي با او با همه جوانب كارتئاتر موجب دلبستگي وي به نوشتن نمايشنامه در موضوعات بكر ايران شد .

آخوند زاده با نوشتن « تمثيلات » يا شش نمايشنامه كمدي ( 1272-1266 ه .ق ) پيشاپيش همه نمايشنامه نويسان به « نوع اروپايي » در آسيا قرار گرفت . (6)

آخوند زاده درنخستين فرصت ممكن نمايشنامه هاي خود را ، درچندنسخه ، براي ترجمه به ايران براي چندنفر ، از جمله « ميرزا آقا تبريزي » ارسال داشت.

ميرزا آقا چنانكه بعد اخواهد آمد ، با كسب الهام از آن ها خود اقدام به نوشتن نمايشنامه هايي به زبان فارسي نمود . ليكن ، شاهزاده جلال الدين ، طبق تقاضاي   آخوند زاده ترجمه آنها را به ميرزا جعفرقراچه داغي ( منشي تحقيق ) ديوانخانه آن زمان سفارش مي دهد واو همه آنها را موافق رضاي خاطر آخوند زاده   ترجمه و ارسال مي دارد . (7)

 ميرزا آقا تبريزي

انتشار گزيده اي از كارهاي انستيتوي زبان وادبيات آكادمي آذربايجان شوروي به سال 1334 زير عنوان « درباره نويسنده اصلي نمايشنامه هاي منسوب به ميرزا ملكم خان » به وسيله محمد زاده ، به مثابه انفجار بمبي درجهان ادب و هنر ايران ، آذربايجان وارمنستان بودبمبي كه انفجارش مقالات تحليلي بسياري رادرباكو ، ايروان وتهران درپي داشت تا آن تاريخ نخستين نمايشنامه هاي فارسي را به ميرزا ملكم خان منسوب مي نمودند وحال آنكه نويسنده اصلي ميرزا آقا بود راز اين معما هراس بجاي نويسنده آن ازحكومت ودربارياني بود ، كه چهره بيدادگر وايلغار بيشترشان براي نخستين بار به گونه واقعي در آثار ميرزا آقا ترسيم شده بود . او نه تنها نام خود را درنمايشنامه نمي نوشت وامضائي نمي گذارد ، بلكه هنگام اهداء وارسال « پوشيده ماندن » نام خود را خواستار         مي شد. (8)

باتوجه به ماهيت استبداد دوره قاجار ،بي قانوني وزور گويي حاكم ومحتواي نمايشنامه هاي ميرزا آقا وبرداشتن پرده از رشوه خواري هاي شاه ودربار وحكام بايد ميرزا راشجاعترين نمايشنامه نويس در طول تاريخ جديد ايران شناخت .

ضعف هاي فني نمايشي نمايشنامه هاي ميرزا آقا ناشي ازشناخت محدود او از تئاتر جديد بوده است ودر اين زمينه هيچ يك از كاستي هاي فني مورد ايراد آخوندزاده مگر نحوه شناخت وبرخورد ميرزا با شاه وحكومتيان ، بي جا نيست . آخوندزاده ه با نضاي حكومت قاجار از راه نوشته ها وتعريف ها آشنا بوده وسانسور را نيك مي شناخته وبا آثارش تازيانه هاي اخلاقي بر پيكر سياستمدران مي نواخته است ، ازميرزا آقا مي خواهد كه باتعويض زمان نمايشنامه وگنجاندن دستور العمل هايي كه اشاره به به شاه وقت نباشد . ديد سياسي شاه را نرم كند تا راه اجراء وچاپ آثار راهموار سازد . آخوندزاده درمقام منتقد ، وبايد گفت نخستين منتقد ايراني . (9)

 تئاتر نوع اروپايي

دوره نخست : 1299-1262 ، « تئاتر دارالفنون »

پس از آشنايي هاي عيني وكتبي ، آمادگي هاي فرهنگي وزمينه چيني هاي مقدماتي طي ساليانه دراز ، بالاخره ديدار ناصر الدين شاه از تئاترها واپراها ، درسفرهايش به روسيه واروپانيز اشتياق به تفاخر وتظاهر ، سبب موافقتش با احداث تالار نمايشي ، در شمال شرقي كاخ ، دور از تالار « تكيه دولت » شد بدين ترتيب ، نخستين تالار تئاتر جديدايران درسال 1262 شمسي ، طبق يك نقشه فرانسوي ، زير نظر « نقاشباشي »             ساخته شد. (10)

گردانندگان تئاتر جديد ونوع اروپايي بي هيچ رابطه وپيوندي با تئاتر كهن كه مراحل تكامل خود را با « پيش واقعه » و « گوشه » مي پيمود وپيوند وارتباطي بي همتا درجهان با همه مردم داشت ، كار خود را آغاز نمود علل اين جدايي زيانبار، ترس ازمراجع تقليدومردم متعصب ، تجدد طلبي ، دست كم گرفتن مهارت هنري وناديده گرفتن زيان هاي تقليدكوركارانه از فرنگ ، نشاختن رسالت هاي اجتماعي ومردمي نمايش وغيره مي تواند باشد . بازيگران وگردانندگان تئاتر جديد ، دانش آموزان ، معلمان فرنگ ديده ايران به ياري معلمان بلژيكي و فرانسوي بودند . مزين الدوله ، ملقب به نقاش باش ، رهبر مترجم ، دكوراتور ، بازيگر وگرداننده اين تئاتر بود ميرزا علي اكبر خان اهل نطنز وازجمله محصلان اعزامي سال 1234 ش به فرانسه بود ولي پس از بازگشت واز فرهنگ به عنوان معلم نقاشي وزبان فرانسه دارالفنون آغاز به كاركرد ودر سال 1247 ملقب به « نقاشباني » شد وبعدها به درجه سرتيپي رسيد لغت نامه اي ا زا و به نام – مزين اللغه در سال 1304 چا پ شده است . (11)

تلاش هاي آماتوري : تروپ هاي مشخص نمايشي

فعالان جوان وروشن فكر تئاتر دارالفنون وتجدد خواهان ، با آغاز خيزش امواج مشروطه خواهي وشركت درفعاليت هاي ضد استبدادي وهم سويي بااعتراض ها وخواسته هاي مردم ، و پذيرش اهداف انقلابي انجمن ها ، كانون ها ، احزاب و گروه ها وگردهم آيي ها ، جاي نمايش را خالي مي ديدند وبه حضور آن احساس نياز مي نمودند ، پيدا بود كه نيازهاي اجتماعي ، سياسي ، ادبي وهنري دوران انقلا ب را اميال « تجدد خواهانه » وافكار مولير صرفا نمي توانست پاسخگو باشد . به همين جهت ، حركت هاي خودجوش نمايشي در عرصه نوشتن نمايشنامه و اجرا ي آن ها درمحافل نامبرده ، پارك هاي شخصي وشركت هاي خصوصي به طور اساسي ايجاد گرديد ، كه مشخص ترين آنها « انجمن اخوت » «شركت علميه فرهنگ » و « تئاتر ملي » بودند .

« انجمن اخوت »

پس از تالار دارالفنون دومين سازمان منظم در سال 1317 ه . قمري به وسيله – ظهير الدوله – يكي از روشن فكران خوش ذوق ورجال نامي دربار « محمد علي شاه » بنام « انجمن اخوت » در تهران تاسيس يافت . (12)

 « شركت علميه فرهنگ » ( 1288-1286 )

موسسان شركت علميه فرهنگ «محمد علي فروغي » ،« سيلمان ميرزا اسكندري» ،«عبدالله مستوفي » به اتفاق جمعي از فارغ تحصيلان مدرسه سياسي و عده اي ديگر ، از جمله «سيد علي نصر » و « محمود خان منشي باشي » ،كه بعداٌ نيز كار نمايشي را تداوم بخشيدند ، براي پيشبرد نهضت انتقادي و اخلاقي از راه نمايش ، به اجراي نمايش هايي آگاهي بخش در پارك هاي شخصي و خانه ها، به سود فعاليت هاي فرهنگي اهتمام ورزيدند .

شركت فرهنگ نمايش ها را به طور رايگان براي مردم اجرا مي كرد ، و با جمع آوري اعانات به كارهاي فرهنگي و خيريه ، مانند ايجاد مدارس جديد ،كمك به خانواده هاي شهيدان و كسبات آسيب ديده در انقلاب مشروطه                 مي پرداخت. (13)

تئاتر ملي ( 1294- 1288 )

موسس « تئاتر ملي » ،محقق الدوله، نويسنده ،مترجم و شخص فاضلي بود كه به ياري جواناني چون سيد علي نصر ،محمود بهرامي ،محمد عليخان ملكي و عنايت الله شيباني ، كه كار خود را از شركت علميه آغاز نموده بودند ،با تهيه محل كوچكي در بالاي چاپخانه اي معروف به « فاروس » ، حدوداٌ برابر تالار گراند هتل ، ( تئاتر نصر فعلي ) كه گنجايش بيش از پنجاه تماشاگرنداشت ، تئاتر دائم ثابتي را به مدتي محدود اداره كرد. عبدالكريم محقق الدوله ، گرداننده اصلي « تئاتر ملي » مردي وطن پرست ،معارف پرور و مورد احترام جماعت روشن فكر جامعه ، علاوه بر ترجمه ، خود نمايشنامه هايي نيز نوشته و به صحنه برده است .

تئاتر ملي ، فعالترين مركز تئاتري و نخستين مكاني بود كه مستقيماٌ اقدام به فروش بليت كرد . دوستداران و علاقمندان تئاتر نيز با علاقه ترجمه و آثار خود را در اختيار اين تئاتر مي گذاردند . تئاتر ملي سال 1288 شمسي با نمايش « بازرس » ،اثر گوگل ، كه به وسيله « نادر ميرزا آراسته » برگردانده شده بود ، افتتاح و با اقبال همگاني مواجه شد . (14)

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

از لینک زیر می توانید دانلود کنید :

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته هنر با موضوع تئاتر نوع اروپایی

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید