دانلود پایان نامه رشته کامپیوتر: تجزيه و تحليل امكان‌پذير و طرح پيشنهادي سيستم

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 تجزيه و تحليل امكان‌پذير و طرح پيشنهادي سيستم:

 فصل بازنگري و اهداف:

سيستمهاي خوب از طريق راه حلهاي جايگزين ارزيابي شده قبل از پيشنهاد تغييرات مورد تجزيه و تحليل قرار مي‌گيرند. در اين فصل شما مي‌توانيد ياد بگيريد كه چگونه اين جايگزينها را مورد تجزيه و تحليل قرار داده و بر اساس 4 شرط ممكن آنها را مستندسازي نماييد. عملي، تكنيكي، برنامه‌ريزي و زمانبندي و اقتصادي شما همچنين ياد مي‌گيريد كه چگونه يك سيستم پيشنهادي به شكل گزارش نوشته شده و يا يك مورد ارائه شده شكل گرفته بسازيد شما خواهيد دانست كه شما امكان تجزيه و تحليل را و مهارتهاي پيشنهادي را فهميده و درك مي‌كنيد كه براي تجزيه و تحليل‌‌كنندگان سيستمها موردنياز مي‌باشد هنگاميكه شما مي‌توانيد:

  • خطوط آغازين امكان‌پذير در چرخة سيستم را شناسايي كنيد .
  • راه‌حلهاي جايگزين سیستم را شناسايي كنيد.        

3ـ 4 نوع از موارد امكان‌پذير و شروط مرتبط با آنها را شناسايي كرده و توضيح دهيد.

4ـ آناليزهاي مختلف به صرفه از لحاظ هزينه را با استفاده از هزينه‌هاي با تنظيم زماني و سود ممكن اجرا نماييد.              

   5- گزارشات پيشنهادي سيستم مناسب را براي ملاقاتهاي رسمي مختلف بنويسيد.

   6- براي يك مورد ارائه شونده به صاحبان سيستمها و كاربران آن نقشه‌ريزي مي‌كنيد.

 شناسايي:

هنگاميكه تمام تجزيه و تحليلها در مورد پروژة سيستم خدمات اعضاي مراحل صوتي انجام شد، باب مارتين در مورد آن برانگيخته‌تر و تحريك شده‌تر بود. برنامه‌ريزي در باب شبيه به پريدن در داخل و شروع نموده به رمزگذاري سيستم اطلاعاتي مي‌باشد. اما سند را رئيس او به او راه‌حلهاي بسته‌بندي شدة تحقيقاتي در بازار را اعطا نمود كه گران بود. اما سپس تعدادي سند را براي هزينه‌هاي كار برنامه‌ريزي در خانه به كار انداخت.

باب فهميد كه راه‌حلهاي بسته‌بندي شده به طور مرتبط گران نبودند و مي‌توانند با سرعت هر چه تمامتر در يك مكان قرار گيرند. بايد برنامه‌ريزي براي انجام آن وجود داشته باشد بخاطر اينكه راه حلهاي بسته‌بندي شده نيازمند به سنتي شدن براي يافتن تمام نيازمنديها مي‌باشد.

تصميم نهايي در مورد اينكه كدام راه حل براي انتخاب بايد توسط كميتة راهنمايي انجام شود بايد اتخاذ شود كه سرپرستي پروژه بود. سند و موارد اجرائي را دو كميتة سرپرستي مطرح كرد كه در حال حاضر بسيار آگاه به بودجه‌بندي هستند.انها بايد تعداد را به دقت بررسي و موشكافي مي‌كردند و پروژه را فقط براي ادامه يافتن بهبود مي‌بخشيدند. اگر يك بازگشت ثابت به سرمايه را نشان مي‌داد باب داراي نقش و سهم كوچكي در ارائه پيشنهادات براي سيستم بوده. او تحقيق و مطالعه بر روي حقايق انجام داد براي اينكه اطمينان حاصل كند كه او براي هر گونه درخواست و سئوالي آمادگي دارد. او نمي‌خواست كه آن را از دست بدهد. او متعجب شد از اينكه در حال حاضر او خوشحال بود از اينكه دانشگاه او از او خواست كه در يك مكان تجاري حضور داشته باشد و موارد قانوني را ارائه كند.

تجزيه و تحليل امكان‌پذير و پيشنهاد سيستم:

در جهان مشاغل امروز به طور فزاينده‌اي مشاهده مي‌شود كه تجزيه و تحليل‌كنندگان بايد ياد بگيرند كه مانند مديران تجاري فكر كنند. كاربردهاي كامپيوتر در يك حركت ثبت شده در حال افزايش وسعت است. در حال حاضر مديران از سيستمهاي اطلاعاتي انتظار دارند كه مبالغي را براي آنها بپردازند. اطلاعات يك سرمايه‌گذاري مهم است كه بايد تنظيم شود. درست مانند بازار كه بايد يك محصول جديد را تنظيم نمايد و كارخانه بايد يك طرح يا تجهيزات جديد را تنظيم نمايد. تجزيه و تحليل‌كنندگان سيستمها براي كمك به پاسخ سئوالات مطرح شده فراخوانده شدند. آيا سرمايه‌اي براي خود آن پرداخت شد؟ آيا سرمايه‌گذاريهاي ديگري وجود دارند كه حتي بيشتر به هزينه‌هاي آن باز مي‌گردند؟

اين بخش در ارتباط با موارد منتشر شدة تجزيه و تحليلهاي امكان‌پذير براي آناليزكنندگان سيستمها و كاربران سيستمهاي اطلاعاتي مي‌باشد كه همچنين اهميت ارائة پيشنهادات به مديريت را به شكل پيشنهاد يك سيستم تأييد مي‌كند كه يك يك گزارش نوشته شدة قانوني يا ارائه شده به صورت زباني و شفاهي است تجزيه و تحليل امكان‌پذير براي فازهاي تجزيه و تحليل سيستمها مناسب است اما خصوصا براي فاز تجزيه و تحليل تصميم‌گيري مهم است. پيشنهاد سيستم ارائه دهندة موارد قابل تحويل و ارائه دهندة دانش تكنيكي، فرآوري و راه‌حلهاي انبوه مي‌باشد.

 تجزيه و تحليل امكان‌پذير- دستيابي به كاربرد يك جنبش:

بگذاريد با يك تعريف قانوني از تجزيه و تحليل امكان‌پذير آغاز كنيم. امكان‌پذيري يك اندازه از چگونگي سود و يا عملكرد توسعة يك سيستم اطلاعاتي است كه بايد تبديل به يك سازمان شود. تجزيه و تحليل امكان‌پذير فرآيندي است كه با آن امكان‌پذيري اندازه‌گيري مي‌گردد.

امكان‌پذيري بايد از طريق چرخة زندگي اندازه‌گيري شود. در بخشهاي قبلي به آن دستيابي به حكم جنبش براي امكان‌پذيري مي‌گوييم. حدود و پيچيدگي يك پروژة امكان‌پذير ظاهرا مي‌تواند بعد از مشكلات ابتدايي و فرصتها تغيير كند كه كاملا مي‌تواند آناليز شود يا پس از اينكه سيستم طراحي گرديد. بنابراين پروژه‌اي كه در يك مكان (زمان خاصي) امكان‌پذير مي‌باشد میتواند براي زمان بعد از آن غير امكان‌پذير باشد.

شكل 1-10 نشان دهندة نقاط آغازين در طول فازهاي تجزيه و تحليل سيستمهاي چرخة زندگي ما مي‌باشد. نقاط آغازين توسط لوزيهاي قرمز رنگ ارائه مي‌شوند. لوزيهاي معرف ارزشهايي امكان‌پذير مجدد است و بررسي مديريت بايد متوقف شود يا از نقطة آغازين ديگري رشد كند علاوه بر همة منابعي كه صرف شده است.

اغلب برخورد با نظرية متوقف نمودن يك پروژه مشكل است. يك انحراف طبيعي مي‌تواند براي تنظيم ادامة يك پروژه بر اساس زمان پولي به كار رود كه در حال حاضر، صرف آن مي‌شود. بنابراين يك اصل زيربنايي مديريت هيچ گاه هدر دادن پولهاي مفيد بعد از جدا كردن موارد زيان نمي‌باشد و بر روي يك پروژه امكان‌پذيرتر حركت مي‌نمايد. تصميم به توقف به معناي اين نيست كه قيمتهاي صرف شده مهم نمي‌باشد هزينه‌ها بايد سرانجام پوشش داده شوند اگر سرمايه‌گذاري يك موفقيت در نظر گرفته شود. بگذاريد به طور كامل نقاط آغازين را در شكل 1-10 مورد آزمايش قرار دهيم.

 تجزيه و تحليل سيستمها- نقاط آغازين تعريف حدود:

اولين تجزيه و تحليل ممكن در طول مرحلة تعريف حدود هدايت مي‌شود در اين مرحلة اوليه از پروژه امكان‌پذيري به ندرت بيشتر از اندازه‌گيري فوري و ضروري شكل و برآورد مقطوع اولية توسعة هزينه‌ها مي‌باشد. اين به سئوالها پاسخ مي‌دهد مسائل را به انجام مي‌رساند تضمين‌كنندة هزينه‌هاي مطالعات داراي جزئيات مي‌باشد و تجزيه و تحليل سيستمهاي جاري را انجام مي‌دهد. از لحاظ واقعي، امكان‌پذيري نمي‌تواند به دقت اندازه‌گيري شود تا زماني كه مشكلات (و فرصتها) و نيازمنديها بهتر درك شوند.

بعد از برآورد منافع حل مشكلات و فرصتها، تجزيه و تحليل كننده هزينه‌هاي توسعة سيستم مورد پيش‌بيني را برآورد مي‌نمايد. آناليز مورد تجزيه به طور معمول افزايش دهندة اين هزينه‌ها تا 50 تا 100 درصد (يا بيشتر) مي‌باشد بخاطر اينكه تجربه به آنها مي‌گويد كه مشكلات بندرت به خوبي تعريف و شناسايي مي‌شوند و نيازمنديهاي استفاده كننده به طور نوعي درك و تفهيم مي‌شود.

 تجزيه و تحليل سيستمها – نقاط آغازين تجزيه و تحليل مشكلات:

نقاط آغازين بعدي بعد از مطالعات با جزئيات بيشتر و تحليل مشكلات سيستم جاري اتفاق مي‌افتد. بخاط اينكه مشكلات بهتر درك مي‌شوند، تجزيه و تحليل مي‌تواند برآوردهاي توسعة هزينه‌ها را بهتر سازد و منافعي مي‌تواند از يك سيستم جديد بدست آيد. ارزش حداقل حل يك مشكل برابر با هزينة مشكل مي‌باشد. براي مثال اگر هزينه‌هاي حمل موجودي كالا 35000 دلار بالاتر از محدوده‌هاي مورد پذيرش باشد سپس ارزش حداقل سيستم اطلاعاتي قابل قبول بايد 35000 دلار باشد. اينطور انتظار مي‌رود كه يك سيستم بهبود يافته داراي قابليت بهتر نسبت به آن مي‌باشند بنابراين اين مورد بايد به اين ارزش حداقل برگردد.

قيمتهاي توسعه يافته در اين نقطه هنوز هم فقط در حد حدث و گمان هستند. آناليزكنندگان هنوز هم به طور كامل نيازمنديهاي كاربران را براي اختصاص يك راه حل طراحي شدة بخصوص براي آن نيازمنديها مي‌شناسند.

اگر براوردهاي هزينه به طور قابل توجهي از مرحلة مورد تحقيق آستانه به سمت مرحلة آناليز مشكلات افزايش يابد، مقصر ميدان ديد و محدوده است. محدوده داراي يك شدت براي افزايش در بسياري از پروژه‌ها مي‌باشد .اگر امكان تهديد محدوده‌ها افزايش يابد، پس محدودة ممكن است كاهش ‌يابد.

 طراحي سيستم – نقطة آغازين تجزيه و تحليل تصميمات:

فاز آناليز تصميم‌گيري ارایة دهندة يك فعاليت تجزيه و تحليل مهم در هنگامي است كه آن يكي از موارد اجرائي ممكن را طرح‌ريزي مي‌كند كه به عنوان يك هدف براي طراحي سيستم مي‌باشد.

مشكلات و نيازمنديها بايد تاكنون شناسايي شده باشند. در طول فاز آناليز تصميم‌گيري، راه‌حلهاي جايگزين در عبارات روشهاي ورودي خروجي و روشهاي نگهداري داده‌ها تعريف مي‌شوند و نيازمنديهاي سخت‌افزاري و نرم‌افزاري، روشهاي فرآوري و موارد اجرائي عموم مي‌باشد. ليست موجود ارائه دهندة يك محدودة نوعي از اختيارات است كه مي‌تواند توسط يك تحليلگر ارزيابي گردد.

هيچ كاري انجام ندهيد. سيستم موجود را تنها بگذاريد. بدون ارتباط با اختيارات مديريت يا نظرات شما اين انتخاب بايد مورد بررسي قرار گيرد و به عنوان انتخاب يك خط مبنا بر خلاف آنچه كه ديگران مي‌توانند و بايد برآورد كنند تحليل شود.

راه‌اندازي و ادارة دوبارة فرآيندهاي شغلي نه فرآوريهاي بر اساس كامپيوتر كه اين مي‌تواند در ارتباط با فعاليتهاي ساده كاهش دادن تكثير و كار غيرضروري و سازماندهي دوباره چيدمان اداره و حذف كردن تكراري‌ها و فرمهاي غيرضروري و دوبله و فرآيندها در بين موارد ديگر مي‌باشد.

فرآيندهاي كامپيوتري موجود را افزايش مي‌دهد.

خريداري يك برنامة كاربردي بسته بندي شده.

طراحي و ساخت يك سيستم جديد بر اساس كامپيوتر.

بعد از تعريف اين موارد انتخابي، هر كدام براي عملكرد و امكانهاي اقتصادي، برنامه‌ريزي و تكنيكي مورد تحليل قرار مي‌گيرند يكي از جايگزينها پيشنهاد به صاحبان سيستم براي بهبود بخشيدن و يك زيربنا بر اين طراحي كلي و داراي جزئيات مي‌باشد.

آزمايش براي امكان‌پذيري:

بنابراين ما داراي امكان‌پذيري تعريف شده و تجزيه و تحليل امكان‌پذيري سیستم و ما نقاط آغازين انعطاف‌پذيري را در طول تجزيه و تحليل سيستمها تعريف نموده‌ايم. امكان‌پذيري مي‌تواند از نقطه نظرات متعددي مورد نگرش قرار گيرد. در زير ما 4 ليست از آزمايشات امكان‌پذيري را آماده نموده‌ايم.

امكان‌پذيري عملي يك اندازه‌گيري از چگونگي اين مورد است كه چگونه يك راه حل داراي برخورد با نيازمنديهاي سيستم تعريف شده براي حل مشكلات و توسعة فرصتهاي رؤيايي براي سيستم مي‌باشد؟

امكان‌پذيري تكنيكي يك اندازه‌گيري از خصوصيات راه حلهاي بخصوص تكنيكي و آمادگي منابع تكنيكي مي‌باشد و اندازه‌گيري آمادگي متخصصان براي اجرا و ادامة آن مي‌باشد.

امكان‌پذيري زمانبندي شده اندازه‌گيري چگونگي زمان‌بندي پروژه مي‌باشد.

امكان‌پذيري اقتصادي يك اندازه‌گيري از تأثيرات هزينه‌هاي يك پروژه يا يك راه حل مي‌باشد.

به طور واقعي، سيستمهاي اندكي غيرامكان‌پذير هستند. به جاي آن انتخاب راه حلهاي مختلف تمايل به امكان كمتر نسبت به موارد ديگر دارد بگذاريد يك نگاه اجمالي‌تر به 4 شرط ممكن بيندازيم.

 امكان‌پذيري عملي:

امكان‌پذيري عملي اندازه‌گيري سيستمهاي پيشنهاد شده‌اي است كه مشكلات را حل مي‌كنند و فوايدي را به فرصتها براي شناسايي فرصتها در طول تعريف ميدان ديد و فازهاي تحليل مشكل و چگونگي رضايتمندي از برطرف شدن نياز سيستمهاي تعريف شده در فاز تحليل نيازمنديها را ارائه مي‌دهد. امكان‌پذيري عملي همچنين سئوال مي‌كند كه اگر چيزي كه امروزه در مورد مشكلات و هزينه راه‌حلها است، باشد و مشكل هنوز هم به بدترين شكل در حال حل شدن است. چهارچوب قطعات (بخش 2) مي‌تواند به عنوان يك مبنا براي تجزيه و تحليل ضرورت حل مؤثر يك مشكل مورد استفاده قرار گيرد.

امكان‌پذيري تكنيكي:

امروزه بسيار كم از لحاظ تكنيكي غيرممكن است. نتيجتا امكان‌پذيري تكنيكي به چيزي مي‌نگرد كه عملي و مدلل باشد امكان تكنيكي آدرس دهندة سه مورد منتشرة مهم مي‌باشد.

1- آيا يك تكنولوژي پيشنهادي يا راه حل عملي است؟

2- آيا ما به طور معمول داراي تكنولوژي ضروري هستيم؟

3- آيا ما داراي متخصصان تكنيكي ضروري هستيم؟

 آيا تكنولوژي پيشنهادي يا راه حلها عملي هستند؟

راه‌حلها به طور معمول آماده و حاضر هستند. پرسش اين است كه آيا تكنولوژي به اندازة كافي اشباع است كه بتواند به آساني براي مشكلات ما به كار رود؟ برخي از موارد اثبات شده براي استفاده از تكنولوژي مرحله‌اي از هنر شبيه مي‌باشد اما موارد ثابت شده ترجيح مي‌دهند كه از تكنولوژي اشباع شده يا بهبود يافته استفاده كنند. يك تكنولوژي اشباع داراي مشتريان بزرگتري براي دستيابي به آگاهي از مشكلات و بهبودي آنها هستند.

 آيا ما فعلا تكنولوژي ضروري را دارا هستيم؟

با فرض اينكه راه حلهاي تكنولوژي موردنياز عملي هستند ما بايد بعدا از خودمان سئوال كنيم كه آيا تكنولوژي در سيستمهاي اطلاعاتي ما موجود است يا نه؟ اگر تكنولوژي موجود است ما بايد سئوال كنيم كه آيا ما داراي ظرفيت هستيم؟ براي مثال آيا پرينتر ما خواهد توانست گزارشات جديدي را راه‌اندازي كند و نيازمنديهاي سيستم جديد را شكل دهد؟

اگر جواب به هر يك از اين سئوالات منفي (نه) است، سپس بايد از خودمان بپرسيم كه آيا مي‌توانيم اين تكنولوژي را بدست آوريم، تكنولوژي مي‌تواند عملي و يا در دسترس باشد و بله‌ ما به آن نياز داريم. اما به طور ساده ممكن است قادر به تهية آن در اين زمان نباشيم. بنابراين اين بحث در مورد امكان اقتصادي وسعت مي‌يابد كه اين يك امكان تكنيكي صحيح مي‌باشد. اگر نتوانيم، از عهدة تكنولوژي براييم، سپس جايگزينهايي كه نيازمند به تكنولوژي هستند عملي نيستند و از لحاظ تكنيكي امكان‌پذير نيستند.

 آيا ما داراي متخصصان تكنيكي ضروري هستيم؟

اين بررسي از امكان تكنيكي اغلب در طول تجزيه و تحليل امكان‌پذيري فراموش مي‌شود حتي اگر يك شركت داراي تكنولوژي باشد كه به اين معنا نباشد كه او داراي مهارتهاي موردنياز براي كاربرد مناسب آن كه تكنولوژي است مي‌باشد. براي مثال يك شركت مي‌تواند داراي يك سيستم مديريت پايگاه اطلاعاتي باشد (DBMS) بنابراين تحليلگر و برنامه‌ريزان آماده براي پروژه مي‌توانند ناآگاه از اين باشندكه DBMS براي بكارگيري به طور مناسب كافي خواهد بود. درست است تمام افراد حرفه‌اي سيستمهاي اطلاعاتي مي‌توانند تكنولوژي جديد را ياد بگيرند. بنابراين منحني يادگيري بايد در امكانات تكنيكي پروژه فشرده شوند به طور مخصوص مي‌تواند زمانبندي را فشرده نمايد.

 امكان‌پذيري زمان‌بندي:

ارائة يك تخصص تكنيكي موجود كه به طور مدلل سررسيد پروژه هستند وجود دارد چه چيزي امكان زمان‌بندي پروژه است؟ برخي پروژه‌ها با سررسيدهاي بخصوصي آغاز مي‌شوند. تعيين اين موارد ضروري است كه ايا سررسيدها اجباري هستند يا قابل طراحي مي‌باشند؟ براي مثال يك پروژه براي توسعة يك سيستم بايد با تنظيمات گزارش‌دهي دولتي برخورد كند كه داراي سررسيدي است كه همزمان با زماني است كه دولت جديد بايد آغازگر باشد امتيازات منفي به همراه از دست دادن يك سررسيد مي‌تواند آن را با اجبار روبرو سازد اگر سررسيدها نسبت به الزامات طراحي شده باشند، تحليلگر مي‌تواند زمان‌بنديهاي جايگزيني را پيشنهاد دهد.

كه اين براي رهاسازي يك سيستم اطلاعاتي عملياتي دو ماه بعد از تحويل يك خطا بدون استفاده از سيستم اطلاعايت در اين زمان، ترجيح داده مي‌شود (مگر اينكه سررسيد به طور قطعي و كاملا اجباری باشد). هنگاميكه از دست دادن آخرين مهلتها مي‌تواند مشكل‌ساز باشد، توسعة سيستمهاي نامناسب مي‌تواند خطرناك باشد اين يك انتخاب بين كمتر شدن دو مورد ناشناخته است.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

از لینک زیر می توانید دانلود کنید :

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

 دانلود کامل پایان نامه تجزيه و تحليل امكان‌پذير و طرح پيشنهادي سيستم

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید