دانلود پایان نامه کارشناسی با موضوع حشره شناسي كشاورزي و آفات گياهي

تعداد صفحات پایان نامه: 240 صفحه

در این پست می توانید متن کامل اپایان نامه کارشناسی با موضوع حشره شناسي كشاورزي و آفات گياهي را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 دانشگاه آزاد اسلامي، واحد ورامين – پيشوا

دانشكده كشاورزي

 موضوع: گزارش كار آموزي

 عنوان:

مطالعاتي پراكنده در مورد حشره شناسي كشاورزي و آفات گياهي

بانضمام UAV،GPS ،GIS و نقش آنها در حفظ گياهان

 مكان:

مؤسسه تحقيقات آفات و بيماري هاي گياهي

 استاد راهنما:

دكتر سيد محمد اشكان

 سرپرست كارآموزي:

دكتر عزيز شيخي گرجان

 تهيه كننده:

هديه حسين‌زاده

 فصل 1: توضيح درباره موسسه تحقيقات آفات و بيماري‌هاي گياه

مقدمه…………………………………. 2

تاريخچه موسسه تحقيقات آفات و بيماري‌هاي گياهي. 4

توضيح وظايف اساسي موسسه…………………. 12

تشكيلات موسسه…………………………… 15

بخش تحقيقات آ‍فت كش‌ها……………………. 18

بخش تحقيقات حشرات زيان آور به گياهان……… 20

بخش تحقيقات علف‌هاي هرز و انگل‌هاي گلدار……. 21

بخش تحقيقات سن گندم…………………….. 23

بخش تحقيقات بيماري‌هاي گياهان…………….. 24

بخش تحقيقات رده‌بندي حشرات……………….. 27

بخش تحقيقات جانور شناسي كشاورزي………….. 29

بخش تحقيقات نماتود شناسي گياهي…………… 31

بخش تحقيقات مبارزه بيولوژيك……………… 32

بخش تحقيقات ويروس شناسي و بيماري‌هاي ويروسي گياهي    33

بخش تحقيقات شناسايي رستني‌ها……………… 34

بخش تحقيقات بيولوژي مولكولي و بيوتكنولوژي…. 35

نيروي انساني…………………………… 36

طرح‌هاي تحقيقاتي………………………… 37

انتشارات………………………………. 38

منابع فصل……………………………… 41

فصل 2: معرفي محل كارآموزي

معرفي محل كارآموزي……………………… 43   

فصل 3: كليات

كليات…………………………………. 47

فصل 4: پرپاراسيون ميكروسكوپي حشرات و اتاله كردن حشرات

اتاله كردن حشرات……………………….. 50

تهيه پرپاراسيون از حشرات كوچك……………. 53

منبع اين فصل…………………………… 58

فصل 5: آزمايشات مربوط به مگس سفيدگلخانه‌اي و پروژه مربوط به آن

مقدمه…………………………………. 60

مرفولوژي مراحل رشدي…………………….. 61

دموگرافي و ديناميسم جمعيت……………….. 67

پروژه مگس سفيدگلخانه‌اي………………….. 68

مگس سفيد………………………………. 72

سم آندوسولفان و مبارزه شيميايي با مگس‌هاي سفيد گلخانه‌اي   79

انواع آندوسولفان……………………….. 81

عسلك پنبه……………………………… 88

كنه دو نقطه‌اي………………………….. 93

شپشك آرد آلود ساحلي…………………….. 95

منابع اين فصل………………………….. 97

فصل6: پروژه سن گندم و تاثير روي كاهش سن‌زدگي در مزرعه آسيب‌ديده توسط اين آفت

زيرراسته ناجور بالان…………………….. 99

كليد شناسايي خانواده‌هاي مهم سن‌ها…………. 100

رده‌بندي‌ سن‌ها…………………………… 106

الف: زيرراسته سن‌هاي آبزي………………… 106

ب: زير راسته سن‌هاي خاكزي………………… 107

سن گندم……………………………….. 111

پروژه سن گندم و تاثير سموم در كاهش سن زدگي روي مزرعه آسيب ديده…………………………… 126

مواد و روش‌ها…………………………… 129

نتايج…………………………………. 131

بحث…………………………………… 133

نتيجه اين آزمايشات……………………… 139

منابع اين فصل………………………….. 141

فصل هفتم: پروژه مگس قهوه‌اي جاليز و جداول مربوط به آن بعد از تاثير سموم مربوطه

مگس قهوه‌اي جاليز……………………….. 143

24 SC Tracer…………………………….. 149

سم دلتامترین ……………………………………………………….. 161

دپيتركس 80% SP…………………………. 161

موسپيلان 4/20%………………………….. 162

مگس خربزه……………………………… 173

سرخرطومي هندوانه……………………….. 177

منابع اين فصل………………………….. 180

فصل هشتم: آزمايشات جهت بررسي اثرات سموم بر روي درصد جوانه‌زني بذور كلزا

آزمايشاتي جهت بررسي اثرات سموم بر روي درصد جوانه‌زني بذور كلزا……………………………………… 182

فصل نهم: UAV،GPS،GIS‌ و نقش آنها در حفظ نباتات

مقدمه…………………………………. 192

ابعاد كشاورزي دقيق……………………… 194

امكان بالقوه وجود آفات در كشت دقيق……….. 195

PIPM‌ درون مزرعه………………………… 196

سيستم‌هاي حس كننده از راه دور UAV…………. 197

تجزيه و تحليل اطلاعات مربوط به عكس‌هاي حاصله از دستگاه UAV   198

PIPM‌در سطوح وسيع……………………….. 199

اطلاعات منطقه‌اي…………………………. 200

اطلاعات مربوط به مقياس محلي………………. 200

سيستم حمايت از تصميم……………………. 201

ذخيره و بازيافت GIS……………………… 204

به كارگيري GIS و IPM‌حشرات……………….. 207

IPM و تكنولوژي حشرات……………………. 212

منابع اين فصل………………………….. 214

فصل دهم: منابع

منابع لاتین……………………………………………………… 216

 

فصل اول:

 توضيح درباره موسسه تحقيقات آفات

و بيماري‌هاي گياهي

 «مقدمه»

آدمي از سپيده دم ظهور بر اين كره خاكي و از آن هنگام كه دوران شكارگري دانه‌ها و ميوه‌ها را پشت سر گذاشت و براي تهيه غذاي كافي به كشاورزي پرداخت، همواره درگير نبردي بي‌امان با عواملي بوده است كه بعضي تندرستي و بقاي او را با ايجاد بيماري‌هاي گوناگون به چالش طلبيده اند و برخي با نابودسازي قوت و غذاي او قحطي و مرگ‌هاي ناشي از گرسنگي و بي غذايي را باعث شده‌اند.

كشتار بي رحمانه و گسترده بيماريهاي همه‌گيري همچون طاعون، وبا، مالاريا، تب زرد، سل و … در دوران‌هاي گذشته گهگاه نسل بشر را حتي تا آستانه نيستي و نابودي بوده است و زيان‌هاي وسيع آفات و بيماري‌هاي گياهي نظير ملخ، سن، بيماري‌هاي قارچي و …. با ايجاد قحطي‌هاي هولناك، مرگ‌هاي دسته جمعي ناشي از گرسنگي را به دنبال داشته است. در تاريخ بشري تلفيق زيان‌هاي اين دو گروه كراراً ديده شد كه فجايع سهمگيني آفريده است.

تا حدود يك قرن پيش، به واقع بشر پس مانده خوار سفره آفات و بيماري‌هاي گياهي بود كه حاصل دسترنج او در كشتزارها و انبارها را نابود مي‌ساخت و تنها از اوايل قرن بيستم ميلادي، بشر توانسته است به كمك دانش و فناوري، مبارزه موثري را با اين عوامل آغاز كند.

تحقيقات گياه پزشكي و جستجو براي يافتن راه‌حل‌هاي موثر در مبارزه با آفات كشاورزي زماني ممكن شد كه انسان بر خلاف گذشته اين عوامل را سرنوشت محكوم و گريزناپذير ندانست بلكه عوامل طبيعي به شمار آورد كه مي‌توان به كمك هوش و دانش بر آنها چيره شد.

به واقع تحقيقات گياه پزشكي حاصل تفكر نوين و نگرش جديد انسان به طبيعت پيراموني است و گياه پزشكان امروزه بخش مهمي از مسئوليت سنگين تامين خوراك بيش از 6 ميليارد نفوس بشري را بر دوش دارند.

گياه پزشك ايراني بايد هم فون و فلور طبيعي ايران را مد نظر داشته باشد و هم گونه‌هاي وارداتي را كه اكثرا بومي‌شده‌اند مورد بررسي قرار دهد و هم به موجودات زنده‌اي كه مداوماً از مبادي ورودي رسمي و يا از مرزهاي طولاني كشور به صورت غير قانوني (از جمله آفات و بيماري‌ها و علف‌هاي هرز قرنطينه‌اي) وارد مي‌شوند در چالش باشد. در مطالعه جانوران و حشرات و گياهان و غيره هم بايد فون و فلور Afrotropical و هم با منطقه Oriental‌ و هم با منطقه پاله آركتيك (كه بخش اعظم سرزمين در آن قرار دارد) آشنا باشد كه عناصر فراواني از هر سه منطقه اصلي جغرافيايي جانوري (zoo geography) در ايران وجود دارند توجه به اين پيچيدگي‌ها، دشواري كار و مسئوليت سنگين گياهپزشكان ايران را به خوبي نشان مي‌دهد.

«تاريخچه موسسه»

تاريخچه گياهپزشكي در ايران در واقع تاريخچه موسسه تحقيقات آفات و بيماري‌هاي گياهي نيز هست. در ايران بررسي‌هاي گياهپزشكي نسبت به ساير رشته‌هاي كشاورزي شروعي زودهنگام‌تر داشته است. آغازگراين بررسي‌ها در كشور، شادروان استاد جلال افشار بود كه پس از پايان تحصيلات در روسيه در1298 هجري شمسي به ايران بازگشت و شروع به تدريس در مدرسه برزگران (سلف دانشكده كشاورزي كرج) نمود.

آن شادروان در سال 1302 شمسي واحد كوچكي را در انستيتو پاستور ايران با نام «اداره تشخيص محلي- آفات و مبارزه آنها» بنيان گذاشت و تحقيق پيرامون حشرات و جانوران زيان آور كشاورزي و بعضا دامي و انساني را آغاز نمود و اين شروع رسمي تحقيقات گياهپزشكي در ايران و نيز هسته اوليه و سنگ بناي موسسه تحقيقات آفات و بيماري‌هاي گياهي امروزي بود. شادروان افشار در چند زمينه ديگر نيز پيشگام و بنيانگذار بود. ازجمله اولين كسي بود كه تدريس حشره شناسي و جانور شناسي و آفات گياهي را پايه گذاري نمود، علاوه بر آن جمع آوري و شناسايي حشرات و جانوران از جمله عوامل بيماري‌زا در انسان و دام و به اصطلاح امروزي حشره شناسي و جانور شناسي پزشكي و دامپزشكي نيز با افشار آغاز شد و نيز او بر خلاف برخي مدعيات، پايه‌گذار تحقيقات جانور شناسي و همچنين اولين موزه جانور شناسي در ايران بود. به هر حال اداره كوچكي كه در آن شادروان بنيان گذاشت، در سال 1306 از انستيتو پاستور ايران جدا شد و به اداره فلاحت در وزارت فوايد عامه پيوست و در سال 1308 با احراز هر دو نقش مطالعاتي و اجرايي به «بنگاه دفع آفات» تغيير نام داد. شادروان افشار در طي اين سالها همچنان در مدرسه عالي فلاحت (دانشكده كشاورزي فعلي) نيز تدريس مي‌كرد و نيز به تحقيق و تاليف مقالات و كتاب‌هايي مي‌پرداخت كه براي ايران جديد و بسيار سودمند بود، در همين سال‌ها موزه جانورشناسي دانشكده كشاورزي كرج را پايه‌گذاري نمود. در واقع فعاليت و تلاش آن مرحوم در دو سمت و سو جريان داشت، از يك سو اداره كوچكي را در انستيتو پاستور تشكيل داد كه منجر به موسسه تحقيقات آفات و بيماري‌هاي گياهي امروزي شد و از طرف ديگر فعاليت‌هاي وي در دانشكده كشاورزي كرج، هسته اوليه گروه‌هاي گياه‌پزشكي دانشگاه‌هاي ايران را پديد آورد. بنگاه دفع آفات فوق الاشاره تحت نظر افشار و به كمك شاگردان آن مرحوم كه به تدريج از مدرسه عالي فلاحت فارغ التحصيل مي‌شدند روز به روز توسعه مي‌يافت به طوري كه در سال‌هاي 1313 و 1314 در شمال كشور اولين و شايد تنها مبارزه كاملا موفق بيولوژيك را با وارد كردن كشفدوزك Rodalia cardinalis با شپشك استراليايي انجام داد. اين بنگاه به تدريج آفات مهم كشور را جمع آوري و شناسايي نمود و تحقيقات روي آنها را آغاز كرد. در سال 1322 شادروان افشار «آزمايشگاه حشره شناسي و دفع آفات نباتي» كه رياست آن را شخصاً عهده‌دار بود بنا نهاد، اين آزمايشگاه زير نظر مستقيم وزير كشاورزي و در دو اطاق در محل وزارت كشاورزي آن زمان (محل فعلي فروشگاه شهر و روستا واقع در خيابان فردوسي تهران) فعاليت مي‌كرد.

با خاتمه جنگ جهاني دوم در سال 1324 چند متخصص سابق ازجمله آلكساندروف، چواخيم و كريوخين نيز در اين آزمايشگاه مشغول به كار و تحقيق شدند. در همين سال چند نفر فارغ التحصيل جوان دانشكده كشاورزي كرج نظير شادروان هايك ميرزايانس نيز در اين آزمايشگاه به فعاليت پرداختند. شادروان ميرزايانس در همين زمان به جمع آوري حشرات ايران و تعيين نام آنها پرداخت و در واقع سنگ بناي اوليه، مجموعه عظيم حشرات ايران در بخش تحقيقات رده‌بندي حشرات موسسه را كه اكنون رسما موزه حشرات مهندس هايك ميرزايانس نام دارد بنيان گذاشت. باز هم در اين سال قسمت تحقيقات قارچ شناسي و بيماري‌هاي گياهان، با آمدن شادروان دكتر اسفنديار اسفياري بنيانگذار اين نوع تحقيقات در ايران، و همچنين قسمت علف‌هاي هرز با انتقال شادروان مهندس عين اله بهبودي شاهسون، بنيانگذار جمع آوري و تشخيص و تحقيق در اين رشته به آزمايشگاه مذكور فعال گرديد. با همت اين دو شادروان، كار جمع آوري و تشخيص و تحقيق در اين رشته به آزمايشگاه مذكور فعال گرديد. با همت اين دو شادروان كار جمع آوري و تشخيص گياهان نيز در همين سال آغاز گرديد و اين تلاش‌ها به همراه تشكيل بخش شناسايي و بررسي گياهان كشور از سال 1327 بنيان اوليه هرباريوم بسيار ارزشمند و برزگ بخش تحقيقات رستني‌هاي موسسه به شمار مي‌رود. آزمايشگاه مذكور در سال 1326 مجدداً به اداره كل دفع آفات نباتي انتقال يافت. اين آزمايشگاه كه روز به روز بر كميت و كيفيت آن افزوده مي‌شد در سال 1328 «اداره بررسي آفات» نام گرفت و به اداره كل بررسي‌ها در ساختمان آن زمان وزارت كشاورزي (واقع در نبش خيابان لاله‌زار نو و انقلاب) پيوست.

در سال 1326 اداره بررسي آفات به سطح اداره كل ارتقا يافت و به «اداره كل بررسي آفات نباتي و قرنطينه» تغيير نام داد و تحت نظارت و سرپرستي مديريت كل دفع آفات نباتي قرار گرفت و محل آن نيز تغيير يافت و به يك ساختمان استيجاري واقع در خيابان سعدي مقابل شركت بيمه ملي ايران منتقل گرديد. هم دراين زمان بعضي واحدهاي شهرستاني آن در اهواز، اصفهان و تبريز و ورامين گشايش يافت.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

از لینک زیر می توانید دانلود کنید :

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

 دانلود متن کامل پایان نامه کارشناسی با موضوع حشره شناسي كشاورزي و آفات گياهي

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید