دانلود پایان نامه مطالعه رابطه بین عوامل اجتماعی فرهنگی و بهزیستی اجتماعی زنان شهر شیراز


دانشگاه شیراز

دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته‌ی

مطالعات زنان

عنوان:

مطالعه رابطه بین عوامل اجتماعی- فرهنگی و بهزیستی اجتماعی زنان شهر شیراز

استاد راهنما:

دکتر بیژن خواجه نوری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فصل اول کلیات……………………………………. 1

1-1- مقدمه…………………………………… 2

1-2- بیان مسئله…………………………………… 5

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق………………………. 6

1-4- اهداف تحقیق……………………………………. 7

1-4-1- هدف کلی……………………………………. 7

1-4-2- اهداف جزئی……………………………………. 7

فصل دوم ادبیات تحقیق……………………………………. 8

2-1- مقدمه…………………………………………. 9

2-2- تحقیقات داخلی……………………………………. 9

2-3- تحقیقات خارجی……………………………………. 13

فصل سوم مبانی نظری پژوهش………………………….. 20

3-1- مقدمه…………………………………… 21

3-2- نظریات روان شناختی مرتبط با بهزیستی…………….21

3-2-1- نظریه بهزیستی روانی ریف…………………………. 21

3-2-2- نظریه بهزیستی ذهنی…………………………….. 23

3-2-3- نظریه ویژگی‌های شخصیتی و بهزیستی ذهنی……… 24

3-3) نظریات روان شناختی اجتماعی مرتبط با بهزیستی…… 25

3-3-1- نظریه کوری کیز…………………………………… 25

3-3-2- نظریه سلسله مراتب نیاز های  مزلو……………. 27

3-3-3- مدل ارتقاء بهزیستی…………………………… 30

3-4- نظریات جامعه شناختی مرتبط با بهزیستی…………. 30

3-4-1- نظریه کنش متقابل…………………………………… 30

3-4-2- نظریه‌های قشربندی……………………………………. 33

3-4-3- نظریه طبقه تنآسا وبلن………………………………… 35

3-4-4- نظریه سرمایه فرهنگی و اجتماعی بوردیو………….. 36

3-5-چهارچوب نظری تحقیق……………………………………. 38

3-5-1- مقدمه…………………………………… 38

3-5-2- چارچوب نظری تحقیق…………………………….. 39

5-3-3- مدل مفهومی و تجربی تحقیق……………………… 41

شکل 1. مدل مفهومی تحقیق……………………………….. 42

شکل 2.مدل تجربی تحقیق…………………………………… 43

فرضیه ­های تحقیق……………………………………. 44

فصل چهارم روششناسی تحقیق…………………………… 45

4-1- روش تحقیق……………………………………. 46

4-2- تکنیک جمع آوری  اطلاعات و ابزار تحقیق……………. 46

4-3- جامعه آماری و حجم  نمونه………………………….. 47

4-4- اعتبار و پایایی……………………………………. 48

4-5 – تعریف نظری و عملی متغییرها……………………… 49

4-5-1- تعریف نظری متغیر وابسته…………………………… 49

4-5-2- تعریف عملیاتی متغیر وابسته……………………….. 50

4-5-3- تعریف متغییرهای مستقل………………………… 50

فصل پنجم تجزیه و تحلیل داده‌ها……………………………. 52

تجزیه وتحلیل داده ها………………………………….. 53

5-1- مقدمه………………………………….. 53

5-2- آمار توصیفی……………………………………. 53

5-3- آمار استنباطی……………………………………. 61

5-4- مدل رگرسیون…………………………………… 71

فصل ششم نتیجه­ گیری……………………………………. 71

6-1- بحث و نتیجه گیری……………………………………. 72

6-2- محدودیت ها………………………………….. 76

6-3- پیشنهادات……………………………………. 77

منابع فارسی…………………………………… 78

منابع انگلیسی……………………………………. 81

پیوست 1-  پرسشنامه ی استفاده شده در تحقیق…………. 84

پیوست 2- نقشه شهر شیراز به تفکیک مناطق نه‌گانه شهرداری……87

چکیده:

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین عوامل اجتماعی- فرهنگی و بهزیستی اجتماعی زنان شهر شیراز بوده است. متغیرهای مستقلی که در این پژوهش مورد بررسی قرا گرفتند عبارتند از: سن، درآمد پاسخگو، وضعیت تأهل، وضعیت اشتغال، میزان تحصیلات، نوع طبقه‌ی اجتماعی، منطقه محل سکونت سلایق فرهنگی و تعامل اجتماعی. برای انجام این پژوهش، نمونه‌ای به حجم 600 نفر با روش نمونه‌گیری لین و با شیوه‌ی نمونه‌گیری تصادفی چند مرحله‌ای انتخاب شده است. اطلاعات مورد نیاز با تکنیک پیمایش و ابزار پرسشنامه، از بین زنان 15-60 ساله‌ی شهر شیراز جمع‌آوری گردید. نتایج پژوهش نشان داد که متغیرهای « وضعیت اشتغال، میزان تحصیلات، نوع طبقه اجتماعی، درآمد، سلایق فرهنگی و تعامل اجتماعی با بهزیستی اجتماعی زنان دارای رابطه‌ی معناداری هستند. در حالی که متغیرهای وضعیت تأهل، منطقه محل سکونت و سن رابطه‌ی معناداری با بهزیستی اجتماعی زنان ندارد. نتایج حاصل از رگرسیون چند متغیره نشان داد که به ترتیب هفت متغیر (تعامل اجتماعی، میزان تحصیلات، رسانه­های سمعی و بصری داخلی، رسانه­های بصری داخلی و خارجی، رسانه‌های سمعی و بصری خارجی، طبقه اجتماعی و وضعیت اشتغال) حدود 26 درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین نموده‌اند.

فصل اول: کلیات

1-1- مقدمه

بهزیستی[1] انسان یکی از دغدغه های وی در طول تاریخ حیات بشر بوده است. از گذشته‌های دور و در آغاز، بهزیستی متعلق به حوزه فکری فلسفه و فلاسفه و متالهین بوده ولی سپس به برکت پدیدار شدن روش‌های پیشرفته مورد توجه روان‌شناسان و دانشمندان حوزه بهداشت قرار گرفت. علمای علوم انسانی در حوزه‌های مختلف از جمله جامعه‌شناسی، مردم شناسی و اقتصاد نیز به آن توجه نشان داده‌اند. بهزیستی اشاره به حسی از سلامتی دارد که آگاهی کامل از تمامیت و یکپارچگی در تمام جنبه‌های فرد را در بر می‌گیرد. با مطالعه آثار پژوهشگران مختلف در حوزه بهزیستی می‌توان دریافت که این مفهوم شامل ابعاد ذهنی، احساسی، روانی و اجتماعی می‌شود (جوشن لو و همکاران، 1385 ).

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید