دانلود کامل پایان نامه رشته پزشکی با موضوع باکتری

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 چكيده

باكتري هاي اين گروه ميله اي شكل- گرام منفي – هوازي داراي آنزيم فنيل آلانين و آميناز هستند. اكثراً داراي زندگي آزاد و غير پاتوژه بوده و در آب- خاك – فاضلاب و بعضاً جزء فلورطبيعي رود مي باشند. پرتئوس مورگاني P. Morgagvill و پروئوس پروويدا نس اساساً لاكتوز را تخيمير نمي كنند و اگر اين كار را انجام دهند بكندي بسيار خواهد بود. پروتئوس ها معمولاً اوره آزتوليد مي كنند كه اوره را تجزيه نموده و ايجاد آمونياك مي نمايد. طي عفونتهاي اداري توسط پروتئوس ادرار شديداً قليايي مي شود و توليد سنگهاي اداري تسريع مي گردد و اسيدي نمودن آن به سادگي ميسر نيست. پروويدا نيسا ايجاد داوره آزا نمي كند

   پروتئوس ها به وسيله فلاژلهاي پري تريش خود سريعاً متحركند و معمولاً در سطح محيط هاي كشت جامد نيز به نحو خاصي جاري مي شوند. جابجا و پخش شدن باكتر در محيط جامد به نام Swarming با هجوم خوانده مي شود. براي جلوگيري از اين پديده (كته جدا كردن باكتري ها را تقريباً غير ممكن مي نمايد). بايد به محيط كشت مواد خاصي افزود (مثلاً فنيل اتيل الكل با محيط هائي مانند CLED كه از نظر الكتروليت فقير هستند بايد مورد استفاده قرار گيرد). حركت سريع باكتري در بخش و هجوم آن بدستگاه اداراري ممكن است سهيم باشد.

   پروتئوسها متحرك داراي آنتي ژن H هستد (علاوه بر آنتي ژن O ) بعضي از   پروتئوسها كه به نام OX خوانده مي شوند داراي آنتي ژنهاي پلي ساكاريد مشتركي با ريكتزيا ها مي باشند. سرم بيماران متبلا به ريكتزي قادر به آلگوتينه كردن پروتئوس هاي OX مي باشند. (كه از آن تستي پايه گذاري شده تا به تشخيص ريكتزيوزكمك نمايد و به نام تست واين وفليكس Weil – Felix خوانده مي شود.) پروتئوسها نيز ماننند كلي فرم ها هنگامي كه از دستگاه گوارشي خارج گردند ايجاد بيماري مي نمايند. باكتري اكثراً در عفونت هاي ادراري خارج گردند ايجاد بيماري مي نمايند. باكتري اكثراً در عفونت هاي ادراري باكتريمي پنموني و نيز عفونت هاي كانوني افراد ضعيف و رنجور مشاهده مي شود. عفوني شدن از طريق تزريق داخل ويريدي نيز مشاهده شده است. از نظر حساسيت نسبت به داروهاي مختلف تفاوت بسياري بين سوشهاي   پروتئوس وجود دارند.

   پني سيلي اغلب بر روي پروتئوس ميرابيليس P. Mirabilis مؤثر است. انواع ديگر پروتئوس در حال حاضر(1982) نسبت به آمينوگيلكوزيد ها (آميكاسين، توبرامايسين و جنتا مايسين) سفالوسپرين ها (سفا ماندول و سفولوكسي تين) و كلرا مفنيكل حساس مي باشند.

كلياتي درباره انترباكترياسه ها ENTEROBACTRIACEAE

   انتر باكترياسه هافاميل بزرگ از باكتري ها هستند و بيشترين ميكروبهاي گرم منفلي هوازي يا بيهوازي اختياري مي باشند كه در نمونه هاي آلوده بدن انسان يافت مي شوند.

   يك بررسي جامع كه توسط Blachman و Pikett در سال 1987 بر روي 768 نمونه ميكروهاي بدن افراد آلوده انجام گرديده نشان داده است كه 78% آنها انتروباكترياسه ها بوده اند. 12% از سود و موناسه ها، 9% از هموفيلو سلها و 1% از باسيلهاي گرم منفي غير معمولي مثل اكتينوباسيلوس بروسلا كارديوباكتريوم، استرپتو باسيلوس.

نام انتروباكتريا سه ها بيشتر به خاطر اين بر روي باكتريها گذاشته شده است كه بيشترين آنها ميكروبهاي روده اي هستند، خيلي از اين انتروباكترياسه ها بدون هيچگونه عارضه در روده انسان وجود دارند و نه اينكه صدمه اي نمي زنند بلكه بعضاً مفيد هم هستند. و در تخمير مواد غذايي راخل روده كمك مي كنند، اشريشياكولي (E . Coli ). يكي از انواع انتروباكترياسه ها است كه 95 تا 99 درصد ميكروبهاي ساپروفيت روده را تشكيل مي دهند، در يك گرم مدفوع تعدادي برابر 1011 عدد از اين باكتريها وجود دارند كه به صورت بيهوازي اختياري در روده زندگي مي كنند. بيشتر بوي مدفوع مربوط به اين باكتري و باكتري هاي ديگر مثل پروتئوس و ميكروبهاي گرم مثبت مثل بايفيد و باكتريوم (Bifidobacterium) ولاكتوز باسيلهاي بيهوازي مي باشند.

تقسيم بندي انتروباكترياسه ها:

CLASSIFICATION OF ENTEROBACTERIACEAE

بعد از دسته بندي كه در سال 1974 در هشتمين جلسه

Bergy . S Manufal Of Determiniative , Bacteology.

انجام گرديد نظريات گوناگون ديگر بر اساس اختصاصات كشف رد و بيوشيمايي باكتري ها داده نشد. و تقسيم بندي انتروباكترياسه ها دچار تغييراتي مختلفي گرديد و ميكروبيولژيستها معتقدند كه دچار سردرگمي گرديده اند خصوصاً كه با عرضه شدن تقسيم بندي Edward and Ewing اين مسئله شدت پيدا كرد تا اين كه در سال Center for disease control 1977 و نامگذاري آنها را پذيرفت و امروزه بيشتر دسته بندي انتروباكتريا سه را بر اساس آن انجام ميدهند.

جدول تقسيم بندي ادوار و اوينگ:

   در اين نوع تقسيم بندي فاميل انترباكترياسه ها به سرگروههاي (Speciels) و گروهها Ginous و انواع Tribe كه به دنبال آن گاهي بيوتيپها (Biotypes) نيز قرار مي گيرند.

فاميلي: انترو باكتروياسه ها

سرگروهها: اشريشياها

جنس 1‍: اشريشياها

گونه: اشريشياكلي

جنس 2: شيگلا

گونه: (ش) ديسانتري

     ش، فلكس نري

     ش، پوويدي

   ش، سونئي

سرگروه 2: جنس ادوارسيلاها

جنس 1: ادار سيلاترادا

سرگروه 3: سالمونلاها

گونه: س، كلرا سيس

     س، تيغي

     س، انتريتيدي

جنس 2: آريزونا

گونه: هين شاوي

جنس 3: سيتر وباكتر

گونه: س، فرزند داي

   س، دايورسوس

سرگروه 4: كليسيلاها

جنس 1: كليسيلا

گونه: ك، پنومونيه

     ك، اكسي توكا

     ك، اوزابا

   ك، رينوسلكراماتيس

جنس 2: انتروباكتر

گونه: 1 كلواكا

     1، جرگوويا

     1، آگلومرت نز

   1، آئرجينواز

   1،سازاكياي

جنس 3: هافينا

گونه: هـ، آلوئي

جنس 4: سراتيا مارسه سنس

گونه : م، مورگانلا

سرگروه 6: ي، يرسينا

گونه: ي، يرسينا پستيس

     ي، انتروكوكسيتيكا

     ي، سود و توبركولوزيس

   ي، فردريك سنياي

   ي، كريستانسياي

   ي، روكري

سرگروه 7: اروينياها

جنس1: اروينيا

جنس 2: پكتوبا كتريوم

جنس كلوي ورا Kluy vera در سال 1981 توسط Farmer و دستيا را نش جز انترباكتريها سه ها قلمداد گرديده است كه قبلاً به نام ميكروبهاي دوره اي گروه 8 (Enteric group) ناميده مي شده است، اين جنيوس بيشتربن اختصاصات شيميايي انتروباكترياسه ها را دارا مي باشند، سه نوع از اين جنيوس نامبرده شده كه عبارتند از:

كلوي وار – آسكورباتا (k.ascabata ) كلوي ورا كرايو كرسنس (K . cryocrescents) كلوي ورا- كرايو كرستس (K . cryocrescents) و كلوي ورا گروه 3 (K. species – group)                                                                                                                                         نوع آسكارباتا از كرا يوكرسنس با + بودن آزمايش آسكوربات عدم رشد، در 5 درجه سانتي گراد در يخچال وزون كوچكتر در اطراف ديسك كار پني سيلين و سفالوتين فرق گذاشته مي شود.

نويسنده مقاله (Farmer) معتقد است كه اين باكتري جز با توژنهاي فرصت طلب هستند و جنيوس ديگر اخيراً به آنتروباكتريا يا سه ها اضافه گرديده يكجا تاتوملا تايسئوس طيف وسيع در اطراف ديسك پيني سيلين و رغبت بودن داخل بعضي محيطها بعد از 7 روز و تعداد كم فلاژه در اطراف باكتري فرق دارد.

   اين باكتري به آميني سيلين – سفالو تين – تترا سكلين – كلر آمفنيكل – آمينو گلوسيدها حساس هستند. ديگري سداسيا Cedacea (نام از DCD) كه از نمونه هاي مختلف بدن انسان جدا شده. ولي اختصاصات آنها ذكر نگرديده است. انواع آنها C.davisae , C.lapagel ذكر شده اند.

اختصاصات عمومي فاميل انتروباكترياسه:

 اعضاي خانواده انتروباكترياسه ها گرم منفي و باسيلي شكل و مستقيم هستند كه بيشتر آنها متحرك مي باشند گرچه بعضي جنسها مثل كلسيلا و شيگلا غير متحرك هستند) آنها پريتريكوس فلاژلاژ مي باشند، (سود و موناسه ها كه پولا رفلاژلا هستند). و چندين سويه مثل سالمونلاها شيگلاها انترو باكترپروتئوس داراي فيمبر يا پاپيلي هستند كه عامل متحرك باكتري نبوده و هيچگونه خاصيت آنتي ژنتيك- باكتريهانمي دهند و فقط در زير ميكروسكپ الكتروسي ديده مي شوند.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

از لینک زیر می توانید دانلود کنید :

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته پزشکی با موضوع باکتری

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید