دانلود پایان نامه مقطع کارشناسی با موضوع جهاني شدن (globalization)


در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

مقدمه:

قرن بيستم در تاريخ حيات بشر، قرني ممتاز و ويژه با امتيازات منحصر به فرد خودش در ميان اعصار و قرون گذشته مي باشد، كه با نگرشي عميق از سكوي بلند اين قرن بر قرون زير پايش به وضوح مي توان شكوفايي همه جانبه بشر را از ميان تمام قرون و اعصار گذشته در قرن بيستم مشاهده نمود.

زماني كه ماركس و انگليس در صدد نوشتن مانيفيست بودند دريافتند:كالاهايي كه از كارخانه هاي سرمايه داري خارج مي شود، به ناچار، تا شرق و غرب جهان خواهد رفت و هيچ ديواري حتي اگر به عظمت ديوار چين باشد ياراي مقاله با آن نخواهد داشت و اكنون نيز فرآورده هاي تكنولوژيكي خود كالايي بيش نيستند. اين كالاها، مرزها را در مي نوردند، جدول تعلق به فرهنگ و جامعه خاصي، فرهنگ، آداب و رسوم، سنن و جهان نگري ها جوامع را در تيررس خود قرار مي دهند، و به نوبه ي خود جهاني از آن همه مي آفرينند و خود نيز بخشي از اين جهان نوين مي شوند و اين واقعيت جهان ماست.

بشر در قرن بيستم با ابتكار به كارگيري نبوغ و با تكميل اختراعات و اكتشافات خويشتن در زمينه معادن وضعيت و با ساخت ماشين آلات و خصوصاً استفاده از اتم توانست صفحات عظيمي از حيرت و شگفتي را در اين قرن بر پهناي گيتي بر جاي گذارد، همچنين با تسلط خويشتن بر بخش عظيمي از كره خاكي و محيط زيست آن را تسخير كند.

در اين قرن بود كه بشر براي اولين بار با سفر به كره ماه و ساير سيارات راه سير در آسمانها را آموخت و در صدد كشف اسرار آنها بر مي آمد و در كنار بهره گيري همه جانبه انسان از علوم و تكنولوژي پيشرفته، استفاده بشراز كامپيوتر در تمام ابعاد زندگي اعم از مسائل صنعتي و كشاورزي و بهداشتي و تجاري و علمي و فرهنگي به طور بي سابقه اي سبب شده كه امروزه سواي بحران كامپيوترها در آغاز قرن بيست و يكم، زندگي و ادامه حيات بشد در قرن بدون استفاده از كامپيوتر از جمله معادلات محسوب مي شود.

روند تحولات در قرن بيستم در دهه 1970 ميلادي وارد مرحله جديدي شد در اواسط دهه 1980 تقريباً در تمامي زمينه ها نشان خود را بر جاي گذاشت. و دهه 1980، براي رجوع به اين دگرگوني ها مفاهيمي چون جامعه فرا صنعتي و فرا مدرن (پست مدرن) به كار مي رفت. اما در دهه 1990 ميلادي مفهوم جهاني شدن (Globalzation) رايج گرديد و به مفهوم مسلط در دوران معاصر تبديل به گونه اي كه امروز همه چيز با رجوع به اين مفهوم مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار مي گيرد. در ظاهر امر، جهاني شدن يعني ره سپردن تمامي جوامع به سوي جهاني وحدت يافته كه در آن همه چيز

در سطح جهاني مطرح و نگريسته مي شود.

اما در واقعيت، جهاني شدن به معناي آزادي مطلق كسب و كار برداشته شدن تمامي موانع جريان يافتن سهل و ساده سرمايه و نفوذ آن در تمامي عرصه ها و حركت روان اصلاحات، امور ماليه، خدمات و بالاخره تداخل فرهنگ ها(آنهم به سوي يكسان زندگي و يكدستي است. و البته تمامي اين امور در مقياسي جهاني رخ ميدهد. هدف نيز دستيابي به بازار واحد جهاني فازغ از موانع در امور توليد، سرمايه گذاري، ماليه، خدمات و اشتغال خواهد بود. برخي پا را فراتر گذاشته و از حكوكت واحد جهاني و پول واحد در سراسر جهان ياد مي كنند.

در هر صورت جهاني شدن (globalization) در زمينه اقتصادي، اگر حادثه اي چه طبيعي و چه اقتصادي در كشور ديگر اتفاق بيفتد، قطعاً روي اقتصاد ديگران نير تأثير مي گذارد.

در بعد سرمايه نيز جهان مرز نداردو سرمايه از يك طرف و اصلاحات در طرف ديگر، بدون مرز مثل باد مي چرخد و به سرعت جا به جا مي شود.اينترنت و شبكه هاي ماهواره اي و خبري، ارتباطات مستمر را بين مردم دنيا برقرار مي كنند. و دنيا به صورت يك دهكده جهاني در آمده است. در زمينه سرمايه نيز در كمتر از يك ثانيه سرمايه را جابه جا مي كنند. هر فرد دستگاه پيشرفته اي در اختيار دارد كه به بانك او وصل است. اين فرد با فشار دادن يك دكمة مي تواند پول خود را از حسابي به حساب ديگر انتقال دهد حتي در كشورهايي كه كنتلر خيلي شديدي بر بازار سرمايه اعمال مي كنند، سرمايه در كمتر از 24 ساعت حا به جا مي شود.

اينترنت و شبكه هاي ماهواره اي و خبري، ارتباطات مستمر را بين مردم دنيا برقرار مي‌كنند. و دنيا به صورت يك دهكده جهاني در آمده است. در زمينه سرمايه نيز در كمتر از يك ثانيه سرمايه كه به بانك او وصل است. اين فرد با فشار دادن يك دكمه مي‌تواند پول خود را از حساي به حساب ديگر انتقال حتي در كشورهايي كه كنترل خيلي شديدي بر بازار سرمايه اعمال مي كنند، سرمايه در كمتر از 24 ساعت جا به جا مي‌‌‌شود، كافي است كمي عدم امنيت سرمايه به سرعت جا به جا خواهد شد.

اين وضعيت در مورد كالا شدت كمتري وجود دارد. شركت هايي كه كالاهاي مشابه توليد مي كنند، از دست رقيب خودشان در هيچ جاي دنيا در امان نيستند ابتداء شعار مشتري مدار و كيفيت برتر را مطرح كردند و اخيراً مي گويند بايد ديد چه چيزي مطلوب مشتري است. يعني بايد زواياي نهان نياز مشتري را تشخيص داد.

در آينده اي نه چندان دور همان طور كه مرزها در مورد اطلاعات، سرمايه و اقتصاد فرو ريخته شد، قطعاً در مورد كالاها نيز فرو خواهد ريخت. براي اينكه شركت ها بتوانند خودشان را حفظ كنند. بايد هم شاخص ها را بشناسند و براي جهاني شدن بايد شاخص ها جهاني را داشته باشند.

 تاريخچة جهاني شدن:

ريشه هاي تاريخي جهاني شدن را مي توان به عمق تاريخ بشر و به زمانهاي قديم مربوط دانست.

مثلاً اگر منظور از جهاني شدن را به هر نوع تحرك گسترش طلبانه جهاني(مثبت و منفي) و هر تلاش تماميت خواهانه معني كنيم. منشاء آن را مي توان به تمدنهاي قديم، اديان و ايدولوژي ها و حتي لشكركشي هاي شاهان و امپراطورها براي تشخسر عالم مرتبط ساخت. در اين صورت تلاش هاي مداخله گرايانه مرگانيليست ها در قرن 16 ميلادي و تحركات كشورهاي استعمارگر در قرن هاي بعد نيز مي تواند پرتوهايي از جهاني شدن محسوب گردد. شاد به همين خاطر ياشد كه برخي از محققان و مورخان اقتصادي آغاز جهاني شدن را سال 1815 مي دانند كه در آن يك سري لشكر كشيها در اروپا و آمريكا به وقوع پيوست، همچنين گروهي ديگر دهه 1880در آن ملي گرايان افراطي كشورهاي پيشرفته به استعمار جوامع ضعيف مي پرداختند برهه اي از جهاني شدن قلمرو مي كنند. زماني كه جنگ جهاني دوم پايان يافت، ايالات متحده آمريكا، نه تنها كشوري بزرگ وو در اثر اين جنگ آسيبي نديده بود،بلكه گستره سيستم اقتصادي اين كشور طي سال هاي جنگ تقريباً دو برابر شده و توانسته بود از نظر اقتصادي، سياسي و نظامي بر دين حاكم شود. در اين چنين فضايي بود كه شركت هاي آمريكايي در صدد بر آمدند، در منابع اصلي كشورهاي خارج سرمايه گذاري مستقيم نمايند. آمريكايي ها، اگرچه در بيشتر موارد فن آوري پيشرفته و طراحي محصول را در داخل كشور نگه داشتند، ولي مالك شركت هاي چند مليتي بودند كه در سراسر دنيا فعاليت مي كردند، از مواد خام و نيروي ارزان كشورهاي ديگر استفاده مي كردند و محصولات خود را به آن بازارها عرضه مي نمودند در نتيجه تجارت بين الملل و رقابت در اين سال ها تشديد گرديده و بيش از يك چهارم كالاهايي كه در خارج از مرزهاي امريكا توليد مي شود، با رقايت شركت هاي خارجي رو به رو هستند.

همان گونه كه لسترتارو مشاور اقتصادي كلينتون يادآور مي شود، اينكه ما در دنياي زندگي مي كنيم كه هزينه حمل و نقل بسيار ناچيز شده است، به گونه اي كه مي توان هر معامله اي را به سرعت انجام داد. در اين بازار جهاني، سازمان بايد همواره در حال مبارزه باشد، تا بتواند در بازار خارجي به پيروزي هايي دست يابد و همزمان به آن در بازارهاي داخلي هم، در برابر شركت هاي رقيب، دفاع كند. پيشينه جهاني شدن را مي توان با تشكيل سازمان ها نام برد. در سال 1945 ميلادي سازمان ملل متحد تشكيل شد، در سال 1972 همايش استكهلم درباره محيط زيست، در سال 1989 ميلادي پايان جنگ سرد. نمونه هايي از جهاني شدن مي باشند.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

از لینک زیر می توانید دانلود کنید :

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

دانلود پایان نامه مقطع کارشناسی با موضوع جهاني شدن (globalization)

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید