دانلود کامل پایان نامه رشته کامپیوتر با موضوع کاربرد فناوری اطلاعات در پزشکی

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

دانشكده فني مهندسي (2)

گروه كامپيوتر

 عنوان پروژه:

كاربرد فناوري اطلاعات در پزشكي

 استاد راهنما:

جناب آقاي مهندس هوبخت عطاران

 محقق:

آرزو صنعتي مارشك

چكيده

 این پروژه با عنوان کاربرد فناوری اطلاعات در پزشکی می باشد.

در پروژه مذكور سعي بر آن شده است تا مجموعه اي كامل مبني بر اينكه   كه تمام مسائل پيرامون موضوع مورد نظر‚ مورد بسط و تحليل قرار گيرد لذا از منابع و مواخذ معتبر و به روز استفاده شده و ازتحليل و بررسي در دوره كارداني كمك شاياني گرفته شده است‚ با اين حال هيچ اثري نمي تواند عاري ازعيب و ايراد باشد‚ آن هم براي ما كه در آغاز راه هستيم‚ از شما صاحب نظرعزيز‚ به خصوص استاد مربوطه تقاضا مي شود‚ با نقد علمي

خويش ما را در هر چه بهتر رسيدن به مقصود ياري نماييد.

در این میان Telemedicine نقش استفاده کنندگان از

 صنعت انفورماتيك و لزوم توسعه آن

انفورماتيك پزشكي را حوزه كاربردي فن آوري اطلاعات و ارتباطات در پزشكي مي توان تعريف كرد ، و به توليد و خدمات فن آوري اطلاعات در حوزه خدمات بهداشتي و درماني صنعت انفورماتيك پزشكي اطلاق مي شود . جهت توسعه اين صنعت در داخل كشور نيازمند برنامه ريزي بر اساس فرصت ها و تهديد هاي سر راه و نقاط قوت وضعف خود هستيم . گروهي از موانع عمده و مشهودي كه در سر راه توسعه به حساب مي آيند ، اثر پذير از عواملي هستند كه مربوط به فضاي بيرون از كشور بوده و مديريت آنها كارآساني نيست. تعدادي از اين موانع و چالش ها را در زير بيان مي كنيم : 

1- سرمايه گذاري وسيع كشورهاي پيشرفته و رقابت شديد بين آنها باعث كاهش عمر فن آوري در اين عرصه شده و رقابت را سنگين تر كرده است .

 2- به دليل درخواســت بـازار داخـلي با استفاده از پيشرفته ترين محصولات دنيا در ارائه خدمات درماني ، ارائه محصولات در اين عرصه نيازمند توليد محصولاتي در سطح استانداردهاي جهاني است .

 علاوه بر موارد فوق صــنعت انفورماتيك بصورت عام داراي ويژگي هايي است كه كشــورهاي دنيا را ترغيب به سرمايه گذاري در اين بخش كرده است . صنعت انفورماتيك پزشـكي شـامل سه بخش نرم افزار و ســـخت افزار و خدمات درحوزه پزشـكي است . دراين ميان قسمت نرم افزار جايگاه ويژه اي جهت سرمايه گذاري دارد . همچنين حوزه هايي از انفورماتيك پزشكي چون كاربرد هوش مصنوعي در پزشكي ، خدمات پزشكي از راه دور به دليل در مرحله تحقيق بودن، زمينه خوبي براي برنامه ريزي و سرمايه گذاري در ارائه محصول در آن بخش خواهند بود .   

  زير ساخت ها

با توجــه به نقش دولت ها در راســتاي توســعه دو بخش كاربردي و توليد در حوزه انفورماتيك موظف به ايجاد موارد زير بنايي هسـتند. بنابراين شناخت جامع از زير ساخت هاي اين بخش در بدو برنامه ريزي به شكل حياتي لازم و ضروري مي باشد .

 1- زيرساخت امنيتي :

پوشـــيدگي‌و‌حفاظــت‌از اطلاعات ديجيتالي كــه مانع سوء استفاده و تجاوز به حريم شــخصي افراد مي شود ، زيربناي توسعه كاربري انفورماتيك پزشــكي  مي باشد . مجموعه مواردي كه بايد مورد توجه قرار گيرد عبارتند از : تجهيزات امنيت شبكه ها ، سيستم عامل امن ، امضاي الكترونيك ، مركز تعيين هويت و …

2- زيرساخت تجاري :

ضعف و نبود سيســتم مناسب براي تعامل مالي در تبادلات تحت شبكه مانع استقبال عمومي براي ارائه خدمات از طريق شبكه خواهد بود . بنابراين از ديگر موارد زير بنايي توســـعه كاربردي و به دنبال آن رشـــد صـــنعت انفورماتيك پزشــــكي زير ســاخت تجاري مي باشــد . از جمله : بانكداري الكترونيك ، پول الكترونيك و …

 3- زيرساخت حقوقي :

قوانين و مقررات مربوط به فعاليت در عصــر اطلاعات از ملزومات توســـعه انفورماتيك پزشــكي در كشور هستند . چرا كه بدون قوانين شفاف ، روشن و تعيين كننده عملاً هرج و مرج مانع توسعه خواهد بود . به عنوان مثال : دادگاه شبكه ، قوانين فضاي سايبر و …

4- زيرساخت اجتماعي و فرهنگي :

نيروي انساني مخاطب اصلي فن آوري اطلاعات است و چنانچه طبق عادت در برابر تغييرات حاصل از توسعه مقاومت كند ، نمي توان به نتايج مطلوب دست يافت . بنابراين آموزش و فرهنگ سازي براي ارتقاء علمي و فكري افراد جامعه از ضروريات مستمر توسعه فن آوري اطلاعات مي باشد . آگاهي و افزايش مهارت متخصصان حوزه پزشكي و در مقابل افزايش آگاهي و ايجاد پذيرش اجتماعي جهت بهره وري از خدمات ارائه شده در سطح ملي و منطقه اي ضرورتي انكارناپذير است .

5- زيرساخت فني :

تجهيزات پزشكي در كنار ابزارهاي ارتباطي و اطلاعاتي اين عصر زيرساخت فني انفورماتيك پزشكي را تامين خواهد كرد . پيدايش ابزارهاي الكترونيكي با قابليت ثبت اطلاعات اشخاص از بدو تولد تا هنگام مرگ ، بستري براي استفاده از ابزارهاي توانمند پردازشي و هوشمند را فراهم خواهد آورد تا كارهاي روزمره با ماهيت غيرخلاقانه بر عهده اين ابزارها گذاشته شود .

 از جمله اين ابزارها مي توان به فن آوري مشاوره پزشك كه به عنوان كمك پزشك در تشخيص و درمان شناخته مي شــود،  اشاره كرد .

گروه ديگر از اين ابزارها ، پايگاه داده اي قدرتمندي هستند كه جايگاه بسيار قابل توجهي در بالا بردن سرعت ارائه خدمـات و كاهش هزينه ها خواهند داشت ، از جمله اين فن آوري ها پايگاه داده هاي قوي اطلاعات پزشكي است . كه مي توان در بخش هاي زير از آنها بهره گرفت :

5-1-  سيستم هاي اطلاعات مديريتي بيمارستاني :

اين سيســتم ها نوعي از سيســتم هاي اطلاعات مديريت ( MIS ) هستند كه اطلاعاتي از قبيل اطلاعات اداري و مالـي براي مديريت منابع مالي و اطلاعــات مربوط به نظـام هاي بازپرداخت و ســاير مســـائل اداري را در بر مي گيرد . 

5-2-  سيستم هاي اطلاعات باليني و مراقبت پزشكي :

اين سيستم ها داراي پايگاه داده هايي هستند كه انواع اطلاعات بيمار به صورت چند رسانه اي شامل موارد مختلفي از جمله پارامترهاي حياتي اشخاص ( EMG ، ECG ، EEG  ) تصاوير پزشكي ( CT ، MRT ) ، اصـوات پزشكي مي باشد و سيســتم توانايي جمع آوري و ثبت ، جستجو و بازيابي اين اطلاعات را فراهم مي كند و به اين وسيله قدرت تشخيص و درمان پزشـك را با وجـود ابزارهاي قدرتمــند پردازش و  بهــبود مي بخشند .

ويژگي هــاي اصـلي اين سيســتم ها وسـعت آنها در جمع آوري ، ثبت و بازيابي اطلاعـات خواهــد بود كه زمينه اي براي نظارت بر سلامت اجتماع و پاسخگويي به موقع و مناسب به عوامل طبيعي و غير طبيعي مختل كننده سلامت اجتماع را فراهم خواهد آورد .

     5-4- واقعيت مجازي :

بحث اساسي و جديد ديگري كه در فرايند اطلاعاتي شدن جوامع بشري جايگاه دارد مفهوم واقعيت مجازي است . اين بحث كليه مفاهيم مادي اطراف ما را در بر مي گيرد و قابليت آن را دارد كه قسمت زيادي از تعاملات دنياي مادي را شبيه سازي كند . واقعيت مجازي در پزشكي هم كابردهاي گسترده اي دارد به طور مثال شبيه سازي آناتومي و فيزيولوژي بدن انسان به عنوان يك نمونه آزمايشگاهي ،قابليت انجام هر گونه آزمايشات و تحقيقات پزشكي را فراهم خواهد ساخت . شبيه سازي انواع آزمايشگاهها و محيط هاي آموزشي و تمريني ، زمينه اي براي رشد سريع دانش فراهم خواهد آورد تا در دنياي آينده كارگران هم كارهاي دانش محور انجام دهند .

   5-5 – دوراپزشكي :

در عصـــر اطلاعات توزيع نيروهاي متخصــص و امكانات و ارائه خدمات از تمامي نقاط دنيا نيازمند صــرف هزينه زيادي نخواهد بود و بعد مكــان هم اهميت خود را تا حدودي زيادي از دســت خواهد داد . در اين عصــر حوزه جديدي چون دوراپزشكي‌مفهوم پيدا خواهد كرد كه عرصــه مراقبت پزشــكي جهاني خواهد شــد و ارائه خدمات بايد به اســتانداردهاي پزشـكي نزديك شـــود . در غير اين صـــورت جايگاه ارائه خدمات دچار مشكلاتي خواهد شد. در زير مجموعه مبحـث دورا پزشـكي مي توان مشـاوره از راه دور ، جراحي از راه دور ، عكس برداري از راه دور و ديگر خدمات از راه دور را ارائه داد . اميدواريم با شناخت صحيح عصــــر اطلاعات پايه گذار تلاشي جهت پاســـخگويي به مشـــكلات نظام خدمات بهداشــتي و درماني كشــور از طريق فن آوري اطلاعات بوده و از طرف ديگر زمينه ســـــاز ارائه خدمات و عرضـــه محصولات بهداشـــتي در عرصه جهاني باشيم.

6- زيرساخت استانداردسازي

با پيچيدگي و گسترش سـاختار ارائه خدمات درماني نياز روز افزون به توسـعه سيستم هاي خودكار گردش اطلاعات و ايجاد ارتباطات داخل و بين ســازماني افزايش مي يابد . ايجاد ارتباطات كارآمد در بســتر هماهنگي‌و اســتاندارد سازي امكان پذير است و توســعه در بخش اســتاندارد ســازي ضـروري خواهد بود .

اســتانداردهازيربناي مؤثري در جهت رقابت در ســطوح بالاتر رافراهم مي كنند و اگر بين توليدكنندگان و مصــرف كنندگــان نسبت به اســتانداردها توافق مشــتركي حاصــل شـــود در فرايند انتشــار فن آوري تســريع صـــورت مي گيرد . همچنين اســتانداردســازي در تســـهيل و تأمين بودجه تحقيقات و نوآوري نقش كليدي دارد و به دليل ايجاد شفاف ســـازي، فضاي سرمايه گذاري را فراهم مي كند كه به نوعي زمينه تأمين نياز مالي را فراهم نموده و از طرف ديگر براي مشاركت بخش هاي سرمايه گذار  تســهيل قائل شده و به دنبال آن زيربناي تامين مالي توســـعه صـــنعت انفورمـاتيك پزشــكي را فراهـــم مي نمايد . بســياري از اين اســتانداردها در دنيا شــناخته شــده و گسترش يافته اند كه در نتيجه نياز به تدوين اين اســتانداردها نخواهیم داشت و تنها درك ميزان اهميت آنها و ســرمايه گذاري در تهيه و ارائه آنها در قالب قوانین نظارتی بر بخش‌های تولید این محصــــولات زمینه کــارآمـدي آنها را فراهــــم مي آورد . همانطور كه بررسی گردید وظایف دولت‌ها در توسعه اين بخش از فن آوري تلاش در جهت ایجاد زير ساخت های ملي است .

دولت ها در ایجاد این زیر ساخت ها داراي نقش هاي متفاوتي مي باشند نقش های عمده اي كه دولت ها در زمينه توســعه توليد و خدمات فن آوری اطلاعات انجام مي دهند شامل مواردي چون تصدی گري ، قابلگی ، پرورشگري و تولی گري است .

تولي گري :

به معنای قانون گذاری و تدوین مقررات و به طور كلي هدایت است و ممکن است مبتني بر تشويق ، ترويج و انگيزه سازي و يا محدودسازي ، منع و جلوگیری باشد .

پرورشگري :

در اين قسمت دولت ها تلاش مي كنند تا شركت هايي را كه ظرفيت رقابت جهاني را دارند ، مورد حمايت خود قرار دهد تا بتوانند در شرايط بين المللي قدرت رقابت پيدا كنند .

از مجموعه نقش هاي دولت ها در ايفاي نقش مؤثر خود در توسعه صــنعت انفورماتيك در كشــور و اجراي سياسـت افــزايش مشـــاركت بخش خصوصـــي،  اين است كه ايفاي نقش هايي چون تولی گر و قابلگی را در الويت كارهاي خود قرار دهد .

 درمان از راه دور

امروزه شايد بسياري از افراد با كلمه درمان از راه دور يا Telemedicine نا آشنا نباشند چرا كه در بسياري از سمينارها و مباحث علمي يكي از موضوعات مطرح و بحث برانگيز مي باشد.اين كلمه از tele به معناي فاصله و medicineبه معناي درمان و طــب گـــرفته شــده اســـت و اولين بار توسط Thomas Birdدر دهه 1970 ابداع گرديد. اگر بخواهيم شروع اين فن آوري را متذكر شويم بايد به عصر اختراع تلفن برگرديم . مدت كمي بعد از اختراع تلفن تلاش هاي زيادي به منظور انتقال صداي قلب و ريه به متخصصان با تجربه جهت ارزيابي وضعيت اعضاء صورت گرفت.
در سال 1906 ، Einthoven پدر الكتروكارديوگرافي اولين بار بر روي انتقال از طريق خطوط تلفن تحقيق كرد .
در دهه 1920 از پيام هاي راديويي به عنوان وســيله ارتباطي اســتفاده شد كه پزشــكان در ايســتگاههايي در ســاحل آماده بودند كه به كشتي هايي كه فوريت هاي پزشكي داشتند كمك كنند.
در سال 1959در موسسه درمان پزشكي Nebraska اولين برنامه عملياتي درمان از راه دور توسـط Cecil whittson ابداع گرديد كه برنامه بر روي درمان بيماران رواني و آموزش پزشكي متمركز بود.
در آوريل 1968در بيمارستان عمومي ماساچوست يك ارتباط ويديويي بين بيمارستان و فرودگاه لوگان بوستون ايجاد شد كه از اين طريق دسترسي فوري به پزشك بيمارستان براي مسافرين فرودگاه در صورت بروز حوادث فراهم مي گرديد.
در دهه 1970 از طريق شبكه هاي ماهواره اي ATS-6 بخشهاي دور افتاده در آلاسكا و كانادا با بيمارستانهايي كه در شهرهاي دور بودند ارتباط برقرار كردند.
در سال 1985 يك شبكه ماهواره اي راه اندازي شد كه درمان از راه دور را براي نواحي دور از دسترس Queensland در استراليا فراهم مي كرد .

 

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

از لینک زیر می توانید دانلود کنید :

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته کامپیوتر با موضوع کاربرد فناوری اطلاعات در پزشکی

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید