دانلود پایان نامه مشکلات فرهنگی زندگی خوابگاهی دانشجویان پسر


دانشگاه آزاد اسلامی

واحد خوراسگان

گروه امور فرهنگی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته امور فرهنگی

گرایش برنامه ریزی فرهنگی

عنوان  مشکلات فرهنگی زندگی خوابگاهی دانشجویان پسر خوابگاه‌های دانشگاه یزد در سال تحصیلی 90-89 

استاد راهنما

دکتر سیدعلیرضا افشانی

استاد مشاور

دکتر عباس عسکری ندوشن

اسفند ماه 1390

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                  صفحه

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………. 1

فصل اول: کلیات تحقیق

1 – 1 – مقدمه………………………………………………………………………………………………………. 2

1 – 2 – بیان مسأله………………………………………………………………………………………………… 4

1 – 3 – ضرورت و اهمیت تحقیق…………………………………………………………………………….. 7

1 – 4 – اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………. 8

1 – 5 – فرضیات تحقیق…………………………………………………………………………………………. 9

1- 6 –  تعاریف نظری و عملیاتی……………………………………………………………………………… 9

1- 6 – 1 تعاریف نظری……………………………………………………………………………………. 9

1- 6 – 2 تعاریف عملیاتی…………………………………………………………………………………. 11

فصل دوم: مروری بر تحقیقات انجام شده

2 – 1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………..13

2 – 2 – تعاریف فرهنگ…………………………………………………………………………………………. 14

2 – 3 – اجزا و اعتقادات  فرهنگی……………………………………………………………………………… 16

2 – 4 – انواع فرهنگ……………………………………………………………………………………………… 17

2-4-1-  فرهنگ دانشگاهی…………………………………………………………………………………………………….18

2 – 5 – ویژگی‌های فرهنگ ……………………………………………………………………………………. 21

2 – 6 – کارکردهای فرهنگ ……………………………………………………………………………………. 23

2-7- فرهنگ در مکتب اسلام …………………………………………………………………………………………………23

2-7-1 فرهنگ از منظر امام خمینی ………………………………………………………………………………………….25

2-7-2 فرهنگ از منظر آیت الله خامنه ای …………………………………………………………………………………26

2-7-3 فرهنگ از منظر علامه جعفری ………………………………………………………………………………………28

2- 8 – جامعه هنجار ارزش و فرهنگ……………………………………………………………………………………..29

2 – 9 – جنبه‌های امیک  و اتیک  فرهنگ……………………………………………………………………. 29

2 – 10 – بازتولید فرهنگ ……………………………………………………………………………………… 31

2 – 11 – عوامل مؤثر بر فرهنگ پذیری………………………………………………………………………. 32

2 – 12 – مفاهیم خرده‌فرهنگ  و ضدفرهنگ……………………………………………………………….. 33

2 – 13 – منشا گوناگونی درون فرهنگ‌ها……………………………………………………………………. 35

2 – 14 – روش‌های ارتباط فرهنگی و موانع موجود بر سر راه روابط بین فرهنگی………………… 36

2 – 15 – توسعه‌ی فرهنگی……………………………………………………………………………………… 36

2 – 16 – دانشگاه وتوسعه فرهنگی…………………………………………………………………………… 37

2 – 17- مسائل و مشکلات فرهنگی…………………………………………………………………………. 40

2 – 18 – مشکلات دانشجویان مهاجر……………………………………………………………………….. 41

2 – 19 – محیط خوابگاه و مشکلات فرهنگی اجتماعی………………………………………………….. 43

2 –20 – خوابگاه به مثابه جوامعی برای یادگیری…………………………………………………………… 47

2 – 21 – رهیافت‌های نظری…………………………………………………………………………………… 49

2 – 21 – 1 – ضربه فرهنگی تریاندیس ……………………………………………………………………. 49

2 – 21 – 2 – ریشه فرهنگی تضادهای گروهی بیلز……………………………………………………… 50

2 – 21 – 3 – وجدان جمعی دورکیم……………………………………………………………………….. 51

2 – 21 – 4 – کنش اجتماعی پارسونز ……………………………………………………………………… 54

2 – 21 – 5 – ساختار اجتماعی پیتر بلاو…………………………………………………………………… 56

2 – 21 – 6 – کنش متقابل هومنز…………………………………………………………………………….. 60

2 – 21 – 7 – عاملیت و فرهنگ مارگارت آرچر…………………………………………………………. 61

2 – 21 – 8 – رابرت عذرا پارک……………………………………………………………………………… 62

2 – 21 – 9 – دیدگاه فیشر…………………………………………………………………………………….. 63

2 – 22 – چهارچوب نظری تحقیق…………………………………………………………………………… 64

2 – 25 – پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………….. 68

2 – 25 – 1 – پیشینه داخلی تحقیق………………………………………………………………………….. 68

2 – 25 – 2 – پیشینه خارجی تحقیق………………………………………………………………………… 70

2 – 26 – خلاصه و نتیجه‌گیری………………………………………………………………………………… 72

فصل سوم: مواد و روش‌ها

3-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………. 74

3-2- روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………. 74

3 – 3 – جامعه آماری…………………………………………………………………………………………….. 75

3 – 4 – حجم نمونه……………………………………………………………………………………………….. 75

3 – 5 – شیوه نمونه‌گیری…………………………………………………………………………………………. 76

3 – 6 – ابزار گردآوری دادهšها………………………………………………………………………………….. 76

3 – 7 – پایایی و اعتبار…………………………………………………………………………………………… 77

3 – 8 – تکنیکšهای تجزیه و تحلیل دادهšها………………………………………………………………….. 78

فصل چهارم: نتایج تحقیق

4-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………….. 80

4-2- یافته‌های توصیفی تحقیق………………………………………………………………………………….. 81

4-3- ابعاد مشکلات فرهنگی……………………………………………………………………………………. 89

4 – 4 یافته‌های استنباطی…………………………………………………………………………………………. 129

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5 – 1 – مقدمه………………………………………………………………………………………………………. 138

5 – 2 – یافته های تحقیق……………………………………………………………………………………….. 139

5 – 3 – پیشنهادات کاربردی …………………………………………………………………………………… 141

5-4- پیشنهاد برای تحقیقات آتی……………………………………………………………………………………………..142

منابع و مآخذ………………………………………………………………………………………………………….. 143

ضمائم………………………………………………………………………………………………………………….. 148

فهرست جداول

جدول(3-1) اجزای تشکیل دهنده فرمول کوکران…………………………………………………………… 75

جدول(3-2) تناسب حجم نمونه با حجم جامعه آماری…………………………………………………….. 76

جدول(3-3) سطح سنجش متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………. 77

جدول(4-1) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب وضعیت تأهل………………………………………… 81

جدول(4-2) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب رشته تحصیلی………………………………………… 82

جدول(4-3) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب مقطع تحصیلی……………………………………….. 83

جدول(4-4) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب ترم……………………………………………………… 84

جدول(4-5) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب تعداد اعضای خانواده……………………………….. 85

جدول (4-6) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب تعداد ترم‌های حضور در خوابگاه از ابتدای دوران دانشجویی…… 86

جدول(4-7) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب نوع منزل مسکونی…………………………………… 87

جدول(4-8) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب وضعیت اشتغال………………………………………. 88

جدول(4-9) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان مطلوبیت تراکم جمعیت در اتاقها…………. 89

جدول(4-10) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان مطلوبیت سالن مطالعه…………………….. 90

جدول(4-11) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان دسترسی به کامپیوتر……………………… 91

جدول(4-12) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان دسترسی به اینترنت………………………. 92

جدول(4-13) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان دسترسی آسان به مراکز رفاهی و خدماتی  بیرون از خوابگاه  مغازه، کافی‌نت و………. 93

جدول(4-14) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب مطلوبیت مدیریت خوابگاه  شیوه برخورد،حل مشکلات و…….. 94

جدول(4-15) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان امکانات تفریحی و رفاهی  فضای سبز،  سالن سمعی بصری و….. 95

جدول(4 – 16) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان ناامیدی نسبت به آینده بازار شغل،ازوداج مناسب و…  96

جدول(4-17) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان احساس کسالت و خستگی مداوم……. 97

جدول(4-18) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان تاثیرپذیری از دیگران……………………. 98

جدول(4-19) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان انزوا و کناره‌گیری از دیگران………….. 99

جدول(4-20) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان فکر کردن به مرگ و خودکشی……….. 100

جدول(4-21) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان ابتلاشدن به بیماری به دلیل عدم­رعایت بهداشت ونظافت توسط دیگران         101

جدول(4-22) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان کمرویی در برقراری روابط اجتماعی با هم اتاقی‌ها.. 102

جدول(4-23) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان مصرف سیگار به طور مداوم……………. 103

جدول(4- 24) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان استفاده تفننی ازموادمخدرجدیدوصنعتی شامل قرص روانگردان، شیشه و…  ……………. 104

جدول(4-25) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان استفاده از قرصهای ریتالین یا قرصهای مشابه دیگر هنگام امتحانات 105

جدول(4-26) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان مصرف سیگار بصورت تفننی ویا درجمع دوستان… 106

جدول(4-27) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان تماس تلفنی با جنس مخالف………….. 107

جدول(4-28) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان مشاهده رفتارهای جنسی انحرافی در محیط خوابگاه. 108

جدول(4-29) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان اختلاف بین شرایط خانواده و خوابگاه. 109

جدول(4-30) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان وابستگی بیش از حد به خانواده……….. 110

جدول(4-31) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان فشار روانی دوری از خانواده………….. 111

جدول(4-32) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان نگرانی ازبی‌توجهی به اعمال و اعتقادات دینی‌ام بدلیل تضاد با فرهنگ‌های دیگر……. 112

جدول(4-33) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان ناآشنایی با ویژگیهای فرهنگی اجتماعی ساکنان شهر یزد 113

جدول(4-34) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان داشتن مشکل دربرقراری رابطه تکلمی مناسب با هم اتاقی‌ها         114

جدول (4-35) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان داشتن مشکل برقراری رابطه تکلمی مناسب با شهروندان یزدی جهت خرید و…  ….. 115

جدول(4-36) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان درگیریهای لفظی با دانشجویان قومیت‌های دیگر…. 116

جدول( 4-37) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب نزاع و درگیری با فرق و مذاهب دیگر  اختلاف شیعه وسنی  .. 117

جدول(4-38) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان نفوذ عرفانهای کاذب در محیط خوابگاه……………. 118

جدول(4-39) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان رشد تبلیغات سوء در مورد واجبات دینی نماز، روزه و… 119

جدول(4-40) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان ایجاد مزاحمت ناشی ازبرگزاری آداب ورسوم محلی توسط دیگر دانشجویان………. 120

جدول(4-41) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان اختلال در تنظیم ساعت خواب و برنامه‌های شخصی بدلیل مزاحمت هم‌ا‌‌تاقیها………. 121

جدول(4-42) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان مزاحمتهای ناشی ازگوش­دادن به ضبط و مواردی ازاین قیبل توسط دانشجویان دیگر122

جدول(4-43) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان نگرانی از افزایش رد و بدل شدن فیلم‌های مبتذل در خوابگاه.123

جدول(4-44) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان نگرانی از رشد مدها و الگوهای فرهنگ غربی در خوابگاه 124

جدول(4-45) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان نگرانی ازگسترش بی بندوباری در خوابگاه از طریق بلوتوث         125

جدول(4-46) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان احتمال سرقت از پول و وسایل شخصی‌ام         126

جدول(4-47) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان نگرانی از مزاحمت وتعرض دانشجویان دیگر مانند درگیری و نزاع و…        127

جدول(4-48) به طور کلی در محیط خوابگاه چقدر احساس امنیت می‌کنید؟………………………… 128

جدول(4-49)خروجی آزمون تی تک‌نمونه‌ای برای سنجش میزان مشکلات فرهنگی دانشجویان… 129

جدول(4-50) خروجی آزمون تحلیل واریانس برای آزمون تفاوت میزان مشکلات فرهنگی دانشجویان برحسب رشته تحصیلی 130

جدول(4-51) خروجی ضریب همبستگی اسپیرمن  برای آزمون رابطه میزان تحصیلات پدر و مشکلات فرهنگی. 130

جدول(4-52) خروجی ضریب همبستگی اسپیرمن برای آزمون رابطه میزان تحصیلات مادرو مشکلات فرهنگی.. 131

جدول(4-53) خروجی ضریب همبستگی پیرسون  برای آزمون رابطه تعداد ترم‌های حضور درخوابگاه و میزان مشکلات فرهنگی دانشجویان…. 131

جدول(4-54) خروجی آزمون تی­برای­مقایسه­میانگین­میزان­مشکلات فرهنگی­دانشجویان مقطع کارشناسی بادانشجویان کارشناسی ارشدودکتری 132

جدول(4-55) خروجی آزمون تی برای مقایسه میانگین میزان مشکلات فرهنگی دانشجویان مجردو متأهل…. 133

جدول(4-56)خروجی ضریب همبستگی پیرسون برای آزمون رابطه پایگاه اقتصادی اجتماعی خانواده و میزان مشکلات فرهنگی دانشجویان….. 134

جدول(4-57) خروجی ضریب همبستگی پیرسون برای آزمون رابطه میزان دینداری و میزان مشکلات فرهنگی دانشجویان…. 135

جدول(4-58) خروجی ضریب همبستگی پیرسون برای آزمون رابطه میزان کنترل اجتماعی و میزان مشکلات فرهنگی دانشجویان         136

جدول(4-59)خروجی ضریب همبستگی پیرسون برای آزمون رابطه میزان سرمایه اجتماعی ومیزان مشکلات فرهنگی دانشجویان          136

فهرست نمودارها

شکل(4-1) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب وضعیت تأهل………………………………………….. 81

شکل(4-2) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب رشته تحصیلی………………………………………….. 82

شکل(4-3) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب مقطع تحصیلی…………………………………………. 83

شکل(4-4) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب ترم……………………………………………………….. 84

شکل(4-5) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب تعداد اعضای خانواده…………………………………. 85

شکل(4-6) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب تعداد ترم‌های حضور در خوابگاه از ابتدای دوران دانشجویی……… 86

شکل(4-7) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب نوع منزل مسکونی…………………………………….. 87

شکل(4-8) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب وضعیت اشتغال………………………………………… 88

شکل(4-9) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان دسترسی به اینترنت………………………….. 89

شکل(4-10) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان مطلوبیت تراکم جمعیت در اتاقها………… 90

شکل(4-11) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان مطلوبیت سالن مطالعه……………………… 91

شکل(4-12) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان دسترسی به کامپیوتر……………………….. 92

شکل(4-13) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان دسترسی­آسان به مراکزرفاهی­وخدماتی بیرون ازخوابگاه مغازه،کافی‌نت و..        93

شکل(4-14) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب مطلوبیت مدیریت خوابگاه  شیوه برخورد،حل مشکلات و……… 94

شکل(4-15) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان امکانات تفریحی ورفاهی فضای سبز،سالن سمعی بصری و… 95

شکل(4 – 16) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان ناامیدی نسبت به آینده  بازار شغل، ازوداج    مناسب و… 96

شکل(4-17) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان احساس کسالت و خستگی مداوم……… 97

شکل(4-18) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان تاثیرپذیری از دیگران……………………… 98

شکل(4-19) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان انزوا و کناره‌گیری از دیگران…………….. 99

شکل(4-20) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان فکر کردن به مرگ و خودکشی…………. 100

شکل(4-21)توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان ابتلا شدن به بیماری به دلیل عدم رعایت بهداشت و نظافت توسط دیگران        101

شکل(4-22) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان کمرویی در برقراری روابط اجتماعی با هم اتاقی‌ها…. 102

شکل(4-23) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان مصرف سیگار به طور مداوم…………….. 103

شکل(4- 24)توزیع فراوانی­پاسخگویان برحسب میزان استفاده تفننی ازموادمخدرجدیدو­صنعتی­شامل­قرص­روانگردان، شیشه و…           104

شکل(4-25) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان استفاده از قرص‌های ریتالین یا قرص‌های مشابه دیگر هنگام امتحانات          105

شکل(4-26) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان مصرف سیگار بصورت تفننی و یا در جمع دوستان…. 106

شکل(4-27) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان تماس تلفنی با جنس مخالف……………. 107

شکل(4-28)توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان مشاهده رفتارهای جنسی انحرافی در محیط  خوابگاه. 108

شکل(4-29) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان اختلاف بین شرایط خانواده و خوابگاه… 109

شکل(4-30) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان وابستگی بیش از حد به خانواده………… 110

شکل(4-31) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان فشار روانی دوری از خانواده……………. 111

شکل(4-32) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان نگرانی از بی توجهی به اعمال و اعتقادات دینی‌ام بدلیل تضاد با فرهنگ‌های دیگر……. 112

شکل(4-33) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان ناآشنایی با ویژگی‌های فرهنگی اجتماعی ساکنان شهر یزد 113

شکل(4-34) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان داشتن مشکل در برقراری رابطه تکلمی مناسب با هم اتاقی‌ها         114

شکل(4-35) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان داشتن مشکل برقراری رابطه تکلمی مناسب با شهروندان یزدی جهت خریدو …  ……. 115

شکل(4-36) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان درگیریهای لفظی با دانشجویان قومیت‌های دیگر…… 116

شکل(4-37) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب نزاع و درگیری با فرق و مذاهب دیگر  اختلاف شیعه و سنی  … 117

شکل(4-38) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان نفوذ عرفانهای کاذب در محیط خوابگاه. 118

شکل(4-39) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان رشد تبلیغات سوء در مورد واجبات دینی نماز، روزه و…  ……… 119

شکل(4-40) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان ایجاد مزاحمت ناشی از برگزاری آداب ورسوم محلی توسط دیگر دانشجویان………. 120

شکل(4-41) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان اختلال در تنظیم ساعت خواب و برنامه‌های شخصی بدلیل مزاحمت هم‌ا‌‌تاقیها……….. 121

شکل(4-42) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان مزاحمتهای ناشی از گوش دادن به ضبط و مواردی از این قیبل توسط دانشجویان دیگر. 122

شکل(4-43) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان نگرانی از افزایش رد و بدل شدن فیلم‌های مبتذل در خوابگاه         123

شکل(4-44) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان نگرانی از رشد مدها و الگوهای فرهنگ  غربی در خوابگاه        124

شکل(4-45) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان نگرانی ازگسترش بی بندوباری در خوابگاه از طریق بلوتوث 125

شکل(4-46) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان احتمال سرقت از پول و وسایل شخصی‌ام 126

شکل(4-47) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان نگرانی از مزاحمت و تعرض دانشجویان دیگ مانند درگیری و نزاع و..         127

شکل(4-48) به طور کلی در محیط خوابگاه چقدر احساس امنیت می‌کنید؟………………………….. 128

شکل(4-49) مقایسه میانگین میزان مشکلات فرهنگی دانشجویان مقطع کارشناسی با دانشجویان کارشناسی ارشدودکتری…. 133

شکل(4-50) مقایسه میانگین میزان مشکلات فرهنگی دانشجویان مجرد و متأهل…………………… 134

شکل(4-51) رابطه میزان دینداری و میزان مشکلات فرهنگی……………………………………………. 135

شکل(4-52) رابطه میزان سرمایه اجتماعی و میزان مشکلات فرهنگی…………………………………. 137

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی مشکلات فرهنگی زندگی خوابگاهی دانشجویان پسر خوابگاه‌های دانشگاه یزد در سال تحصیلی 90-89 بود. این تحقیق با روش پیمایش انجام شده و برای تدوین چارچوب نظری تحقیق و مروری بر تحقیقات پیشین از روش کتابخانه‎ای (اسنادی) استفاده گردیده است. جامعه آماری در این تحقیق، کلیه دانشجویان ساکن در خوابگاه‌های پسرانه دانشگاه یزد در سال تحصیلی 90-89 بودند که تعداد کل آنšها 2460 نفر بوده که از این تعداد، 345 نفر به شیوه تصادفی انتخاب شده‌اند. ابزار مورد استفاده در این تحقیق، پرسشنامه محقق ساخته بوده است. ضریب آلفای کرونباخ برای متغیر مشکلات فرهنگی برابر 88/0 شده است. برای تجزیه و تحلیل دادهšها در سطح توصیفی از جداول یک بعدی، فراوانی، درصد ستونی و ترسیم نمودار و در سطح استنباطی برای آزمون فرضیات از آزمون št، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل واریانس استفاده شد. نتایج نشان داد که مشکلات فرهنگی دانشجویان به طور معنی‌داری (000/0 = P) کمتر از متوسط بود. میزان مشکلات فرهنگی در بین دانشجویان کارشناسی بیش از دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری (008/0 = P) و در بین دانشجویان مجرد بیش از دانشجویان متأهل (015/0 = P) بود.

1 – 1 – مقدمه

مسأله ادامه تحصیل و رشد و ارتقای علمی، یکی از نیازهای رو به رشد جوامع امروز می‌باشد که جوانان مستعد و پر تلاش را به سمت و سوی خود جذب کرده است. از آنجا که دانشگاه‌ها در مراکز شهرهای بزرگ قرار دارند و از طرفی تنوع رشته‌ها به حدی است که امکان ارائه آن در همه‌ی دانشگاه‌ها نیست، بلکه هر دانشگاهی تعداد معدودی رشته را ارائه می‌نماید. چاره‌ای جزء ترک شهر و دیار نیست. در اکثر دانشگاه‌ها، خوابگاه‌هایی پیش‌بینی شده که محل استقرار دانشجویان غیربومی می‌باشد و این یعنی زندگی با فرهنگ‌های مختلف. آداب و رسوم و گویش و پوشش متفاوت خوابگاه را به محل تبلور و تظاهرانواع و اقسام فرهنگ‌ها و خرده فرهنگ تبدیل می‌کند (فروتن، 1389).

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید