دانلود پایان نامه مجموعه بازار وکیل؛ پیشینه و کارکرد


ادبیات و علوم انسانی

پایان­نامه کارشناسی ارشد در رشته ایران­ شناسی

مجموعه بازار وکیل؛ پیشینه و کارکرد

استاد راهنما

دکتر محمدعلی رنجبر

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

بازار وکیل شهر شیراز، از مشهورترین بازارهای سنتی و تاریخی ایران است. امروزه در مرکز شهر شیراز (شرق میدان شهدا) واقع شده ‌است. بازار وکیل از محدوده دروازه اصفهان تا مدخل بازارهای قدیم (بازار حاجی و اردو بازار امتداد دارد. این بازار مشتمل بر حجره‌هائی با سکوی پهن در طرفین و هفتاد و چهار دهانه طاقهای بلند و خوش تناسب ‌است و چهار سوق بلندی در میان آن قرار دارد که بازارهای فرعی و غربی و شرقی آنرا ارتباط می­دهد. در شمال شرقی بازار وکیل چندین کاروانسرای قدیمی به نام­های روغنی، گمرک و احمدی بنا شده است.

مجموعه بازار وکیل به عنوان مرکزیت اقتصادی- فرهنگی بافت قدیم شیراز، اهمیت ویژه­ای در بازشناسی حیات اجتماعی طی سده­های گذشته شیراز داشته است. این پژوهش با نگرشی تاریخی بازار وکیل را طی سه دوره صفویه، زندیه و قاجار مورد ارزیابی قرار داده است. موقعیت و کارکرد اقتصادی، دینی- فرهنگی، آموزشی و  اجتماعی بازار، در زمان­های تاریخی مذکور با دگرگونی­هایی مواجه بوده است؛ بدین ترتیب که اوج جایگاه آن در دوره زندیه و افول آن طی نیم قرن گذشته بوده است.

مهمترین کارکرد بازار وکیل، به عنوان ساختاری متشکل از راسته اصلی در دو محور ارتباطی شمال و جنوب شهر شیراز قرار داشته و دو دروازه مهم اصفهان و کازرون را به هم مرتبط می­ساخته است، که سایر کارکردهای سیاسی اجتماعی و اقتصادی را  تحت پوشش خود قرار داد. طی نیم قرن گذشته و با از دست دادن کارکرد تجاری سایر کارکردهای اجتماعی- مذهبی بازار نیز رو به افول رفت. این پژوهش به بررسی چنین روندی و فراز و فرود آن از دوران زندیه تا به امروز پرداخته است.

کلید واژه ها: بازار وکیل، بناهای کریم خان زند، شیراز، بازار.

 فهرست مطالب

عنوان                                                                                                               صفحه

– فصل اول: کلیات

1-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………. 1

1-2-اهمیت و ضرورت تحقیق…………………………………………………………………………………………. 2

1-3-اهداف تحقیق …………………………………………………………………………………………………………… 3

1-4-پیشینه تحقیق …………………………………………………………………………………………………………. 3

1-5-روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………………….. 4

1-6-سوالات تحقیق………………………………………………………………………………………………………….. 4

1-7-فرضیات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………. 4

1-8-تعاریف مفهومی…………………………………………………………………………………………………………. 5

1-9-معرفی و نقد منابع …………………………………………………………………………………………………… 5

1-9-1-منابع تاریخی……………………………………………………………………………………………………….. 6

1-9-2-سفرنامه­ها…………………………………………………………………………………………………………….. 7

1-9-3-تحقیقات جدید……………………………………………………………………………………………………. 8

1-9-3-1-تحقیقات تاریخی……………………………………………………………………………………………. 8

– فصل دوم: پیشینه و سیر تاریخی بازار وکیل

2-1-بازار؛ بازشناسی نام و نشان و کارکرد آن ……………………………………………………………….. 11

2-2-بنای بازار وکیل و سیر تحول آن ……………………………………………………………………………. 13

– فصل سوم: بازار وکیل؛ عناصر و معماری آن

3-1-عناصر بازار وکیل ……………………………………………………………………………………………………… 19

عنوان                                                                                                               صفحه

3-1-1-راسته­ها و اجزای داخلی بازار وکیل………………………………………………………………….. 19

3-1-2-چهارسو(چهارسوق) …………………………………………………………………………………………… 28

3-1-3-حجره(دکان) ………………………………………………………………………………………………………. 30

3-1-4-تیمچه­ها و کاروانسرا(سرا)های وکیل ……………………………………………………………….. 30

3-1-4-1-تیمچه ………………………………………………………………………………………………………….. 27

3-1-4-2-کاروانسرا ………………………………………………………………………………………………………. 31

3-1-4-2-1-کاروانسرای بازار وکیل شمالی ……………………………………………………………. 31

3-1-4-2-2-کاروانسرای بازار وکیل جنوبی ……………………………………………………………. 35

3-1-5-سرای مشیر ……………………………………………………………………………………………………….. 36

2-3-تناسب معماری بازار وکیل و بازار لار………………………………………………………………………. 37

– فصل چهارم: نقش و کارکردهای بازار وکیل در حیات شهری شیراز

4-1-کارکرد اقتصادی بازار وکیل؛ مهمترین مؤلفه در حیات شهری شیراز …………………. 45

4-1-1- تناسب اقتصاد و فرهنگ بومی در حیات شهری شیراز…………………………………. 45

4-1-2- تغییر کارکرد اقتصادی بازار وکیل در عصر قاجار……………………………………………. 51

4-1-3-بازر وکیل و اقتصاد مبتنی بر فرهنگ ماشینی و مصرفی……………………………….. 56

4-1-4-بازار وکیل و اقتصاد مبتنی بر فرهنگ حاشیه نشینی…………………………………….. 58

4-2- کارکردهای اجتماعی- مذهبی بازار وکیل…………………………………………………………….. 63

4-2-1- کارکرد عبوری- حرکتی بازار وکیل…………………………………………………………………. 63

4-2-2-بازار و گسترش تعاملات اجتماعی……………………………………………………………………. 69

4-3-کارکرد مذهبی- آموزشی بازار وکیل در گذر از سنت به مدرنیته………………………… 74

– فصل پنجم: جمع بندی و نتیجه گیری

– نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………… 85

– فهرست منابع…………………………………………………………………………………………………………………… 89

-پیوست­ها(تصاویر)………………………………………………………………………………………………………………. 95

– تصویر شماره 1………………………………………………………………………………………………………………… 96

– تصویر شماره 2………………………………………………………………………………………………………………… 97

– تصویر شماره3…………………………………………………………………………………………………………………. 97

– تصویر شماره4…………………………………………………………………………………………………………………. 98

– تصویر شماره5…………………………………………………………………………………………………………………. 98

– تصویر شماره6…………………………………………………………………………………………………………………. 99

– تصویر شماره7…………………………………………………………………………………………………………………. 101

– تصویر شماره8…………………………………………………………………………………………………………………. 102

– تصویر شماره9…………………………………………………………………………………………………………………. 103

– تصویر شماره10………………………………………………………………………………………………………………. 104

– تصویر شماره11………………………………………………………………………………………………………………. 104

– تصویر شماره12………………………………………………………………………………………………………………. 105

– تصویر شماره13………………………………………………………………………………………………………………. 105

– تصویر شماره14………………………………………………………………………………………………………………. 101

– تصویر شماره15………………………………………………………………………………………………………………. 106

– تصویر شماره16………………………………………………………………………………………………………………. 107

– تصویر شماره17………………………………………………………………………………………………………………. 108

– تصویر شماره18………………………………………………………………………………………………………………. 109

– تصویر شماره19………………………………………………………………………………………………………………. 110

– تصویر شماره20………………………………………………………………………………………………………………. 111

– تصویر شماره21………………………………………………………………………………………………………………. 111

– تصویر شماره22………………………………………………………………………………………………………………. 112

– تصویر شماره23………………………………………………………………………………………………………………. 112

– تصویر شماره24………………………………………………………………………………………………………………. 113

– تصویر شماره 25…………………………………………………………………………………………………………….. 114

– چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………….. 115

1-1- مقدمه ( طرح موضوع یا مسأله تحقیق)

بازار اصطلاحا” عبارت است از منطقه­ای معین در دست مجموع افرادی خاص که به تناسب حرفه خویش و عرضه و تقاضایی که در جامعه وجود دارد – به تنهایی یا گروهی – داد و ستد می­کنند. در دانش اقتصاد سیاسی لفظ بازار به تناسب مورد استفاده و موضوع و مقصود گوینده، معنا و مفهوم پیدا می­کند (دانشنامه جهان اسلام، 1357: 316). در این بررسی بازار وکیل به عنوان نظام اجتماعی نگریسته شده که کارکردهای متفاوت اجزا موجب شکل گیری وظایف و اهداف آن شده است. این نظام اجتماعی به عنوان یک کل دارای بخشهای مرتبط با یکدیگراست که دارای حیات و از تعادل برخوردارند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید