دانلود پایان نامه نقش رسانه های جمعی در جلب مشارکت مردمی درطرح اکرام ایتام کمیته امداد خمینی (ره) در بین شهروندان تهرانی


دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق

دانشکده  : علوم انسانی

گروه  : علوم ارتباطات

عنوان پایان نامه :

نقش رسانه های جمعی در جلب مشارکت مردمی درطرح اکرام ایتام کمیته امداد خمینی (ره) در بین شهروندان تهرانی

 

استاد راهنما :

جناب آقای دکتر فیروز دیندار فرکوش

استاد مشاور :

جناب آقای دکتر نادر صادقی لواسانی

1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده 1

فصل اول: کلیات پژوهش… 2

1-1 مقدمه. 3

1-2 بیان مسئله. 4

1-3 اهمیت مساله. 6

1-4 اهداف پژوهش… 9

1-5 سوالات تحقیق.. 9

فصل دوم: 10

2-1- تاریخچه تحقیق . 11

2-1-1 مشارکت اجتماعی ایرانیان در بعد از انقلاب اسلامی.. 13

2-1-2 – کمیته امداد خمینی و مشارکت… 15

2-1-3- برنامه توسعه مشارکت های مردمی.. 16

2-2- پیشینه تحقیق.. 19

2-2-1- پیشینه داخلی.. 19

2-2-2- پیشینه خارجی.. 22

2-3 – مفاهیم 25

2-3-1- مشارکت… 25

2-3-1-1 انواع مشارکت… 26

2-3-1-2 – بعدهای مشارکت… 27

2-4 – دیدگاه های نظری درباره مشارکت… 29

2-4-1- دیدگاه جامعه شناختی مشارکت… 29

2-4-1-1- رویکرد کارکرد گرایی.. 29

2-4-1-2- رویکرد تضاد: 32

2-4-1-3- رویکرد کنش متقابل نمادین.. 33

2-4-2- رسانه ها و جلب مشارکت عمومی.. 34

2-4-3- ارتباطات مشارکتی.. 39

2-4-3-1- پائولو فریزه : الگوی بصیرت و محاوره 40

2-4-3-2- نظریه برجسته سازی.. 41

2-4-3-3- نظریه کاشت 45

2-4-3-4- یورگن هابرماس… 46

2-4-4- رویکردهای جریان چند مرحله ای.. 49

2-4-4-1- تئوری اشاعه و نوآوری 56

2-4-4-1-1- دانیل لرنر. 60

2-4-4-1-2- راجرز. 62

2-4-4-1-3- مایرون وینر. 68

2-4-5- رویکرد استفاده و خشنودی.. 70

2-4-5-1- نظریه استفاده و رضامندی  74

2-4-5-2- الگوی استفاده و تاثیر. 75

2-4-5-3- نظریه مصرف ارتباط جمعی در مدل وینداهال : 76

2-4-6- گابریل آلموند. 80

2-5- چارچوب نظری 82

2-6- مدل تحقیق 84

2-7- فرضیات تحقیق 84

فصل سوم. 85

3-1- روش پژوهش 86

3-2- جامعه آماری پژوهش 86

3-3- واحد مشاهده و سطح تحلیل 86

3-4- حجم نمونه. 86

3-4- شیوه نمونه گیری.. 87

3-5- ابزار گردآوری 87

3-6- روش تجزیه و تحلیل داده ها 88

3-7- روش های تجزیه وتحلیل.. 88

3-8- اعتبارو روایی ابزار گردآوری 88

3-9- تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیر های پژوهش     89

فصل چهارم 91

4-1- مقدمه. 92

4-2- یافته های توصیفی.. 92

4-2-1- جنسیت92

4-2-2- سن.. 93

4-2-3- تحصیلات94

4-2-4- میزان اعتماد به رسانه. 95

4-2-5- نوع برنامه رسانه ها 96

4-2-6- زمان پخش برنامه رسانه ها 97

4-2-7- میزان استفاده از رسانه ها 98

4-2-8- میزان استفاده از تلویزیون. 99

4-2-9- میزان استفاده از رادیو 100

4-2-10- میزان استفاده از اینترنت 101

4-2-11- بررسی نرمال بودن متغیر وابسته 102

4-3- یافته های توصیفی.. 107

4-3-1-رابطه میزان استفاده از رسانه و مشارکت مردمی 107

4-3-2- رابطه  زمان پخش برنامه از رسانه ها و مشارکت مردمی 109

4-3-3- رابطه نوع برنامه رسانه ها  و مشارکت مردمی 110

4-3-4- رابطه  اعتماد به برنامه رسانه ها  و مشارکت مردمی 112

4-4- آزمون فرضیه ها 113

4-4-1- یافته های تبیینی 113

4-4-2- همبستگی پیرسون بین میزان مشارکت مردمی و متغیرهای مستقل.. 113

4-4-3- رگرسیون چند متغیری به روشStepwise 116

4-4-4- تحلیل رگرسیون 116

4-4-5-تحلیل مسیر 119

4-4-6-مدل تحلیلی.. 124

فصل پنجم 125

5-1- مقدمه 126

5-2- نتایج توصیفی مربوط به تحقیق 126

5-3- نتایج  استنباطی مربوط به تحقیق 126

5-4-بحث و نتیجه گیری 127

5-5- محدودیات تحقیق.. 129

5-5- پیشنهادات130

فهرست جداول

جدول 3-1- ضریب آلفا 89

جدول 4-1- جدول توزیع فراوانی ودرصدی پاسخگویان بر حسب جنسیت 92

جدول 4-2- جدول توزیع فراوانی ودرصدی پاسخگویان بر حسب سن.. 93

جدول 4-3 – جدول توزیع فراوانی ودرصدی پاسخگویان بر حسب  تحصیلات94

جدول 4-4- جدول توزیع فراوانی ودرصدی پاسخگویان بر حسب میزان اعتماد به رسانه 95

جدول 4-5- جدول توزیع فراوانی ودرصدی پاسخگویان بر حسب نوع برنامه رسانه ها 96

جدول 4-6- جدول توزیع فراوانی ودرصدی پاسخگویان بر حسب زمان پخش برنامه رسانه ها 97

جدول 4-7- جدول توزیع فراوانی ودرصدی پاسخگویان بر حسب میزان استفاده از رسانه ها 98

جدول 4-8- جدول توزیع فراوانی ودرصدی پاسخگویان بر حسب میزان استفاده از تلویزیون 99

جدول 4-9- جدول توزیع فراوانی ودرصدی پاسخگویان بر حسب میزان استفاده از رادیو 100

جدول 4-10- جدول توزیع فراوانی ودرصدی پاسخگویان بر حسب میزان استفاده از اینترنت 101

جدول 4-11- جدول توزیع فراوانی و آماره های توصیفی مشارکت  مردمی و ابعاد آن 102

جدول 4-12- آماره های توصیفی مربوط به بررسی نرمال بودن متغیر مشارکت مردمی 104

جدول 4-13- آزمون سیمون-  کولموگورف 105

جدول 4-14- جدول توافقی میزان استفاده از رسانه و مشارکت مردمی 107

جدول 4-15- آزمون همبستگی کندال  بین متغیر میزان استفاده از رسانه و مشارکت مردمی 108

جدول 4-16- جدول توافقی زمان پخش برنامه رسانه ها و مشارکت مردمی 109

جدول 4-17- آزمون همبستگی کندال  بین متغیر زمان پخش برنامه رسانه ها و مشارکت مردمی 109

جدول 4-18- جدول توافقی نوع برنامه رسانه ها و مشارکت مردمی 110

جدول 4-19- آزمون همبستگی کندال  بین متغیر نوع برنامه رسانه ها و مشارکت مردمی 111

جدول 4-20- جدول توافقی اعتمادبه برنامه رسانه ها و مشارکت مردمی 112

جدول 4-21- آزمون همبستگی کندال  بین متغیر اعتمادبه برنامه رسانه ها و مشارکت مردمی 112

جدول 4-22- آزمون همبستگی پیرسون بین میزان مشارکت مردمی ومیزان استفاده از رسانه 114

جدول 4-23- آزمون همبستگی پیرسون بین میزان مشارکت مردمی ونوع برنامه رسانه 114

جدول 4-24- آزمون همبستگی پیرسون بین میزان مشارکت مردمی وزمان پخش برنامه رسانه 115

جدول 4-25- آزمون همبستگی پیرسون بین میزان مشارکت مردمی و اعتمادبه برنامه رسانه 116

جدول 4-26- مدل رگرسیون پیش بینی شد 117

جدول 4-27- نتایج آزمون ANOVA 117

جدول 4-28- ضرایب رگرسیونی مربوط به مدل های پیش بینی شده 118

جدول 4-29- تحلیل مسیر مرحله اول 119

جدول 4-30- تحلیل مسیر مرحله دوم. 120

جدول 4-31- تحلیل مسیر مرحله سوم. 121

جدول 4-32- تحلیل مسیر مرحله چهارم. 122

جدول 4-33- محاسبه ضریب تاثیر متغیر میزان استفاده از رسانه برمیزان مشارکت مردمی 123

جدول 4-34- محاسبه ضریب تاثیر اعتماد به رسانه بر میزان مشارکت مردمی 123

جدول 4-35- محاسبه ضریب تاثیر متغیر نوع استفاده از رسانه برمیزان مشارکت مردمی 124

جدول 4-36- محاسبه ضریب تاثیر متغیر زمان استفاده از رسانه بر میزان مشارکت مردمی 124

فهرست نمودار

نمودار 4-1- توزیع پاسخگویان بر حسب  جنسیت 93

نمودار4-2- توزیع پاسخگویان بر حسب سن 94

نمودار4-3- توزیع پاسخگویان بر حسب تحصیلات 95

نمودار 4-4- توزیع پاسخگویان بر حسب  میزان اعتماد به رسانه 96

نمودار4-5- توزیع پاسخگویان بر حسب  نوع برنامه رسانه 97

نمودار4-6- توزیع پاسخگویان بر حسب  زمان پخش برنامه رسانه 98

نمودار 4-7- توزیع پاسخگویان بر حسب میزان استفاده از رسانه 99

نمودار 4-8- توزیع پاسخگویان بر حسب میزان استفاده از تلویزیون 100

نمودار4-9- توزیع پاسخگویان بر حسب میزان استفاده از رادیو 101

نمودار 4-10- توزیع پاسخگویان بر حسب میزان استفاده از اینترنت 102

نمودار 4-11- نمودارQ-Q 105

نمودار4-12- نمودار Box plot 106

نمودار 4-13- نمودار هیستو گرام 106

نمودار 4-14- رابطه بین میزان استفاده از رسانه و مشارکت مردمی 108

نمودار 4-15- رابطه بین زمان پخش برنامه از رسانه و مشارکت مردمی 110

نمودار4-16- رابطه بین نوع برنامه و مشارکت مردمی 111

نمودار4-17- رابطه بین میزان اعتماد به رسانه و مشارکت مردمی 113

نمودار 4-18- تحلیل مسیر مرحله اول 120

نمودار 4-19- تحلیل مسیر مرحله دوم 121

نمودار 4-20- تحلیل مسیر مرحله سوم 122

نمودار4-21- تحلیل مسیر مرحله چهارم 123

نمودار 4-22- مدل علی تحقیق   124

چکیده :

امروزه تبادل اطلاعات و ارتباطات در دنیای مدرن،حیات انسانی راتحت شعاع خود قرارداده و مشارکت اجتماعی یکی از الزام آورترین رویکردها در فرایند جوامع محلی و پایدار محسوب می‌شود.زندگی اجتماعی انسان به دلیل ضعف در مقابل موانع و حوادث محیط وبه منظور غلبه بر مشکلات شکل گرفت و به مرور زمان برای چیرگی بر مصیبت و شرایط محیطی متحول شد و در قرن بیستم مشارکت مفهومی نوین یافت و در دنیای مدرن به واسطه قابلیت های وسایل ارتباط جمعی تمامی جوامع از احوال یکدیگر خبردار می شوند.

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش رسانه های جمعی (اینترنت، رادیو ، تلویزیون) بر مشارکت مردمی  درمیان حامیان طرح اکرام کمیته امداد خمینی در استان تهران انجام گردیده است و چار چوب نظری آن بر مکتب نوسازی (لرنر) و هوشیار سازی پائولوو برجسته سازی استوار می باشد.این پژوهش به روش پیمایشی بوده و از پرسشنامه جهت گردآوری داده‌ها استفاده شده است. نمونه آماری شامل 360 نفر از حامیان طرح اکرام کمیته امداد خمینی استان تهران بوده که با روش تصادفی ساده انتخاب شده اند. اطلاعات بدست آمده با استفاده از آزمون های آماری توصیفی و استنباطی (رگرسیون خطی ، ضریب پیرسون ، …) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و طبق نتایج آمار توصیفی میزان مشارکت مردمی 107نفر (7/29 درصد) از حامیان درسطح پایین ، 184 نفر(1/51 درصد) درسطح متوسط و 69 نفر (2/19درصد ) درسطح بالایی قرار دارد.و به طور کلی میزان مشارکت مردمی درسطح متوسطی (1/51) است.

بر اساس یافته های تحقیق ؛ بین  مشارکت مردمی  و میزان استفاده از رسانه ( 343/0=R )  ،بین نوع برنامه پخش شده از رسانه ( 399/0= R )، زمان پخش برنامه ها از رسانه ( 441/0 =R )، اعتماد به برنامه رسانه ها ( 522/0=R) رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. به عبارتی با افزایش میزان استفاده از رسانه ، اعتماد به برنامه رسانه ها و… میزان مشارکت مردمی افزایش می یابد

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید