دانلود پایان نامه عوامل اجتماعی مرتبط با عدم تشخیص به موقع بیماری فنیل کتونوری93(PKU) و پیامدهای اجتماعی آن بر خانواده بیماران


دانشگاه آزاد اسلامی واحد آشتیان

دانشکده علوم انسانی ـ گروه جامعه شناسی

 

پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A) ـ در رشته جامعه شناسی

 

عنوان:

عوامل اجتماعی مرتبط با عدم تشخیص به موقع بیماری فنیل کتونوری(PKU)

و پیامدهای اجتماعی آن بر خانواده بیماران در شهر تهران

 

 

استاد راهنما:

دکتر امید علی­احمدی

 

استاد مشاور:

دکتر حسین اسدی

 

سال تحصیلی 93-92

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                          صفحه

چکیده: 1

مقدمه: 2

فصل اول 5

کلیات 5

1-1 مقدمه 6

1ـ2ـ بیان مسأله 6

1-3- ضرورت تحقیق 7

1-4- اهمیت تحقیق 8

1-5- اهداف تحقیق: 10

هدف اصلی: 10

اهداف فرعی: 10

1-6- فرآیند تاریخی پدیده مورد بررسی: 10

فصل دوم 12

پیشینه، مبانی و چارچوب نظری تحقیق 12

2-1- مقدمه 13

2-2- پیشینه­ی تحقیق 13

2-3- مبانی نظری (عوامل اجتماعی و سلامت) 13

2-3-1- نهاد (ساخت و روابط خانوادگی) 13

2-3-2-طبقه­ی اجتماعی 15

2-3-3- حمایت اجتماعی 17

2-3-4- استرس و اضطراب ناشی از بیماری 19

2-3-5- بیماری مزمن و مشکلات اجتماعی 20

فرضیه­های تحقیق: 22

مدل تحلیلی 23

2-3-7- مفهوم پیشگیری از بیماری و انواع آن 24

2-4- مبانی نظری 27

2-4-1- امیل دورکیم 28

2-4-2-  تالکوت پارسونز 29

2-4-3- ماکس وبر 31

فصل سوم 34

روش تحقیق 34

3-1- مقدمه 35

3-2- تعریف مفهومی و عملیاتی 35

3-2-1-افسردگی و غمگینی 35

3-2-2-فعالیت های اجتماعی و تفریحی 36

3-2-3-احساس ناتوانی نسبت به همسالان 37

3-2-4-احساس نگرانی در مورد آینده فرد بیمار 37

3-2-5-اختلال در رسیدگی به کارهای منزل 38

3-2-6-مشکلات ناشی از درمان 38

3-3-ابزار جمع آوری داده ها: 39

3-4- اعتبار یا قابلیت اعتماد ابزار اندازه گیری: 41

3-5- پایایی ابزار اندازه­گیری: 41

3-6- جامعه آماری: 43

3-7- حجم نمونه: 43

3-8- شیوه­ی نمونه گیری: 43

3-9- تکنیک‌های مورد استفاده در تجزیه و تحلیل داده‌ها: 44

3-9-1-ضریب همبستگی پیرسون: 44

3-9-2-رگرسیون چندگانه: 45

3-10-محدودیت و مشکلات تحقیق 45

3-11- خلاصه فصل 45

فصل چهارم 46

یافته های تحقیق 46

4-1- مقدمه 47

4-2- یافته­های جمعیت شناختی 47

4-2-1- جنس بیمار 47

4-2-2- سن بیمار 48

4-2-3- تحصیلات بیمار 50

4-2-4- وضع شغلی بیمار 51

4-2-5- درآمد بیمار 52

4-2-6- سن پدر 54

4-2-7- تحصیلات پدر 56

4-2-8- وضع شغل پدر 57

4-2-9- درآمد پدر 59

4-2-10- سن مادر 61

4-2-11- میزان تحصیلات مادر 62

4-2-12- وضع شغل مادر 63

4-2-13- درآمد مادر 64

4-2-14- وضعیت در حال حاضر والدین 65

4-2-15- نسبت خویشاوندی والدین 66

4-3- یافته­های توصیفی 68

4-3-1- گویه­های میزان افسردگی و غمگینی 68

4-3-2- گویه­های میزان فعالیت های اجتماعی و تفریحی 69

4-3-3- گویه­های میزان احساس ناتوانی نسبت به همسالان 70

4-3-4- گویه­های میزان احساس نگرانی در مورد آینده فرد بیمار 71

4-3-5- گویه­های میزان اختلال در رسیدگی به کارهای منزل 72

4-3-6- گویه­های میزان مشکلات ناشی از درمان 73

4-3-7- گویه­های میزان دسترسی و کیفیت خدمات پزشکی 74

4-4- یافته‌های تبیینی(آزمون فرضیه‌ها) 76

آزمون فرضیه‌ها 81

جنس و افسردگی و غمگینی 81

جنس و فعالیت های اجتماعی و تفریحی 82

جنس و احساس ناتوانی نسبت به همسالان 82

جنس و احساس نگرانی درباره آینده فرد بیمار 83

جنس و اختلال در رسیدگی به کارهای منزل 83

جنس و مشکلات ناشی از درمان 84

سن و افسردگی و غمگینی 85

سن و فعالیت های اجتماعی و تفریحی 85

سن واحساس ناتوانی نسبت به همسالان 86

سن و احساس نگرانی درباره آینده فرد بیمار 86

سن و مشکلات ناشی از درمان 87

سن و شدت آثار و پیامدهای بیماری 88

قشر اجتماعی و افسردگی و غمگینی 88

قشر اجتماعی و فعالیت های اجتماعی و تفریحی 89

قشر اجتماعی و احساس ناتوانی نسبت به همسالان 90

قشر اجتماعی و احساس نگرانی درباره آینده فرد بیمار 90

قشر اجتماعی و اختلال در رسیدگی به کارهای منزل 91

قشر اجتماعی و مشکلات ناشی از درمان 91

قشر اجتماعی و شدت آثار و پیامدهای بیماری 92

نسبت خویشاوندی والدین و افسردگی و غمگینی 93

نسبت خویشاوندی والدین و فعالیت های اجتماعی و تفریحی 93

نسبت خویشاوندی والدین واحساس ناتوانی نسبت به همسالان 94

نسبت خویشاوندی والدین و احساس نگرانی درباره آینده فرد بیمار 94

نسبت خویشاوندی والدین و اختلال در رسیدگی به کارهای منزل 95

نسبت خویشاوندی والدین و مشکلات ناشی از درمان 95

نسبت خویشاوندی والدین و شدت آثار و پیامدهای بیماری 96

تعداد فرزندان مبتلا و افسردگی و غمگینی 97

تعداد فرزندان مبتلا و فعالیت های اجتماعی و تفریحی 97

تعداد فرزندان مبتلا واحساس ناتوانی نسبت به همسالان 98

تعداد فرزندان مبتلا و احساس نگرانی درباره آینده فرد بیمار 98

تعداد فرزندان مبتلا و اختلال در رسیدگی به کارهای منزل 99

تعداد فرزندان مبتلا و مشکلات ناشی از درمان 99

تعداد فرزندان مبتلا و شدت آثار و پیامدهای بیماری 100

میزان دسترسی و کیفیت خدمات پزشکی و افسردگی و غمگینی 101

میزان دسترسی و کیفیت خدمات پزشکی و فعالیت های اجتماعی و تفریحی 101

میزان دسترسی و کیفیت خدمات پزشکی واحساس ناتوانی نسبت به همسالان 102

میزان دسترسی و کیفیت خدمات پزشکی و احساس نگرانی درباره آینده فرد بیمار 102

میزان دسترسی و کیفیت خدمات پزشکی و اختلال در رسیدگی به کارهای منزل 103

میزان دسترسی و کیفیت خدمات پزشکی و مشکلات ناشی از درمان 103

میزان دسترسی و کیفیت خدمات پزشکی و شدت آثار و پیامدهای بیماری 104

فصل پنجم 109

نتیجه­گیری و پیشنهادات 109

5-1- مقدمه 110

5-2- نتیجه­گیری بر اساس یافته­های توصیفی 110

5- 3- بحث و نتیجه گیری 113

5-4- پیشنهادات: 120

فهرست منابع: 121

پیوستها – پرسشنامه 124

 

فهرست جداول

عنوان                                                          صفحه

جدول 1-1- مقایسه بیماران در کشورهای مختلف (دلیلی، 1393: 9) 9

جدول 2-1- وضعیت برخی از شاخصهای بهداشتی و اقتصادی اجتماعی در جهان 17

نمودار 2-1- مدل ارتقای سلامت و سطوح پیشگیری 26

جدول2-3- چارچوب نظری 33

جدول 3-1 36

جدول 3-2 36

جدول 3-3 37

جدول 3-4 37

جدول 3-5 38

جدول 3-6 39

جدول شماره3-7:میزان آلفا کرونباخ گویه ها 42

جدول 4-1: توزیع فراوانی و نسبی براساس جنس بیمار 47

جدول 4-2: توزیع فراوانی و نسبی براساس سن بیمار 48

جدول 4-3 : توزیع فراوانی و نسبی براساس تحصیلات بیمار 50

جدول 4-4: توزیع فراوانی و نسبی براساس وضع شغلی بیمار 51

جدول 4-5 : توزیع فراوانی و نسبی براساس درآمد بیمار 52

جدول 4-6 : توزیع فراوانی و نسبی براساس میزان سن پدر 54

جدول 4-7 : توزیع فراوانی و نسبی براساس میزان تحصیلات پدر 56

جدول 4-8 : توزیع فراوانی و نسبی براساس وضع شغل پدر 57

جدول 4-9 : توزیع فراوانی و نسبی براساس میزان درآمد پدر 59

جدول 4-10: توزیع فراوانی و نسبی براساس میزان سن مادر 61

جدول 4-11: توزیع فراوانی و نسبی براساس میزان تحصیلات مادر 62

جدول 4-12: توزیع فراوانی و نسبی براساس وضع شغل مادر 63

جدول 4-13: توزیع فراوانی و نسبی براساس میزان درآمد مادر 64

جدول 4-14: توزیع فراوانی و نسبی براساس وضعیت در حال حاضر والدین 65

جدول 4-15: توزیع فراوانی و نسبی براساس نسبت خویشاوندی والدین 66

جدول 4-16: توزیع فراوانی و نسبی پاسخگویان براساس گویه های میزان افسردگی و غمگینی 68

جدول 4-17: توزیع فراوانی و نسبی براساس متغیر میزان افسردگی و غمگینی 68

جدول 4-18: توزیع فراوانی و نسبی پاسخگویان براساس گویه های میزان فعالیت های اجتماعی و تفریحی 69

جدول 4-19: توزیع فراوانی و نسبی براساس متغیر میزان فعالیت های اجتماعی و تفریحی 69

جدول 4-20: توزیع فراوانی و نسبی پاسخگویان براساس گویه های میزان احساس ناتوانی نسبت به همسالان 70

جدول 4-21: توزیع فراوانی و نسبی براساس متغیر میزان احساس ناتوانی نسبت به همسالان 70

جدول 4-22: توزیع فراوانی و نسبی پاسخگویان براساس گویه های میزان احساس نگرانی در مورد آینده فرد بیمار 71

جدول 4-23: توزیع فراوانی و نسبی براساس متغیر میزان احساس نگرانی در مورد آینده فرد بیمار 71

جدول 4-24: توزیع فراوانی و نسبی پاسخگویان براساس گویه های میزان اختلال در رسیدگی به کارهای منزل 72

جدول 4-25: توزیع فراوانی و نسبی براساس متغیر میزان اختلال در رسیدگی به کارهای منزل 72

جدول 4-26: توزیع فراوانی و نسبی پاسخگویان براساس گویه های میزان مشکلات ناشی از درمان 73

جدول 4-27: توزیع فراوانی و نسبی براساس متغیر میزان مشکلات ناشی از درمان 74

جدول 4-28: توزیع فراوانی و نسبی پاسخگویان براساس گویه های میزان دسترسی و کیفیت خدمات پزشکی 74

جدول 4-29: توزیع فراوانی و نسبی براساس متغیر میزان دسترسی و کیفیت خدمات پزشکی 75

جدول 4-30: ماتریش همبستگی بین متغیرهای سن، میزان دسترسی و کیفیت خدمات پزشکی و ابعاد بیماری و شدت بیماری 76

جدول 4-31: بررسی رابطه بین جنس و افسردگی و غمگینی 81

جدول 4-32: بررسی رابطه بین جنس و فعالیت های اجتماعی و تفریحی 82

جدول 4-33: بررسی رابطه بین جنس و احساس ناتوانی نسبت به همسالان 82

جدول 4-34: بررسی رابطه بین جنس و احساس نگرانی درباره آینده فرد بیمار 83

جدول 4-35: بررسی رابطه بین جنس و اختلال در رسیدگی به کارهای منزل 83

جدول 4-36: بررسی رابطه بین جنس و مشکلات ناشی از درمان 84

جدول 4-37: بررسی رابطه بین جنس و شدت آثار و پیامدهای بیماری 84

جدول 4-38: بررسی رابطه بین سن و افسردگی و غمگینی 85

جدول 4-39: بررسی رابطه بین سن و فعالیت های اجتماعی و تفریحی 85

جدول 4-40: بررسی رابطه بین سن و احساس ناتوانی نسبت به همسالان 86

جدول 4-41: بررسی رابطه بین سن و احساس نگرانی درباره آینده فرد بیمار 86

جدول 4-42: بررسی رابطه بین سن و اختلال در رسیدگی به کارهای منزل 87

جدول 4-43: بررسی رابطه بین سن و مشکلات ناشی از درمان 87

جدول 4-44: بررسی رابطه بین سن و شدت آثار و پیامدهای بیماری 88

جدول 4-45: بررسی رابطه بین قشر اجتماعی و افسردگی و غمگینی 88

جدول 4-46: بررسی رابطه بین قشر اجتماعی و فعالیتهای اجتماعی و تفریحی 89

جدول 4-47: بررسی رابطه بین قشر اجتماعی و احساس ناتوانی نسبت به همسالان 90

جدول 4-48: بررسی رابطه بین قشر اجتماعی و احساس نگرانی درباره آینده فرد بیمار 90

جدول 4-49: بررسی رابطه بین قشر اجتماعی و اختلال در رسیدگی به کارهای منزل 91

جدول 4-50: بررسی رابطه بین قشر اجتماعی و مشکلات ناشی از درمان 91

جدول 4-51: بررسی رابطه بین قشر اجتماعی و شدت آثار و پیامدهای بیماری 92

جدول 4-52: بررسی رابطه بین نسبت خویشاوندی والدین و افسردگی و غمگینی 93

جدول 4-53: بررسی رابطه بین نسبت خویشاوندی والدین و فعالیت های اجتماعی و تفریحی 93

جدول 4-54: بررسی رابطه بین نسبت خویشاوندی والدین و احساس ناتوانی نسبت به همسالان 94

جدول 4-55: بررسی رابطه بین نسبت خویشاوندی والدین و احساس نگرانی درباره آینده فرد بیمار 94

جدول 4-56: بررسی رابطه بین نسبت خویشاوندی والدین و اختلال در رسیدگی به کارهای منزل 95

جدول 4-57: بررسی رابطه بین نسبت خویشاوندی والدین و مشکلات ناشی از درمان 95

جدول 4-58: بررسی رابطه بین نسبت خویشاوندی والدین و شدت آثار و پیامدهای بیماری 96

جدول 4-59: بررسی رابطه بین تعداد فرزندان مبتلا و افسردگی و غمگینی 97

جدول 4-60: بررسی رابطه بین تعداد فرزندان مبتلا و فعالیت های اجتماعی و تفریحی 97

جدول 4-61: بررسی رابطه بین تعداد فرزندان مبتلا و احساس ناتوانی نسبت به همسالان 98

جدول 4-62: بررسی رابطه بین تعداد فرزندان مبتلا و احساس نگرانی درباره آینده فرد بیمار 98

جدول 4-63: بررسی رابطه بین تعداد فرزندان مبتلا و اختلال در رسیدگی به کارهای منزل 99

جدول 4-64: بررسی رابطه بین تعداد فرزندان مبتلا و مشکلات ناشی از درمان 99

جدول 4-65: بررسی رابطه بین تعداد فرزندان مبتلا و شدت آثار و پیامدهای بیماری 100

جدول 4-66: بررسی رابطه بین میزان دسترسی و کیفیت خدمات پزشکی و افسردگی و غمگینی 101

جدول 4-67: بررسی رابطه بین میزان دسترسی و کیفیت خدمات پزشکی و فعالیتهای اجتماعی و تفریحی 101

جدول 4-68: بررسی رابطه بین میزان دسترسی و کیفیت خدمات پزشکی و احساس ناتوانی نسبت به همسالان 102

جدول 4-69: بررسی رابطه بین میزان دسترسی و کیفیت خدمات پزشکی و احساس نگرانی درباره آینده فرد بیمار 102

جدول 4-70: بررسی رابطه بین میزان دسترسی و کیفیت خدمات پزشکی و اختلال در رسیدگی به کارهای منزل 103

جدول 4-71: بررسی رابطه بین میزان دسترسی و کیفیت خدمات پزشکی و مشکلات ناشی از درمان 103

جدول 4-72: بررسی رابطه بین میزان دسترسی و کیفیت خدمات پزشکی و شدت آثار و پیامدهای بیماری 104

جدول 4-73: بررسی رابطه بین جنس بیمار و میزان دسترسی و کیفیت خدمات پزشکی 104

جدول 4-74: بررسی رابطه بین سن بیمار و میزان دسترسی و کیفیت خدمات پزشکی 105

جدول 4-75: بررسی رابطه بین قشر اجتماعی و میزان دسترسی و کیفیت خدمات پزشکی 105

جدول 4-76: بررسی رابطه بین نسبت خویشاوندی والدین و میزان دسترسی و کیفیت خدمات پزشکی 106

جدول 4-77: بررسی رابطه بین تعداد فرزندان مبتلا و میزان دسترسی و کیفیت خدمات پزشکی 106

جدول شماره 4-78 . آیا سازمانهای ذیربط به وظایف خود در قبال بیماری پیکییو عمل کرده­اند یا خیر در صورت منفی بودن نظر، بنویسید چه انتظاراتی از آنها دارید. 107

جدول شماره 4-79. به نظر شما چه تفاوت مهمی بین بیماران پیکییو و سایر بیماران که بیماریهای مزمن دارند یا بیماران خاص، وجود دارد؟ به 3 مورد اشاره نمایند. 107

جدول شماره 4-80. فکر میکنید مهمترین تأثیر بیماری بر خانواده چه بوده است. 108

 

چکیده:

هدف: بیماری فنیل کتونوریا (PKU) یکی از مهمترین بیماری­های ژنتیکی و متابولیسم است ، که در صورت عدم تشخیص به موقع، بیمار دچار عقب ماندگی ذهنی می­شود. پژوهش حاضر برای بررسی عوامل اجتماعی مرتبط با عدم تشخیص به موقع بیماری و پیامدهای اجتماعی بر خانواده بیماران در شهر تهران اجرا شد.

روش: به همین منظور تعداد 300 نفر(48 دختر و 52 پسر) از اعضای انجمن حمایت از خانواده­ها و بیماران پی کی یو با روش تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزارهای اندازه گیری مورد استفاده در این پژوهش عبارت بود از: 1) پرسشنامه جمعیت شناسی (محقق ساخته) درباره جنسیت، سن ، وضعیت اشتغال، میزان تحصیلات بیمار و والدین ، نسبت خویشاوندی والدین، وضعیت حال حاضر زندگی پدر و مادر، تعداد فرزندان و تعداد فرزندان PKU ، 2) پرسشنامه از متغیرهای اصلی چون افسردگی و غمگینی، فعالیتهای اجتماعی و تفریحی، احساس ناتوانی نسبت به همسالان، احساس نگرانی در مورد آینده فرد بیمار، اختلال در رسیدگی به کارهای منزل و مشکلات ناشی از درمان. در پژوهش حاضر تحلیل رگرسیون چندگانه و آزمون همبستگی پیرسون و برای سنجش پایایی بر اساس آزمون آلفای کرونباخ و استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 21 صورت گرفته است.

یافته­ها: در این تحقیق ضرایب متغیرهای فعالیت­های اجتماعی و تفریحی، احساس ناتوانی نسبت به همسالان ، احساس نگرانی در مورد آینده فرد بیمار، اختلال در رسیدگی به کارهای منزل، مشکلات ناشی از درمان و میزان دسترسی و کیفیت خدمات پزشکی بالاتر از 7/0 می­باشد و ضریب متغیر میزان افسردگی و غمگینی کمتر از 7/0 می­باشد. میزان آلفای کرونباخ همه ابعاد متغیرها بسیار خوب بوده است که این مسأله انسجام درونی سؤالات پرسشنامه را تأیید می­کنند.

نتیجه­گیری: نتایج بدست آمده حاکی از روایی و پایایی و قابل قبول بودن پیامدهای اجتماعی بیماری بر خانواده بیماران است.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید