دانلود پایان نامه روش تفسيري استاد سيد علي اكبر قريشي ‹‹ احسن الحديث ››

 مطالب این پست : دانلود پایان نامه روش تفسيري استاد سيد علي اكبر قريشي ‹‹ احسن الحديث ›› 

پایان نامه مقطع کارشناسی

   با فرمت ورد  word  ( دانلود متن کامل پایان نامه  )

چكيده

در اين پژوهش روش تفسيري استاد سيد علي اكبر قريشي ‹‹ احسن الحديث ›› مورد بررسي قرار گرفته و مطالب آن در مقدمه و سه فصل تنظيم گرديده است .

در مقدمه مطالبي در مورد تعريف موضوع ، بيان اهميت موضوع ، پيشينة موضوع ، بيان روش تحقيق و . . . بيان شده است .

فصل اول :‌ كليات

كه شامل دو بخش است ، ابتدا زندگي نامه مؤلف براساس منابع موجود گزارش شده و در بخش دوم منابع مورد استناد مفسر و سپس توصيف از روش ‹‹ احسن الحديث ›› ارائه گرديده است .

فصل دوم :

از مباني ، روش و گرايش هاي تفسيري سخن گفته ايم كه اصلي ترين و محوري ترين فصل تحقيق است و شامل سه بخش مي شود :‌

بخش اول مربوط به مباني تفسيري احسن الحديث است و ابتدا دو واژة ‹‹ تفسير ›› و ‹‹تأويل ›› و مباحث پيرامون آن ، مورد بررسي قرار گرفته و به ديدگاه مفسر در اين زمينه پرداخته شده است و سپس مباني تفسيري احسن الحديث نظير حجيت ظواهر قرآن ، بواطن و وحياني بودن الفاظ قرآن مطرح شده است .

در بخش دوم به روش تفسيري احسن الحديث پرداخته شده است و با توجه به عمده ترين مستندات مورد تفسير يعني قرآن ، سنت و قواعد ادبي و زباني و نحوه كار گيري اين مستندات مورد ارزيابي قرار گرفته است .

در بخش سوم به گرايش تفسيري احسن الحديث اختصاص دارد و مهمترين گرايش هاي مفسر همچون هدايتي و تربيتي ، علمي و اجتماعي به پژوهش نهاده شده است و بالاخره در فصل سوم عمده ترين مباحث علوم قرآني در تفسير احسن الحديث مورد بررسي قرار گرفته كه عبارتند از : اعجاز قرآن ، تحريف نا پذيري قرآن كريم ، محكم و متشابه و نسخ در قرآن .

كليد واژه ها : قريشي ، احسن الحديث ، مباني ، روش ، گرايش مفسر .

تشكر و قدرداني

اكنون به لطف خدا نگارش اين پايان نامه را به اتمام رساندم پس از حمد و ستايش خداوند منان بر خود لازم مي دانم . از اساتيد فرزانه اي كه مرا در تدوين و تكميل اين پايان نامه ياري رساندند تشكر و قدرداني نمايم . از استاد محترم جناب آقاي تجري كه زحمت راهنمايي اين پايان نامه را به عهده گرفتند و مرا از ارشادات ارزشمند خويش بهره مند ساختند تشكر و سپاس گزاري كنم و از استاد محترم مشاور جناب آقاي دكتر نجفي، قدرداني مي نمايم.

مراتب قدرداني خويش را حضور اساتيد محترمي كه در طول دوران تحصيل از محضر درسي شان بهره هاي فراوان بردم اعلام مي دارم از مسئولان مركز پژوهشي فرهنگ و معارف قرآن شهرتم كه به نوعي در تداوم و استمرار مسير پژوهش دخيل بودند تشكر
مي كنم . توفيق روز افزون همة اين بزرگواران را از خداوند متعال خواهانم .

 

 

 

 

 

فهرست مطالب
مقدمه

فصل اول :‌ كليات                                                                                                       1

بخش اول

1- 1- 1 زندگي نامة مؤلف                                                                                              4

1- 1- 2 اساتيد                                                                                                              5

1- 1- 3 آثار قرآن پژوهي قريشي                                                                                   5

1- 1- 4 توصيف مختصر برخي آثار                                                                                6

1 . الاخلاق و الآداب                                                                                                     6

2 . المعجم المهروس لا لفاظ الصحيفه الكامليه                                                                    7

3 . خاندان وحي در زندگاني چهارده معصوم عليه السلام                                                    7

بخش دوم

1- 2- 1 منابع تفسير احسن الحديث                                                                                  8

1- 2- 1- 1 منابع تفسيري                                                                                               8

1- 2- 1- 2  منابع حديثي و روايي                                                                                   16

1- 2- 1- 3 منابع لغوي                                                                                                             16

1- 2- 2 توصيف مختصري از تفسير احسن الحديث                                                           17

فصل دوم : مباني ، روش و گرايش تفسيري احسن الحديث

بخش اول : مباني تفسير

الف . تفسير

1 . معناي لغوي تفسير                                                                                                      19

2 . معناي اصطلاحي تفسير                                                                                               20

3 . ضرورت تفسير                                                                                                           21

4 . تفسير به رأي                                                                                                                         22

ب . تأويل                                                                                                      

1 . معناي لغوي و اصطلاحي تأويل                                                                                                23

2 . كاربرد و معناي تأويل                                                                                                             24

  1. آيات تاويل و نظر مفسر احسن الحديث 24

4 . تفاوت تفسير و تأويل                                                                                                  26

2- 1 مباني تفسيري احسن الحديث                                                                                   28

2- 1- 1 مجيت ظواهر قرآن                                                                                             28

2- 1- 2 بواطن قرآن                                                                                                      32

2- 1- 3 وحياني بودن الفاظ قرآن                                                                                                 34

بخش دوم

2- 2- روش تفسيري احسن الحديث                                                                                  35

2- 2- 1- استنادات به قرآن                                                                                             36

الف . سياق                                                                                                                    37

ب . سياق متشابه                                                                                                            38

2- 2- 2استناد به روايات                                                                                                             40

1 . روايات مورد استفاده در مصداق آيه                                                                             40

2 . روايات مورد استفاده در استنباط حكم فقهي آيه                                                                        41

3 . روايات مورد استفاده در تاويل آيات                                                                            41

4 . روايات مورد استفاده در تفصيل و تبيين آيه                                                                   42

2- 2- 3 قواعد ادبي- زباني                                                                                             43

2- 2- 3- 1  لغت                                                                                                          43

2- 2- 3- 2 صرف و نحو                                                                                                            44

2- 3 گرايش تفسيري احسن الحديث                                                                                 47

2- 3- 1 جهت گيري هدايتي- تربيتي                                                                               48

2- 3- 2 جهت گيري علمي                                                                                            51

2- 3- 3 جهت گيري اجتماعي                                                                                         53

فصل سوم : مباحث علوم قرآني در احسن الحديث

3-1 حروف مقطعه در قرآن                                                                                              58

3-1-1 تفسيرهاي مختلف راجع به حروف مقطعه در قرآن                                                    60

3-1-2 ديدگاه صاحب تفسير احسن الحديث راجع به حروف مقطعه در قرآن                         62

3- 2 اعجاز قرآن                                                                                                           65

3- 2- 1 اعجاز در لغت و اصطلاح                                                                                   65

3- 2- 2 آيات تحدي                                                                                                     65

3- 2- 3 صرفه در اعجاز قرآن                                                                                          67

3- 2- 4 وجوه اعجاز قرآن                                                                                             70

3- 2- 5 فصاحت و بلاغت                                                                                             70

3- 2- 6 اخبار از غيب                                                                                                   71

3- 2- 7 اعجاز در عدم اختلاف و هماهنگي در آيات قرآن                                                            73

3- 3 تحريف نا پذيري قرآن كريم                                                                                   74

3- 3- 1 مفهوم تحريف از ديدگاه لغويان                                                                           74

3- 3- 2 تحريف در اصطلاح                                                                                           75

3- 3- 3 تحريف داراي اقسامي است كه ذيلا به آن اشاره مي شود .                                      75

3- 3- 4 دلايل و شواهد تحريف ناپذيري قرآن                                                                   77

3- 3- 5 بررسي ديدگاه مفسر احسن الحديث درباره تحريف ناپذيري قرآن در ذيل برخي آيات . 79

3- 4 محكم و متشابه                                                                                                       80

3-4-1 معناي لغوي احكام و تشابه                                                                                                81

3- 4- 2 تعريف محكم و متشابه                                                                                        81

3- 4-3 ديدگاه صاحب تفسير احسن الحديث راجع محكم و متشابه                                      82

3- 4- 4 بررسي تفسير چند نمونه از متشابهات در تفسير احسن الحديث .                                84

3- 5 نسخ در قرآن                                                                                                          85

3- 5- 1 معناي لغوي و اصطلاحي نسخ                                                                              86

3- 5- 2 انواع نسخ                                                                                                          87

3- 5- 2- 1 نسخ تلاوت بدون حكم                                                                                 87

3- 5- 2- 2 نسخ حكم و تلاوت                                                                                      87

3- 5- 2- 3 نسخ حكم بدون تلاوت                                                                                 88

3- 5- 3 ابعاد نسخ از ديدگاه مفسر احسن الحديث و ذكر نمونه هايي از آن                            88

3- 5- 4 برخي از آياتي كه قريشي نسخ آنها را نپذيرفته است .                                             90

3-6 جمع در قران                                                                                                           92

3-6-1 موارد استعمال واژه جمع                                                                                       92

3-6-2 ادله معتقدان به جمع آوري قرآن پس از رحلت پيامبر صلي اله عليه و آله                     93

3-6-3 ادله معتقدان به جمع آوري قرآن قبل از رحلت پيامبر صلي اله عليه و آله                                  96

3-6-4 جمع آوري قرآن توسط حضرت علي عليه السلام                                                     99

3-6-5 ديدگاه صاحب احسن الحديث راجع به جمع قرآن                                                   100

3-6-6 جمع آوري قرآن در زمان ابوبكر به دست زيد بن ثابت                                             103

3-6-7 جمع آوري در زمان خليفه سوم عثمان                                                                    105

منابع عربي                                                                                                                     116

منابع فارسي                                                                                                                   117

چكيده انگليسي                                                                                                              120

دانشگاه قم

دانشكده الهيات و معارف اسلامي

پايان نامه كارشناسي ارشد، علوم قرآن و حديث

 

 

موضوع:

بررسي روش تفسيري احسن الحديث

 

 

استاد راهنما:

آقاي محمدعلي تجري

 

استاد مشاور:

آقاي دكتر محمدجواد نجفي

 

 

نگارش:

آزاده ميراحمدي

 

متن کامل را می توانید دانلود کنید چون فقط تکه هایی از متن این پایان نامه در این صفحه درج شده است (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

word

 

 

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar فشرده شده اند

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید.

 

دانلود پایان نامه روش تفسيري استاد سيد علي اكبر قريشي ‹‹ احسن الحديث ››

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید