دانلود کامل پایان نامه مقطع کارشناسی با موضوع صنعت جوش


در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

ش

با پیشرفت روز افزون علم و تکنولوژی ، صنعت جوشکاری نیز دستخوش تغییرات زیادی گردیده و امروز به صنعتی کلیدی و غیر قابل انکار در میان سایر صنایع تبدیل شده است . به جرات می توان گفت که تمام صنایع کوچک و بزرگ ، به طور مستقیم یا غیر مستقم با این صنعت در ارتباط و به آن وابسته هستند . ناگفته پیداست که داشتن اطلاعات کافی در زمینه این علم ، کمک شایان توجهی به صاحبان صنایع در امر افزایش بهره وری و کاهش هزینه ها و حرکت به سوی دنیای مدرن می کند . در دنیای صنعتی و پیشرفته امروز که قرن سرعت نامیده می شود تا کاربر ، علاوه بر فراگیری سریع مطالب ، توجیهات علمی و مسائل تکنیکی مورد مصرف خود را نیز دانسته و برخوردی با داشته باشد .

پایان نامه ای که تحت عنوان تنش گیری ارتعاشی در اختیار دارید ،حاصل مطالعه و تحقیق در زمینه این فرایند و استفاده از منابع علمی داخلی و خارجی می باشد که طی آن ، موضوعات مهم و اساسی فرایند تنش گیری ارتعاشی مورد بحث و بررسی دقیق و علمی قرار گرفته است.

تنشهاي پسماند بوجود آمده در مراحل و عمليات هاي مختلف ساخت سبب افزايش سطح تنش در قطعات در حين کار و حساس تر شدن قطعات و ايجاد ترک مي شوند. ايجاد اعوجاج در فريم ها و پايه هاي ماشين ها و ناپايداري ابعاد نيز از اثرات نامطلوب تنش هاي پسماند هستند. سرد شدن غير يکنواخت قطعات در هنگام جوشکاری باعث مي شود که شکل و ابعاد قطعه تغيير کند. در تنش زدايي عموماً يکي يا هر دو هدف زير مورد نظر است:

  • پايداري ابعادي قطعه در يک مدت زمان طولاني

معمولا درصد كمي كاهش تنش هاي پسماند براي رسيدن به پايداري مطلوب کافي است.

  •  تحمل بارهاي متناوب

براي آنكه قطعات بتوانند بارهاي متناوب را به خوبي تحمل کنند سطح تنش هاي پسماند مي بايست تقريبا صفر شود.

تنش زدايي با استفاده از تغيير شکل پلاستيک؛ مي توان در دماي اتاق با استفاده از اعمال تنش خارجي در ناحيه اي که تنش پسماند به وجود آمده است رسيد. مقدار اين تنش اعمالي بايد چنان باشد که جمع جبري تنش ها از تنش تسليم ماده تشکيل دهنده قطعه در دماي اتاق بيشتر باشد. پس از حذف تنش هاي خارجي سطح تنش هاي پسماند کاهش مي يابد. مکانيزمی که شرح داده شد اساس کار روش تنش زدايي ارتعاشي است.

 چکیده

 تنشهاي پسمانده از بارگذاري خارجي نبوده و در حالت خود تعادلي مي‌باشند. يعني مجموع نيروها و ممان‌هاي ناشي از اينگونه تنشها در جسم برابر صفر مي‌باشد. به طور خلاصه مي‌توان عوامل زير را به عنوان مهمترين عوامل در تشكيل تنشهاي پسمانده جوش نام برد :

  • حرارت دادن موضعي و غيرهمگون (ذوب موضعي كه متأثر از هندسة اتصال و انرژي جوش است)
  • تغيير شكل حرارتي (كرنش)
  • درجه مهار يا ممانعت قطعه كار (گيره‌بندي)

نوع و ميزان تغيير شكلهاي جوش ناشي از تنش‌هاي پسمانده به عوامل متعددي بستگي دارد كه اهم آنها عبارت است از: جنس و هندسة قطعه، شكل و موقعيت اتصال،‌ انرژي جوش روشهاي كاهش تنش‌ها و كرنش‌هاي پسماند جوشي: مي‌توان تنش‌ ها و كرنش‌هاي پسماند را به طرق مختلف از قبيل عمليات حرارتي پس از جوشكاري (PWHT)، عمليات مكانيكي و بعضاً جوشكاري و پيشگرم كاهش داد يا به طور مؤثر از بين برد. در عمليات مكانيكي تنش گيري ، معمولاً سازه موردنظر را با باري بزرگتر از بار طراحي شده آن (ولي كمتر از بار بحراني) تحت بارگذاري قرار مي‌دهند تا تنش هاي پسماند از طريق ايجاد كرنش‌هاي پلاستيكي استحاله شود. پيش‌گرم در عمليات حرارتي عمدتاً به خاطر جلوگيري از ترك سرد بوده و معمولاً بين دماي محيط تاC˚ 225 صورت مي‌گيرد. يك روش بسيار علمي جهت كاهش تنش‌هاي پسماند جوشي استفاده از روشهاي جلوگيري از ايجاد تنش‌هاي پسماند جوشي مي‌باشد كه با توجه به شرايط جوشكاري و نوع طرح اتصال در جداول استاندارد نوع تكنيك‌هاي كاربردي و مقادير مربوط به آن تعيين شده است. مهمترين تكنيك‌هاي كاربردي عبارتند از:

1-پايان جوشكاري قبل از تقاطع خط جوشها.

2- استفاده از طرح اتصالهاي متفاوت با توجه به هندسه قطعه كار.

3- استفاده از پيش نشاندن قطعات به منظور كاهش انقباض عرضي،‌ پيچش زاويه‌اي، خمش و كمانش .

4-استفاده از تكنيك‌هاي جوشكاري پيشبرد براي جوشكاري‌هاي طولاني

5- رعايت ترتيب جوشكاري در ورق ها مطابق استاندارد.

 فصل اول

 تنش های پسماند در جوشکاری

1-1 انقباض و تنش پسماند:                                                      

تنش هاي پسماند به آن دسته ازتنش هايي اطلاق مي شود که پس از عمليات خاصي در جسم باقي مانده و ناشي از بارگذاري خارجي نمي باشد . اين تنش ها در حالت خود تعادلي هستند . منظور از خود تعادلي اين است که مجموع نيرو ها و ممان هاي ناشي از اينگونه تنش ها در جسم برابر صفر مي باشد . هنگامي که يک جسم داراي تنشهاي پسماند ، تحت بارگذاري خارجي قرار مي گيرد ، تنشهاي ناشي از بار خارجي به تنشهاي پسماند افزوده مي شود . تنشهاي پسماند در نتيجه کار روي قطعات از جمله حين ريخته گري ، آهنگري ، نوردکاري و يا جوشکاري در قطعه بوجود  مي آيند .

عموما ، عبارت تنش پسماند به صورت اثر استاتيکي ، نماينده ميدانهاي تنشي تک محوري يا چند محوري دريک سيستم بسته ، بدون وجود هيچگونه نيرو يا گشتاور خارجي است . اين مواضع تنشي با هم در تعادل اند .

تنش پسماند از لحاظ گستردگي در جسم به سه نوع تقسيم مي شود :

1- تنش هاي پسماند نوع اول ، اغلب در ناحيه وسيعي از ماده ( چندين دانه ) ، بصورت همگن و يکنواخت قرار دارد . برهم خوردگي و اغتشاش در تعادل نيروها ، همواره منجر به تغييرات ابعادي ماکروسکوپي مي شود .

2- تنش هاي پسماند نوع دوم ، اغلب در ناحيه کوچکتري از ماده ( در يک دانه يا در تعداد اندکي از دانه ها ) ، به طور يکنواخت و همگن توزيع شده اند . در اين حالت اغتشاش در تعادل نيروهاي مناطق مختلف ماده مي تواند منجر به تغييرات ابعادي ماکروسکوپي شود .

3-  تنش هاي پسماند نوع سوم ، در سرتاسر محدوده ماده حتي در ابعاد چند فاصله اتمي ، بصورت نا همگن پخش شده اند . اغتشاش در تعادل نيرو ، منجر به تغييرات ابعادي ماکروسکوپي نمي شود .

 تنش هاي پسماند جوشي از نوع تنشهاي حرارتي مي باشد که در اثر حرات دادن ، انبساط وانقباض موضعي و تغيير شکل پلاستيکي حاصله در جسم ، تشکيل مي شوند. لازم به اشاره مي باشد که چنانچه قطعه اي به طور همگون و يکنواخت حرارت داده شده و سپس آرام سرد شود و هيچگونه مانعي در انبساط و انقباض قطعه وجود نداشته باشد ، يک چنين سيکل حرارتي منجر به تنش يا تغيير شکل هاي پسماند نخواهد شد .

در حين جوشکاري ، حوزه حرارتي ناشي از قوس الکتريکي باعث تغيير شکل حرارتي ( انبساط در حين گرو شدن و انقباض در حين سرد شدن ) در جوش و اطراف آن مي شود . تغيير شکل حرارتي به طور کلي متناسب با درجه حرارت بوده و اين بستگي تا حد نقطه ذوب فلز وجود دارد . هنگاميکه در نقطه اي از جسم ، درجه حرارت به درجه حرارت ماکزيمم مي رسد ، دراطراف آن يک شيب حرارتي تند بوجود آمده که منجر به ايجاد يک حوزه تغيير شکل حرارتي در اطراف نقطه مزبور مي شود .اين منطقه بوسيله فلز سردتر موجود در اطراف آن محدود مي گردد . شدت

 اين حوزه ، در نزديکي نقطه حرارتي بحدي است که اين منطقه در حين گرم شدن ، بشدت تحت تاثير تنش هاي فشاري قرار گرفته و تغيير شکل پلاستيکي در آن بوجود مي آيد . در حين سرد شدن ، به واسطه انقباض موضعي ، تنش هاي کششي به اندازه تنش تسليم فلز پايه در جوش و مناطق نزديک به آن (HAZ ) توسعه مي يابد .

تنش هاي پسماند تنش هاي سه محوره هستند ( طولي ، عرضي و ضخامتي ) . تاثير انقباض در جهت ضخامت در مواد با ضخامت کم ، بسيار اندک است . با افزايش (30 mm ) تنشهايي در جهت ضخامت نيز مي توانند بوجود آيند و به سرعت به تنش تسليم برسند . تنش هاي ضخامتي خطر ايجاد ترک و در نتيجه شکست ترد را بيشتر مي کند .

اگر در يک ماده تنش سه محوري ظاهر شود :

  •  استحکام تسليم مواد تا سه برابر استحکام تسليم معمولي افزايش مي يابد .
  • اضافه طول به طور قابل توجهي کاهش مي يابد .
  • ازدياد طول تا يک مقدار مينيمم کاهش مي يابد .
  • تمايل به تشکيل ترک افزايش مي يابد .

    براي اثبات اين فرضيات ، سال ها قبل آزمايش هاي کشش بر روي نمونه هايي با انواع مختلف شيار توسط لودويک انجام شد .

1-2 تنش پسماند كششي:

تنش پسماند تنشي است كه بر اثر انجام عمليات خاصي در جسم باقي مي‌مانند و در حالي كه جسم تحت هيچ بارگذاري خارجي نيست نيز وجود دارد. طبيعت تنش پسماند به گونه اي است که در مقابل هر تنش كششي تنش فشاري نيز بايد وجود داشته باشد ، به گونه‌اي كه جسم در حالت تعادل باقي بماند كه به اين حالت، حالت خود تعادلي مي گويند.

علت اينكه شناسايي چنين تنشهايي براي ما مهم است اين است كه وقتي جسم تحت تنش خارجي قرار مي‌گيرد، اين تنش خارجي به تنش پسماند موجود افزوده مي‌شود. پس اگر در منطقه‌اي تنش پسماند كششي داشته باشيم و بارگذاري ما نيز تنش كششي باشد سطح تنش در آن منطقه بالاتر از آنچه كه تنها با لحاظ تنش كششي خارجي بدست مي‌آيد خواهد بود. لذا در صورتي كه تنش كششي پسماند داخلي را در نظر نگيريم و قطعه را تنها براساس تنش اعمالي خارجي طراحي مي‌كنيم ممكن است در اثر تنش‌هاي پسماند خارجي تنش در قطعه از حد تسليم آن بالاتر رفته و باعث شكست آن گردد.

يكي از فرايندهايي كه باعث ايجاد تنش پسماند در سازه‌ها مي‌گردد جوشكاري است كه به علت گرم و سرد شدنهاي متوالي جوش و مناطق نزديك جوش و عدم امكان جابجايي در بعضي جهات،  تنش هاي پسماند داخلي در جوش و مناطق مجاور آن بوجود مي آيد.

مقدار انبساط و تغيير شكل جسم در مقابل گرما متناسب با درجه حرارت مي‌باشد . اصولاً با افزايش درجه حرارت تا نقطه ذوب فلز شاهد انبساط در آنها خواهيم بود. حال هنگامي‌ كه در نقطه‌اي از جسم درجه حرارت به طور موضعي افزايش يابد دراطراف آن يك شيب حرارتي بوجود مي‌آيد كه مي‌خواهد باعث تغيير شكل و انبساط نقطه‌اي كه دماي آن افزايش پيدا كرده است شود ، ولي از اطراف توسط فلزي كه اين نقطه را احاطه كرده‌اند و ميل به تغيير شكل ندارند با تغيير شكل اين نقطه مقابله مي‌شود ، لذا مناطق نزديك اين نقطه تحت تنش فشاري قرار مي‌گيرند و در صورتي كه تنش فشاري موجود از حد تسليم بيشتر شود باعث تغيير شكل پلاستيك اين منطقه مي‌شود. در حين سرد شدن منطقه‌اي كه گرم شده بود شاهد انقباض موضعي خواهيم بود كه باعث ايجاد تنش كششي در مجاورت اين نقطه در حد تنش تسليم فلز خواهد بود.

همانگونه كه ملاحظه مي‌شود ، تشكيل تنشهاي جوشي ناشي از كرنش‌هاي حرارتي بوده كه بواسطه گرم و سرد شدن موضعي و غيريكنواخت در محل حوضچه جوش و اطراف آن و ممانعت محيط (فلز) اطراف ايجاد مي‌شوند . اين كرنشها در منطقه جوش و مجاور نزديك آن ، كرنش پلاستيكي بوده كه هم در حين گرم شدن و هم در حين سرد شدن بوجود مي‌آيند. منطقه‌اي كه در آن كرنشهاي حرارتي ايجاد مي‌شود كم يا بيش توسط محيط (فلز) اطراف خود مهار يا ممانعت مي‌شود. چنانچه قطعه كار آزاد بوده و به قطعات ديگر متصل نباشد ، اين نوع مهار از نوع مهار اوليه بوده چنانچه قطعه كار خود به قطعات ديگر متصل باشد ، درجه مهار بالاتر بوده و مهار ثانويه نيز در شكل‌گيري تنش هاي پسماند دخيل خواهد بود . بنابراين سطح و توزيع تنش هاي پسماند جوشي بستگي به مهار اوليه (ناشي از نوع اتصال جوشي ) و مهار ثانويه ( ناشي از ابعاد كلي قطعه و نحوه درگيري آن ) دارد . براي تنشهاي پسماند طولي مهار اوليه قوياً تعيين كننده بوده و مهار ثانويه اثر كمي دارد . بنابراين صرفه نظر از اينكه ابعاد كلي قطعه كار و نگهداري آن به چه صورت باشد مي‌توان براي تخمين سطح و توزيع تنشهاي پسماند طولي در اتصالات ورقي جوشي از شكل 8 استفاده نمود.

لازم به توضيح است كه در قسمتهاي ابتدايي وانتهايي يك جوش طولي تنش هاي پسماند طولي به سرعت كاهش يافته و به صفر مي‌رسند. به عنوان يك قاعده سرانگشتي مي‌توان اظهار نمود كه تنشهاي طولي در يك جوش از فاصله 150mm دو سر جوش شروع به كاهش نموده و در دو انتها به صفر مي‌رسند . چنانچه طول جوشي بيش از 300mm  باشد در وسط آن سطح تنشهاي پسماند جوشي در حد تنش تسليم فلز خواهد بود. يك اتصال جوشي در جهت عرضي ( عمود بر جهت جوشكاري ) نيز منقبض شده كه منجر به ايجاد تنشهاي پسماند عرضي مي‌شود . اصول ايجاد اين تنش ها نظير تنش هاي طولي بوده با اين تفاوت كه مهار اوليه در شكل‌گيري آنها كمتر مؤثر بوده و مهار ثانويه مهم مي‌باشد . در شكل 8 سطح و توزيع تنشهاي عرضي بطور شماتيك نشان داده شده است . در قسمت مياني جوش ، تنشها از نوع كششي بوده و در قسمتهاي انتهايي تنشهاي فشاري به جهت بالانس كردن تنشهاي كششي ايجاد شده‌اند . حداكثر سطح تنش هاي عرضي به واسطه مهار اوليه در حدود 25%  ميزان تنش تسليم فلز مي‌باشد . چنانچه قطعه كار در جهت عرضي مهار شده باشد ، ممانعت ثانويه ايجاد شده كه بسته به درجه مهار منجر به افزايش سطح اين تنش ها مي‌شود .

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

از لینک زیر می توانید دانلود کنید :

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

 دانلود متن کامل پایان نامه کارشناسی با موضوع صنعت جوش