دانلود پروژه حقوق با موضوع بررسي مفاهيم بيع مورد معامله، مال و رابطه آن با ملك


در این پست می توانید متن کامل پروژه حقوق با موضوع بررسي مفاهيم بيع مورد معامله، مال و رابطه آن با ملك را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

مبحث اول: بيع:

گفتار اول: تعريف:

ماده 338 قانون مدني در تعريف بيع مقرر داشته: «بيع عبارت است از تمليك عيني به عوض معلوم» بنابراين، لازم است كه مبيع، از اموال عيني باشد مانند خانه، زميني و … و در مورد تعريف فوق نسبت به ثمن، هيچ قيدي وجود ندارد. و نمي‌شود منفعت يا عملي و يا حقي مانند حق ارتفاق و… را مبيع قرار داد ولي در مورد ثمن شامل عيني و يا منفعت و عمل هم مي‌شود.[1]

بيع، در لغت به معني فروش است كه در مقابل آن، خريد آمده است و اصطلاح حقوقي نيز، از معني لغوي بيع فراتر نرفته است. وكاملترين اقسام عقد معرض بيع مي‌باشد. از نظر تاريخ حقوق، بيع، متولد شدهاز معاوضه‌هاي معمولي بشرمي‌باشد كه به علت نيازهاي بشر بوجود آمده و بتدريج باافزودن قيودي به آن تكامل يافته تا اينكه بصورت كنوني درآمده است. بنابراين بيع و معاوضه شبيه هم مي‌باشند و اختلاف آنها در قصد طرفيني مي‌باشد، چون در عقد بيع، طرفيني قصد انتقاد بيع را به معناي خاصي خود دارند در صورتيكه در معاوضه، يكي از طرفين مال را مي‌دهد به عوض مال ديگر، بدوناينكه توجهي به اين داشته باشد كه يكي مبيع است و ديگري ثمن. اما قانون مدني ميان عقد و معاوضه از حيث عوض، تفاوتي قائل نشده است يعني هر موقععوض درمعامله پول باشد، آن را بيع مي‌داند و چنانچه پول نباشد آن را معاوضه مي‌داند. ليكن، در وضعيت كنوني، با توجه به وضعيت اقتصادي در معاملات چنانچه يكي از دو مورد معامله پول باشد، آ» پول را ثمن و معامله صورت گرفته را بيع مي‌دانند مگر اينكه تصريح شده باشد و يا قرائن خلاف آن باشد[2].

در تعريف ديگري از بيع، گفته شده است: بيع ، عبارتست از تمليك عيني در مقابل عوض معيني. كه اين عين مي‌تواند زئي باشد ياكلي. بنابراين، اگر مورد تمليك، منافع، باشد. اين معامله اجاره است هر چند كه در تعريف بيع، تعبير به تمليك شده است و تملّك طرف مقابل شرط نمي‌باشد و ممكن است عين خارجي يا منفعت و يا از حقوق باشد؛ ولي بايد از حقوق مال بوده و قابل نقل و انتقال باشد و چنانچه دو شرط فوق را نداشته باشد، نمي‌توان آن راعوض مبيع قرار داد و در پاسخ به اين سئوال، كه ايا عمل انسان ممكن است عوض واقع شود. بايد گفت: دراين كه مالّيت در عوض، شرط است بحثي نيست، و چنانچه عمل راقبل از واقع شدن، قرار دادن آن خالي از اشكال نخواهد[3].

دكتر كاتوزيان، در مورد بوجود آمدنبيع، بيان مي‌دارد: در دوران گذشته، كارها تقسيم شده و هر كس به كاري مشغول بود وتوليد كنندگان كالاي اضافه برمصرف خود را، با كالاهاي ديگر مورد احتياج خود، مبادله مي‌كردند؛ ولي با گذشت زمان، يافتني شخصي كه خواهان كالاهاي توليد شدهباشد با مشكل مواجه شد؛ پس وسيله‌اي لازم بود كه اين تعاون اجتماعي را آسان كند و آن وسيله هم«پول» بود. بتدريج، همه اين راه ساده را، انتخاب كردند و با آن روي آوردند و توليد كنندگان، كالاي اضافي خود را با پول مبادله مي‌كردند و از همين جا مفهوم بيع بوجود آمد و خريد و فروش بين مردم معمول گرديد. حتي امروزه در حقوق بسياري از كشورها معاوضه بهمبادله كالا به كالا اختصاص پيدا كرده است و بيع را مخصوص مبادله كالا با پول مي‌دانند. چنانچه، اگر شخصي گندم مزرعه خود را با يك قطعه فرش مبادله كند مي گوييد كهآن دونفر گندم وفرش را معاوضه كرده‌اند و نامي از بيع نمي‌بند بنابراين، يافتني معياري براي تميز بيع و معاوضه مهم است و در عمل نيز آثار مهمي برآن بار مي‌باشد چون پاره‌اي از خيارها، مانند خيار تاخير ثمن، مجلس و …. مخصوصي بيع است و اين خيارات در معاوضه را ه ندارد.پس مي‌توان گفت: تميز آن دو بسته به قصد مشترك طرفين دارد. يعني اگر انها خواسته باشند كه دو چيز را بدون هيچ امتيازي با هم مبادله كنند. آن معامله تابعقواعد معاوضه مي‌باشد و اگر اراده آنان براين باشد كه يكي از دو عوض، مبيع و ديگري ثمن باشد آن قرار داد بيع است و در اينجا املاك عرف است كه عرف هم، مبادله كالا به پول را بيع مي داند[4].

گفتار دوم: اقسام:

الف- بيع عين معين: عين معيني، مالي است كه در عالم خارج، جداي از ساير اموال، مشخص و قابل اشاره باشد. مانند اين قلم يا قلم اين زمين. به عين معين، عين شخصي و خارجي هم گفته مي‌شود كه مي تواند مفروز يا مشاع باشد[5].

عين معين يا خارجي مالي است كهجداي از ذهن ما وجود دارد و اكثر معاملات برمدار آن مي‌باشد. امروز بعلت زيادي نفوس و كمبود ايمان خارجي در برابر خواسته‌هاي انسانها و بالاگرفتن فعاليت‌هاي اقتصادي، توجه به اموال شده است كه عين معيني يا خارجي نمي‌باشند واين امر باعث رشد« حقوق تعهدات» گرديده است چون در اغلب تعهدات كار و تلاش آدميان مضوع قرار داد مي‌باشد[6].

در بيع عيني معين، وجود عوضي از اركان مي‌باشد، بنابراين چنانچه مبيع عين معيني خارجي مي‌باشد و در حين عقد در خارج موجود نباشد و يا اينكه ثمن عين معيني باشد و وجود نداشته باشد آ» بيع باطل مي‌باشد و در حكم بيع بلا مبيع و يا بلا ثمن خواهد بود. در صورتيكه در بيع كلي في‌الذمه، چنين حالتي وجود ندارد[7].

  • بيع كلي در معين: يعني مقدار معين«الاجزا» (ماده 350 قانون مدني). مثل اينكه دوخروار گندم از خرمن گندم موجود در مزرعه فروشنده مورد معامله قرار گيرد. پس اگر آ» خرمن بطور كلي از بين برود ديگر آن تعهد قابل اجراء نمي‌باشد، چون باتلف كل، موضوع آن هم از بين رقته است. ولي اگر بعضي از كل معين تلف شود و به مقدار تعهد، سالم وموجود باشد به تعهد آسيبي نمي‌رساند و تعهد از آن قسمت صورت مي‌گيرد[8].

در تعريف ديگري از كل در معيني گفته شده است كه: عبات است از اينكه موضوع تعهد مقدار معيني از مال باشد كه اجزاء آ» از هر حيث با هم برابر باشند. مثلا چنانچه صد كيلو از گندم خرمني فروخته شده باشد هر چند كه مبيع در خارج معين و مشخصي نمي‌باشد، ولي چون بايد از خرمن معيني برداشته شود، گفته مي‌شود كه مبيع در حكم عين خارجي و يا «كلي در معيني» و عين كه در حكم معيني است با مال مشاع فرق دارد چون براي مثال ، درمشاع اگر صد كيلوگندم فروخته شود، خريدار، به نسبت سهم خود مالك يك تمام حبه‌هاي خرمني مي‌باشد در صورتيكه در مورد كلي در معيني ، مالك يك صد كيلوگندم مشخص، نمي‌باشد و فروشنده مي‌تواند به مبل خود، از هر قسمت از خرمن كه بخواهد، شلم خريدار نمايد[9].

ج: بيع كلي در ذمه: مثل اينكه، فروشنده ده من روغن د رذمه خود بفروشد به يكصد تومان. كه اين معامله بدون اشكال است، چون معرف آنچه را اشخاص به اعتبار در ذمهذ خود مي‌فروشند و به عهده مي‌گيرند، مال مي‌داند[10].

همچچنين د رمورد بيع كلي، لازم نيست كه هنگام انعقاد عقد، وجود داشته باشد. زيرا، هرگاه عيني كلي موضوع تعهد باشد؛ انتقال با يقيني مصداق خارجي توسط بدهكار بعمل مي‌آيد. باي مثال : در فروش چند خروار برنج، فروشنده متعهد مي‌شود كه برنج‌ها توانايي و قدرت انجام تعهد در زمان اجراء است، نه وجود موضوع تعهد در زمان انعقاد عقد[1].

بنابراين، در تعريف بيع كلي، مي‌توان گفت : مالي است كه صفات آن درذهن مشخص و معين و درعالم خارج بر افراد زيادي صادق باشد، پس نتيجه مي‌گيريم زمانيكه صفات و مقدار براي طرفيني معين باشد موضوع تعهد كلي است، متعهد يا مديون موظف نيست كه حتما مال مشخص و معيني را به خريدار يا طلبكار بدهد، ليكن بايد فردي را تسليم نمايد كه واجد شرايط قيد شده در تعهد را دارا باشد. پس اگر مورد تعهد تحويل يك خروار گندم و رامين است، فروشنده يا مديون در انتخاب مصداق خارجي آن گندم آزاد مي‌باشد[2].

گفتار سوم: مورد معامله:

جهت روشن شدن موضوع ، و آماده شدن ذهن خوانننده به بيان «مراد از معامله» و «منظور از مورد معامله» ما پردازيم:

الف: معامله : معامله، كه مصدر باب مفاعله است، در فقه، در معاني زير بكار رفته است:

معناي اعمّ: در اين معنا، معامله در مقابله عبادت بكار مي‌رود و مقصود ومراد از آن هر عملي مي‌باشد كه به قصد قربت نياز داشته باشد.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

از لینک زیر می توانید دانلود کنید :

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

 دانلود پروژه حقوق با موضوع بررسي مفاهيم بيع مورد معامله، مال و رابطه آن با ملك