دانلود کامل پایان نامه رشته کامپیوتر با موضوع كنترل اينميشن با ديناميك

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 كنترل اينميشن با ديناميك

در اين مقاله مزايا و معايب كينماتيك و ديناميك در كنترل حركت براي متحرك سازي كاراكترهاي سه بعدي بحث مي كنيم در اين مقاله يك سيستم كنترل حركت براساس ديناميك ارائه ميدهيم .

برنامه هاي چنين سيستمي بخصوص در محيط راه رفتن و چنگ انداختن مي‌باشند . اين نشان مي دهد كه شبيه سازي نوشتن يك نامه يك پروسه مناسب ديناميك است براي اينميشن دست آمدت علم حركت وكينماتيك قابل اطمينان تر است شكل تغيير فرم سطح نيز بصورت كامل مورد توجه قرار گرفته است .

لغات كليدي : كينماتيك يا علم حركت ، ديناميك كاراكترهاي سه بعدي راه رفتن و نوشتن بدست آوردن و چنگ زدن .

 معرفي :

در اين مقاله ما مشكل مهم حالت گرفتن بازوها و حركت دادن در انيميشن انسان را مورد بررسي قرار مي دهيم : چه زاويه اي براي شانه ها داشته باشد . آرنج و مچ لازم است در حاليكه دست بايد به يك موقعيت خاصي ودر

نقطه اي از فضا حركت كند ؟

چگونه بازو را بصورت واقعي براي مثلا نوشتن يك نامه متحرك سازي كنيم؟

اين اساسا يك مشكل كنترل حركت است . براي حل اين مشكل راههاي مختلفي توضيح داده شده و كلاسه بندي شده اند .

در قدم اول تست و پويو در سال 1988 مدلها را در مدلهاي كنيماتيك ديناميك كلاسه بندي كردند مدلهاي كينماتيك حركت را از موقعيت ها ايجاد مي كردند وهمچنين از روي سرعت و شتاب مدلهاي ديناميك حركت را با يكسري فشارها و چرخشها توصيف مي كردند كه از اطلاعات كينماتيك بدست
مي‌آمد.

سيستمها همچنين مي توانند براساس خصوصيات حركت هايي كه اجازه دادند كلاسه بندي شوند . براي مثال ژلتور ( 1985) سيستمهاي انيميشن را با راهنمايي و مرحله متحرك ساز ياسيستم مرحله اجرا كلاسه بندي كرد .

راهنمايي : در اين سيستمها متحرك ساز بصورت كامل جزئيات حركت را تعريف مي كند .

در اين جا هيچ نوع تعريف كار بردي برا ي هماهنگي با حركت يا هماهنگي نيست . سيستمهاي راهنمايي شامل ضبط حركت ، الحلق شكل ، سيستمهاي

تغيير شكل كليدي و سيستمهاي براساس ثبت مي باشند .

 مرحله متحرك ساز :

اين سيستمها بصورتي تعريف شده اند كه به متحرك ساز اجازه ايجاد حركت الگوريتمي را مي دهند .

مرحله كاري : اين سيستمها بايد براي اجراي برنامه هاي موتور براي كنترل كاراكترها زمانبندي شوند .

 كينماتيك ( علم حركت ):

مشكل كينماتيك هاي مستقيم شامل پيدا كردن موقعيت و چرخش يك كار دستي با توجه به منبع ثابت شده سيستم هماهنگ مانند يك عملگر زماني بدون توجه به فشارها ويا لحظه هاي ايجاد حركت مي باشد . يك كينماتيك نوعي يك انيميشن پارامتر يك است كه شامل مشخهصه هايي براي بعضي موقعيتهاي كليدي زاويه هاي مختلف براي اتصال هاي كاراكتر اسكلتي دارد .

يك اسكلت بصورت مجموعه قطعات بهم متصل شده تعريف مي شود كه برابر با اعضا بدن و مفاصل مي باشد مفصل تقاطع دو قطعه است يعني يك نقطه اي اسكلتي است هايي كه بازويي كه متصل است به آن نقطه حركت مي كند زاويه بين دو قطعه زاويه مفصل ناميده مي شود .

يك مفصل حداكثر سه مدل زاويه مي گيرد . انحناء چرخش محوري و حركت پيچش حركت انحناء يك چرخش دست است كه با مفصل تاثير مي گردد و روي حركت تمام بازوهاي متصل به اين مفصل تاثير مي گذارد اين حركت انحناء با نقطه اتصال مفصل و محور انحناء كه تعريف شده است رابطه دارد .

چرخش محوري يك گردش از محور انحناء هول بازو ايجاد مي كند كه با مفصل تاثير مي گيرد .

پيچ خوردگي يك پيچش روي بازها ايجاد مي كند كه با مفصل تاثير مي گيرد حركت محور پيچش شباهت به حركت چرخش محوري دارد .

اين يك ضرورت است كه ما نقاط ثابت داشته باشيم براي مثال براي ساخت يك كاراكتر نشسته يك نقطه ثابت بايد براي پاها تعريف شود تا از بالا رفتن كل پا ( لنگ ) جلوگيري كند .

براي راه رفتن نقطه ثابت بايد از يك پايه هاي ديگر تغيير كند در يك سكانس انيميشن نقطه ثابت ممكن است تغيير كند .

هر موقعيت كليدي شامل موقعيت باز ديگر در يك بازه زماني است بنابراين

يك سكانس انيميشن از يك سري موقعيتهاي كليدي تشكيل مي شود حركت اسكلت توسط درج مقدار زاويه هر مفصل كه براي اسكلت تعريف شده است محاسبه مي شود كه اين كار توسط نوارهاي باريك انجام مي شود .

تغيير نوارهاي منحني با تغيير پارامترهاي منحني ممكن است در كل براي ساخت يك سكانس انيميشن لازم است كه :

  • تصميم گيري در مورد حركت بازيگر بنابه داستان سكانس
  • تعريف زاويه هاي مفصلي براي زمانهاي مشخص شده
  • تعيين پارامترهاي نواري براي الحاق

شكل كينماتيك معكوس شامل تعيين مفصلهاي متغيير كه موقعيت و جهت آخر كنترل كننده را با توجه به سيستم متعادل مرجع مي گيرد . اين مشكل كليدي است چون متغيرهاي مستقل در يك ربات ويك بازيگر مصنوعي متغيرهاي مفصلي هستند .

متاسفانه تغيير شكل موقعيت از كار تيشن تا مفصل مربوط عموما يك راه حل بسته ندارد .

بهرحال يكسري ترتيب هاي خاص محورهاي مفصلي كه براي راه حلهاي بسته موجود است وجود دارد .

براي مثال كنترلرها 6 مفصل دارند . چايي كه سه مفصل نزديكتر به آخرين تاثير گذار همه پيچيده هستند ومحورهاي آنها حول يك نقطه يعني مچ است همانطور كه توسط فيتر استون توضيح داده شد ، مشكل مشكل مي تواند به دو مشكل شكسته شود :

  • پيدا كردن مقدار اولين سه متغيرهاي مفصل براي تعيين درست موقعيت مچ
  • پيدا كردن مقدار زاويه هاي مفصل مچ كه تاثير گذار نهايي را بصورت صحيح بچرخاند و چرخش محاسبه شده مچ را از شماره 1 بگيرد .

براي ايجاد يك بازيگر نشسته روي صندلي ، بعنوان مثال لازم است كه اتصالات پا مشخص شود وهمچنين اتصالات روي دست و استخوانها .

يك سيستم كه اجازه تعيين فقط كه محدود در يك بازه زماني را دارد يك روش مناسب براي حل اين مشكل نيست . با دلر راتال ( 1987) يك الگوريتم معرفي كرد براي حل توقفهاي مختلف كه در كينماتيك استفاده مي شدند در سيستم آنها كار بر بايد هميشه اجراي هر وقفه د ريك مورد رخدادرا كه همه آنها نمي توانند مشابه هم باشند را تعيين كند .

فورس و ويلهلم ( 1988) در سيستم خود بر پايه ديناميك يك وقفه يك بازو را حل كردند با اتصال آن با يك قطعه سود و كه يك درجه بالايي داشت .

هدف چرخش دست يا پا هم بايد توسط كاربر تعيين شود اين مي تواند توسط توجه به بازوها تعريف شود يا توجه به بازيگر ويا جهان براي مثال براي اطمينان از اينكه پاها كاملا روي زمين هستند كاربر مقصد پاها را روي زمين تعريف مي كند هر چيزي موقعيت ومقصد استخوانها هم مي تواند باشد . محدوديت فيزيكي اتصالات اين است كه دراين سيستم بايد در يك اسم كاربري تعريف شود .

تاثيرات اين سيستم مي تواند توسط ابزارهاي ورودي با درجه هاي قابل تنظيم حل شود .

يك الگوريتم ساده كه مي توانست مشكل اجبار موقعيتي را بر طرف كند در سيستم كارخانه انساني تبين وحل شد .

متحرك ساز مي تواند وقفه ها را در دستها نشان بدهد وهمچنين در اول ومرحله پاها و لگن موقعيت و جهت دست يا پا مي تواند در سيستم هم آهنگ محلي تعيين شوند كه به بازوها متصل است يا در سيستم بازيگر ياسيستم جهاني .

يك وقفه مي تواند يك موقعيت جهت ثابت باشد يا يك گذرگاه شش بعدي .

ابزارهايي براي ساخت وقفه ها مانند كاركردهاي محيطي بازيگر و پوشش او موجود مي باشند براي حل وقفه ها سيستم با استفاده از موقعيت وجهت لگن و زاويه هاي بدن براي پيدا كردن دقيق آرنجها و مفصلهاي ران استفاده مي كند سپس زاويه هاي مورد كند كه يك موقعيت راحت براي آرنج بستگي به جهت دست دارد .

يك راه شامل كوچك كردن زاويه متغير زاويه بين بازو و دست است همچنين مي توان اين امكان را داشت كه كاربر با دادن پارامترهاي باز شونده راه حل را انتخاب كند .

موقعيت جهت باز شونده و قفه اجازه انتخاب يك راه حل انحصاري از هفت درجه آزاد بازوها را مي دهد . موقعيتهاي ديگر مانند برخورد دستها با يك شي مي تواند يك نقش را در انتخاب راه حل ايفا كند .

تكنيك فرم بندي كليدها و وقفه هاي موقعيتي مي تواند بعنوان يك دستور سطح پايين يك سيستم انيميشن در نظر گرفته شود . دستورات سطح بالاتر مي توانند كليدهاي فرم ايجاد كنند وهمچنين وقفه ها را به هم متصل كنند متحرك ساز بايد به سطوح مختلف دسترسي داشته باشد تا بتواند يك ميزان سازي مناسب از حركت بازيگر بسازد .

كنترل حركت تطبيقي يك بازيگر يعني محيط روي حركت بازيگر وعكس آن تاثير مي گذارد . اطلاعات در مورد محيط و بازيگر بايد درطول مدت پروسه كنترل در دسترس باشد تكنيكهاي سنتي انيميشن مثل روتو سكوپي يا فرم بندي كليدها نمي تواند بعنوان يك تكنيك كنترل تطبيقي در نظر گرفته شود زيرا متحرك ساز بايد بطور جداگانه ودستي رابطه بين محيط و هنر پيشه را كنترل كند .

منظور از كنترل حركت تطبيقي اين است كه ميزان اطلاعات ورودي توسط متحرك ساز به كامپيوتر را بالا ببريم اين امر با استفاده از اطلاعات موجود امكان پذير است كه اين اطلاعات در مورد صحنه وهنر پيشه مي باشند اين سيستم بايد همچنين داراي يك نمايش هندسي اشياء براي طراحي اتوماتيك وظايف و جلوگيري از تداخل باشد .

جارد ( جارد ومكي جوسكي 1985) يك مثال خوب از اين مدل كنترل كه روي حركت انسانها و حيوانات روي يك زمين صاف مي باشد را ارائه داد . در سطح پايين انيميشن روي يك سكانس كليد موقعيتهاي يك دست اجرا مي شود كه زاويه مسيرها يا موقعيتهاي كارتسين را معرفي مي كند اين مسيرها توسط وقفه هاي رايناميك يا كينماتيك توسط بهينه ساز معيارها و ضوابط محاسبه مي شوند .

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

از لینک زیر می توانید دانلود کنید :

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته کامپیوتر با موضوع كنترل اينميشن با ديناميك

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید