دانلود کامل پایان نامه بررسي شيوه هاي زبان آموزي در مناطق دو زبانه

ارسال شده در متفرقه

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 مقدمه …………………………………………………………………………………………. 1

چكيده ………………………………………………………………………………………………… 2

كودكان دو زبانه در مدرسه ………………………………………………………………………… 4

زبان آموزي در مناطق دو زبانه …………………………………………………………………………. 8

دوزبانگي ………………………………………………………………………………………………. 10

اهداف كلي ……………………………………………………………………………………….. 13

مباني نظري زبان آموزي در مناطق دو زبانه ………………………………………………………………. 13

مباني عملي زبان آموزي در مناطق دو زبانه …………………………………………………………….. 17

مراحل الگوي حل مساله ………………………………………………………………………………… 18

مواد و وسيل آموزشي ……………………………………………………………………………………. 20

اصول حاكم بر روش هاي آموزش زبان فارسي به عنوان زبان دوم …………………………………….. 22

مفهوم زبان ، گويش، لهجه …………………………………………………………………………… 23

زبان مشترك يا زبان رسمي ………………………………………………………………………….. 24

گويش ها و لهجه هاي موجود در ايران ………………………………………………………………….. 25

عوامل موثر در يادگيري و آموزش زبان دوم……………………………………………………………….. 27

سن زبان آموز …………………………………………………………………………………………….. 28

ويژگي هاي روان شناختي زبان آموز ………………………………………………………………………. 31

عوامل اجتمايي ، فرهنگي، محيط زبان آموز ……………………………………………………………….. 36

زبان مادري زبان آموز………………………………………………………………………………………… 37

شرايط مطلوب دو زبانه شدن ………………………………………………………………………………….. 39

رويكرد و روش هاي آموزشزبان دوم ………………………………………………………………………….. 42

روش هاي رويكرد گفتار بنياد………………………………………………………………………………….. 43

شيوه هاي و فنون تدريس زبان دوم …………………………………………………………………………. 52

منابع ………………………………………………………………………………………………………….. 57

 مقدمه

يكي ازعلل افت تحصيلي در كشور ما خصوصا مناطقي كه باگويشهاي محلي صحبت مي كنند مشكل دوزبانه بودن كودكان اين مناطق است .به دليل اينكه نظام تعليم وتربيت مابه مساله آموزش و زبان آموزي دراين مناطق آنچنانكه شايسته است بها نداده است اين مورد درمقطع ابتدايي مشكلاتي را براي آموزگاران اين مناطق بوجود آورده است كه باعث بروز مشكلاتي از جمله افت تحصيلي –بي علاقگي دانش آموزان نسبت به درس ومدرسه وترك تحصيل شده است.البته اين مشكل كل مناطق دوزبانه راشامل نمي شود بلكه كودكاني راشامل مي شود كه فقط به زبان مادري خود مي توانندصحبت كنند وهيچگونه آشنايي بازبان معياريعني زبان فارسي ندارند ومتاسفانه در مساله آموزش هم در آموزش معلمان وهم تعيين محتوا ي كتابها وهم زمان تدريس وروشهاي تدريس به اين مناطق ومشكلات اين دانش آموزان كمتر توجه شده است واگر مطلبي هم در كتابهاي غير درسي آمده است درلابه لاي حجم وسيعي از مطالب ديگر گنجانده شده است كه دسترسي به آنها بسيار مشكل است لذا باتوجه به مشكلات ذكر شده وظيفه خود دانستيم تاضمن مطالعه در مورد اين معضل گوشه اي ازمطالعات خود راتدوين ودر اختيار همكاران خود قرار داده تاشايد توانسته باشيم خدمتي هرچند كوچك به فرزندان اين مرز وبوم كرده باشيم باشد كه مورد قبول همكاران عزيز قرار گيرد.

چكيده :

باتوجه به اينكه دردنياي امروزي وسايل ارتباطي جهان رابه يك دهكده تبديل كرده است ومردم به راحتي از كشوري به كشور ديگر مي روند وباتوجه به تشكيل اتحاديه اروپاوبرداشتن مرزهاي سياسي وجغرافيايي ونقل وانتقال آسان افراد ازكشوري به كشور ديگر براي يافتن كار در نتيجه آمار كودكان دوزبانه درحال افزايش است ، فلذا براي آموزش اين كودكان بايد تمهيداتي انديشيده شود،كشورهاي ديگر براي رفع اين مشكل با همكاري كشورهايي مبدا تمهيداتي انديشيده اندوبرنامه هاي آموزشي خاص كودكان دوزبانه طراحي كرده اند ، ولي متاسفانه در كشور ما كه كودكاني هستند كه فقط به زبان مادري تكلم مي كنندوهيچگونه آشنايي با زبان معيار يعني زبان فارسي ندارند آموزش اين كودكان كمتر مورد توجه قرار گرفته اند.

محتوا وروشهاي تدريس وقوايد مورد استفاده در تدريس فقط مخصوص كودكان فارس زبان ميباشد.مثلادر تدريس كلمه (آب)در پايه اول كه از پاچ آب وتصوير آب استفاده مي شود كودك فارس زبان باديدن تصوير آب كلمه آب درذهن اوتداعي مي شودوبانشان دادن شكل نوشتاري آب باتطبيق آنها باهم بااين كلمه ارتباط برقرار كرده واز آن كلمه درجمله استفاده مي كندوچنين كودكاني بااتخاذ شيوه هاي علمي مناسب به راحتي به اهداف زبان آموزي مي رسند.

كودك دوزبانه مثلا عرب زبان باديدن تصوير (آب)كلمه (ماء) درذهن اوتداعي مي شود ،در حالي كه ما مي خواهيم كلمه (آب)را آموزش دهيم واين دانش آموز با كلمه آب هيچگونه آشنايي نداشته وقادر به برقراري ارتباط وتطبيق اين كلمه با دانسته هاي قبلي خود نمي باشد . لذا بي اعتنايي به آموزش اين كودكان گاه عواقب زيانباري وغير قابل جبراني چون بي انگيزگي ، بيزاري ازدرس ومدرسه وترك تحصيل ودرنهايت بزهكاري و جرم درجامعه مي شود.لذا لازم است براي آموزش چنين كودكاني ابتدا سعي شود دردوره هاي پيش دبستاني وبه صورت غير مستقيم زبان فارسي به صورت شفاهي آموزش داده شودوچنانچه دانش آموزي موفق به شركت دركلاسهاي پيش دبستاني نشد يك ماه قبل از شروع سال تحصيلي در كلاسهاي آموزشي خاص اين كودكان نسبت به آموزش زبان فارسي اقدام كرد .در آموزش اين كودكان ابتدا بايدسعي شود باكمك گرفتن از زبان مادري كودك وبا استفاده از كلمات مشترك بين زبان مادري وزبان معيار(فارسي)وباتلفيقي از روشهاي نمايشي-وگفتگو ومكالمه وپرسش وپاسخ وبااستفاده از موضوعات ملموس مانند خريد پوشاك –خريد مواد غذايي از فروشگاه وموضوعات مورد علاقه كودك مانند پدر ومادر –بازي وورزش به آموزش اين كودكان پرداخت وپس از اينكه مدتي ازاين روشهاي آموزش استفاده شد در نهايت از روش حل مساله مانند انشاء وجمله نويسي وگفتن دكلمه وتوصيف حوادث وصحنه ها زبان آموزي رادراين كودكان تقويت كنيم .

كودكان دو زبانه در مدرسه

امروزه بسياري از كودكان در خانواده هايي بزرگ مي شوند كه به بيش از يك زبان صحبت مي كنند .بعضي از اين خانواده ها خيلي كم انگليسي صحبت مي كنند . براي كودكان اين خانواده ها انگليسي زبان دوم محسوب مي شودوبه همين جهت موفقيت شان در ايالات متحده آمريكا تا حدودي به يادگيري زبان بستگي دارد.

بيش از يك زبان دانستن يك مزيت بزرگ است.كودكان دو زبانه نمرات هوش كلامي و غير كلامي بالاتري دارند و انعطاف پذيري شناختي بيشتري دارند(سگالوويتز1981).آنها در زمينه ي مفهوم سازي و خلاقيت بر تريهايي دارند(پاديلا و همكارانش1991).البته اين برتري ها زماني نمودار مي شوند كه كودكان مورد نظر در هر دو زبان قابليت و مهارت داشته باشند (دونيسلر-دياز- اسپينوزا- رودريگويز 1999).

اما بسياري از كودكان دو زبانه در مدرسه عملكرد خوبي ندارند . اكثر دانش آموزان دو زبانه فقيرند وبسياري از آنها عضو خانواده هاي مهاجرند. مشكلات دانش آموزان دو زبانه معلول دوزبانه بودن آنها نيست بلكه معلول فقر و تقابل فرهنگي است (دياز1985).در ضمن اكثر كودكان دو زبانه اطلاعات كمي در مورد زبان اوليه خود دارند(كراوفورد1987).يعني دستور زبان وخزانه واژگان ضعيفي دارند.دانش آموزان دو زبانه غالبا فرصتي براي ادامه يادگيري زبان بومي خود ندارند ودر استفاده از آن و فراگيري لغات جديد زبان بومي خود پيشرفت نمي كنند.همه قبول دارند كه بچه هاي آمريكايي بايد انگليسي استاندارد را بياموزند .اگر در زمينه ي رياضيات –علوم و تعليمات اجتماعي دانش خوبي داشته باشند ولي در زمينه هاي مرتبط با زبان مثل قراءت –نگارش و محاوره عملكردشان ضعيف باشد آينده تحصيلي و شغلي خوبي نخواهند داشت.برنامه هاي زيادي براي آموزش زبان انگليسي به كودكاني كه زبان اول آنها انگليسي نيست تدوين شده است

برنا مه ها ي مربوط به كودكان د و زبا نه :

آيا لزومي به اجراي اين برنامه ها هست ؟آيا اين برنامه ها مؤثرند؟

تعداد كودكان امريكا يي كه زبان اول آن ها انگليسي نيست كما كان در قرن بيست و يكم افزايش خواهد يافت .

2/3 ميليون كودك كه قا بليت محدودي در استفاده از زبان انگليسي دارند در مدارس دولتي آمريكا حضور دارند(اشنايبرگ 1997).9/0 دبستا ني ها يي كه در استفا ده از زبان انگليسي مهارت كامل ندارند از اقشارفقيرند (وزارت آموزش و پرورش امريكا 1993 )مو فقيت آن ها در خارج شدن فقر به پيشرفت تحصيلي آنان وتا حدودي نيز به ياد گيري انگليسي استاندارد توسط ان ها بستگي دارد ولي بهترين روش آموزش انگليسي به كودكاني كه زبان بومي آن ها انگليسي نيست كدام روش است ؟ بسياري از مردم متوجه نيستند بين تجارت مها جران كنوني و مها جران ابتدا ي قرن بيستم فرق ها يي هست.با اين كه تبعيض هميشه وجود نداشته است .پنجاه سال قبل تحصيلات عاليه زياد ضروري نبود وپيشرفت تحصيلي خيلي كم اهميت بود . اما امروزه براي آنكه كودكان بتوانند مدارج عاليه ي تحصيلي را طي كنند بايد خانواده هايي تحصيل كرده با تواناييهاي زبان شناختي قابل قبول داشته باشند

در حال حاضر داشتن چنين خانواده وشرايطي يك مقوله تشريفاتي نيست.شرط اكثر مشاغل تحصيل كرده بودن است. درحال حاضر ما با كودكاني روبه رو هستيم كه با مهارت هاي ضعيف خود در زمينه ي انگليسي وارد دبستان مي شوند.هدف ما اين نيست كه فقط به آنها انگليسي مقدماتي بياموزيم بلكه هدفمان اين است كه انگليسي لازم براي موفقيت در دبيرستان وشايد دانشگاه رابه آنان آموزش بدهيم.هر كودكي كه مدت زيادي را در آمريكا بگذراند بالاخره انقدر زبان انگليسي ياد خواهد گرفت تا اموراتش را بگذراند.اما انگليسي مورد نياز در دبيرستان و دانشگاه با اين انگليسي فرق دارد.انگليسي دبيرستان و دانشگاه انتزاعي تر وفني تر است وبه دانش لغوي بيشتر نياز دارد.كودكان زبان انگليسي لازم براي محاوره راظرف سه سال ياد مي گيرند ولي براي فراگيري زبان انگليسي تحصيلي به وقت بيشتري احتياج دارند كه معمولا پنج تا هفت سال طول مي كشد (وزارت آموزش وپرورش امريكا1993).در اين اواخر بود كه دست اندر كاران تعليم وتربيت موظف شدند اين اشكال را برطرف كنند وظرف چند سال مهارت هاي پيشرفته زبان انگليسي را آموزش بدهند.

اما چطور مي توان چنين كاري انجام داد ؟درآمريكا در اين خصوص چند رويكرد جديد به اجرا گذاشته شده است به طور كلي اين برنامه ها از برنامه هاي مبتني بر تشويق علني واستفاده از زبان اوليه شروع مي شود كه به ان اتكابر زبان بومي گفته مي شود تا تمركز فزاينده بر انگليسي يا انگليسي ويژه و انگليسي شديدا ساختاري (گرستاين و وودوارد1994).

بعضي از دست اندر كاران تعليم وتربيت پيشنهاد مي كنند برنامه ي دو زباني در مدرسه اجرا شود وتا زماني كه دانش آموزان در استفاده از زبان انگليسي مهارت كافي پيدا نكرده اند دروس رياضيات وعلوم به دانش اموزان اسپانيايي زبان به زبان اسپانيايي تدريس شود.ضمن اينكه انگليسي استاندارد هم به آنها آموزش داده خواهد شد.طرفداران اين رويكرد مثل جيم كامينس(1989)مي گويند استفاده از زبان بومي باعث مي شود كه اين دانش آموزان احساس توانمندي كنند وهويت فرهنگي شان تقويت شود.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

از لینک زیر می توانید دانلود کنید :

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

 دانلود متن کامل پایان نامه بررسي شيوه هاي زبان اموزي در مناطق دو زبانه

 

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !

سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید

دانلود متن کامل پروژه درباره هوا زدگی
دانلود متن کامل پایان نامه مربوط به آِب
دانلود متن کامل پایان نامه با موضوع راکت فضایی
دانلود پایان نامه کارشناسی با موضوع ساختار و عملكرد و تأثيرات محيطي الكيل بنزن سولفونات خطي
دانلود پایان نامه:صنعت بيمه و گستردگي خدمات