دانلود پایان نامه سنجش تاثیر شرایط تسهیل گر بر روی استفاده از ICT.


الگوهای پذیرش و استفاده از فناوری اطلاعات :

بر اساس بررسی‏های صورت گرفته، مدلها و روش‏های گوناگونی در سطح جهان برای بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری اطّلاعات به کار گرفته شده و از جمله معتبرترین آنها «مدل پذیرش فناوری» است که به بررسی عوامل در سطح فردی می پردازد. این مدل در پژوهش های زیادی در کشورهای گوناگون به کارگرفته شده و قابلیت کاربرد آن تأیید شده است (شیخ شعاعی و علومی،۱۳۷۸)

برای استقرار تکنولوژی اطلاعات ، مدلهای متفاوتی مورد استفاده قرار گرفته است . برخی از این مدلها مبنای تئوریک دارند و برخی دیگر به صورت مستقیم از بررسی ادبیات ، مشاهدات و تجارب حاصل شده اند . مدلهایی با مبنای تئوریک غالباً بر پایه نظریه های تغییر یا به طور کلی نظریه های رفتاری بنا شده ، پذیرش و استقرار یک تکنولوژی جدید اطلاعاتی را ناشی از یک نگرش، یا یک قصد رفتاری یا نهایتًا یک رفتار که منجر به پذیرش تغییر می شود می دانند .یک پیامد این تغییرات این است که باید نظریه‌هایی داشته باشیم که تأکید کمتری بر اثرهای فناوری و تأکید بیشتری بر شیوه استفاده افراد مخاطب از فناوری داشته باشند( سورین و تانکارد، ۱۳۸۱). بمنظور تعیین عوامل موثر بر کاربرد فناوری در یک سازمان مدلهای مختلفی وجود داردکه عبارت از مدل تئوری عمل مستدل، مدل پذیرش فناوری، مدل استفاده از رایانه های شخصی، مدل تئوری رفتار برنامه ریزی شده ، تئوری اشاعه نوآوری، نظریه شناخت اجتماعی و تئوری پذیرش سیستمهای فنی اجتماعی هستند.

مدل پذیرش فناوری، یکی از عمیق ترین  چارچوب هایی است که اغلب در مطالعات استفاده می شود  تا به پیش بینی و توضیح استفاده از برنامه های کاربردی مبتنی بر کامپیوتر و راه حل آنها، بپردازد. این مدل توسط دیویس در سال ۱۹۸۹ جهت پذیرش به صورت عمومی شد و برای سیستم های اطلاعاتی مورد استفاده قرار گرفت (هالاوی و مک کارتی[۱]، ۲۰۰۷).

 

 

۲-۹-۱- نظریه عمل مستدل[۲] :

تئوری عمل مستدل (TRA ) توسط «مارتین فیشبن[۳]» و «ایسک اجزن[۴]» در سال ۱۹۷۵ برای آزمون رابطه میان نگرشها و رفتار مطرح شد. بر اساس این نظریه، رفتار تحت تأثیر تمایلات و تمایلات نیز متأثر از نگرش به فناوری است. نگرشها و هنجارهای ذهنی شاخص اصلی رفتاری فرد به شمار می‌روند. این به آن معناست که فرد، نتایج رفتار خود را محاسبه و تصمیم به انجام یا عدم انجام عملیات یا رفتاری خاص می‌گیرد. «فیشبین و اجزن» کوشیدند مدلی را توسعه دهند که تمام عوامل مهم در پیش‌بینی یک رفتار را شامل شود. (آجزن و فیشبن، ۱۹۷۰)

” هنجار ذهنی ” به فشار اجتماعی درک شده توسط فرد برای انجام یا عدم انجام رفتار هدف اشاره دارد. افراد غالباً بر مبنای ادراکاتشان از آنچه که دیگران (دوستان، خانواده، همکاران و…) فکر می کنند باید انجام دهند، عمل می کنند و قصد آنها جهت پذیرش رفتار به صورت بالقوه، متأثر از افرادی است که ارتباطات نزدیکی با آنها دارند (لین و همکاران ،۲۰۱۱). عقایدی که دیگران فکر می‌کنند فرد باید یا نباید آن رفتار را انجام دهد.

“نگرش” احساس مثبت یا منفی فرد و تمایلش به سمت یک ایده ، رفتار می باشد.

“تمایلات رفتاری” بیانگر شدت نیت و اراده فردی برای انجام رفتار هدف است) موریس ودیلون،۱۹۹۷ )

“رفتار ” تعداد دفعات استفاده از فناوری و میزان استفاده از آن در هر بار توسط کاربر می باشد. (یعقوبی،۱۳۸۷)

رفتار
عقاید و سنجش ها
عقاید هنجاری و پیروی از انگیزش
هنجارهای ذهنی
نگرش ها
تمایلات رفتاری

 

 

 

 

 

شکل (۲-۱) مدل عمل مستدل فیشبن و اجزن (۱۹۷۵)

[۱] – Halawi, L. and Mc Carthy

[۲] – TRA (Theory of Reasoned Action).

 

[۳] – Fishbein

 

[۴]– Ajzen

لینک متن کامل این پایان نامه اینجا کلیک کنید – این پایان نامه اینجا کلیک کنید