دانلود پایان نامه مقایسه تحولات سیاسی- اجتماعی مصر و تونس از سال های 91-90


دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال

پایان نامهبرای دریافت درجه کارشناسی ارشدM.A.

رشته پژوهش اجتماعی

عنوان:مقایسه تحولات سیاسی- اجتماعی مصر و تونس از سال های 91-90

و علل بروز تحولات در این کشورها

استاد راهنما:

دکتر فیروز راد

استاد مشاور:

دکتر محمد علی قاسمی ترکی

پاییز 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

کشورهای خاورمیانه به دلیل شباهت در نظامهای سیاسی،دین مشترک،همجواری و ارتباطات نسبتاً زیاد،به شدت از تحولات یکدیگر متاثر شده و امکان مقایسه نوع تحولاتشان را برای محققین فراهم می آورند.بنابراین این پژوهش به لحاظ نظری در چهارچوب سیاستهای مقایسه ای و جامعه شناسی انقلاب ها جای می گیرد و با هدف بررسی مقایسه ای تحولات سیاسی-اجتماعی دو کشور تونس و مصر انجام گرفته است.روش تحقیق در این پژوهش تطبیقی- تاریخی بوده و ابزاری که برای گردآوری اطلاعات مورد استفاده قرار گرفته از نوع فیش برداری می باشد.تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز به صورت تطبیقی(مقایسه ای)انجام گرفته است.

نتایج تحقیق نشان می دهد که تحولات دو کشور مصر و تونس،علی رغم تشابهات زیادی که در آنها مشاهده می شود، تفاوتهایی نیز در جنبش ها و تحولاتشان داشته و دو نمونه از پراهمیت ترین جنبش های منطقه خاورمیانه می باشند.همچنین نتایج نشان می دهد که جوانان و خصوصاً جوانان تحصیلکرده که به انتظارات طبقه ای خود دست نیافته اند، بیشترین نقش را در شروع و روند جنبش ها داشته اند.

فهرست مطالب

عنوان                                                                 صفحه

فصلاول: کلیات……………………………………………………………………………………………………………………… 1

1-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………. 2

1-2 بیانمساله…………………………………………………………………………………………………………………… 4

1-3اهمیتوضرورتتحقیق…………………………………………………………………………………………………………. 8

1-4اهدافتحقیق……………………………………………………………………………………………………………….. 10

فصلدوم: مبانینظریوپیشینهتحقیق………………………………………………………………………………………………… 11

2-1 مفهوم و تاریخچه…………………………………………………………………………………………………………. 12

2-1-1تعاریف مفاهیم                                                                                                                       12

2-1-1-1جنبش های اجتماعی……………………………………………………………………………………………. 12

2-1-1-2 نتقسیم بندی جنبش های اجتماعی……………………………………………………………………………. 12

2-1-1-2-1جنبش نمایشی…………. 12

2-1-1-2-2 جنبش وا پس گرا                                                                                                               ……….. 13

2-1-1-2-3جنبشترقی خواهانه…………………………………………………………………………………………… 13

2-1-1-2-4جنبش محافظه کارانه…………………………………………………………………………………………… 13

2-1-1-2-5 جنبش اصلاح طلب………………………………………………………………………………………….. 13

2-1-1-2-6 جنبش انقلابی……………………………………………………………………………………………….. 13

2-1-1-2-7 جنبش آرمان گرا……………………………………………………………………………………………….. 13

2-1-1-2-8 جنبش کوچنده…………………………………………………………………………………………………. 14

2-1-1-3 شرایط پیدایش جنبش های اجتماعی…………………………………………………………………………. 14

2-1-1-4 آلن تورن و جنبش های اجتماعی جدید………………………………………………………………………….. 15

2-1-1-5 جنبش های اجتماعی در عصر انقلاب اطلاعات……………………………………………………………………. 16

2-1-1-6 ماهیت جنبش های جدید اجتماعی در خاورمیانه………………………………………………………………… 17

2-1-2 تاریخچه مطالعات جنبش های اجتماعی…………………………………………………………………………….. 18

2-1-3 ویژگی جنبش ها در خاورمیانه……………………………………………………………………………………….. 20

2-1-3-1 مردمی بودن……………………………………………………………………………………………………….. 20

2-1-3-2 فقدان رهبری مشخص……………………………………………………………………………………………… 21

2-1-3-3 پیشتازی جوانان……………………………………………………………………………………………………. 21

2-1-3-4 نقش تسریع کننده رسانه ها……………………………………………………………………………………….. 21

2-1-3-5 هویت گرایی……………………………………………………………………………………………………….. 22

2-1-3-6 مشی مسالمت آمیز………………………………………………………………………………………………… 22

2-1-4 رابطه میان جامعه و حکومت…………………………………………………………………………………………. 23

2-1-5 جایگاه احزاب و گروه های سیاسی در جنبش ها……………………………………………………………………… 27

2-2 پیشینه نظری ……………………………………………………………………………………………………………. 34

2-2-1 نظریه قیام علیه تحقیر ………………………………………………………………………………………………. 34

2-2-2 نظریه ساقه های زیر زمینی…………………………………………………………………………………………… 35

2-2-3 نظریه ییشروی آرام……………………………………………………………………………………………………. 36

2-2-4 نظریه زندگی به مثابه سیاست ………………………………………………………………………………………. 37

2-2-5 نظریه موج چهارم دموکراسی…………………………………………………………………………………………. 39

2-2-6 نظریه طبقه متوسط فقیر……………………………………………………………………………………………… 40

2-3 پیشینه تجربی……………………………………………………………………………………………………………. 41

2-3-1 تحقیقات داخلی……………………………………………………………………………………………………….. 42

2-3-2 تحقیقات خارجی………………………………………………………………………………………………………. 44

2-4 چهار چوب نظری………………………………………………………………………………………………………… 47

2-5 مدل تحلیلی……………………………………………………………………………………………………………… 48

2-6 سوالات و فرضیات پژوهشی………………………………………………………………………………………………. 48

فصلسوم: روششناسیوتعریفمفاهیم…………………………………………………………………………………………………. 50

3-1 روشپژوهش……………………………………………………………………………………………………………….. 51

3-2 ابزارگردآوریاطلاعات……………………………………………………………………………………………………… 52

3-3 جامعهآماری………………………………………………………………………………………………………………. 52

3-4 نحوهجمعآوریدادهها……………………………………………………………………………………………………… 52

3-5 روشتجزیهوتحلیلدادهها…………………………………………………………………………………………………… 53

3-6 قلمرو زمانی و مکانی پژوهش…………………………………………………………………………………………….. 53

3-7 مراحل اجرای تحقیق……………………………………………………………………………………………………… 53

فصلچهارم : یافته های پژوهشی…………………………………………………………………………………………………… 55

4-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….. 56

4-2 خاورمیانه…………………………………………………………………………………………………………………. 56

4-3 پیامدهایبحراناقتصادی…………………………………………………………………………………………………… 58

4-4 اختلالاتجمعیتی………………………………………………………………………………………………………….. 68

4-5 حکومتونقشرهبری………………………………………………………………………………………………………… 76

4-6 واکنشارتشدرتحولات……………………………………………………………………………………………………… 80

4-7 نقششبکههایاجتماعی…………………………………………………………………………………………………….. 83

4-8 نقش آمریکادرتحولات……………………………………………………………………………………………………. 88

4-9 قیاممردمتونس……………………………………………………………………………………………………………. 91

4-10 قیاممردممصر…………………………………………………………………………………………………………… 96

4-11یافتههایاستنباطی……………………………………………………………………………………………………… 101

فصلپنجم : بحث و نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………… 106

5-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………… 107

5-2 خلاصه یافته ها…………………………………………………………………………………………………………. 107

5-3 بحثونتیجهگیری………………………………………………………………………………………………………… 110

پیشنهادها…………………………………………………………………………………………………………………….. 112

الف)پیشنهادهایکاربردی………………………………………………………………………………………………….. 112

ب)پیشنهادهایپژوهشی……………………………………………………………………………………………………. 113

مشکلات و محدودیتها……………………………………………………………………………………………………….. 113

منابعومآخذ…………………………………………………………………………………………………………………… 114

 

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                             صفحه

جدول شماره 1                                                                                          63

جدول شماره 2                                                                                          69

جدول شماره 3                                                                                          73

جدول شماره 4                                                                                          74

جدول شماره 5                                                                                          79

جدول شماره 6                                                                                          82

جدول شماره 7                                                                                          85

جدول شماره 8                                                                                          88

جدول شماره 9                                                                                          89

جدول شماره 10                                                                                        90

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                                             صفحه

نمودار شماره 1                                                                                          48

نمودار شماره 2                                                                                          64

نمودار شماره 3                                                                                          65

نمودار شماره 4                                                                                          66

نمودار شماره 5                                                                                          72

نمودار شماره 6                                                                                          87

نمودار شماره 7                                                                                          92

نمودار شماره 8                                                                                          93

1-1 مقدمه

خاورمیانه که مهمترین منطقه جهان عرب در قرن 21 لقب گرفته است در دهه های اول این قرن شاهد تحولاتی شد که چشم جهان را به خود خیره کرد. سال 2011 نقطه عطف این تحولات بود که به طور پیش بینی ناپذیری جنبش هایی مردمی سرتاسر جهان عرب را فرا گرفته و حکومت های دیکتاتوری کشورهای این منطقه را سرنگون کرد که یقیناً این تحولات در تاریخ عربی خاورمیانه فراموش شدنی نخواهد بود.

جنبش های اجتماعی که به یک باره کشورهای عربی خاورمیانه را در بر گرفت، در حقیقت پاسخی به انباشت مطالبات و بحرانهای طولانی مدت در این کشورها بود. بحرانهای اقتصادی و معیشتی در این کشورها که ناشی از ضعف و سوء مدیریت نخبگان حاکم بود در دراز مدت منجر به پیدایش طبقه ای فقیر، تهی دست و حاشیه نشین شد و همراه با سایر عناصر بحران همچون بحران هویت و بحران مشروعیت و … زمینه ساز شکل گیری جنبش های منطقه گردید.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید