دانلود پایان نامه نقش اینترنت بر انزوای اجتماعی در میان دانشجویان دانشگا ه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز


دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق

دانشکده: علوم انسانی

گروه: علوم ارتباطات

عنوان پایان نامه:

نقش اینترنت بر انزوای اجتماعی در میان دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

استاد راهنما:

سرکار خانم دکتر لیلا نیرومند

استاد مشاور:

سرکار خانم سمیه تاجیک اسماعیلی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

چکیده………………………………………………… 1

فصل اول: کلیات پژوهش…………………………… 2

1-1- مقدمه………………………………………… 3

1-2- بیان مسئله…………………………………. 5

1-3-  اهمیت مساله………………………………. 7

1-4-  اهداف پژوهش……………………………… 10

1-5- سوالات تحقیق……………………………… 10

1-6- فرضیات تحقیق………………………………. 11

1-7-تعریف مفاهیم………………………………… 11

فصل دوم……………………………………………. 20

2-1- تاریخچه تحقیق……………………………… 21

2-1- 1-تاریخچه اینترنت……………………………21

2-1- 2- تاریخچه اینترنت در جهان…………………23

2-1- 3- اینترنت در ایران…………………………… 24

2-1-4- جمعیت اینترنتی جهان…………………….24

2-1- 5- خدمات اینترنتی و ویژگی های آن……….. 26

2-1- 6- اینترنت و گستره ی عمومی……………… 28

2-1- 7- انواع آسیب های ناشی از اینترنت………. 30

2-2-ادبیات تحقیق………………………………….. 33

2-2-1- پیشینه داخلی……………………………… 33

2-2-2- پیشینه خارجی……………………………..38

2-3- مبانی نظری…………………………………. 44

2-3-1- دیدگاه جامعه شناسی………………….. 44

2-3-1-1- زیمل…………………………………….. 44

2-3-1-2- کنش متقابل نمادین……………………. 45

2-3-1-2-1- گافمن……………………………………45

2-3-1-3-  رابرت کینگ مرتن………………………… 48

2-3-2- دیدگاه ارتباطی و انزوای اجتماعی……….. 51

2-3-2-1- نظریه اجتماعی ولمن……………………. 51

2-3-2-2- گاله و دیگران………………………………. 54

2-3-2-3- نظریه های اینترنت و مخاطب محور…….. 55

2-3-2-4- نظریه کاشت……………………………… 55

2-3-2-5- نظریه وابستگی رسانه ای……………… 58

2-3-2-6- نظریه نیاز جویی ” استفاده و خشنودی” الیموکاتز……59

2-3-2-7-نظریه دسته خرسندی دنیس مک کوئین……….64

2-3-2-7-1- اثر اینترنت بر روابط اجتماعی…….. 64

2-3-2-8- نظریه مصرف ارتباط جمعی در مدل وینداهال……..65

2-3-2-9- آندره شایپرو……………………………. 68

2-3-2-10- هابرماس…………………………….. 68

2-3-2-11-نظریه شکاف آگاهی (تیکنو، دونوهو)….71

2-3-2-12- نظریه جامعه اطلاعاتی………………. 74

2-3-2-12-1-   جامعه شبکه ای مانوئل کاستلز….74

2-4- چارچوب نظری………………………………… 76

2-5- مدل تحقیق………………………………… 77

فصل سوم………………………………………. 78

3-1- روش پژوهش………………………………… 79

3- 2- جامعه آماری………………………………… 79

3-3- واحد مشاهده و سطح تحلیل………………. 79

3-4- حجم نمونه…………………………………. 79

3-5- شیوه نمونه‌گیری………………………………… 79

3-6- ابزار گرد آوری………………………………… 80

3-7- روش های تجزیه و تحلیل داده ها…………… 80

3-8 – اعتبارو روایی ابزار گردآوری………………….. 81

3-9- تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش…..82

فصل چهارم……………………………………… 86

4-1- مقدمه……………………………………… 87

4-2- یافته های توصیفی………………………. 87

4-3-یافته های استنباطی…………………… 100

4-4- آزمون فرضیه………………………………… 104

4-4-1- یافته های تبیینی………………………… 105

4-4-2- همبستگی پیرسون بین میزان انزوای اجتماعی و متغیرهای مستقل…..105

4-4-3- رگرسیون چند متغیری به روشStepwise……

4-4-4- تحلیل رگرسیون…………………………….. 106

4-4-5-تحلیل مسیر………………………………… 108

4-4-7-جمع بندی نتایج فصل چهارم………………. 115

فصل پنجم …………………………………………… 117

5-1- مقدمه…………………………………………. 118

5-2- بحث و نتیجه گیری……………………………. 119

5-4- پیشنهادات……………………………………124

چکیده:

استفاده از اینترنت در بین نسل جدید جامعه در حال گسترش است و بخش مهمی از زندگی افراد را تشکیل می دهد. امروزه برای خرید،جمع آوری اطلاعات،گفتگو با سایر کاربران و بسیاری از فعالیت دیگر از اینترنت استفاده می شود.آنگونکه هیچ بعدی از ابعاد زندگی افراد از این سیطره  بی نصیب نمی ماند.استفاده بیش از حد از اینترنت، انسان ها را از باور و ارتباطات اجتماعی واقعی دور می کند و با حذف تعاملات اجتماعی و تسلط بر زندگی افراد می تواند موجب احساس تنهایی و انزوا اجتماعی گردد.

این تحقیق درصدد شناسایی رابطه بین استفاده از اینترنت و انزوای اجتماعی کاربران است. این پژوهش ضمن مروری که بر فضای مفهومی موضوع دارد، از رویکردی تلفیقی که بر گرفته از تئوری های استفاده وخشنودی، استفاده و رضایتمندی و نظریه حمایت اجتماعی ولمن و مک کوئیل می باشد،برای تبیین پدیده  مذکور بهره گرفته است و با عنایت به فرضیاتی که از این تئوری ها با توجه به ویژگی های جامعه آماری مورد مطالعه اخذ کرده است به شناسایی رابطه استفاده از اینترنت و انزوای کاربران پرداخته است با کاربرد روش پیمایشی و با استفاده از فن پرسشنامه بر روی 400 نفردانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز و از طریق نمونه گیری طبقه ای نا متناسب با سطح خطای 05/0 درصد انتخاب، اطلاعات و داده های مورد نیاز جمع آوری گردید. اطلاعات بدست آمده با استفاده از آماری استنباطی و آزمون های (رگرسیون خطی، ضریب پیرسون، …) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از ترکیب گویه ها در خصوص انزوای اجتماعی در بین پاسخگویان حاکی از آن است که ؛ انزوای اجتماعی 5/22 درصد از کاربران درسطح پایین،5/61 درصد  متوسط و16 درصد درسطح بالایی قرار دارد.

به طور کلی میزان انزوای اجتماعی دانشجویان درحد متوسط می‌باشد.مطابق یافته‌های تبینی بین متغیرهای  میزان استفاده از اینترنت (48/۰r = )،نوع استفاده از اینترنت (46/۰r = )، میزان رضایت از اینترنت (42/۰r =  )، اعتیاد به اینترنت یا استفاده افراطی (43/۰r = )، میزان دسترسی به اینترنت (66/0=r) و انزوای اجتماعی ارتباط معنی دار و مثبتی وجود دارد بر اساس ضرایب بتا  50/0 B = متغیر میزان دسترسی به اینترنت نزدیک به نیمی(50درصد) از تغییرات و نوسانات گرایش به انزوای اجتماعی را تبیین می کند.همچنین یافته های این تحقیق نشان داد که بیشتر میزان کاربری اینترنت در خصوص چت، ایمیل و جستجو در سایت ها ی علمی وتحقیق به خود اختصاص داده است. میزان استفاده از اینترنت به نوبه خود منجر به انزوای اجتماعی نمی شود بلکه استفاده افراطی از اینترنت منجر به اعتیاد و تنهایی می گردد.

فصل اول

1-1- مقدمه

رشد تکنولوژی[1] های جدید اطلاعاتی و ارتباطی و به خصوص اینترنت، فردی شدن شیوه های زندگی جوانان را دامن زده و مرزهای تازه ای را در شکل گیری ارزش ها و هویت[2] یابی، به ویژه ارزش های مربوط به آشنایی و دوست یابی، پیش روی جوانان ایرانی قرار داده است.امروزه پدیده اینترنت با حرکتی شتاب زده به میان جوانان و نوجوانان ما راه یافته است.این پدیده که ابتدا به شکل گپ زنی و گفتگوی فرهنگی با خارجی ها آغاز شد با تکثیر سریع سایت های ایرانی به مراودات و مکالمات دوستانه تغییر شکل یافته و یک نوع جانشین برای تلفن و با امکان گفتگو با چند نفر در آن واحد در آمده است( ذکائی، 13:1383).

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید