دانلود پایان نامه نقش ارتباطات بر تغییرات سازمانی ادراک شده


) اهداف تحقیق

 • هدف کلی

سنجش عوامل موثر بر پذیرش تغییرات سازمانی از سوی کارمندان شرکت نورد فولاد استان گیلان.

 • اهداف فرعی:

الف: سنجش اثر ارتباطات بر تغییرات سازمانی ادراک شده.

ب: سنجش اثر  مشارکت بر تغییرات سازمانی ادراک شده.

ج: سنجش اثر  آموزش بر تغییرات سازمانی ادراک شده.

د: سنجش اثر تغییرات سازمانی ادراک شده بر نگرش نسبت به تغییرات سازمانی.

و: سنجش اثر تغییرات سازمانی ادراک شده بر تعهد سازمانی.

۱-۵) چارچوب نظری تحقیق

بر اساس سوال تحقیق، مدل نظری تحقیق بصورت شکل ۱-۱ تدوین شد. مدل فوق بر اساس مطالعات چییانگ و همکاران (۲۰۱۱) است. در مدل فوق  متغیرهای ارتباطات، مشارکت و آموزش متغیر وابسته اند. همچنین متغیر تغیرات سازمانی ادراک شده متغیر میانجی و نگرش نسبت به تغییرات سازمانی و تعهد سازمانی متغیر وابسته هستند.

شکل ۱-۱: مدل نظری تحقیق

(Chiang et al, 2010)

۱-۶) فرضیه های تحقیق

۱- ارتباطات سازمانی بر تغییر سازمانی ادراک شده موثر است.

۲- مشارکت کارمندان بر تغییر سازمانی ادراک شده موثر است.

۳- آموزش بر تغییر سازمانی ادراک شده موثر است.

۴- تغییر سازمانی ادراک شده بر نگرش کارمندان نسبت به تغییرات اثر گذار است.

۵- تغییر سازمانی ادراک شده بر تعهد سازمانی کارمندان اثر گذار است.

۱-۷) تعریف نظری و عملیاتی متغیرها:

 • ارتباطات: ارتباطات عبارت است از کلیه فعالیت های گفتاری ، نوشتاری و حرکتی که برای انتقال معنی و مفهوم از فردی به فرد دیگر یا اثرگذاری و نفوذ بر دیگران به کار می رود (فرهنگی، ۱۳۸۳ : ۱۷).

تعریف عملیاتی: این شاخص با گویه های زیر در سطح سنجش ترتیبی قابل سنجش است:

 1. من از تغییرات در سازمان مطلع می شوم.
 2. اطلاعاتی که من دریافت می کنم به حدی هستند که سوالات من در خصوص تغییرات را پاسخ دهند.
 3. سرپرستان و مدیران من همواره در دسترسند و مایلند به نگرانی های من در خصوص تغییرات پاسخ دهند.
 • مشارکت: مشارکت بدین معناست که مدیران میل دارند در فرآیند تصمیم گیری با کارکنان سهیم باشند ، حال آنکه کارکنان می خواهند در مسئولیت این تصمیمات سهیم باشند (Chiang et al, 2010).

تعریف عملیاتی: این شاخص با گویه های زیر در سطح سنجش ترتیبی قابل سنجش است:

 1. من قادرم در اجرای تغییرات در سازمان شرکت کنم.
 2. من در تصمیماتی که در خصوص تغییرات گرفته شده شرکت می کنم.
 3. سرپرستان و مدیران من، مرا تشویق به شرکت در تغییرات می کنند.
 • آموزش: آموزش عبارتند از: گسترش نگرش و دانش مهارت و الگوهای رفتاری مورد نیاز یک فرد برای انجام عملکرد مناسب در یک تکلیف یا شغل معین (سیف، ۱۳۸۲).

تعریف عملیاتی: این شاخص با گویه های زیر در سطح سنجش ترتیبی قابل سنجش است:

 1. سرپرستان و مدیران من آموزش هایی را در خصوص شروع تغییرات تدارک می بینند.
 2. من آموزش های کافی در خصوص اجرای تغییرات را دریافت می کنم
 3. من آموزش حین کار را با توجه به تغییرات دریافت می کنم
 • تغییر سازمانی ادراک شده: مجموعه راه حل هایی ازگروههای مختلف در درون یک سازمان است که به آن واکنش نشان می دهند. در این متغیر، انعطاف پذری (انعطاف پذیری تغییر) ، اهمیت (شدت و اهمیت فرآیند تغییر) ، معنا (معنای تغییر) ، اثر (اثر تغییر بر شیوه های کنونی) و کنترل (کنترل شخص بر تغییر) است(Chiang et al, 2010).

 تعریف عملیاتی: این شاخص با گویه های ۱۰ الی ۲۶ پرسشنامه ضمیمه اندازه گیری می شود.

 • نگرش نسبت به تغییرات: به تفکرات کارکنان در خصوص تغییر اشاره دارد (Chiang et al, 2010).

تعریف عملیاتی: این شاخص با گویه های زیر در سطح سنجش ترتیبی قابل سنجش است:

 1. تغییرات نیاز اند و برای بهتر شدن هستند.
 2. من فکر می کنم که خوب است ما به سوی تغییرات برویم.
 3. مایلم این تغییرات را با کارم هماهنگ و همسان کنم.
 4. مایلم از هر تغییری در آینده حمایت کنم.
 • تعهد سازمانی: نگرش یا جهت گیری که هویت فرد را به سازمان مرتبط یا وابسته می کند.کانتر نیز تعهدسازمانی را تمایل عاملان اجتماعی به اعطای نیرو و وفاداری خویش به سیستم های اجتماعی می داند ( به نقل ازاسماعیلی، ۱۳۸۰).
 • من احساس می کنم خودم جزئی از این کارخانه ام.
 • مایلم به اهداف و ارزش های کارخانه دست یابم.
 • من از اینکه بطور پیوسته کارم را در این کارخانه ادامه دهم خوشحالم.
 •  متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

  برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

  پایان نامه

  متن کامل

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید