دانلود پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع حقوق كودكان


در این پست می توانید متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع حقوق كودكان را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

مقدمه

با توجه به اين كه طبق اصول اعلام شده در منشور سازمان ملل متحد، شالودة آزادي، عدالت و صلح جهاني همانا به رسميت شناختن منزلت ذاتي و حقوق مساوي و غير قابل انكار همة اعضاي خانوادة بشري است.

با در نظر داشتن اين كه مردم ملل متحد اعتماد خود به حقوق اساسي بشر و منلزت و ارزش انسان را در منشور سازمان ملل متحد مورد تأييد مجدد قرار داده اند و عزم راسخ دارند، رشاد اجتماعي و سطح زندگي بهتر توأم با ازادي گسترده تر را ترويج نمايند، با اذعان به اين كه سازمان ملل متحد در اعلاميه جهاني حقوق بشر و در ميثاق‌هاي بين المللي مربوط به حقوق بشر اعلام موافقت نموده است كه همگان بدون هرگونه تبعيضي از نظر نژاد، رنگ، جنسيت، زبان، مذهب، عقايد سياسي و ديگر عقايد، منشأ ملي يا اجتماعي، دارايي، تولد يا ساير خصوصيات سزاوار كليه حقوق و ازادي هاي مندرج در اسناد مذكور هستند. با ياداوري اين كه سازمان ملل متحد در اعلاميه جهاني حقوق بشر اعلام نموده است، دوران كودكي مستلزم مراقبت و مساهدت ويژه مي باشد. با اعتقاد به اين كه خانواده با عنوان گروه بنيادين جامعه و محيط طبيعي رشد و رفاه كلية اعضاي آن و به ويژه كودكان بايد از حمايت و مساعدت لازم برخوردار شود به نحوي كه بتواند مسئوليت هايي را در جامعه كاملاً بر عهده گيرد.

با اذعان به اين كه كودك براي رشد كامل و هماهنگ شخصيت خود بايد در محيط خانوادگي و رفتار (مملو) از خوشبختي، محبت و رشد يابد با توجه به اين كه كودك بايد براي زندگي فردي در اجتماع آمادگي كامل پيدا كند و در ساية آرمان هاي اعلام شده در منشور سازمان متحد و به ويژه صلح عزت مدارا، آزادي، برابري و همبستگي بزرگ شود. با در نظر داشتن اين كه ضرورت مراقبت ويژه براي كودك اعلامية حقوق شنو مورخ 1924 و در اعلاميه حقوق كودك مصوب مجمع عمومي در بيستم نوامبر 1959 تصريح گرديد و در اعلاميه جهاني حقوق بشر و در ميثاق اجتماعي و فرهنگي و به ويژه ماده 10) و در اساسنامه ها و اسناد سازمانهاي تخصصي و سازمانهاي بين المللي مرتبط با رفاه كودكان به رسميت شناخته شده است با در نظر داشتن اين كه همان گونه كه در اعلاميه حقوق كودك تصريح گرديد (و كودك) دليل عدم رشد كامل جسمي و ذهني، قبل از تولد و نيز پس از آن نيازمند و محافظت و مراقبت ويژه از جمله حمايت حقوقي مناسب است. با يادآوري مفاد اعلاميه اصول احتمالي و حقوقي مربوط به حمايت و رفاه كودك با اشاره خاصي به امر نگهداري توسط خانوادة جايگزين، فرزند خوانگي ملي و بين المللي مقررات سازمان مبتني بر خداقل ضوابط براي دادرسي ويژه كودكان (مقررات پكن) و اعلاميه حمايت از زنان و كودكان در شرايط اضطراري و مخاصمات مسلحانه، با اذعان به اين كه در تمام كشورهاي جهان كودكاني هستند در شرايط فوق العاده دشوار زندگي مي كنند و اين گونه نيازمند توجه ويژه مي باشند.

مقدمه

در ترم آخر دورة كارداني و آشنا شدن با كنوانسيون حقوق كودك و آگاهي به اينكه كشورهاي مختلف با نژاد، رنگ، زبان و مذاهب متفاوت گرد آمدند و براي بي گناه ترين مخلوق خدا قوانيني را با نام حقوق به رسميت شناخته اند تا از ظن و سوء استفاده ها و سكنجه هاي افراديكه به خود اجازه مي دهند تا با پاكترين و معصوم ترين بندة خدا چنين رفتاري داشته باشند برخورد جدي مي شود و در صورت لزوم محاكمه.

و يا والديني كه به هر طريقي با كودكشان آنگونه كه بايد و شايد رفتار نمي كنند و از جهت آموزشي، رسيدگي لازم به عمل نمي آورند و يا بدليل عدم امكانات مالي كودكشان از حق برخورداري از آموزش و پرورش محروم است و اين قوانين تضميم مي نمايد كه كودك به تمام حق و حقوق خودش برسد و به اين منظور به وي كمك‌هاي شاياني مي شود و كشورهاي عضو كنوانسيونهاي حقوق كودك نيز چنين تضمين كرده اند. حال آنكه چگونه، چطور و به چه اندازه به اين امر اهميت داده و عمل مي كنند.

اين نوشته مشتمل بر 6 فصل مي باشد كه بنا به ضرورت مطالبي در آن گنجانده شده است در فصل اول سؤالات اصلي مطرح مي شوند. سپس فرضيه اصلي بيان شده و به دنبال آن پيشنهادهايي كه براي نتيجة تحقيق زده شد. فرضيه هاي فرعي را بوجود آوردند فرضيه ها و سؤال اصلي ما را در تعيين اهداف مورد نظر راهنمايي، و در اهداف تحقيق هدفهاي كلي را بيان نموديم.

انتخاب روش تحقيق، ارتباط مستقيمي به موضوع تحقيق دارد و در آن بيان مي شود كه براي موضوع انتخابي چه روشي مناسب تر است. و سپس موانع و مشكلات و محدوديتهاي روش تحقيق بيان شده است.

در فصل دوم، وضعيت حقوق كودك در نظام جمهوري اسلامي ايران مورد مطالعه و نقد و بررسي قرار گرفته، سپس دستگاهها و سازمانهاي دولتي كه مسؤوليت اجراي قوانين و مقررات مذكور را رب عهده دارند و اقداماتي كه در رابطه با كودك انجام داده يا مي دهند مطالعه شده و در پايان فصل دوم سازمانهاي دولتي فعال در زمينه حقوق كودك، ظرفيتهاي آنها و مشاركتي كه مي توانند در حمايت از كودك، نهاد ملي داشته باشند تعيين شده است.

در فصل سوم، كنوانسيون حقوق كودك و فصل چهارم مباني حقوق كودك و اعلاميه جهاني حقوق كودك و در فصل پنجم، محتواي تحقيق قرار گرفته است.

و در فصل ششم، نتيجه اي كه از اين تحقيق بدست آمده بيان شده است.

 سؤال اصلي

1-آيا در كتابهاي فارسي ابتدايي و راهنمايي از مندرجات كنوانسيون حقوق كودك استفاده شده است؟

2-در كتب فارسي ابتدايي و راهنمايي بندهايي را مي توان پيدا كرد كه با كنوانسيون تطابق دارد.

فرضيه اصلي

تطابق كنوانسيون حقوق كودك با كتب فارسي ابتدايي و راهنمايي

فرضية فرعي

1-در كتب فارسي كنوانسيون گنجانده شده است.

2-برنامه ريزان كتب فارسي ابتدايي و راهنمايي در هنگام نوشتن كاملاً به مفاد كنوانسيون اشراف داشته اند.

3-از طريق آموزش كتب فارسي كودكان نسبت به حقوق خود اطلاعات كسب مي‌كنند.

4-مدرسان كتب فارسي، چه حد از كنوانسيون حقوق كودك آگاهي دارند.

5-مدرسان كتب فارسي تا چه حد از مندرجات كنوانسيون در كار خويش لحاظ مي‌كنند.

از مهمترين اهدافي كه در تهيه و تدوين اين پروژه به دنبال آنها بوديم. بررسي مندرجات كنوانسيون حقوق كودك و تطابق آن با كتب فارسي ابتدايي و راهنمايي بوده است كه البته اين هدف به دنبال خود اهدافي را به همراه داشته است كه مي توان به اين موارد اشاره كرد:

در كتب فارسي، كنوانسيون حقوق كودك گنجانده شده است و برنامه ريزان كتب فارسي ابتدايي و راهنمايي در هنگام نوشتن تا چه مقدار به مفاد كنوانسيون اشراف داشته اند. بيشترين تلاش و تفحص ها در حول و حوش اين اهداف بوده است و پس از تحقيق در اين زمينه اطلاعات بدست آمده را در اين پروژه گنجانيدم.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

از لینک زیر می توانید دانلود کنید :

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

 دانلود پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع حقوق كودكان