دانلود پایان نامه مصرف رسانه ای و اعتماد اجتماعی (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه مازندران)


دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

 

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد در رشته علوم اجتماعی (گرایش جامعه شناسی)

 

موضوع :

مصرف رسانه ای و اعتماد اجتماعی (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه مازندران)

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

چکیده

اعتماد همواره یکی از مهم­ترین موضوعات در تحقیقات سرمایه اجتماعی محسوب می­شود و اهمیت آن به طور گسترده­ای از سوی نظریه­پردازان سیاسی و اجتماعی از لاک و توکویل تا پاتنام و نظریه­پردازان جامعه مدنی مورد تأکید قرار می­گیرد. در این پژوهش تأثیر مصرف رسانه­ای بر اعتماد اجتماعی با تأکید بر تلویزیون داخلی و ماهواره­ای مورد بررسی و آزمون تجربی قرار گرفته است.

این پژوهش با روش پیمایش انجام شده است و در آن، دانشجویان دانشگاه مازندران در سال تحصیلی 92-91 به عنوان جامعه آماری در نظر گرفته شدند و تعداد 400 نفر بر اساس نمونه­گیری طبقه­ای متناسب انتخاب و پرسشنامه­ها بین آن­ها توزیع شد. سپس اطلاعات جمع­آوری شده به کمک نرم­افزار SPSS و با استفاده از روش­های آماری توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

یافته­های پژوهش حاکی از آن است که بین میزان تماشای تلویزیون داخلی با اعتماد اجتماعی رابطه معنا داری وجود ندارد، اما میزان تماشای تلویزیون ماهواره­ای با اعتماد اجتماعی دارای رابطه معکوس می­باشد. میزان تماشای تلویزیون داخلی با میزان فعالیت در انجمن­های داوطلبانه، نگرش مثبت نسبت به اجرای قانون و احساس عدالت رابطه مثبت دارد، اما میزان تماشای تلویزیون ماهواره­ای با میزان فعالیت در انجمن­های داوطلبانه، هنجار معامله متقابل و احساس عدالت، رابطه منفی و با فرصت طلبی رابطه مثبت دارد.

هم چنین، متغیر­های میزان فعالیت در انجمن­های داوطلبانه، هنجار معامله متقابل، نگرش مثبت نسبت به اجرای قانون و احساس عدالت با اعتماد اجتماعی، رابطه مثبت و فرصت­طلبی با اعتماد اجتماعی رابطه معکوس دارند.

به علاوه، نتایج تحلیل رگرسیونی نشان می­دهد که در جامعه آماری ما متغیر احساس عدالت دارای بیش­ترین تأثیر معنا­دار بر اعتماد اجتماعی می­باشد و سپس متغیر­های هنجار معامله متقابل و فرصت طلبی در رتبه­های دوم و سوم قرار می­گیرند.

واژگان کلیدی: مصرف رسانه­ای، سرمایه اجتماعی، اعتماد بین شخصی، اعتماد اجتماعی، اعتماد نهادی.

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    صفحه

فهرست جداول———————————————————————- د

فهرست نمودارها——————————————————————— ز

مقدمه—————————————————————————– س

فصل اول: کلیات­پژوهش

1-1- بیان مسئله——————————————————————— 2

1-2- اهمیت و ضرورت پژوهش———————————————————- 6

1-2-1- اهمیت اعتماد اجتماعی——————————————————– 6

1-2-2- اهمیت جامعه­ی آماری——————————————————— 7

1-3- اهداف پژوهش—————————————————————— 8

1-3-1- هدف کلی—————————————————————— 8

1-3-2- اهداف جزیی————————————————————— 8

خلاصه فصل———————————————————————— 9

فصل دوم: پیشینه تجربی پژوهش

مقدمه—————————————————————————– 11

2-1- تحقیقات انجام شده در ایران (داخلی)————————————————– 12

2-2- تحقیقات انجام شده در خارج——————————————————– 17

2-3- جمع بندی——————————————————————— 24

خلاصه فصل———————————————————————— 26

 

فصل سوم: پیشینه نظری پژوهش

مقدمه—————————————————————————– 28

3-1- تعریف اعتماد——————————————————————- 29

3-2- انواع اعتماد——————————————————————– 32

3-2-1- اعتماد بنیادین————————————————————— 32

3-2-2- اعتماد بین شخصی———————————————————– 34

3-2-2-1- جانسون————————————————————— 34

3-2-2-2- کلمن—————————————————————– 35

3-2-3 اعتماد اجتماعی————————————————————— 37

3-2-3-1- پاتنام—————————————————————— 38

3-2-3-2- اینگلهارت————————————————————– 40

3-2-4- اعتماد نهادی—————————————————————- 42

3-2-4-1- گیدنز—————————————————————– 43

3-2-4-2- افه——————————————————————- 44

3-2-4-3- زتومکا—————————————————————- 47

3-3 – مسائلی پیرامون رسانه­های جمعی—————————————————– 49

3-3-1- مفهوم و اهمیت رسانه­های جمعی————————————————– 49

3-3-2- کارکردهای رسانه­های جمعی—————————————————– 50

3-3-3- دوره­بندی نظریات مربوط به تأثیرات رسانه­های جمعی———————————– 53

3-4- نظریات مربوط به تأثیر رسانه­های جمعی بر اعتماد—————————————– 54

3-4-1- پاتنام——————————————————————— 54

3-4-2- اوسلنر——————————————————————– 55

3-4-3- زتومکا——————————————————————– 56

3-4-4- کلمن——————————————————————— 56

3-4-5- گیدنز——————————————————————— 57

3-5- چارچوب نظری پژوهش———————————————————– 57

3-6- مدل تحلیلی پژوهش————————————————————– 66

3-7- فرضیات پژوهش—————————————————————– 67

خلاصه فصل———————————————————————— 68

فصل چهارم: روش شناسی

مقدمه—————————————————————————– 70

4-1- روش پژوهش——————————————————————- 71

4-2- جامعه ی آماری—————————————————————— 71

4-3- حجم نمونه ی آماری————————————————————– 72

4-4- روش نمونه گیری—————————————————————- 73

4-5- فرایند گردآوری داده ها———————————————————— 74

4-6- ابزار پژوهش——————————————————————- 74

4-7- متغیرهای مستقل، واسط و وابسته پژوهش———————————————— 74

4-8- تعریف مفاهیم——————————————————————- 75

4-8-1- تعاریف نظری مفاهیم———————————————————- 75

4-8-1-1- اعتماد بین شخصی——————————————————– 75

4-8-1-2- اعتماد اجتماعی———————————————————- 75

4-8-1-3- اعتماد نهادی———————————————————— 76

4-8-1-4- مصرف رسانه های جمعی————————————————— 76

4-8-1-5- میزان فعالیت در انجمن های داوطلبانه—————————————— 76

4-8-1-6- هنجار معامله متقابل——————————————————– 76

4-8-1-7- نگرش مثبت نسبت به اجرای قانون——————————————– 77

4-8-1-8- احساس عدالت———————————————————- 77

4-8-1-9- فرصت طلبی———————————————————— 77

4-8-1-10- ویژگی های فردی پاسخگویان———————————————– 77

4-8-2- تعریف عملیاتی مفاهیم و شاخص ها———————————————– 78

4-8-2-1- اعتماد بین شخصی——————————————————– 78

4-8-2-2- اعتماد اجتماعی———————————————————- 79

4-8-2-3- اعتماد نهادی———————————————————— 80

4-8-2-4- مصرف رسانه ای——————————————————— 81

4-8-2-5- میزان فعالیت در انجمن های داوطلبانه—————————————— 82

4-8-2-6- هنجار معامله­ی متقابل—————————————————— 83

4-8-2-7- نگرش مثبت نسبت به اجرای قانون——————————————– 83

4-8-2-8- احساس عدالت———————————————————- 84

4-8-2-9- فرصت طلبی———————————————————— 86

4-8-2-10- مشخصات فردی یا متغیرهای زمینه ای—————————————— 87

4-9- اعتبار و پایایی ابزار سنجش——————————————————— 88

4-9-1- اعتبار پژوهش————————————————————— 88

4-9-2- پایایی پژوهش————————————————————— 88

4-10- واحد تحلیل——————————————————————- 90

4-11- تکنیک های تجزیه و تحلیل داده ها————————————————— 90

4-12- استاندارد سازی—————————————————————- 90

4-13- تغییر شکل مقیاس ها برای معنا کردن حد بالا و پایین مقیاس——————————— 91

خلاصه فصل———————————————————————— 92

فصل پنجم: توصیف داده ها

مقدمه—————————————————————————– 94

5-1- توصیف متغیرهای زمینه ای———————————————————- 95

5-1-1- توزیع پاسخ گویان بر حسب جنسیت———————————————– 95

5-1-2- توزیع پاسخ گویان بر حسب گروه های سنی—————————————— 96

5-1-3- توزیع پاسخ گویان بر حسب وضعیت تأهل به تفکیک جنسیت—————————— 97

5-1-4- توزیع پاسخ گویان بر حسب مقطع تحصیلی به تفکیک جنسیت——————————- 97

5-1-5- توزیع پاسخ گویان بر حسب دانشکده به تفکیک جنسیت ——————————— 98

5-1-6- توزیع پاسخ گویان بر حسب معدل————————————————- 99

5-1-7- توزیع پاسخگویان بر حسب محل تولد———————————————- 99

5-1-8- توزیع پاسخگویان بر حسب محل سکونت فعلی به تفکیک جنسیت————————– 100

5-1-9- توزیع پاسخگویان بر حسب پایگاه اقتصادی- اجتماعی والدین—————————— 101

5-1-10- توزیع پاسخگویان بر حسب محل سکونت­والدین————————————– 102

5-2- توصیف متغیرهای مستقل———————————————————– 103

5-2-1- مصرف تلویزیون داخلی ——————————————————– 103

5-2-2- مصرف تلویزیون ماهواره ای —————————————————– 107

5-3- توصیف متغیرهای واسط———————————————————– 111

5-3-1- میزان فعالیت در انجمن های داوطلبانه———————————————- 111

5-3-2- هنجار معامله متقابل———————————————————– 114

5-3-3- نگرش مثبت نسبت به اجرای قانون———————————————— 117

5-3-4- احساس عدالت ————————————————————- 119

5-3-5- میزان فرصت طلبی———————————————————– 121

5-4- توصیف­انواع­اعتماد————————————————————— 123

5-4-1- اعتماد اجتماعی(متغیر وابسته)—————————————————- 123

5-4-2- اعتماد بین شخصی———————————————————– 126

5-4-3- اعتماد نهادی—————————————————————- 129

خلاصه فصل———————————————————————— 132

فصل ششم: تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه—————————————————————————– 134

6-1- بررسی رابطه بین متغیرهای زمینه ای با متغیرهای مستقل، واسط و انواع اعتماد———————- 135

6-1-1- مقایسه میانگین میزان تماشای تلویزیون برحسب جنسیت——————————— 135

6-1-2- مقایسه میانگین انواع اعتماد بر حسب جنسیت—————————————– 135

6-1-3- مقایسه میانگین متغیرهای واسط برحسب جنسیت————————————– 137

6-1-4- رابطه سن و میزان تماشای تلویزیون———————————————— 138

6-1-5- رابطه سن و انواع اعتماد——————————————————– 138

6-1-6- رابطه ی سن و متغیرهای واسط————————————————— 139

6-1-7- رابطه­ی مقطع تحصیلی و میزان تماشای تلویزیون————————————— 139

6-1-8- رابطه ی مقطع تحصیلی و انواع اعتماد———————————————- 140

6-1-9- رابطه­ی مقطع تحصیلی و متغیرهای واسط——————————————– 141

6-1-10- مقایسه میانگین میزان تماشای تلویزیون برحسب محل سکونت والدین———————– 142

6-1-11- مقایسه میانگین انواع اعتماد برحسب محل سکونت والدین——————————— 143

6-1-12- مقایسه میانگین متغیرهای واسط برحسب محل سکونت والدین —————————- 144

6-1-13- رابطه پایگاه اقتصادی- اجتماعی و میزان تماشای تلویزیون——————————- 145

6-1-14- رابطه پایگاه اقتصادی- اجتماعی و انواع اعتماد————————————— 145

6-1-15- رابطه پایگاه اقتصادی- اجتماعی و متغیرهای واسط———————————— 146

6-2- بررسی رابطه متغیرهای مستقل و واسط با اعتماد نهادی————————————– 147

6-2-1- مقایسه میانگین اعتماد نهادی بر حسب تماشای تلویزیون(داخلی/ماهواره ای)——————– 147

6-2-2- مقایسه میانگین اعتماد نهادی بر حسب انواع برنامه های تلویزیون(داخلی/ماهواره ای)————– 148

6-2-2-1- مقایسه میانگین اعتماد نهادی بر حسب انواع برنامه های تلویزیون داخلی——————– 148

6-2-2-2- مقایسه میانگین اعتماد نهادی بر حسب انواع برنامه های تلویزیون ماهواره ای—————— 149

6-2-3- بررسی رابطه بین میزان تماشای تلویزیون(داخلی/ماهواره ای)با اعتماد نهادی——————- 149

6-2-4- بررسی رابطه متغیرهای واسط با اعتماد نهادی—————————————– 150

6-3- آزمون فرضیات—————————————————————— 151

6-4- ماتریس همبستگی—————————————————————- 156

6-5- تحلیل رگرسیونی متغیرهای پیش بینی کننده اعتماد اجتماعی———————————- 159

6-5-1- تحلیل رگرسیونی عوامل مؤثر بر اعتماد اجتماعی————————————— 159

6-5-2- تحلیل رگرسیونی عوامل مؤثر بر هنجار معامله متقابل———————————— 163

6-5-3- تحلیل رگرسیونی عوامل مؤثر بر نگرش مثبت نسبت به اجرای قانون————————- 164

6-5-4- تحلیل رگرسیونی عوامل مؤثر بر احساس عدالت————————————— 165

6-5-5- تحلیل رگرسیونی عوامل مؤثر بر میزان فرصت طلبی————————————- 166

6-5-6- تحلیل رگرسیونی عوامل مؤثر بر میزان فعالیت در انجمن های داوطلبانه———————– 167

6-6- تحلیل مسیر——————————————————————– 168

خلاصه فصل———————————————————————— 171

 

فصل هفتم: نتیجه گیری

مقدمه—————————————————————————– 174

7-1- نتایج عمده پژوهش————————————————————— 174

7-2- بحث و نتیجه­گیری————————————————————— 179

7-3- ارائه پیشنهاد­ها وراهکار­های اجرایی و پژوهشی——————————————– 185

7-3-1- پیشنهاد­های اجرایی———————————————————– 185

7-3-2- پیشنهاد­های پژوهشی———————————————————- 186

فهرست منابع———————————————————————— 187

ضمائم—————————————————————————- 197

 

 

فهرست جداول

4-1- جدول تعداد دانشجویان در جامعه و نمونه آماری به تفکیک دانشکده و جنسیت——————— 73

4-2- جدول پرسش های مربوط به اعتماد بین شخصی——————————————- 78

4-3- جدول گویه های مربوط به اعتماد اجتماعی———————————————- 79

 

.

.

.

 

6-28- جدول نتایج آزمون رابطه میزان تماشای تلویزیون ماهواره ای با متغیرهای واسط——————– 155

 

6-43- جدول ضرایب رگرسیونی مدل تبیین کننده میزان فعالیت در انجمن های داوطلبانه—————— 167

6-44- جدول میزان تأثیرمستقیم وغیرمستقیم وکل متغیرهای مستقل و واسط برمتغیر وابسته(اعتماد اجتماعی)—– 170

 

فهرست نمودارها

 

3-1- نمودار مدل تحلیلی————————————————————— 66

5-1- نمودار توزیع درصدی پاسخ گویان بر حسب جنسیت————————————— 95

5-2- نمودار توزیع درصدی پاسخ گویان بر حسب گروه های سنی———————————- 96

5-3- نمودار توزیع درصدی  پاسخگویان بر حسب پایگاه اقتصادی- اجتماعی————————— 101

5-4- نمودار توزیع درصدی پاسخ گویان بر حسب محل سکونت والدین—————————— 102

5-5- نمودارتوزیع درصدی پاسخگویان برحسب مدت­زمان تماشای تلویزیون داخلی در طول روز(به دقیقه)—— 104

5-6- نمودارتوزیع­درصدی­پاسخگویان برحسب مدت­زمان­تماشای­تلویزیون­ماهواره­ای­درطول­روز(به دقیقه)——— 108

5-7- نمودار توزیع درصدی پاسخ گویان بر حسب میزان اعتماد اجتماعی—————————— 125

5-8- نمودار توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب میزان اعتماد بین شخصی—————————- 128

5-9- نمودار توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب میزان اعتماد نهادی——————————– 131

6-1- نمودار تحلیل مسیر————————————————————— 169

 

مقدمه

امروزه و در پرتو گسترش پروسه جهانی شدن مدرنیته، بیش­تر کشور­های جهان سوم و از جمله ایران در وضعیت عدم امکان بازگشت تاریخی قرار گرفته اند؛ بدین معنا که نمی­توانند به جای حرکت رو به جلو در این مسیر، بایستند و یا به عقب برگردند. به ویژه اینکه در طول این سال­ها، حکومت­های مختلف در ایران به طور صریح و یا تلویحی مظاهر مادی توسعه و تمدن غربی را پذیرفته و گام­هایی هر چند ناقص و توأم با اشکال در جهت گسترش آن برداشته اند که از آن جمله می­توان به نظام تعلیم و تربیت، نظام ارتش، نظام اداری، قانون اساسی، مجلس قانون­گذاری، کابینه و… اشاره کرد.

اما آن­چه که همگام با این تحولات مادی باید مد نظر قرار گیرد، ملزومات فرا­مادی آن­ها می­باشد، چرا که هر واقعیت اجتماعی هم دارای جنبه مادی و هم جنبه معنایی (سایر، 1388) است که توسعه نیز از این قاعده مستثنی نمی­باشد. توجه صرف به راه حل­های سخت و دستوری و نادیده انگاشتن راه حل­های نرم و فرهنگی در مسیر توسعه کشور بعضاً موجبات عقب­گرد­هایی در آن شده است که جبران آن با توجه به روند سریع تحولات جهانی تقریباً ناممکن می­باشد.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید