دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت کشاورزی با موضوع عوامل موثر در مدیریت پایدار منابع آب کشاورزی

ارسال شده در سایت پایان نامه

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                صفحه

Contents

چکیده 1

فصل اول: كليات… 2

1-1- مقدمه. 3

1-2- بیان مسئله. 5

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق.. 8

1-4- اهداف تحقیق.. 10

1-4-1- هدف اصلی.. 10

1-4-2- اهداف فرعی.. 11

1-5- پرسش های تحقیق.. 12

1-5-2- پرسش های فرعی.. 12

1-6- فرضیه های تحقیق.. 12

1-6-1- فرضیه اصلی.. 12

4-6-2- فرضیه های فرعی.. 13

1-7- قلمرو زمانی تحقیق.. 13

1-8- قلمرو مکانی تحقیق.. 13

فصل دوم: ادبيات تحقيق.. 14

2-1-مقدمه. 15

2-2-معرفی ناحیه مورد مطالعه. 21

2-3-راندمان آبیاري در اراضی زراعی رشت… 24

2-4-بحران ها و مسائل موجود پيرامون منابع آب… 28

2-5-مديريت منابع آب در كشاورزي.. 30

2-6-روش ها و فنون بهره برداري بهينه از آب كشاورزي.. 32

2-7-راه های افزایش بازدهی آبیاری در بخش كشاورزی.. 35

2-8-پیشینه تحقیق.. 40

2-8-1-تحقیقات انجام شده در خارج از کشور. 40

2-8-2- تحقیقات انجام شده در داخل کشور. 41

2-9-مبانی نظری.. 42

2-10-روشهاي اصلاح الگوي مصرف آب كشاورزي.. 43

2-11- راهکارهای موثر در کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی.. 45

2-11-1. تغییر در شیوه آبیاری، منابع آب زیر زمینی را حفظ کنیم. 45

2-11-2- نوع آبیاری تحت فشار از سایر روش‌ها متداول‌ تر است که عبارتند از: آبیاری قطره‌ای و آبیاری بارانی. 45

2-11-3- الگوی کشت متناسب با اقلیم هر منطقه راهکاری برای توقف برداشت بی رویه از منابع آب زیرزمینی… 47

2-11-4-استفاده از آب بازیافتی راهکاری برای کاهش فشار بر منابع آب زیرزمینی.. 49

2-12- روشهای جلوگیری از آلوده شدن منابع آب سطحی و زیرزمینی.. 51

2-13-سطح مدیریت پایدار منابع آب کشاورزی در شالیزارهای شهرستان رشت… 53

2-14-بررسی جایگاه بخش آب در اقتصاد ملی.. 55

2-15-رابطه بین ویژگی های فردی کشاورزان و تمایل به مدیریت پایدار منابع آبی.. 57

فصل سوم: روش پژوهش…. 62

3-1- مقدمه. 63

3-2- نوع پژوهش… 63

3-3- مراحل اجرای پژوهش… 63

3-4- جامعه آماری، نمونه و روش نمونه گیری.. 64

3-5-روش جمع آوري داده ها 65

3-6- جمع آوري داده ها 65

3-6-1- اجزاي پرسشنامه. 66

3-6-2-  روایی پرسشنامه. 67

3-6-3- پایائی پرسشنامه. 67

3-6-4- روش نمره گذاري در ابزار سنجش… 68

3-7- متغيرهاي پژوهش… 69

3-8- روش ها و آزمون هاي آماري.. 69

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها 71

4-1-مقدمه. 72

4-2- بررسي و توصيف اطلاعات مربوط به خصوصيات عمومي کشاورزان. 72

4-2-1- سن.. 72

4-2-2- تحصیلات… 74

4-2-3- تعداد افراد خانوار. 75

4-2-4- سابقه کار کشاورزی.. 76

4-2- آزمون فرضيه های پژوهش… 77

4-2-1- فرضيه اصلی پژوهش: 77

4-2-2- فرضيه فرعی اول پژوهش: 78

4-2-3- فرضيه فرعی دوم پژوهش: 79

4-2-4- فرضيه فرعی سوم پژوهش: 80

4-3- یافته های جانبی پژوهش… 81

4-3-1- بررسي نظرات پاسخ دهندگان با توجه به سن آن ها 81

4-3-2- بررسي نظرات پاسخ دهندگان با توجه به تحصیلات آن ها 83

4-3-3- بررسي نظرات پاسخ دهندگان با توجه به تعداد افراد خانوار. 85

4-3-4-بررسي نظرات پاسخ دهندگان با توجه به سابقه کار کشاورزی.. 86

4-3-5- رتبه بندي مولفه های عوامل مورد بررسی.. 88

فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات… 90

5-1-مقدمه. 91

5-2-  خلاصه و نتيجه گيري.. 92

5-2-1- يافته ها از خصوصيات عمومي مدیران مدارس… 92

5-2-2- نتايج آزمون هاي آماري پژوهش… 93

5-2-2-1- فرضيه اصلی: 93

5-2-2-2- فرضيه فرعی اول: 93

5-2-2-3- فرضيه فرعی دوم: 94

5-2-2-4- فرضيه فرعی سوم: 94

5-2-3- يافته هاي جانبي.. 95

5-3- محدوديت هاي پژوهش… 97

5-4- پيشنهادات… 98

5-4-1- پيشنهادات کاربردي پژوهش… 98

5-4-2- توصيه هایی براي محققين آينده 100

منابع و مآخذ. 101

 

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                صفحه

جدول( 2-1) جایگاه بخش کشاورزی زیربخش آب در اقتصاد ملی (میلیون ریال) 56

جدول( 2-2)ارزش آب مصرفی، ارزش افزوده و ارزش داده و ستانده هریک از بخش ها 56

جدول( 3-1) تعداد سوالات اصلی پرسشنامه برای سنجش متغیرهای پژوهش… 67

جدول( 3-2) نمره دهي به سوالات در طيف ليكرت… 68

جدول (4-1) توزيع فراواني سن کشاورزان. 73

جدول (4-2) توزيع فراواني تحصیلات پاسخ دهندگان. 74

جدول (4-3) توزيع فراواني تعداد افراد خانوار کشاورزان. 75

جدول (4-4) توزيع فراواني سابقه کار کشاورزی کشاورزان. 76

جدول(4-5) آزمون t تک نمونه مربوط به فرضيه اصلی پژوهش… 78

جدول(4-6) آزمون t تک نمونه برای فرضیه فرعی اول. 79

جدول(4-7) آزمون t تک نمونه برای فرضیه فرعی دوم. 80

جدول(4-8) آزمون t تک نمونه برای فرضیه فرعی سوم. 81

جدول(4-9) آزمون تحليل واريانس تک عاملي بررسي نظرات کشاورزان با توجه به سن آنها 82

جدول(4-10) آزمون تحليل واريانس تک عاملي بررسي نظرات پاسخ دهندگان با توجه به تحصیلات… 84

جدول(4-11) آزمون تحليل واريانس تک عاملي بررسي نظرات پاسخ دهندگان با توجه به تعداد افراد خانوار. 86

جدول(4-12) آزمون تحليل واريانس تک عاملي بررسي نظرات پاسخ دهندگان با توجه به سابقه کاری.. 87

جدول(4-13) رتبه بندي عوامل موثر در مدیریت پایدار منابع آب… 88

 

 

 

 

متن کامل در لینک زیر

پایان نامه ارشد مدیریت کشاورزی : عوامل موثر در مدیریت پایدار منابع آب کشاورزی

پایان نامه ارشد مدیریت کشاورزی : عوامل موثر در مدیریت پایدار منابع آب کشاورزی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست نمودار

عنوان                                                                                                صفحه

نمودار (4-1) توزيع فراواني سن کشاورزان. 73

نمودار (4-2) توزيع فراواني تحصیلات پاسخ دهندگان. 74

نمودار (4-3) توزيع فراواني تحصیلات پاسخ دهندگان. 74

نمودار (4-4) توزيع فراواني سابقه کار کشاورزی کشاورزان. 76

 

 

 

فهرست نقشه

عنوان                                                                                                صفحه

نقشه (2-1) نقشه جغرافيايي استان گيلان 22

 

 

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !

سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید

پایان نامه مقایسه­ ابعاد سلامت عمومی دانش ­آموزان پسر سال سوم هنرستان تربیت بدنی با گروه همسال در یک...
پایان نامه بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی درون گرایی – برون گرایی با تعهد سازمانی ورضایت شغلی د بی...
پایان نامه تاثیر سرمایه اجتماعی بر توسعه مدیریت دانش سازمانی
پایان نامه کنترل مستقیم گشتاور موتور الغایی تغذیه شده به وسیله سلول فتوولتائیک
دانلود پایان نامه بررسی سرمایه ساختاری بر عملکرد کارکنان سازمان ثبت اسناد واملاک کشور