دانلود پایان نامه علل گرایش مدیران و کارکنان روابط عمومی به استفاده از سامانه‌های پیامکی


دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق

پایان‏نامه‌ی کارشناسی ارشد

رشته علوم ارتباطات اجتماعی

عنوان:

علل گرایش مدیران و کارکنان روابط عمومی به استفاده از سامانه‌های پیامکی (مطالعه موردی شرکت مخابرات ایران)

 

استاد راهنما:

خانم دکتر سمیه تاجیک اسماعیلی

استاد مشاور:

آقای دکتر نادر صادقی لواسانی نیا  

سال 1391

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                      

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1مقدمه………………………………………………………………………………………………………. 2

1-2 بیان مسأله………………………………………………………………………………………………… 3

1-3 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق…………………………………………………………………….. 5

1-4 اهداف مشخص تحقیق……………………………………………………………………………….. 6

1-4-1اهداف کلی……………………………………………………………………………………………. 6

1-5 سؤالات تحقیق………………………………………………………………………………………….. 6

1-6 فرضیه‏های تحقیق………………………………………………………………………………………. 7

1-7 تعریف نظری مفاهیم…………………………………………………………………………………… 8

1-7-1روابط عمومی………………………………………………………………………………………… 8

1-7-2پیامک ( SMS )…………………………………………………………………………………….. 8

1-7-3 هنجارهای ذهنی……………………………………………………………………………………. 9

1-8 تجربیات قبلی………………………………………………………………………………………… 10

1-9 نگرش نسبت به سامانه‌های پیامکی………………………………………………………………. 12

1-10 عوامل اقتصادی…………………………………………………………………………………….. 12

1-11 شرایط استفاده………………………………………………………………………………………. 13

1-12 عوامل بیرونی(محیطی)……………………………………………………………………………. 14

فصل دوم: ادبیات تحقیق

2-1مقدمه…………………………………………………………………………………………………….. 17

2-2 تاریخچه استفاده از تلفن همراه……………………………………………………………………. 18

2-3 پیشینه نظری…………………………………………………………………………………………… 20

2-4 نظریه روابط عمومی…………………………………………………………………………………. 23

2-5 نظریه کنش متقابل نمادی…………………………………………………………………………… 25

2-6 نظریه مبادله……………………………………………………………………………………………. 27

2-7 نظریه تضاد……………………………………………………………………………………………. 28

2-8 نظریه ساختی کارکرد ی……………………………………………………………………………. 29

2-9 اطلاعیابی در روابط عمومی……………………………………………………………………….. 31

2-10 آسیبشناسی اجتماعی روابط عمومی……………………………………………………………. 32

2-11آسیب شناسی روابط عمومی در ایران………………………………………………………….. 37

2-12 نقش و اهمیت خلاقیت و نوآوری…………………………………………………………….. 39

2-13 سیر تحول نوآوری…………………………………………………………………………………. 40

2-13-1 موج اول: دیدگاه شومپیتر…………………………………………………………………….. 40

2-13-2 موج دوم: نوآوری تکنولوژیک………………………………………………………………. 40

2-13-3 اولین و آخرین مدل برای خلاقیت………………………………………………………… 40

2-14 عوامل تسهیل کننده فرآیند تغییر و نوآوری…………………………………………………… 41

2-15شناسایی عوامل مؤثر بر اجتناب از تبلیغات پیامکی………………………………………….. 43

2-15-1 تبلیغات و پیامک………………………………………………………………………………. 43

2-16عوامل موثر در عدم پذیرش فناوری نو در سازمان…………………………………………… 44

2-16-1 هنجارهای ذهنی……………………………………………………………………………….. 44

2-16-2 تجربیات منفی قبلی…………………………………………………………………………… 46

2-16-3 بدبینی نسبت به تبلیغات……………………………………………………………………… 46

2-16-3 قابلیت اعتماد به تبلیغات پیامکی…………………………………………………………… 47

2-17 صنایع مخابراتی و مشتریان……………………………………………………………………… 48

2-18 مروری بر ادبیات و بیشینه پژوهش……………………………………………………………. 53

2-18-1 پیشینه داخلی……………………………………………………………………………………. 53

2-18-2 پیشینه خارجی تحقیق…………………………………………………………………………. 59

2-19 جمع بندی…………………………………………………………………………………………… 62

فصل سوم: روش‌شناسی تحقیق

3-1مقدمه…………………………………………………………………………………………………….. 65

3-2 نوع و روش تحقیق………………………………………………………………………………….. 66

3-3 جامعه آماری………………………………………………………………………………………….. 66

3-4 طرح نمونه برداری و حجم نمونه…………………………………………………………………. 66

3-5 ابزار و روش جمع آوری اطلاعات………………………………………………………………. 67

3-6 اعتبار( پایایی) پرسشنامه تحقیق…………………………………………………………………… 67

3-7 روایی پرسشنامه………………………………………………………………………………………. 68

3-8 روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها………………………………………………………….. 69

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………… 71

بخش اول: توصیف داده‌ها…………………………………………………………………………………. 72

بخش دوم: تحلیل داده‌ها…………………………………………………………………………………… 77

آزمون نرمال بودن داده‌ها…………………………………………………………………………………… 77

آزمون فرضیه‌ها………………………………………………………………………………………………. 78

فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری

خلاصه پژوهش……………………………………………………………………………………………… 92

نتایج حاصل از تحلیل فرضیه‌ها………………………………………………………………………….. 94

سئوال اصلی………………………………………………………………………………………………….. 94

فرضیه‌های فرعی…………………………………………………………………………………………….. 95

از نتایج هم سو با پژوهش حاضر می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:……………………………….. 99

پیشنهادهای حاصل از نتایج پژوهش………………………………………………………………….. 100

پیشنهاداتی برای پژوهشگران آینده……………………………………………………………………. 102

توصیههای کاربردی………………………………………………………………………………………. 102

محدودیتهای تحقیق………………………………………………………………………………………. 103

منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………….. 104

فهرست جداول

عنوان                                                       صفحه

جدول (2-1) درآمدهای ناشی از تبلیغات از طریق موبایل در دنیا (میلیون دلار)…………….. 44

جدول (3-1) مربوط به آلفای کرونباخ مزلو مقیاس‌های پرسشنامه………………………………. 68

جدول (4-1) توزیع فراوانی مربوط به سن…………………………………………………………… 72

جدول (4-2) توزیع فراوانی مربوط به سطح تحصیلات…………………………………………… 73

جدول (4-3) توزیع فراوانی مربوط به جنسیت……………………………………………………… 74

جدول (4-4) توزیع فراوانی مربوط به تجربه کاری………………………………………………… 75

جدول(4-5) آمار توصیفی مربوط به متغیر‌ها…………………………………………………………. 76

جدول (4-6) مربوط به آزمون کولموگروف- اسمیرنوف جهت بررسی نرمال بودن داده‌ها… 77

جدول (4-7) مربوط به فاکتور‌های درون گروهی…………………………………………………… 78

جدول (4-8) مربوط به آمار توصیفی فاکتور‌های درون گروهی…………………………………. 78

جدول(4-9) اثر فاکتور‌های درون گروهی……………………………………………………………. 78

جدول (4-10)آمار توصیفی مربوط به تأثیر هنجارهای ذهنی مدیران و کارکنان روابط عمومی شرکت مخابرات ایران در گرایش به استفاده از سامانه‌های پیامکی………………………………………………………………………………. 80

جدول(4-11)آزمون t تک متغیره مربوط به تأثیر هنجارهای ذهنی مدیران و کارکنان روابط عمومی شرکت مخابرات ایران در گرایش به استفاده از سامانه‌های پیامکی…………………………………………………………………. 80

جدول (4-12)آمار توصیفی مربوط به تأثیر تجربیات قبلی مدیران و کارکنان روابط عمومی شرکت مخابرات ایران در گرایش به استفاده از سامانه‌های پیامکی………………………………………………………………………………. 81

جدول(4-13)آزمون t تک متغیره مربوط به تأثیر تجربیات قبلی مدیران و کارکنان روابط عمومی شرکت مخابرات ایران در گرایش به استفاده از سامانه‌های پیامکی…………………………………………………………………………… 81

جدول (4-14)آمار توصیفی مربوط به تأثیر عوامل بیرونی(محیطی) بر گرایش مدیران و کارکنان روابط عمومی شرکت مخابرات ایران به استفاده از سامانه‌های پیامکی……………………………………………………………………. 83

جدول(4-15)آزمون t تک متغیره مربوط به تأثیر عوامل بیرونی(محیطی) بر گرایش مدیران و کارکنان روابط عمومی شرکت مخابرات ایران به استفاده از سامانه‌های پیامکی……………………………………………………….. 83

جدول (4-16)آمار توصیفی مربوط به تأثیر نگرش مدیران و کارکنان روابط عمومی شرکت مخابرات ایران در گرایش به استفاده از سامانه‌های پیامکی…………………………………………………………………………………………… 84

جدول(4-17)آزمون t تک متغیره مربوط به تأثیر نگرش مدیران و کارکنان روابط عمومی شرکت مخابرات ایران در گرایش به استفاده از سامانه‌های پیامکی………………………………………………………………………………. 84

جدول (4-18)آمار توصیفی مربوط به تأثیر شرایط استفاده بر گرایش مدیران و کارکنان روابط عمومی شرکت مخابرات ایران به استفاده از سامانه‌های پیامکی………………………………………………………………………………. 86

جدول(4-19)آزمون t تک متغیره مربوط به تأثیر شرایط استفاده بر گرایش مدیران و کارکنان روابط عمومی شرکت مخابرات ایران به استفاده از سامانه‌های پیامکی…………………………………………………………………………… 86

جدول (4-20)آمار توصیفی مربوط به تأثیر عوامل اقتصادی بر گرایش مدیران و کارکنان روابط عمومی شرکت مخابرات ایران به استفاده از سامانه‌های پیامکی………………………………………………………………………………. 88

جدول(4-21)آزمون t تک متغیره مربوط به تأثیر عوامل اقتصادی بر گرایش مدیران و کارکنان روابط عمومی شرکت مخابرات ایران به استفاده از سامانه‌های پیامکی……………………………………………………………………. 89

فصل اول

کلیات تحقیق

1-1مقدمه

پیشرفت­ها و تغییرات سریع در فناوری اطلاعات و ارتباطات، با لا رفتن سطح انتظارات جامعه، تقاضاهای جدید مشتریان، افزایش خدمات الکترونیکی، راه­اندازی سیستم­های اتوماسیون اداری، افزایش رقابت بین ارائه دهندگان خدمات و… همه و همه منجر به کاهش تقاضا برای خدمات سنتی و افزایش تقاضا برای خدمات جدید گردیده است. نوآوری عمری به درازای عمر بشر دارد زیرا بشر همواره به دنبال یافتن راه­های جدیدی برای انجام کارهای خود بوده است. بدون نو آوری، دنیایی که در آن زندگی می­کنیم چهره­ای کاملاٌ متفاوت خواهد داشت، تصور دنیایی بدون هواپیما، اتومبیل، مخابرات و… بسیار مشکل است.( گراویتچ[1]، 1967: 123-124 ).

مخابرات به عنوان یکی از ارکان مهم و حیاتی در امر ارتباطات و فناوری اطلاعات، به عنوان یکی از شرکت­های شاخص و برتر شناخته شده در برقراری ارتباطات و فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی جوامع نقش زیربنایی دارد. (بشیریه،1384).

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید