دانلود پایان نامه شناسایی رابطه بین سبک های رهبری و خلاقیت کارکنان آموزش و پرورش


۱مقدمه

یکی از موضوعات مهم که مدیران موسسات و سازمان ها ملزم به مد نظر قرار دادن آن هستند ، موضوع رهبری است.برداشت و درک لزوم اینکه مدیران باید کار هدایت و رهبری را انجام دهند ، اهمیت موضوع را فزونی می بخشد.در حقیقت از مدیران انتظار می رود به خاطر ماهیت و وظایف رسمی و مسئولیت هایی که به آنها واگذار میشود ، متصف به صفات رهبری باشند. امروزه عصر نوین مدیرت ، کلیه مسئولان و دست اندر کاران سازمان ها را متوجه این واقعیت نموده است که برای دستیابی به حداکثر اثربخشی سازمانی به فکر استفاده از اندیشه های خلاق باشند.بیشتر مدیران اظهار می دارند که تمایل به داشتن کارمندانی با خلاقیت بیشتر دارند اما همیشه روشن نیست که مدیران در جهت افزایش خلاقیت پیروان ، چگونه باید مدیرت کنند. در حالیکه برخی ویژگی های شخصیتی در ارتباط با خلاقیت افراد مورد شناسایی قرار گرفته ، نیازهای فزآینده ای جهت درک عوامل زمینه ای موجود است که ممکن است خلاقیت افراد را افزایش و یا کاهش دهد (رهی و افخمی ۱۳۸۸ ،۴ ).

در محیط رقابتی کسب و کار امروز، عمده نگرانیو تکاپوی سازمان ها در جهت بقا و توسعه و پیشرفت فراگیر آنها شکل می­گیرد. در راستای این هدف خطیر، مدیران در پی شناسایی و بهرهگیری بهینه از منابع و سرمایههایی هستند که تحصیل آنها هزینهها و زحمات فراوانی دارد. پس پیروز این میدان مدیرانی هستند که سرمایههای مذکور را به اثربخش ترین، کاراترین و بهرهورترین طُرق ممکن به کار گیرند. عمده منابع هرسازمانی متوجه منابع انسانی، مالی و فنی آن است که مسلماً سرمایه انسانی تعیین کننده سمت و سوی دیگر سرمایههاست، زیرا نیروی انسانی است که با تواناییهای خود و با برنامهریزی، دیگر منابع را به خدمت گرفته است..

از سویی رهبری تحول گرا و مبادله ای، یکی از تازه ترین رویکردهای مطرح شده نسبت به رهبری هستند که تحقیقات مربوط به آن در کشور انگشت شمار است. نظریه سبک رهبری تحول گرا یکی از چارچوبهای نظری در دنیا است، که از سوی برنز (۱۹۷۸) و باس (۱۹۸۵) مطرح شده است. در سال­های اخیر نیز توجه زیادی به آزمودن الگوی نوین مدیریتی رهبری تحول گرا شده است. به طوریکه تنها در طی سال­های ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۵ بیش از یکصد پایان نامه و تحقیق در دانشگاه­های مختلف دنیا، مفهوم رهبری تحول گرا را بررسی کرده اند. باس در سال ۱۹۹۰، بیان کرد که رهبران می‌توانند با استفاده از ویژگی­های رفتاری رهبری تحول گرا، پیروان خود را به سوی عملکرد بیش از انتظار، رهنمون کنند(هامفریز۲۰۰۳ ،۲ ).

همچنین تحقیقات نشان داد بین رهبری تحول آفرین با تعهد کارکنان، سطوح پایین استرس شغلی، رضایت شغلی و رضایت از رهبر، خلاقیت، هوش عاطفی، مبادله رهبر- پیرو و رفتار شهروندی سازمانی ارتباط مثبتی وجود دارد.

با توجه به تحقیقات انجام شده در سال­های اخیر در دنیا و با ،توجه به اهمیت مدیریت تحول گرا  به عنوان سبک مدیریت موفق در سازمان های امروز و نیز بررسی خلاقیت کارکنان به عنوان یکی از عوامل مهم اثربخشی سازمان ها، تحقیقات اندکی در این رابطه در ایران انجام شده است. هدف از انجام این پژوهش سنجش سبک رهبری تحول گرا و مبادله ایی و مهم­تر از آن، پیدا کردن دلایلی دال بر وجود رابطه بین سبک رهبری تحول گرا و مبادله ای مدیران و خلاقیت کارکنان است.

در این فصل ابتدا مبانی نظری پژوهش را بررسی کرده ایم سپس مطالعات صورت گرفته و پایه های تجربی مرتبط با موضوع پژوهش را به عنوان پیشینه ، مورد بررسی قرار داده ایم.و در نهایت پس از جمع بندی ، مدل مفهومی پژوهش بیان شده است.

متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه

متن کامل