دانلود پایان نامه نقش یکپارچگی سیستم های اطلاعاتی وبرنامه ریزی منابع سازمانی در پیاده سازی هوش تجاری


دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته فناوری اطلاعات

گرایش تجارت الکترونیک

عنوان:

نقش یکپارچگی سیستم های اطلاعاتی وبرنامه ریزی منابع سازمانی در پیاده سازی هوش تجاری

استاد راهنما:

دکتر محمد جعفر تارخ

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فصل اول: کلیات تحقیق.. 1

1-1 بیان مسئله. 2

1-2 اهمیت و ضرورت تحقیق.. 4

1-3 اهداف.. 4

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه مطالعات.. 5

2-1 برنامه ریزی منابع سازمانی.. 6

2-1-1- مقدمه. 6

2-1-2   تاریخچه برنامه ریزی منابع سازمانی.. 7

2-1-2-1  سیستم‌های جزیره ای.. 7

2-1-2-2  سیستم‌های استخراج اطلاعات.. 8

2-1-2-3  سیستم‌های تسهیل کننده 9

2-1-3 ابعاد اثر گذاری ERP  در سازمان. 10

2-1-3-1   ERP و فرهنگ سازمانی.. 10

2-1-3-2  ERP و فرآیندهای سازمانی.. 10

2-1-3-3  ERP و تکنولوژی.. 11

2-1-3-4  ERP و تصمیم گیری مدیریت.. 11

2-1-4  مزایای سیستم‌های برنامه ریزی منابع سازمانی.. 12

2-1-5  معایب سیستم‌های برنامه ریزی منابع سازمانی.. 14

2-1-6 ارزیابی آمادگی سازمان برای پذیرش سیستم برنامه‌ریزی منابع سازمان. 15

2-2   یکپارچگی اطلاعات.. 18

2-2-1  مقدمه. 18

2-2-2  چالش‌های ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪﺳﺎزی.. 18

2-2-3  اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﻬﺎی ﮐﻼن ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪﺳﺎزی و ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ اﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﻬﺎ 20

2-3 هوش تجاری.. 22

2-3-1  مقدمه. 22

2-3-2  تاریخچه هوشمندی کسب و کار 23

2-3-3  تعاریف هوشمندی کسب و کار 24

2-3-4  نیازهای هوشمندی کسب وکار 24

2-3-5 ضرورت هوشمندی کسب و کار 25

2-3-6  ﻓﺮآﻳﻨﺪ هوشمندی  ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر 26

2-3-7  یکپارچگی برنامه های مختلف در زمینه هوشمندی کسب وکار 28

2-3-8 ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ در ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی در ﻫﻤﻪ ﺳﻄﻮح ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ.. 30

2-4  تکنیک های رتبه بندی.. 33

2-4-1  الگوی فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) 33

2-4-2 AHP فازی.. 34

2-4-3 مدل تصمیم گیری چند هدفه جدید فازی.. 36

2-4-4  روش فازی  TOPSIS. 38

2-5 پیشینه مطالعات.. 41

2-5-1  مطالعات داخلی.. 41

2-5-2  مطالعات خارجی.. 45

فصل سوم: روش تحقیق.. 48

3-1  مقدمه. 49

3-2  فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی.. 51

3-3 مفاهیم و تعاریف فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی بر اساس روش آنالیز توسعه  51

3-4 تعیین نرخ سازگاری در فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی.. 53

3-4-1  اعداد فازی.. 54

3-5  تکنیک تاپسیس فازی.. 56

3-6-نحوه تعریف پارامترها و توسعه فازی مقیاس ساعتی.. 60

3-7  تعیین مناسب بودن مجموعه‏ی متغیرها در ماتریس همبستگی جهت تحلیل عاملی   61

3-7-1 پیش‏فرض‏های تحلیل عاملی.. 62

3-7-2 مراحل انجام تحلیل عاملی.. 63

3-7-3 استخراج عامل‏ها 63

3-7-4 استخراج مجموعه‏ی اولیه عامل. 64

3-7-5 بهترین عامل‏ها 64

3-8 پایایی و روایی.. 66

فصل چهارم: یافته های تحقیق.. 68

4-1  مقدمه. 69

4-2   تحلیل فازی.. 70

4-2-1- محاسبه اولویت وزن‌ها 72

4-2-2  محاسبه سازگاری.. 72

4-2-3  تعیین شاخص ومعیارهای مدل. 73

4-3  تجزیه وتحلیل عوامل. 79

فصل پنجم: نتایج و پیشنهادات.. 84

5-1  نتایج. 85

5-2 پیشنهادات.. 89

پیوست.. 92

فهرست مراجع. 98

فهرست جداول

جدول 2- 1 مسیر تاریخی ERP. 10

جدول 2- 2 یکپارچه کردن اطلاعات حوزه های مختلف کاری.. 29

جدول 3- 1 پارامترهای تابع ویژگی اعداد فازی.. 61

جدول 4- 1 مقیاس‌های اندازه گیری مقایسه زوجی(مقیاس ساعتی) 70

جدول 4- 2 مقیاس‌های اندازه گیری مقایسه زوجی(ارزش مقیاس) 71

جدول 4- 3 مقدار RI 72

جدول 4- 4 ماتریس مقایسات زوجی شاخص های اصلی.. 76

جدول 4- 5 ماتریس مقایسه زوجی مربوط به زیر شاخص هایC1 76

جدول 4- 6 ماتریس مقایسه زوجی مربوط به زیر شاخص های C2. 77

جدول 4- 7 ماتریس مقایسه زوجی مربوط به زیر شاخص های C3. 77

جدول 4- 8 ماتریس مقایسه زوجی مربوط به زیر شاخص های C4. 77

جدول 4- 10 اولویت و نسبت سازگاری.. 78

جدول 4- 11 ماتریس اولیه عوامل. 80

جدول 4- 12  ماتریس دوران یافته. 81

جدول 4- 13 ساختار عوامل جابجا شده واریماکس شاخصها 82

جدول 5- 1 عوامل اصلی موفقیت ERP,BI 86

فهرست اشکال

شکل 2- 1 عدد فازی زنگوله ای 35

شکل 3- 1 شمای مسیر تحقیق.. 50

شکل 3- 2 نمایش عدد فازی مثلثی.. 55

شکل 4- 1 درخت سلسله مراتبی 75

فهرست نمودارها

نمودار 2- 1 عدد فازی زنگوله ای..

نمودار 4- 1 درخت سلسله مراتبی..

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید