دانلود پایان نامه روش تحقیق بررسي آسيب هاي ورزشي و علل اصلي اين آسيب ها در دانشجويان

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه روش تحقیق بررسي آسيب هاي ورزشي و علل اصلي اين آسيب ها در دانشجويان را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

هدف تحقيق :

هدف ازاين تحقيق بررسي آسيبهاي ورزشي وعلل اصلي اين آسيبها در دانشجويان دانشکده فني امام خميني (ره) ودانشگاه آزاد (سماء)سبزوار در درس تربيت بدني عمومي مي باشد که درخرداد ماه 1386 از60 نفر ازدانشجويان ورودي 83 و40 تن ازدانشجويان ورودي 84 به عمل آمده است.

روش تحقيق

دراين تحقيق پرسشنامه هايي دراختيار آزمودنيها قرارگرفت وازآنان خواسته شد دريک طرف پرسشنامه دلايل اصلي آسيب ديدگي خود را به ترتيب اولويت شماره گذاري نمايند ودر طرف ديگر آسيبهاي ورزشي که در طول گذراندن درس تربيت بدني عمومي متحمل شده اند راعلامت گذاري نمايند.

 نتايج تحقيق

درنهايت آسيبهاي ايجادشده درحين فعاليت بدني ودلايل اصلي آسيبهاي ورزشي در دانشجويان به ترتيب اولويت بدست آمد که خلاصه آن در ذيل مي آيد.

دربين 40 نفرورودي 83 بيشترين آسيبها دربين اندامهاي بدن دراندام تحتاني که 35٪ کل آسيبها را به خود اختصاص مي داده اند ديده شد، همچنين شايع ترين نوع آسيب ديدگي ها را آسيب هاي پوستي با 33٪ کل آسيبها در بر مي گيرند – عمده ترين دلايل آسيب ديدگي ها دربين پسران ورودي 83 به ترتيب : 1-گرم نکردن اندامها 2- عدم آمادگي جسماني 3- ضربه شديد وفشار غير مستقيم مي باشد دربين 60 نفر ورودي 84 نيز بيشترين آسيبها دراندام تحتاني با 44٪ کل آسيبها ديده شد دربين انواع آسيب ديدگي ها نيز آسيب هاي عضلاني با 38 درصد انواع آسيبها قرارگرفتند. دراين گروه دلايل آسيب ديدگي ها به ترتيب : 1- گرم نکردن اندامها 2- عدم آمادگي جسماني 3- تمرينات غلط بود که بيشترين آمار رابه خود اختصاص دادند.

عنوان

بررسي آسيبهاي ورزشي وعلل اصلي اين آسيبها در دانشجويان دانشکده فني امام خميني (ره) ودانشگاه آزاد اسلامي (سما) سبزوار در درس تربيت بدني عمومي

مقدمه

اگرچه علوم ورزشي ونقش اساسي آن دربين تمامي ملل هنوز به مراحل کمال نرسيده ولي بدين نتيجه نهايي رسيده است که اولا : اجتماع انساني چون تشکل الکتروني وپروتوني وتجمع منظومه هاي شمسي پيوسته متحرک ومتکامل بوده وازمراحل مختلفي گذشته است ودرثاني تحول وتحرک افراد اجتماع نه فقط از جنبه هاي معنوي ودروني مورد مطالعه بوده بلکه براي تطابق حرکات روحي وجسمي انگيزه هاي علمي را مورد توجه قرارداده ودوام حيات و زندگي خويشتن را دراين يافته است که جسم وروح خود را مبتني برتحول زمان و نظام خلقت هماهنگ ساخته تا با توازن اين دو پديده محسوس ومعقول سزاوار عدل آفرينش ومحق به ادامه ي زندگي سالم ومتعالي باشد. ورزش محتوي زندگي نيست بلکه نوايي است که زندگي را همراهي مي نمايد. حفظ سلامت ملل وايجاد تحول درجوامع مختلف همان قدر براي سرنوشت وزندگي بشري بوده است که اکتشافات واختراعات صنعتي بوده اند. همه ي اين تلاش ها ،تحقيق ها ، تفسيرها وتجربيات وآزمايش هاي علمي دراين مدت بيش از دو قرن باعث شدند تربيت بدني به صورت علم جداگانه اي درآمده وانجام ورزش براي مردم جوامع صنعتي جنبه ي حياتي پيدا کند براي اينکه احتياج جوامع کنوني به نيروي انساني سالم بيش از هر زمان ديگر قابل لمس است ، درجوامعي که نارسايي هاي کمي وکيفي ورزش وجود دارد عقب افتادگي آن جامعه نيز چشمگير است وازاين روست که ورزش امروز در جوامع مترقي دنيا علاوه براثرات بهداشتي ونقش مهم آن درسلامت يک ملت به عنوان يک پديده ي اجتماعي وعامل مهم اقتصادي مورد مطالعه وپژوهش علمي قرارمي گيردبه اين دليل که ترقي دانش وفنون وپيشرفت تمدن مسائل    تازه اي به وجود آورده است که درگذشته يامورد نظر نبوده يا آنکه چندان توجهي به آن نمي شد. بررسي هاي علمي ورزش وتربيت بدني درجوامع صنعتي امروز جدا ازپژوهش هاي پزشکي ،آموزش وپرورش روانشناسي وبهداشت بلکه باهمه علوم فوق رابطه مستقيم دارد. علم پزشکي علاوه بر معاينات وتجويز داروها واعمال جراحي که درمورد بيماري هاي مختلف انجام مي دهد از ورزش نيز به عنوان وسيله اي درجهت بهبود وسلامتي بيماران بهره مي برد. بعضي از پزشکان در مواردي مثل کم خوابي ، کم کردن وزن و ضعف هاي عضلاني مثل کمردرد ، کسب هماهنگي هاي عصبي و عضلاني دربعضي از انواع فلج ، توان بخشي ، داشتن اضطراب يا هيجانات روحي وبسياري ديگر ازموارد بيمارخود رابه ورزش کردن تشويق مي نمايد، دراسلام نيز به ورزش شنا ، تيراندازي ، سوارکاري وحتي پياده روي سفارش شده است . پيامبر اکرم (ص) پياده روي رابهترين درمان براي بسياري از بيماري ها معرفي مي کنند. تربيت بدني فرصت رابه کودک ، نوجوان وجوان مي دهدکه استعدادهاي خود را بيازمايد وبه پرورش خود با راهنمايي مربي آگاه همت ورزد.

مباني نظري

گسترش روز افزون علوم وفنون درهمه عرصه هاي زندگي انسان به چشم مي خورد. رشته تربيت بدني وعلوم ورزشي نيز همگام با ساير رشته هاي علمي دستخوش تغييرات وپيشرفتهاي عظيمي شده است .

پدرعلم الحرکات ، آريستوتل (ارسطو) براي اولين بار به شرح حرکات عضلات پرداخته وروشن کردکه فازهاي مختلف قدم زدن ازحرکت وضعي شروع شده وبعد به حرکت انتقالي منجر مي شود. تحقيقات وسيع ارشميدس شامل       اهرم ها ومسائل مربوط به تعيين مرکز ثقل مي باشدکه بعدها به عنوان اساس تئوري مکانيک توصيف شد.

وعضلات آگونيست وآنتاگونيست را ازهم جدا نمود.تونوس را شرح دادومعضل متحرک وثابت رامعرفي کرد. به نظر مي رسد که تفکر انقباض عضلاتن دراصل از او باشد ،وي فکر مي کرد که انقباض عضلات دراثر عبور ارواح حيواني ازميان اعصاب وجاري شدن درمغز وسپس رسيدن به عضلات حاصل مي شود.

لئوناردو داوينچي به دنبال کشف مرکز ثقل وتعادل بدن بودو اولين کسي است که طرز گام زدن انسان رابه صورت علمي ثبت کرده ومکانيک بدن را درحالات ايستاده ،نشسته ، مابين آمدن از بلندي ، بلند شدن ازحالت نشسته و پريدن توصيف نمود.

گاليله پايه مکانيک کلاسيک را گذارد وبه عنوان معرف روش شناخت تجربي درعلوم مورد تحسين قرارگرفت. او متوجه شدکه طبيعت به مانند يک رمز رياضي است .

يکي ازشاگردان گاليله به نام آلفونس بورلي ، فرمول هاي رياضي استادخود را درمسائل حرکت ماهيچه اي به کاربرد، اوبين انقباض آزاد و انقباض طبيعي عضلات . تفاوت قائل شدوآنها را متمايز ساخت.

بنيانگذار حقيقي کنيسيولوژي مدن (استندلر) کسي است که دربنيانگذاري وپيشرفت موثر شاخه اي ازکنيسيولوژي ، حرکت عضلات را با اصول مکانيک ارتباط دارد.

جورجيوبگليو ، نويسنده کتاب حرکات عضلات ، براي اولين بار بين عضلات نرم يا صاف (براي استقامت)وعضلات مخلط(براي کارهاي سريع) اختلاف قائل شد.

نيکولاس آندري به عنوان وضع کننده لغت وهم موسس علم ارتئپدي کلمه استخوان پزشک را ابداع کردوبه عقيده او بدشکلي وانحراف ستون فقرات درنتيجه بدشکل گرفتن ماهيچه ها در دوران کودکي است.

رابرت وايت درکتاب حيات وحرکات غير ارادي حيوانات مدعي شدکه حرکات ازيک عکس العمل غير ارادي حواس سرچشمه مي گيرند – هالر ، بسياري ازتجربيات جديد را درمورد تحرک عضلاني به صورت خلاصه بيان کرد، وايت مشاهدات کلينيکي خود را از معالجه يک مريض به وسيله برق گزارش نمود، الکتريسيته حيواني بعنوان جانشين براي روح حيواني عنوان شدکه به زودي محققان متوجه شدندکه همان نيروي فعال کننده درحرکات ماهيچه اي مي باشد.

به اعتقاد برادران ارنست وهنريخ وبر، ويلهم ادوارد وادوارد فرديک ، بدن دردو امر بوسيله کشش ليگ منت ها وفشار کم وناچيز ماهيچه ها دريک راستا قرارمي گيرند.

برادران وبراولين کساني بودند که به بررسي کاهش طول ماهيچه اي درهنگام انقباض ومطالعات بسياري در زمينه نقش استخوان ها به عنوان اهرم هاي مکانيکي وهمچنين توصيف تغييرات مرکزثقل به وسيله دستگاه زمان سنج پرداختند .

به اعتقاد اتين جوليوس هاري ،حرکت مهمترين وظيفه انسان است وتمام وظايف ديگر تحت الشعاع آن مي باشند، اومتد طراحي وتصويري را درتحقيقات بيولوژيکي دردوکتاب درسال 11892 و 1894 شرح داد- ازمعروفترين تحقيقات کريستان ويلهم بورن واتوفيشر روش تجربي تعيين مرکز ثقل بود،بوري رودلف فيگ ، روش تجربي تعيين مرکز ثقل بورن وفيشر را رد کرد، کارفينگ بر روي مکانيک مفصلي وحرکات عضلاني مي باشد بيور معتقد بود که عضلات آنتاگونيست هميشه دربرابر حرکات سنگين از شدت اين حرکات مي کاهندـ قانون ولف که برپايه هاي رياضي استواراست : هرتغيير درشکل ويا وظايف استخوان ها ويا وظايف آنها به تنهايي تغييراتي رادر ساختمان داخلي ودر درجه دوم تغييرات ظاهري رابه دنبال داشت.

جان کرخ نتيجه گرفت که فشارهاي عضلاني اهميت کمتري درتعيين شکل و ساخت استخوان ها دارندـ آرتوراستندلر درکتاب بدن انسان تحت شرايط عادي و پاتولوژيکي اظهار داشت که شکل استخوانها هم به فشار وزن بدن وهم به کشش عضلاني بستگي دارد.

راجي کاري نيزاظهار داشت که کشش عضلاني ، بر رسد و ساختمان استخوان تأثير مي گذارد آنجلو موزوس ، دستگاه سنجش قدرت عضلاني راساخت ونرنسکي اشاره کردکه فعاليت در درون ماهيچه نهفته است همچنين آدرين نشان داد که مي توان ميزان فعاليت عضلاني را در هر مورد حرکتي سنجيد .

 بيان مسأله

علم بيولوژيک يا زيست حرکتي درعصر حاضر جايگاه ويژه اي درپيشبرد اهداف ورزشي مربيان ، ورزشکاران واجراي صحيح وايده ال مهارتهاي ورزشي دارد. اين علم نه فقط به تجزيه وتحليل مهارتهاي ورزشي بلکه زمينه هاي مختلف وموثر دراجراي ورزشکاران مانند ابزار ووسايل ورزشي و سطوح بازي را بررسي مي کند.

فعاليت بدني منظم براي جوانان فوائد جسمي ، روحي و اجتماعي مهمي از نظر بهداشت و سلامت به همراه دارد . تمرين هاي منظم فعاليت بدني به کودکان ونوجوانان کمک مي کنند تا استخوانها ، عضلات ومفاصل سالمي داشته باشند . وزن وبدنشان تنظيم شود و چربي آنها کم شود وفعاليت قلب وريه ها موثر باشند. اين امر درايجاد هماهنگي حرکت مشارکت نموده و به پيشگيري وتنظيم اضطراب و افسردگي کمک مي کند . بازي ها ، ورزش ها وساير انواع فعاليت بدني به نوجوانان اين فرصت را مي دهد که خود باوري واتکاء به نفس داشته باشند.

موفقيت ومشارکت واتحاد جمعي را احساس کنند. اين اثرات مثبت همچنين به کاهش مضرات وخطرات ايجاد شده بوسيله روشهاي زندگي مصرفي ، رقابتي پراز استرس وبي تحرک که در جوانان امروزي بسيار شايع است کمک مي کند. مشغول بودن به فعاليت بدني هدايت شده مي تواند باعث پرورش ساير رفتارهاي بهداشتي مثل پرهيز از سيگار ، الکل و مواد مخدر ورفتارهاي خشونت بار گردد.

امروزه ورزش يکي از اموري است که به عناوين مختلف درجهان مطرح شده وگروه زيادي به اشکال گوناگون با آن سروکار دارند. برخي ازمردم ، ورزشکار حرفه اي اندوگروهي ورزشکار آماتور، گروهي طرفدار وعلاقه مند به ورزش وديدن برنامه هاي مسابقات ونمايش هاي ورزشي بوده وعده اي نيز از راه ورزش امور زندگي خويش را مي گذرانند. وزارتخانه ها وادارات ورزشي فراواني تأسيس شده ومخارج زيادي صرف ورزش ، ساختن استاديوم ها ، مجتمع ها وباشگاههاي ورزش ونيز تهيه وسايل ولباس هاي ورزشي ويا تماشاي مسابقات ورزشي مي شود بخش هاي قابل توجهي از برنامه هاي تلوزيون ، راديو ، مجلات وساير رسانه هاي گروهي به ورزش واخبار ورزشي اختصاص دارد وخلاصه ورزش يکي ازاموري است که در جهان به صورت جدي مطرح بوده وازجهات مختلف داراي اهميت مي باشد.

باوجود تمام فوايدي که ورزش براي سلامتي انسانها دارد خطراتي نيز به همراه داردکه جزء جدايي ناپذير آن مي باشد. دراين تحقيق سعي شده است بيشترين دلايلي که مي تواند منجر به آسيب ديدگي درحين فعاليت بدني شود راذکر نماييم تا ورزشکاران ومربيان ورزشي با اگاهي ازاين دلايل سعي دراتخاذ تدابير لازم جهت جلوگيري ازبروز آسيب درحين فعاليت بدني نمايند.

 ضرورت تحقيق

ورزشکاران هميشه درخطر صدمات بدني وجراحات عضوي هستند ، اين آسيبها وجراحات وارده به اين دسته از گروه جوانان دراجتماع ، بسيار قابل اهميت است ودر دنياي جديد قسمت اعظمي از طب ورزشي به اينگونه آسيبها اختصاص داده شده است ، گو اينکه به همه افراد مصدوم بايد نهايت توجه ودقت بشود، ولي ورزشکاران بايد به طور مداوم وبا توجه بيشتر مورد دقت ومعاينه قرارگيرند ودراولين لحظه درمان شوند صدمات وجراحاتي که به ورزشکاران داده مي شود به علل مشخص از ضرباتي که به افراد معمولي دراجتماع وارد مي شود متمايز هستند هرچندکه اصول درماني وپايه واساس آسيبهاي بدني هميشه يکسان ومشخص است.

 اهداف تحقيق

در بررسي اهداف اين تحقيق به دو مقوله اهداف کلي واهداف اختصاصي مي پردازيم.

هدف کلي : بررسي آسيبهاي ورزشي در دانشجويان دانشکده فني امام خميني (ره) ودانشگاه آزاد(سما) سبزوار در درس تربيت بدني عمومي

اهداف اختصاصي : دراين راه برخي اهداف را اختصاصي تر دنبال مي کنيم : از قبيل :

  • تعيين مهمترين دلايل آسيب ديدگي که از سوي خود دانشجويان مشخص مي گردد.
  • تعيين بيشترين نوع آسيب ديدگي از قبيل آسيب استخواني و آسيب عضلاني و… دربين دانشجويان
  • مشخص کردن اندامهايي از بدن که بيشتر درمعرض آسيب ديدگي قرارگرفته اند از قبيل ، سروصورت و يا اندام تحتاني که هر قسمت به اعضاء مربوط به خود تقسيم مي شود.

 فرضيات تحقيق

  • آزمودنيها با دقت وصداقت به پرسشها پاسخ داده اند.
  • دلايلي که در پرسشنامه براي آسيب ديدگي آورده شده اندجامع وکامل هستند.

محدوديتهاي تحقيق

الف: محدوديتهايي که توسط محقق اعمال شده است.

1-جنسيت : تمامي آزمودنيهاي اين تحقيق رادمردان تشکيل مي دهند.

2- سن : آزمودنيها همگي تقريبا دريک گروه سني بين 20 تا 24 سال مي باشند.

3- دراين تحقيق تنها از پسران ورودي 83 و84 استفاده شده است .

4- فقط دانشجوياني که درس تربيت بدني عمومي را گذرانده اند دراين تحقيق شرکت داشته اند

ب: محدوديتهايي که خارج از کنترل محقق بوده است.

  • به سبب گذر زمان امکان فراموش برخي آسيب ديدگيهاي جزئي وجود دارد.
  • ميزان صحت وستم اطلاعات داده شده از ناحيه آزمودنيها به طورکامل مشخص نيست .

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

از لینک زیر می توانید دانلود کنید :

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

 دانلود متن کامل پایان نامه روش تحقیق بررسي آسيب هاي ورزشي و علل اصلي اين آسيب ها در دانشجويان

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید