دانلود پایان نامه رشته علوم اجتماعی با موضوع بررسي پايگاه اجتماعي معلمان

تعداد صفحات پایان نامه: 135 صفحه

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 فصل اول

طرح تحقیق

مقدمه:

در حال حاضر تعليم و تربيت مهمترين اصل توسعۀ  هر کشور است و رسالت انتقال مجموعه باورها، انديشه ها، رفتارها و مهارتهاي جامعه به نسل جديد بر عهده آموزش وپرورش است.در واقع هر گونه پيشرفت و تحول در جامعه مستلزم آموزش و پرورش صحيح و قوي است،از آنجا که موفقيت آموزش و پرورش به عوامل آن وابسته است ودر ميان مجموعه عوامل معلمان مهم ترين نقش را ايفا مي کنند ،معلمان توجه ويژه اي را مي طلبند. چنانکه هيچ کشوري نمي تواند از سطح معلمانش بالاتر رود (دهقان،1376).

درک حساسيت نقش معلمان در فرايند تعليم و تربيت از سوي عموم مردم جامعه و ارزش نهادن بر آن به مفهومي اشاره دارد که در جامعه شناسي معادل منزلت و پايگاه اجتماعي است.پايگاه اجتماعي، ارزشي است که يک گروه به یک نقش می دهد (آريانپور،1356).

در اين تحقيق بحث ما نقش معلمان و ارزشي است که جامعه براي آن قائل مي شود. يکي از عوامل مهم در ايفاي شايسته نقش معلمان انگیزۀ قوی آنهاست(رامانادان،1996)، و از عوامل مهم در  برانگیخته شدن انگیزۀ و ایجاد رغبت شغلي معلمان اين است که معلمان از پايگاه اجتماعي بالايي برخوردار باشند. با اين وجود شواهد و تحقيقات پيشين که توسط شهين بهمني در سال 1380 ، برزگر و نويدي در سال1380 ، راضيه نوري در سال 1375و … ، نشان مي دهد که منزلت اجتماعي معلمان در جامعه ما بسیار پايين است.اين يک واقعيت است که فارغ التحصيلان پسر تمايل کمتري براي ورود به حرفه معلمي نشان مي دهند ودر بعضي کشورها معلمي بيشتر به عنوان حرفه زنان در نظر گرفته مي شود(مختاري،1372).

جایگاه معلمان و پایگاه اجتماعی آنان یکی از موضوعات نگران کننده در دهۀ گذشته بوده است و این نگرانی به صورت بین المللی درآمده است، تلاشهای بسیاری برای پیداکردن عوامل مؤثر در پایگاه اجتماعی معلمان در سطح جهانی صورت گرفته، تا از این طریق بتوان منزلت اجتماعی معلمان را ارتقاء بخشید(مک نیکل،1996). در ایران با استناد به تحقیقات انجام گرفته چنانچه به عوامل مؤثر بر پايگاه اجتماعي معلمان توجه شود وبا شناخت اين عوامل برای رفع مشکلات تلاش شود ،بي ترديد درامر آموزش و پرورش اثرات مثبت بسياري خواهد داشت . اين امر محقق را واداشت تا با انجام چنين تحقيقي در جهت عوامل مؤثر بر پايگاه اجتماعي معلمان قدمي در اين راه مهم بردارد.

بيان مسئله و اهميت موضوع:

براي اينکه معلمان به عنوان يکي از ارکان اصلي آموزش و پرورش ،بتوانند نقش خويش را به خوبي ايفا کنند ،بايد از منزلت و پايگاه اجتماعي شايسته اي برخوردار باشند.چنانچه پياژه مي گويد:زيباترين طرح اصلاح  و بازسازي نظام آموزشي، در صورتيکه معلم به تعداد کافي و با کيفيت مطلوب در اختيار نباشد، با شکست روبرو خواهد شد(صافي،1376).اگر باور عمومي بر اين باشد که “بهترين ها ، بهترين ها
را مي سازند” به پايگاه اجتماعي معلمان اهميت فوق العاده اي خواهد يافت (برزگر و نويدي،1380).معلمي که از پايگاه اجتماعي بالا برخوردار است،مي تواند الگويي مناسب براي دانش آموزان باشد.بر اساس مطالعات انجام گرفته در کشورهايي که از لحاظ آموزشي پيشرفته در معلمان از پايگاه اجتماعي بالايي برخوردارند و شمار داوطلبان اين شغل بيشتر از مشاغل ديگر است،چنانچه در ژاپن اعتقاد دارند که “شايستگي نظام آموزشي به اندازه شايستگي معلمان آن است”(امين ورزرلي،1379).تحقيقات نشان
 مي دهدکه تقريبادرتمام کشورهاي اروپايي معلمان از پايگاه اجتماعي بالايي برخوردارند (براهني،1354).

در حالي که درايران مانند بسياري از کشورهاي درحال توسعه معلمان نه تنها به شغل خودافتخار نمي کنند بلکه احساس سرشکستگي نيز مي کنند همچنين،اين نگرش در جامعه ايجاد شده که اغلب افرادي که به حرفه معلمي روي مي آورند ، در تصدي مشاغل ديگر توفيقي نيافته يا سرمايه اي براي فعاليتهاي اقتصادي
 و تجاري نداشته اند (برزگر و نويدي،1380). درچنين شرايطي استقبال نکردن فارغ التحصيلان و جوانان از شغل معلمي چندان باعث تعجب نيست،اين وضعيت سبب روي گرداني افراد با هوش و مستعد از شغل معلمي،افت کيفيت آموزشي،ناکامي نظام آموزش و پرورش در نتيجه برون داد و محصول نامناسب مي شود.

در نتيجه، اين موضوع محور بحث مجامع بين الملل قرار گرفته است. چنانچه در اکثر کشورهاي جهان معلمان از پايگاه اجتماعي مناسبي برخوردار نيستند و در گزارشي از يونسکو به نحو متقاعد کننده اي استدلال شده که آنچه در حال حاضر در اکثر کشورها از معلمان انتظار مي رود ،با پاداش ها و حقوقي که دريافت مي کنند تناسبي ندارد» (آنتوان دي گراو،1998) بنابراين مي توان گفت بزرگداشت معلمان
 و شناسايي عوامل مؤثر در آن جهت اعتلاي پايگاه اجتماعي آنان به اندازه خود تعليم و تربيت حائز اهميت است.

در اين راستا محقق تصميم گرفت پايگاه اجتماعي معلمان از ديدگاه سه قشر که بيشتر با معلمان
 در ارتباطند يعني دانش آموزان و اولياء آنان همچنين خود معلمان مورد ارزيابي قرار دهد.و اينکه هر کدام از اين سه گروه چه عواملي را در پايگاه اجتماعي معلمان مهمتر مي دانند.تا از اين طريق عوامل مؤثر در پايگاه اجتماعي معلمان شناخته شود و شيوه ها و را هکارهايي مناسب جهت اعتلاي منزلت عنصر اصلي آموزش و پرورش (معلم) به کار گرفته شود و در نهايت به بهبود کيفي تعليم وتربيت در کشور منجر گردد.

 اهداف تحقيق:

اهداف کلي:

1- بررسي پايگاه اجتماعي معلمان از ديد گاه دانش آموزان ، اولياء دانش آموزان وخود معلمان.

2-شناسايي عوامل مؤثر بر پايگاه اجتماعي معلمان از ديدگاه ، معلمان ، دانش آموزان و اولياء آنان .

اهداف جزئي:

1- بررسي پايگاه اجتماعي معلمان ازديدگاه خود معلمان .

2- شناخت عوامل مؤثر بر پايگاه اجتنماعي معلمان از ديدگاه خود معلمان .

3- بررسي پايگاه اجتماعي معلمان از ديدگاه دانش آموزان .

4- شناخت عوامل مؤثر بر پايگاه اجتماعي معلمان از ديدگاه دانش آموزان .

5- بررسي پايگاه اجتماعي معلمان از ديدگاه اولياء دانش آموزان .

6- شناخت عوامل مؤثر بر پايگاه اجتماعي معلمان از ديدگاه اولياء دانش آموزان .

 سوالات تحقيق:         

1-    از ديدگاه معلمان پايگاه اجتماعي آنان  چگونه ارزيابي مي شود ؟

2-    از ديدگاه اولياء دانش آموزان پايگاه اجتماعي معلمان چگونه ارزيابي مي شود؟

3-    از ديدگاه دانش آموزان پايگاه اجتماعي معلمان چگونه ارزيابي مي شود؟

4-    آیابین عوامل جمعیت شناختی معلمان و نگرش آنان نسبت به پایگاه اجتماعی خویش رابطه وجود دارد؟

5-    آیابین عوامل جمعیت شناختی اولیاء دانش آموزان ونگرش آنان نسبت به پایگاه اجتماعی معلمان رابطه وجود دارد؟+

6-    آیابین عوامل جمعیت شناختی دانش آموزان و نگرش آنان نسبت به پایگاه اجتماعی معلمان رابطه وجود دارد؟

7- از ديدگاه معلمان چه عواملي بر پايگاه اجتماعي آنان مؤثر است؟

8- از ديدگاه اولياء دانش آموزان چه عواملي بر پايگاه اجتماعي معلمان مؤثر است؟

9-    از ديدگاه دانش آموزان چه عواملي بر پايگاه اجتماعي معلمان مؤثر است؟

 تعاريف متغيرهاي تحقيق

تعاريف نظري:

1) پايگاه۱:

ماکس وبر پايگاه را جاي اشخاص در سلسه مراتب حيثيت(يعني به عنوان منزلت)به کار مي برد.به عبارت ديگر، ماکس وبر وجه زندگاني ، شيوه مصرف ، شيوه سکونت ، لباس پوشيدن ، ازدواج کردن و….

را در بر مي گيرد (هندراس و گورويچ ترجمه پرهام،1365).

برخي جامعه شناسان مانند ت.ه مارشال نيز پايگاه را هم معناي منزلت مي دانند و اين دو مفهوم را به جاي يکديگر مورد استفاده قرار مي دهند(کوپر1989 به نقل از شعباني1378).

2)پايگاه اجتماعي ۲ :  

پايگاه اجتماعي را رالف لينتون عبارت از موقعيتي خاص در نظام اجتماعي مي داند. به عبارت ديگر، در اين تعريف پايگاه به آن چيزي که فرد است اطلاق مي شود (ابر کرومبي1984، ترجمه بهمني 1380).  برخي جامعه شناسان پايگاه اجتماعي را مساوي با احترام يا منزلت مي دانند (کوپر1989، ترجمه بهمني1380).  بروس کوئن معتقد است که پايگاه اجتماعي عبارت است از موقعييت اجتماعي يک فرد در گروه يا رتبه يک گروه در مقايسه با گروههاي ديگر(کوئن1370 ترجمه بهمني1380).

 3)روابط انساني:

روابط انساني در يک سازمان آموزشي عبارت از فرايند برقراري حفظ و گسترش رابطۀ هدفدار دو جانبه   و پويا بين گروه در يک نظام آموزشگاهي است که با ارضاء نيازهاي اجتماعي و رواني فرد درگروه  سبب تفاهم ، احساس رضايتمندي و سودمندي متقابل و ايجاد زمينه هاي اعتماد و در نتيجه نيل به اهداف سازمان آموزشي مي شود (مير کمالي1370) .

  4)خصوصيات تخصصي:

غرض از خصوصيات تخصصي اين است که معلم در رشته هايي که تدريس مي کند مانند ادبيات، علوم ، رياضي و ….. اطلاعات نسبتا جامع و کافي داشته باشد و به مطالب درسي مسلط باشد(تقي پور ظهير1369). 

 5) معلومات حرفه اي:

معلم، علاوه بر شايستگي عقلي و صلاحيت علمي، نه تنها بايد داراي اطلاعات و نگرشهاي تربيتي لازم باشد بلکه بتواند آنها را در عرصه عمل يعني آموختن و هدايت کردن به اجرا بگذارد (تقي پور ظهير1369).

6)آموزش ابتدايي:

اين اصطلاح در عرف بين الملل به اولين مرحله از آموزش رسمي اطلاق مي شود که گروه سني 6-7 الي 12-11 سالگي را در بر مي گيرد.

 7)آموزش راهنمايي:

دوره خاصي از تعليم و تربيت است که در کشور ما پس از دوره پنج ساله ابتدايي است که سنين
 11-12 الي 14-15 سال را در بر مي گيرد که دانش آموزان را براي دوره دبيرستان يا متوسطه آماده
مي سازد.

8)آموزش متوسطه:

در عرف بين الملل دومين مرحله از آموزش رسمي است اما در ايران سومين دوره يعني دوره پس از راهنمايي اطلاق مي شود مؤسسات بين المللي تعليم و تربيت دوره متوسطه به طور توافقي گروه سني 12-11 الي 18-17 سال در نظر گرفته اند (آقازاده ،1370) اما در ايران از سن 15-14 الي 18-17 سالگي را در
برمي گيرد.

9)درآمد:

عبارت است از دستمزد يا حق الزحمه که در مقابل کار و تلاش شخص يا گروه عايد مي شود.

 

10)سياستهاي دولت:

به معناي اولويت دادن به تعليم و تربيت،منابع انساني،روشن کردن جايگاه معلم براي اجتماع،پرداخت بهاي ملموس به اين بخش و بيرون آمدن از تفکراينکه آموزش و پرورش صرفا يک مصرف کننده است
و در آمدزاست.که در اين تحقيق نقش آن را در پايگاه اجتماعي معلمان طريق پرسشنامه باگنجاندن چند سوُال از ديدگاه معلمان پرسيده  مي شود.

 

11)امکانات مادي:

شامل نوع مسکن ، حقوق و مزايا ، توزيع عادلانه درآمد و فرصتها ، امنيت شغلي و تشکيلات صنفي معلمان است.

12)گزينش و تربيت معلم:

سياستها و شيوه هاي جذب نيروهاي انساني و توجه به دانش و تخصص آنان ، کيفيت برنامه هاي تربيت معلم و خودباوري در معلمان و خود پنداره مثبت ايشان ، که با پرسيدن چند سؤال در پرسشنامه معلمان نقش آن در پايگاه اجتماعي معلمان مشخص مي شود.

13)مديريت نيروي انساني:

انضباط شائبه (رابطه روشن بين پاداشها و عملکردها) مديريت صحيح ارزشيابي دقيق ، تقويت شايستگان ، امکانات و تجهيزات آموزشي در جهت کارايي بيشتر نظام آموزش و پرورش.

تعاریف عملیاتی:

1) پایگاه اجتماعی معلمان: این تحقیق میانگین نمره ای که فرد به سؤالات 1 تا 10 در هر پرسشنامه می دهد تعیین کننده پایگاه اجتماعی معلمان از دید اوست.

2) دانش آموزان: در این تحقیق شامل کلیه دانش آموزان دوره متوسطه در سالهای اول، دوم، سوم و پیش دانشگاهی است.

3) اولیاء: شامل کلیه اولیاء دانش آموزان در سه دوره ابتدایی، راهنمایی و متوسطه است.

4) معلمان: شامل کلیه معلمان، مدیران، معاونان مدارس در سه دوره ابتدایی، راهنمایی، متوسطه است.

5) عوامل جمعیت شناختی

1-5) برای معلمان شامل جنس، سطح تحصیلات(دیپلم،فوق دیپلم و لیسانس، فوق لیسانس و بالاتر)، دورۀ تحصیلی( ابتدایی، راهنمایی و متوسطه) می شود.

2-5) برای دانش آموزان شامل جنس، رشته تحصیلی( ریاضی، تجربی، انسانی و فنی)، نوع مدرسه( دولتی، غیرانتفاعی)، پایه تحصیلی( اول، دوم، سوم و پیش دانشگاهی) و پیشرفت تحصیلی( بالا، متوسط، پایین)
 می شود.

3-5) برای اولیاء شامل جنس، سطح تحصیلات( تا دیپلم، فوق دیپلم، لیسانس و بالاتر) و وضعیت اقتصادی خانواده( بالا، متوسط، پایین) می شود.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

از لینک زیر می توانید دانلود کنید :

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

دانلود متن کامل پایان نامه علوم اجتماعی با موضوع بررسي پايگاه اجتماعي معلمان

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید