دانلود پروژه رشته حقوق درباره گزارش کار وکالت


در این پست می توانید متن کامل پروژه رشته حقوق درباره گزارش کار وکالت را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 

طرفين دادرسي : محمدحسين منصوب ـ محمد جواد منصوب

موضوع : مطالبه اجرت المثل

گردش كار

خواهان دادخواستي به طرفيت محمدجواد منصوب به خواسته مطالبه اجرت المثل تقديم دادگستري همدان نموده به اين شرح كه :

احتراماً باستحضار ميرساند اينجانب محمد حسين منصو ب حسب تصوير مصدق دفترچه مالكيت شماره 217920 مالك ششدانگ يك قطعه زمين بمساحت 4 هكتار از پلاك ثبتي 13/16 ميباشم كه از ناحيه خوانده اقدام به حفر چاه جهت انبار يا عبور خط لوله گاز در زمين اينجانب نمودند كه از طريق كيفري پرونده اي تشكيل گرديد كه در شعبه 1 تحت كلاسه 79/1/124 به نتيجه اي نرسيد و حالا با توجه به اينكه من مالك آنجا هستم و اگر خوانده مقداري از زمين مرا تحت اختيار خود قرار داده لااقل اجرت المثل ايام تصرف آنرا محاسبه و به اينجانب پرداخت نمايد كه تقاضاي رسيدگي دارم .

پس از الصاق تمبر از طريق معاونت دادگستري همدان به شعبه 23 دادگاه عمومي همدان ارجاع ميشود و قاضي محترم شعبه 23 دستور تعيين وقت و ثبت و ابلاغ و ارسال نسخه ثاني دادخواست به خوانده و وقت رسيدگي به خواهان را ميدهد وقت رسيدگي تعيين و به خواهان ابلاغ حضوري و به خوانده طبق ماده 75 قانون آئين دادرسي مدني ابلاغ ميگردد .

« جلسه دادگاه »

جلسه دادرسي با حضور خواهان و خوانده تشكيل ميگردد كه خواهان تقاضاي تجديد وقت رسيدگي را مينمايد كه بدون اعتراض خوانده ، دادگاه وقت رسيدگي را تجديد و دستور تعيين وقت جديد را ميدهد و حسب دستور رئيس شعبه وقت رسيدگي تعيين و به خواهان حسب ماده 70 و به خوانده حسب ماده 75 قانون آئين دادرسي مدني ابلاغ ميگردد0

« جلسه دادگاه »

جلسه دادگاه با حضور خواهان و خوانده تشكيل است كه خواهان با ارائه اصل سند مالكيت خويش اظهار ميدارد كه خوانده گويا زمين اينجانب را به ملكيت خويش در آورده است و حالا كه چنين عملي را انجام داده و زمين را از استفاده من خارج كرده تقاضاي مطالبه اجرت المثل ايام تصرف را دارم ، خوانده نيز در جهت ادعاي خواهان دفاعياتي را انجام ميدهد كه غير مؤثر است و دادگاه با توجه اينكه مورد از مواردي است كه جهت تعيين ميزان اجرت المثل ايام تصرف نياز به ارجاع امر به كارشناس رسمي دادگستري دارد به قيد قرعه تعيين كارشناس و دستور ابلاغ به خواهان جهت پرداخت مبلغ 000/30 تومان ظرف مهلت يك هفته پس از رؤيت را ميدهد .

با توجه به دستور قاضي محترم شعبه خواهان ظرف مهلت مقرر از پرداخت مبلغ كارشناس خودداري نموده و علاوه بر ابلاغ كارشناس به كارشناس محترم دادگستري و با توجه به اينكه تقاضاي ارجاع امر به كارشناس نيز از ناحيه خواهان بوده كه مبلغ مذكور را پرداخت ننموده و حتي وسيله اجراي قرار را تهيه ننموده است دادگاه دستور تعيين وقت مجدد و ابلاغ به طرفين را ميدهد.

وقت رسيدگي تعيين و به طرفين ابلاغ ميشود جلسه 13/5/81 به تصدي امضاء كننده ذيل تشكيل است خواهان و خوانده حضور دارد و دادگاه خطاب به خواهان كه چرا هزينه اجراي قرار كارشناس را پرداخت ننموده ايد خواهان اظهار ميدارد اينجانب داراي چند سرعائله ميباشم كه هزينه خرج خورد و خوراك آنها را ندارم بدهم اگر خوانده مبلغ آن را پرداخت ميكنند چنين امري صورت پذيرد و از اجرت المثل تعيين شده كسر ميكنم و خوانده از پرداخت مبلغ مذكور خودداري مينمايد . سپس دادگاه ختم رسيدگي را اعلام و به شرح ذيل مبادرت به صدور رأي مينمايد .

« رأي دادگاه »

در خصوص دعوي خواهان آقاي محمدحسين منصوب به طرفيت آقاي محمدجواد منصوب به خواسته مطالبه اجرت المثل بدين توضيح كه خواهان حسب تصوير مصدق دفترچه مالكيت شماره 217920 مالك ششدانگ يك قطعه زمين بمساحت 4 هكتار از پلاك ثبتي 13/16 ميباشند و مالكيت ايشان محرز ميباشد ولي با توجه به اينكه تعيين اجرت المثل از مواردي است كه نياز به ارجاع امر به كارشناس رسمي دادگستري ميباشد و خواهان از پرداخت مبلغ كارشناس ظرف مهلت مقرر قانوني امتناع و حتي ايشان در وقت رسيدگي خودداري نموده و بدون نظريه كارشناس نيز انشاء رأي ممكن نميباشد باستناد ماده 259 قانون آئين دادرسي مدني و عدم هزينه كارشناس توسط خواهان ( متقاضي ارجاع امر به كارشناس رسمي دادگستري ) دادخواست خواهان ابطال ميگردد . رأي صادره حضوري و ظرف مهلت 20 روز از تاريخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجديد نظر استان همدان ميباشد.

« نظريه »

با توجه به محتويات پرونده كليه اقدامات و دستورات قاضي محترم شعبه 23 و حتي رأي صادره كامل منطقي و صحيح بوده و ترتيب مراحل دادرسي نيز منطبق با موازين قانوني ميباشد ولي به نظراينجانب دادگاه ميتوانست رأساً ارجاع امر به كارشناس رسمي دادگستري نمايد اگر خواهان دادخواست اعسار از پرداخت مبلغ كارشناسي را پرداخت     مي كرد نهايتاً با صدور رأي بر اعسار ايشان نسبت به پرداخت مبلغ مذكور از طريق صندوق دادگستري نيز صورت مي پذيرفت و سپس در مرحله اجرا از مبلغ مورد حكم كسرمي گردد .

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

از لینک زیر می توانید دانلود کنید :

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

 دانلود پایان نامه رشته حقوق درباره گزارش کار وکالت