دانلود پایان نامه پزشکی درباره شیر مادر 130 صفحه


 مطالب این پست :   دانلود پایان نامه پزشکی درباره شیر مادر 130 صفحه

   با فرمت ورد ** دانلود متن کامل پایان نامه **

فهرست مطالب

عنوان                                                      صفحه
 

چكیده

 
مقدمه 
فصل اول: كلیات 
1-1- آناتومی پستان1
1-2- بافت شناسی پستان5
1-3- فیزیولوژی پستان10
1-4- تاریخچه كشف هورمون پرولاكتین و شرح اعمال آن در شیردهی از دیدگاه بیولوژی سلولی13
الف- تاریخچه كشف پرولاكتین13
ب- مهار عمل پرولاكتین14
ج- محرکهای پرولاكتین14
د- اعمال پرولاكتین از دیدگاه بیولوژی سلولی14
هـ ارزیابی پرولاكتین15
و- نقش پرولاكتین در لاكتوژنز15
1-5 شیر مادر، محتویات و فواید آن16
الف- آغوز (کلستروم)16
ب- بررسی تفاوت آغوز و شیر موقتی17
ج- محتویات و فواید شیر مادر17
1-6- تغذیه با شیر مادر19
الف- ناکافی بودن شیر مادر20
ب- موارد قابل توجه در طی شیردهی22
ج- جلوگیری از بارداری در زمان شیردهی24
د- از شیرگیری25
1-7- اثرات شیر مادر بر سیستم‌های گوناگون بدن نوزاد25
الف- تأثیر شیر مادر بر استخوان سازی نوزاد25
ب- تأثیر شیر مادر بر رشد و تكامل سیستم عصبی نوزاد26
ج- تأثیر شیر مادر بر سیستم ایمنی نوزاد و حمایت ایمونولوژیك غیر قابل جایگزینی آن26
د- تأثیر شیر مادر بر تعادل وزن، قد و رشد نوزاد27
هـ تأثیر شیر مادر بر سیستم تنفسی نوزاد27
و- تأثیر شیر مادر بر سیستم قلب و عروق نوزاد در سالهای آتی زندگی28
ز- تأثیر شیر مادر بر سیستم گوارشی نوزاد28
ح- تأثیر شیر مادر بر سیستم شنوایی نوزاد28
ط- تأثیر شیر مادر بر كاهش میزان كم خونی نوزاد29
ی- تأثیر شیر مادر در پیشگیری از دیابت نوع 229
ک- تأثیر تغذیه با شیر مادر بر مننژیت ناشی از هموفیلوس آنفلوآنزا29
1-8- فواید شیردهی بر مادر شیرده29
1-9- مقایسه محتوای شیر مادر با شیر گاو30
1-10- محتوای شیر خشك و مضرات آن در مقایسه با شیر مادر31
1-11- خطرات شیرخشک34
1-12- موارد منع شیردهی34
1-13- مادران شیرده شاغل35
1-14- تأثیر الكل بر شیردهی36
1-15- تأثیر سیگار بر شیردهی38
1-16- بیماریهای پستان39
1-16-1- ناهنجاریهای رشد پستان39
1-16-2- ترشّحات غیر طبیعی پستان39
1-16-3- غدد پستان40
1-16-4- ترك و زخم نوك پستان، راههای پیشگیری و درمان42
1-16-5- پدیده رینود43
1-16-6- حساسیت موضعی پستان44
1-16-7- تورم و پرخونی پستان45
1-16-8- التهاب پستان46
1-16-9- آبسه پستان46
1-17- شیردهی و داروها46
1-17-1- فاكتورهای مؤثر در ترشّح دارو و ورود آن به داخل شیر47
1-17-2- مكانیزم انتقال داروها به داخل شیر48
1-17-3- دسته داروها بر حسب مضر یا بی ضرر بودن در طی شیردهی48
1-17-3-1- دسته داروهای بی‌ضرر در طی شیردهی48
1-17-3-2- دسته داروهایی كه در طی شیردهی كمتر ایمن هستند51
1-17-3-3- دسته داروهایی كه در طی شیردهی خطرناك هستند52
1-17-4- موارد قابل ذکر در مورد مصرف داروها در طی شیردهی53
1-17-5- دم كرده‌های گیاهی بی‌ضرر در طی شیردهی54
1-17-6- اشعه X و اسكن‌ها در طی شیردهی65
فصل دوم: محركهای شیردهی (گیاهی و شیمیایی) 
2-1- گیاهان داروئی محرك شیردهی66
2-2- قطره گیاهی شیرافزا81
2-2-1- مواد مؤثره گیاهان موجود در قطره شیرافزا81
2-2-2- فارماكولوژی82
2-3- محركهای شیمیایی: داروهای محرك شیردهی93
2-3-1- متوكلوپرامید، دارویی با عارضه جانبی شیرافزایی93
فصل سوم: بررسی آماری و نتایج 
3-1- مطالب جمع‌آوری شده حاصل از نظریات 200 پزشك (متخصص زنان، اطفال و ماما)100
3-1-1- بررسی معیارهای پزشكان در مورد سنجش كافی بودن میزان شیر مادر100
3-1-2- بررسی علل ناكافی بودن میزان شیر مادر100
3-1-3- موارد ذكر شده به منظور افزایش شیردهی در درجه اول100
3-1-4- بررسی آمار بدست آمده از پزشكان (بر حسب درصد)101
3-1-5- علل تجویز فرآورده های خوراکی متوكلوپرامید101
3-1-6- علل تجویز قطره شیر افزا101
3-1-7- علل عدم تجویز فرآورده های خوراکی متوكلوپرامید توسط آن دسته از پزشكان كه آنرا تجویز نمی‌كنند101
3-1-8- علل عدم تجویز قطره شیرافزا توسط آن دسته از پزشكان كه آنرا تجویز نمی‌كنند102
3-1-9- سایر موارد دارویی تجویز شده به منظور افزایش شیر مادر102
3-2- ترسیم نتایج حاصل به صورت جدول و نمودار ستونی103
3-3- استفاده از روش آماری مجذور خی104
3-4- آزمون فرض صفر و مقابل و ترسیم جدول فراوانی‌های مورد انتظار بر اساس آن104
3-5- فرمول مجذور خی و محاسبات105
فصل چهارم 
بحث و نتیجه‌گیری106
خلاصه انگلیسی108
فصل پنجم: مراجع 

 

 

فهرست جداول

شماره جدول

 

عنوان صفحه
جدول 1-1-

مقایسه شیر انسان، شیر گاو و شیر خشك

33
جدول 1-2-داروهای بی ضرر در طی شیردهی در دوزهای معمول55
جدول 1-3-داروهای احتمالاً بی ضرر در طی شیردهی در دوزهای معمول58
جدول 1-4-داروهای بالقوه خطرناك در طی شیردهی61
جدول 1-5-داروهایی كه اصلاً ایمن نیستند (داروهای خطرناك در طی شیردهی)64
جدول 3-1-فراوانی‌های مشاهده شده103
جدول 3-2-فراوانی‌های مورد انتظار104

 

نمودار ستونی 3-1-فراوانی پزشكان متخصص و ماما بر حسب درصد با توجه به نوع داروی تجویز شده103

 

 

فهرست اشكال

شماره شكل

 

                       عنوانصفحه
شكل 1-1

ساختمان پستان در زن

4
شكل 1-2مسیرهای اصلی تخلیه لنفاوی پستان4
شكل 1-3نمونه یك سلول آلوئولی غدد پستانی با سلولهای میواپی تلیال قابل انقباض9
شكل 1-4ترشّح اجزای شیر توسط سلول اپی تلیوم آلوئولار و عبور داروها به داخل و خارج آن50
شكل 2-1Foeniculum   vulgare83
شكل 2-2Carum   carvi84
شكل 2-3Anethum   graveolens85
شكل 2-4Trigonella   foenum-graecum86
شكل 2-5Ocimum   basilicum87
شكل 2-6Urtica   dioica88
شكل 2-7Coriandrum   sativum89
شكل 2-8Daucus carota90
شكل 2-9Linum   usitatissimum91
شكل 2-10Cnicus   benedictus92

 

 

«چكیده»

در چند دهه اخیر اطلاعات علمی گسترده‌ای در مورد تغذیه با شیر مادر منتشر شده است. تأثیر اعجاب انگیز تغذیه با شیر مادر بر سلامت مادر و كودك، رشد و بقای كودك، كاهش مرگ و میر، ارضای نیازهای عاطفی كودك، احساس امنیت او و نیز صرفه جویی اقتصادی در بعد خانواده و در بعد كشوری، سازمانهای بین‌المللی را بر آن داشته كه با مشورت و جلسه‌های متعدد و از راههای گوناگون، برای ترویج تغذیه با شیر مادر تلاش كنند. (11)

سازمان جهانی بهداشت و یونیسف، تغذیه انحصاری شیرخواران با شیر مادر را برای مدت 6 ماه توصیه می‌كنند. به این معنی كه در 6 ماه اول زندگی، نوزادان فقط از شیر مادر تغذیه شوند و حتی آب و یا مایع دیگری به آنها داده نشود. (21) اما در سراسر جهان تعداد معدودی از نوزادان برای بیش از چند هفته اول به طور انحصاری با شیر مادر تغذیه می‌شوند. (88)

در این پایان نامه، به منظور بررسی عملكرد پزشكان متخصص و ماما در مواجهه با كاهش شیر مادران تحقیق صورت گرفته است. در بررسی آماری با 200 پزشك متخصص و ماما در چهار بخش تهران و شهرستان كرج مصاحبه انجام شده است به منظور اینكه مشخص گردد که در جهت افزایش شیر مادران، كدامیك از دو داروی شیرافزا (گیاهی) و یا متوكلوپرامید (شیمیایی) را تجویز می‌كنند و علت چیست؟

بررسی نتایج حاصل از تحقیق نشان داده كه کلیّه پزشكان، در درجه اول به موارد طبیعی از جمله تغذیه كامل و كافی مادر شیرده، آرامش روحی و حمایت عاطفی او از طرف خانواده و شیردهی مكرّر نوزاد اشاره نموده اند. 66 درصد پزشكان، قطره گیاهی شیر افزا را توصیه كرده اند، 5/16 درصد نیز قرص (یا قطره) متوكلوپرامید را تجویز كرده و 5/15 درصد فقط به رعایت موارد طبیعی مذكور اشاره داشته اند و هیچ دارویی توصیه نكرده اند.

این نتایج در كل بیانگر این است كه اكثر پزشكان ترجیح می‌دهند تا حدّ ممكن داروی شیمیایی تجویز نكنند. به جهت بررسی ارتباط دیدگاه پزشكان در زمینه تجویز با تخصص آنها، از روش آماری مجذور خی استفاده شد. نتایج نشان داد كه دیدگاه پزشكان در رابطه با تجویز دارو ارتباطی با نوع تخصّص آنها ندارد و صرفنظر از اینكه متخصص اطفال یا متخصص زنان – زایمان و یا ماما باشند، از تجویز داروی شیمیایی تا آنجا كه مقدور است، خودداری می‌نمایند و جامعه متخصص كشور ما (صرفنظر از نوع تخصص) در جهت كمك به افزایش شیر مادر، همچنان گرایش بیشتری به فرآورده‌های گیاهی دارند.


«مقدمه»

كلیه سازمانهای مهم ملی و بین‌المللی بهداشت و گروههایی كه با تغذیه مادر و كودك سر و كار دارند، تغذیه با شیر مادر را برای نوزادانی كه به موقع متولد شده اند[1]، ‌توصیه می‌كنند. دلیل این امر آن است كه شیر مادر بهترین انتخاب برای شیردهی نوزاد است و حاوی حدود 200 ماده می‌باشد كه توسط غدد شیری در پاسخ به تقاضای نوزاد و مكیدن او تولید می‌شود. (13)

در مهر ماه سال 1369 در محل سازمان ملل متحد، ترویج تغذیه با شیر مادر به عنوان یكی از اهداف مهم به تصویب رسید. سپس در مرداد ماه سال 1370 در ایتالیا برنامه‌ای تدوین گردید مبنی بر اینكه مادران شیرده باید بتوانند تا 6 ماهگی نوزاد را فقط با شیر خود و بعد به همراه تغذیه كمكی تا 2 سالگی شیر دهند. (11) در این رابطه، توصیه آكادمی كودكان امریكا این است كه نوزادان باید به مدت 4 تا 6 ماه فقط از شیر مادر تغذیه شوند. (13)

مطالعات پزشكی فراوان بر روی شیر مادر، نشان داده است كه در طی زمان شیردهی، تركیب شیر لحظه به لحظه تغییر می‌كند. این تغییر متناسب با نیاز نوزاد و به منظور تغذیه ایده‌آل او در جهت رشد و تكامل است و هرگز دو مادر، شیر با كیفیت یكسان تولید نمی‌كنند. (13)

با گذشت زمان و صنعتی شدن جوامع، تعداد قابل توجّهی از مادران، تمایلی به شیردهی ندارند، یا به دلایل مختلف از جمله اشتغال و تحصیل و در نتیجه عدم حضور در منزل به منظور شیردهی و از طرفی به دلیل مشكلات روحی و جسمی، فرزندان از نعمت شیر مادر محروم می‌شوند. (21)

آخرین آمار منتشر شده از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی از كل كشور (مهر ماه سال 1379)، نشان می‌دهد كه تغذیه انحصاری با شیر مادر تا 6 ماهگی در كل كشور 1/44 درصد بوده است. همچنین این رقم در استان تهران (جدا از شهر تهران) 8/38 درصد می‌باشد. در شهر تهران نیز این بررسی، عدد 1/38 درصد را نشان می‌دهد كه متأسّفانه نتایج مذكور چه در كل كشور و چه در استان تهران و شهر تهران، رضایت بخش نیست و هنوز آگاهی مادران از ضرورت تغذیه انحصاری با شیر مادر كافی نیست. (22)

حل این مشكل نیازمند افزایش آگاهی عمومی خانواده‌ها و نیز بالا بردن دانش تخصصی پزشكان، داروسازان به عنوان مشاور پزشك و راهنمای بیمار،‌ كارشناسان تغذیه و بالاخره ماماها و فراهم آوردن شرایطی برای مادران است كه شیر كافی برای شیردهی داشته باشند و بتوانند تغذیه انحصاری كودك را ادامه دهند. به همین منظور تحقیقی صورت گرفت و 200 پزشك (76 نفر متخصص اطفال – 92 نفر متخصص زنان – زایمان و 32 نفر ماما) در سطح شهر تهران (شمال – جنوب – شرق و غرب) و كرج بزرگ ملاقات گردیدند، به منظور تعیین اینكه 1- در مواجهه با مادران شیرده با شیر كم چه پیشنهاد می‌كنند؟ 2- كدامیك از دو داروی شیرافزا (گیاهی) و متوكلوپرامید (شیمیایی) را جهت افزایش شیر مادران تجویز می‌كنند؟

البته تحقیقاتی در بعضی شهرهای ایران صورت گرفته است از جمله:

تعیین درصد شیرخواران مصرف كننده شیر خشك و عوامل مؤثر در استفاده از آن نزد شیر خواران مناطق شهری و روستایی شهرستان تاكستان از استان قزوین (سال 1377). بررسی عوامل مؤثر بر تغذیه با شیر مادر در مادران مراجعه كننده به مراكز بهداشتی – درمانی شهر تبریز (74-1373).

بررسی طول مدت شیردهی و علل قطع زودرس شیر مادر در زنان ساكن تهران (1368). نیز تحقیقی با عنوان بررسی و شناخت برخی از ویژگیهای بیوشیمیایی شیر مادران ایران و نیز بررسی وضعیت رشد و نقش تغذیه با شیر مادر در كودكان صورت گرفته است.

با بررسی كه در مورد انجمن‌های فعّال در كل كشور انجام شد، مشخص گردید كه در حال حاضر یك انجمن غیر دولتی (N.G.O) در تهران با نام انجمن حمایت از شیر مادر[2] مشغول به كار است. البته یك انجمن به نام انجمن تنظیم خانواده[3] نیز در تهران وجود دارد كه به صورت محدود در مورد شیر مادر برنامه دارد. در هیچ شهر دیگری در ایران، انجمن حمایت از شیر مادر تشكیل نشده است. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی در بخش بهداشت خانواده[4] نیز در این زمینه فعالیت دارد.

 

 

[1]- Full term

[2]- «انجمن حمایت از شیر مادر»: تهران – خ ولی عصر – بالاتر از م ولی عصر – كوچه دانش کیان – پلاك 24

[3]- «انجمن تنظیم خانواده» : تهران – میدان محسنی

[4]- «وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی»: تهران – خیابان جمهوری – تقاطع حافظ

 

متن کامل را می توانید دانلود کنید چون فقط تکه هایی از متن این پایان نامه در این صفحه درج شده است (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم با فرمت ورد که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانلود پایان نامه با فرمت ورد

 

 

دانلود این پایان نامه با فرمت ورد : پایان نامه پزشکی 130 ص

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar فشرده شده اند

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید.

 

 

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید