دانلود پایان نامه رشته مدیریت درباره کارسنجی و زمان سنجی

تعداد صفحات پایان نامه: 120 صفحه

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه رشته مدیریت درباره کارسنجی و زمان سنجی را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

دانشگاه علامه محدث نوری

رشته تحصیلی:

مدیریت صنعتی

موضوع پروژه :

کارسنجی و زمان سنجی

 استاد راهنما :

جناب آقای کیمیایی

دانشجو:

سارا عاصفی

 فصل اول : مقدمه

مقدمه …………………………………………………………………………………………………….. 1

تعریف موضوع ……………………………………………………………………………………….. 3

اهداف انجام پروژه …………………………………………………………………………………. 4

محدوده زمانی و مکانی انجام پروژه …………………………………………………………. 5

نکاتی کلی قابل توجه در مطالعه کار…………………………………………………………… 6

فصل دوم : ادبیات تحقیق

مقدمه …………………………………………………………………………………………………….. 7

تاریخچه کارسنجی و زمان سنجی …………………………………………………………….. 8

چند تعریف از بهره وری …………………………………………………………………………. 10

روشهای کلی برای اندازه گیری بهره وری ………………………………………………… 11

بهره وری عوامل تولید و کارسنجی و روش سنجی ……………………………………. 12

روش تعیین کل زمان کار ………………………………………………………………………… 13

ارزیابی کار ……………………………………………………………………………………………. 16

هدف کارسنجی ………………………………………………………………………………………. 19

موارد استفاده کارسنجی ………………………………………………………………………….. 19

فنون کارسنجی ……………………………………………………………………………………….. 23

مطالعه کار ……………………………………………………………………………………………… 23

فواید مطالعه کار …………………………………………………………………………………….. 26

کارسنجی ……………………………………………………………………………………………….. 27

مراحل اصلی مطالعه کار ………………………………………………………………………….. 28

مطالعه روش ………………………………………………………………………………………….. 29

اهداف مطالعه روش ………………………………………………………………………………… 29

ابزارهای مرحله ثبت مطالعه روش ……………………………………………………………. 31

علائم مورد استفاده در نمودارهای مربوط به فرآیند …………………………………… 38

تربلینگ ها……………………………………………………………………………………………….. 46

زمان سنجی ……………………………………………………………………………………………. 50

مقدمات زمان سنجی ……………………………………………………………………………….. 51

اهداف زمان سنجی …………………………………………………………………………………. 55

تکنیک های مختلف زمان سنجی ………………………………………………………………… 56

مراحل اساسی زمان سنجی ……………………………………………………………………… 57

انتخاب کار مورد مطالعه و انجام زمان سنجی ……………………………………………. 58

طرز برخورد با کارگر و انجام زمان سنجی ………………………………………………. 59

کسب و ثبت اطلاعات وانجام زمان سنجی ………………………………………………….. 60

بررسی روش در انجام زمان سنجی …………………………………………………………. 61

مراحل زمان سنجی به روش Stop watch……………………………………………………. 61

تقسیم سیکل عملیات به اجزا و مناسب کاری ………………………………………………. 62

انواع عناصر کاری ………………………………………………………………………………….. 63

انواع کرونومتر ……………………………………………………………………………………….. 66

روشهای ثبت نتایج زمان سنجی با کرونومتر ……………………………………………… 67

مشکلات ثبت زمان ………………………………………………………………………………….. 74

محاسبه تعداد سیکل های مورد مشاهده ……………………………………………………. 74

ضریب عملکرد ……………………………………………………………………………………….. 75

روش و ستینگ هاوس …………………………………………………………………………….. 79

روش توازن اجرای کار …………………………………………………………………………… 80

الونس ……………………………………………………………………………………………………. 80

محاسبه زمان استاندارد……………………………………………………………………………. 82

سیستم های زمان سنجی پیشرفته خانواده MTM………………………………………… 84

کاربرد، مزایا و معایب روش MTM……………………………………………………………. 84

واحد زمان در سیستم MTM…………………………………………………………………….. 85

انواع MTM……………………………………………………………………………………………… 86

حرکت بسیط در سیستم MTM………………………………………………………………….. 87

روش زمان سنجی MOST………………………………………………………………………… 87

کاربرد انواع سیستم های زمان سنجی MOST…………………………………………….. 89

فصل سوم : بررسی وضعیت موجود

مقدمه …………………………………………………………………………………………………….. 90

معرفی شرکت …………………………………………………………………………………………. 91

شهردارو در یک نگاه ………………………………………………………………………………. 92

محدوده مکانی شرکت شهردارو………………………………………………………………… 93

تاریخچه شرکت داروسازی شهردارو………………………………………………………… 94

نمودار سازمانی شرکت شهردارو……………………………………………………………… 95

چارت سازمانی شرکت «مدیریت»………………………………………………………………. 96

خطوط تولیدی شرکت لابراتورهای شهردارو …………………………………………….. 97

لیست تجهیزات جامدات ……………………………………………………………………………. 98

معرفی واحدی که پروژه در آن انجام شده ………………………………………………… 100

بررسی مراحل اصلی کار در قسمت مایعات با استفاده از فلوچارت ………………. 101

نمودار OPC تولید قطره……………………………………………………………………………. 102

نمودار FPC ساخت قطره………………………………………………………………………….. 103

بررسی وضعیت سازمان از لحاظ موضوع تحت بررسی ……………………………… 105

نقشه جریان ……………………………………………………………………………………………. 106

نمودار جریان فرآیند………………………………………………………………………………… 107

جدول زمان بندی…………………………………………………………………………………….. 108

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل و ارائه پیشنهادات

مقدمه …………………………………………………………………………………………………….. 110

نقاط قوت ……………………………………………………………………………………………….. 111

نقاط ضعف …………………………………………………………………………………………….. 114

پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………. 115

توصیه هایی جهت کارآمدتر شدن نیروی انسانی ………………………………………… 116

پیشنهاداتی در خصوص بهبود شرایط ………………………………………………………. 118

شش عامل بهینه کننده‌ی زمان‌بندی……………………………………………………………. 121

چند نکته مهم ………………………………………………………………………………………….. 122

منابع مورد استفاده …………………………………………………………………………………. 123

 

فصل اول

مقدمه

وقت و زمان از اصلی ترین عناصر در تولید و بهره وری می باشد از این رو توجه به گذر آن وجلوگیری از اتلاف زمان از دیرباز مدنظر بزرگان واندیشمندان بوده است زمان می گذرد و نمی توان از عبور آن ممانعت نمود پس برای باطل شدن آن باید از هر لحظه و دم بهره جست.

موضوع مورد بحث در این پروژه کارسنجی وزمان سنجی است.

در فصل اول، موضوع پروژه، اهداف انجام آن و محدوده زمانی و مکانی پروژه آشنا می شوید.

در فصل دوم، شناخت کامل از موضوع پروژه و تعریف و اهداف موضوع، پردازش خواهد شد.

در فصل سوم،شرکت مورد نظر و فعالیت ها و اقدامات انجام شده در آن مکان در رابطه با موضوع پروژه شرح داده خواهد شد.

در فصل چهارم ، از نتایج حاصل از انجام پروژه ، پیشنهادات و راهکارها آگاه می شوید.

فصل پنجم ، فصل ضمایم و پیوست ها می باشد.

موضوع زمان یعنی موضوعی که امید است در تمام مراحل ولحظات زندگی ما، مورد توجه و التفات واقع شود تا به امید حق، از عمر که بزرگترین نعمت الهی است در مفیدترین کار و بهترین وجه استفاده نماییم.

در سازمان ها وادارات ، موضوع زمان در سرفصل ارزیابی کار وزمان قرار می گیرد و منظور از انجام مطالعات دراین زمینه ، دست یافتن و بهره وری وکاهش هزینه ها و حذف خستگی و کسالت نسبت به کار می باشد.

تعریف موضوع

یکی از مهمترین مسائلی که امروزه در کارخانجات وادارات و انواع صنایع و خدمات دردست بررسی است، بهبود بهره وری و افزایش بازدهی می باشد و به همین منظور روشی برای کمک به امر بهره وری ابداع شد، که مطالعه کار نام دارد. در مطالعه کار با تعیین روش منطقی و سریع و ساده انجام کار به کاهش هزینه ها و افزایش سود حاصل می پردازیم و از این طریق با استفاده از حداقل منابع به حداکثر سود دست می یابیم.

بطور کلی بهبود بهره وری و به ویژه بهره وری نیروی انسانی به عنوان یکی از اجزاء ضروری بهره وری به حساب می آید. با استفاده از مطالعه روشی به دنبال بهبود بهره‌وری نیروی انسانی هستیم. به بیان دیگر مباحث کارسنجی و روش سنجی به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای بهبود بهره وری عوامل تولید قابل استفاده و کاربرد می باشد.

مطالعه کار عبارت است از بکارگیری تکنیک های مطالعه روش واندازه گیری کار برای بهبود کارآیی و افزایش اثربخشی در سازمان، بنابراین مطالعه کار مستقیماً با بازدهی در ارتباط است هر گاه بخواهیم با استفاده از منابع موجود بازدهی را افزایش دهیم مطالعه کار یکی از روشهای مطلوب است.

اهداف انجام پروژه :

1- ایجاد یک Baseمناسب زمانی برای هر یک از جزئیات فعالیت های انجام شده منظور تعیین زمان کلی برای هر یک از فعالیت ها بدین معنی که قرار است برای هر یک از اجزا زمان تعیین شود تا اگر ترتیب و ترکیب اجزا و فعالیت ها تغییر نمود و جابجا شد بتوان زمان فرآیند را نیز سریعاً و بدون صرف زمان و انرژی به سادگی به دست آورد.

2- هدف دیگر ازمطالعه این است که با توجه به حجم کار وزمان متعلق به آن بتوان نیروی انسانی و منابع مورد نیاز را تخمین زد.

3- تعیین میزان تولید در بازه های زمانی مختلف و همچنین نقل و انتقالات صورت گرفته و سایر کارهای انجام شده در بازه زمانی درخواستی.

4- توانایی ارائه گزارش کار ودفاع از نتیجه کارها به استناد میزان کاری که براساس زمان تعیین شده انجام شده است.

5- ایجاد نظام پاداش و تنبیه براساس میزان کار افراد در مقایسه با نتایج حاصل از این پروژه

محدوده زمانی و مکانی انجام پروژه :

این تحقیق در تابستان سال 1386 در شرکت شهردارو واقع در جاده قدیم کرج شهریار بعد از خادم آباد خیابان بهار و منطقه صنعتی فرماندشت انجام شده است.

نکات کلی قابل توجه در مطالعه کار:

شناخت وضعیت کلی و یا موجود کار به صورت محققانه و به دور از ایده ها و دیدگاههای شخصی و پیش فرض های اولیه.

توجه به انعطاف پذیری در روشهای مطالعه کار اعم از تکنیک های مطالعه روش یا تکنیک های زمان سنجی

توجه به وسعت کاربرد مطالعه کار و قابلیت تامین و تطبیق آن در انواع فعالیت ها

مطالعه کار باید به عنوان ابزار مدیریتی تلقی شده و مدیریت باید از آن حمایت کند.

دقت درفاکتورهای مربوط به عوامل انسانی که موارد زیر را شامل می شود.

متصدیان مطالعه کار باید در گفتار و کردار خود صادق بوده و خود را همیشه در موقعیت افراد مورد مطالعه قرار دهند.

باید مناسب ترین وقت را برای مطالعه انتخاب کنند و در تمام مراحل کارگر را دعوت به همکاری نمایند.

توضیحات باید به زبان ساده و قابل درک برای افراد مربوط باشد.

متصدیان باید بعد از بکارگیری روش جدید نیز با افراد در ارتباط باشند زیرا یک ایده زمانی واقعاً منتقل شده است که افراد را از خود بدانند.

با افتخار و سربلندی نظرات و پیشنهادات سازنده رابه شخص صادر کننده آن نظر نسبت دهند.

فصل دوم

ادبیات تحقیق

 مقدمه

امروزه مطالعه علمی کار، شامل حرکت سنجی و روش سنجی و تعیین استانداردهای تولید و کارکرد براساس آن است. یعنی با تجزیه و تحلیل علمی کار، معین می شود که بازده متوسط یک فرد عادی در یک روز عادی کاری چقدر است و برای این کارکرد یا تولید استاندارد، چه دستمزدی باید پرداخت شود اگر تولید و بازده کار کمی بالاتر از استاندارد یا حد متعارف باشد برای ایجاد انگیزه و تشویق به ادامه تولید بالا لازم است یک سیستم پرداخت تشویقی نیز پیش بینی کند.

مجموع این مطالب ما را بر آن می دارد که از نیروی انسانی شاغل حداکثر استفاده مطلوب را بنمائیم از طرفی می دانیم که فنون مورد استفاده در بهبود سیستم ها و روش ها برای رفع مشکلی که گریبانگیر سازمان است بکار می آید. پس باید موضوع باید موضوع کارسنجی و زمان سنجی را از این دیدگاه نیز بررسی کرد مشکلی که کارسنجی به آن می پردازد عبارتست از مطالعه ناهماهنگی بین نیروی انسانی شاغل و نیروی انسانی که عاید سازمان می شود.

تاریخچه ی کارسنجی و زمان سنجی:

مشهور است که زمان سنجی از کارگاه کمپانی فولادسازی میداوال (miduale) در سال 1881 میلادی توسط فردریک تیلور آغاز گشته است گر چه تیلور به عنوان پدر زمان سنجی شناخته شده است لیکن قبل از او زمان نسجی در اروپا نیز انجام شده است و در سال 1760 یک فرانسوی به نام پرونت (Peranet) مطالعه زمانی گسترده ای برای تولید پین انجام داد و مدت 60 سال یک اقتصاد دان انگلیسی به نام Babbaya این کار را ادامه داد.

تیلور در سال 1883 با روش سیستماتیک مطالعه کار توانست یک کار مشخص را به عناصری تقسیم کرده و تک تک عناصر را بررسی کند. تیلور اظهار داشته که زمان سنجی یک عنصر در مدیریت علمی است که می تواند مهارت مدیریت را از مدیران به افراد انتقال دهد. تیلور همچنین دریافت کرد که به میزان اهمیت مسائل مواد و ماشین آلات باید به مسائل انسانی نیز توجه داشت. به دنبال نظریات تیلور مبنی بر لزوم تجزیه و تحلیل حرکات فرانک گیلبرت (Frank Gilbert) و همسرش (Liliane Gilbert) کوشش های فراوانی صرف پایه گذاری و توسعه روش علمی تجزیه و تحلیل حرکات کردند.

گیلبرت عناصر اصلی حرکت را پایه گذاری کرد و گفت ما در حین انجام کارهای مختلف 18-17 حرکت مفید بیشتر نداریم و مابقی حرکات زائد هستند و حذف این حرکات زائد موجب کاهش زمان و افزایش کارآیی وسرانجام سوددهی بیشتر می شود و بدین وسیله علم حرکات سنجی بنیان گذاری شد. گیلبرت دو تکنیک سایکلوگراف و کرنوسایکلوگراف را برای بررسی مسیر حرکات کارگر طرح و تدوین نمود. گیلبرت از این موضوع در بهبود روش ها، نشان دادن حرکات صحیح و آموزش کارگزاران جدید استفاده کرد.

در دهه 1930 بود که مهندسی روش ها توسط مینارد پایه گذاری شد وی عقیده داشت که برای بالا بردن راندمان کاری نباید حرکات، استانداردها و پاداش ها و … را به صورت مجزا مورد بررسی قرار داد بلکه آنها را به صورت یک مجموعه با روشهای علمی باید مورد تجزیه و تحلیل قرار داد.

در اواسط قرن بیستم بررسی دو جنبه ای هم در زمینه حرکت و هم زمان انجام شد و از ترکیب این دو ، روشی به نام مطالعه حرکت وزمان بوجود آمد که به دلیل تغییرات سریعی که به تازگی در این زمینه پدیدار گشته است، امروزه واژه (motion and tim study) به معنای وسیعی این اطلاعات را در بر گرفته است و تغییراتی هم در زمینه علمی شکل های ابتدایی این روش پیدا کرده است این روش شامل طرح سیستم های کار و متدهای مهندسی است.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

از لینک زیر می توانید دانلود کنید :

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته مدیریت درباره کارسنجی و زمان سنجی

پایان نامه های مدیریت

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید