دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع وظایف دفتر و مدیر دفتر دادگاه


در این پست می توانید متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع وظایف دفتر و مدیر دفتر دادگاه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

در ابتدا پرونده توسط شعبه اول دادگستری یعنی همان شعب حقوقی به شعبات ارجاع داده می‌شود یعنی پرونده به محض وصول به شعبه اول به ترتیب به شعبات دادگاه فرستاده می‌شود. مدیر دفتر دادگاه پس از وصول پرونده و بررسی آن در صورتی که پرونده کامل باشد آنرا جهت تعیین وقت رسیدگی به نظر رئیس شعبه که همان قاضي شعبه باشد می‌رساند که دستور تعیین وقت رسیدگی صادر شود والا اگر پرونده ناقص باشد مدیر دفتر وظیفه دارد ظرف سه روز اخطار رفع نقص را جهت کامل کردن موارد ناقص در پرونده به اطلاع خواهان دعوی برساند اگر خواهان در این مدت موارد خواسته شده را کامل کرد که بازپرونده جهت تعیین وقت رسیدگی به نظر قاضی دادگاه رسانده می‌شود در غیر این صورت دعوی خواهان به موجب قراری که خود مدیر دفتر صادر می‌کند رد می‌شود.

پرونده به محض وصول به مدیر دفتر ابتدا در پوشه‌ای قرار می‌گیرد و دادخواست و سایر اوراق موجود در پرونده به ترتیب اولویت در پرونده قرار می‌گیرد.

نکته حائز اهمیت در دفتر دادگاه این است که در سالهای قبل از دفاتر ثبت عرایض و اندیکاتر، استفاده می‌شد که امروزه این دفاتر حجیم جای خود را به رایانه داده‌اند که کار با اين دستگاه هم راحتتر است و هم سرعت کار را خیلی بالا می‌برد و پیگیری عرايض را نیز خیلی آسانتر می‌نماید دفتر دادگاه موظف است هرگونه لایحه‌ای که به دادگاه داده می‌شود با دستور رئیس دادگاه آنرا ثبت کند تا لایحه‌ای ثبت نشده در پرونده‌ای کسی قرار نمی‌گیرد و تقریباً تمام اوراق ورودي به دادگاه باید به ثبت دفتر برسند.

یکی دیگر از وظایف دفاتر دادگاهها رسیدگی به نامه‌های وارده به دادگاه می‌باشد اول باید نامه‌های رسیده به دادگاه ثبت شده و بعد به ترتیب درخواست با اجازه رئیس دادگاه به محتوی آنها ترتیب اثر داده می‌شود مثل درخواست پرونده از شعب دیگر جهت مطالعه و بررسی از وظایف دیگر دفاتر دادگاه این است که برگه‌های ابلاغ و برگه‌های ضمیمه آنرا که یکی از ارکان رسیدگی در دادگاه می‌باشد را به اصحاب دعوي ابلاغ کنيد و نوشتن صحيح آدرس و رعايت تاريخ آن از امور بسيار مهم تلقي مي گردد مدیر دفتر دادگاه باید هرماه آمار شعبه را تنظیم کند و مقدار ورودی و خروجی را جهت گزارش به رئیس شعبه آماده کند.

بعد از صدور دستور اجرائیه از ناحیه قاضي دادگاه مدیر دفتر وظیفة تنظیم اجرائیه را برعهده دارد تا حکم صادره جهت اجراء واحد اجرا ارجاع گردد.

 

گزارش1

شعبه 112 جزایي

قاضی آقای توانگر

موضوع پرونده کیف قاپی              کلاس پرونده 1438/85 ک 112

شاکی: بی‌بی‌طلا باای فرزند یداک               1600/5 ک112

متهم: اسحاق خسروی 29 ساله

متهم: داریوش علی‌پور 13 ساله

سارقان موتورسوار بوده و پس از سرقت توسط مأمورین نیروی انتظامی دستگر شده و پس از دستگری به کلانتری انتقال داده شده‌اند تعداد سارقان دو نفر بوده‌اند که یکنفرشان متواري شده است.

عملیات این سرقت توسط دو نفر از افرادی که به هنگام سرقت در آنجا بودند گواهی شد و آنها به انجام سرقت توسط این دو نفر شهادت دادند و از طرف دیگر شاکی پرونده نیز گواهی داد که تمامی مدارک و وجه نقد موجود در کیف به او مسترد شده است.

رانندة موتور اظهار می‌دارد که من راننده بودم و شخصی که پشت سر می‌بوده سارق اصلی است خوب با تلاش مأموران زحمتکش دادگستری نفر دوم سرقت نیز دستگر شد. بنابر اظهارات متهم دوم که داریوش می‌باشد به این صورت است که من راننده و آقای اسحاق راننده بوده است عکس اظهارات اسحاق خسروی و در پایان برحسب صورت جلسة بازجویی پاسگاه آقای داریوش علی‌پور اعتراف کرد که در روز سرقت رانندة موتورسیکلت بوده و آقای اسحاق نیز اعتراف کرد که کیف توسط او به سرقت رفته که پس از سرقت موفق به فرار نشده‌اند و با کمک مردم توسط نیروی انتظامی دستگیر شده‌اند البته متهم ردیف دوم آقای علی‌پور گواهی نامه نداشته که به این اتهام نیز محکوم خواهد شد.

پس از دستگری و انجام تحقیقات مقدماتی متهم ردیف اول و دوم، قرار وثیقة 35 میلیون تومانی آزاد شدند و شاکی نیز از شکایات خود گذشت کرد. پس از انجام تحقیقات قرار مجرميت به شرح ذیل صادر گردید.

اسحاق خسروی اتهام کیف قاپی، استعمال مواد مخدر، رانندگی بدون داشتن گواهی نامه، متهم ردیف دوم، داریوش علی‌پور معاونت در کیف قاپی، رانندگی بدون گواهینامه دلایل 1 الف، شکایت شاکی، گزارش مأمورین انتظامی و نحوة دستگری و اقرار صریح متهم و بر طبق مورد 57/3 و 723 ق‌م‌ا و این مورد بر طبق م 47 ق م ا اسلامي که تعدد مادی می‌باشد مجرم می‌باشند.

در مورد متهم ردیف دوم و اتهام معاونت در کیف قاپی و رانندگی بدون گواهینامه بر طبق موارد 657، 43، 723 و با توجه به م 47 ق‌م‌ا اسلامي گناهکار بوده است.

رأی دادگاه در مورد متهم ردیف دوم آقای داریوش علی‌پور در خصوص اتهامات آقای داریوش 13 ساله با توجه به گذشت شاکی خصوصی با توجه‌ای که متهم از سوي پدرش مورد تنبيه قرار گرفته و با توجه به اینکه اطفال در صورت ارتکاب جرم مبری از مسئولیت کیفری هستند به استناد به مادة 49 ق م ا قرار منع تعقیق صادر و در مورد متهم دیگر پرونده در جریان است.

رأی دادگاه در مورد متهم ردیف اول آقای اسحاق دادگاه پس از اعلام ختم دادرسی رأی خود را اعلام کرد.

در خصوص اتهامات آقای اسحاق 29 ساله اهل فریدن ساکن اصفهان، دائر بر کیف قاپی و رانندگی بدون گواهینامه نظر کیفر خواست صادر و گزارش مأمورین انتظامی و اقرار صریح و مقرون به واقع متهم در دادرسرا اتهامات انتسابی را محرز دانسته و در خصوص کیف قاپی مستند به ماده 657 ق م ا و لحاظ بند 1 م 22 همان قانون حکم به محکومیت متهم به پرداخت مبلغ دو میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس در حق صندوق دولت و تحمل 30 ضربه شلاق تعزیری صادر و اعلام می‌نماید در خصوص مال ربوده شده با توجه به رضایت شاکی تکلیفی برعهده دادگاه نیست و در خصوص رانندگی بدون گواهینامه با توجه به اقرار متهم در دادسرا، اتمام انتسابی را محرز و مسلم دانسته مستنداً م 723 ق م ا حکم به محکومیت متهم می‌نماید.

نظر کارآموز: رأی دادگاه و قاضی محترم خیلی خوب و مستدل بوده و نسبت به ادله خوب اظهارنظر کرده بودند و این نشانه آگاهی و توجه ایشان به مفاهیم قانون مجازات اسلامي بود البته نکته‌ای که برای او پیش آمد در این بود که چرا ایشان با توجه به اقرار صریح متهم در دادسرا به استعمال مواد مخدر و با توجه به اینکه یکی از موارد اتهامی نیز این مورد بود چرا اصلاً در این مورد اصلاً هیچ‌گونه تحقیق اظهار نظری نکردند.

 گزارش2

سرقت- قاضی پرونده توانگر

کلاسة پرونده 354/86 ک 112

متهمان: 1- علی نیکبخت- شغل دوره‌گرد 16 ساله و دارای محکومیت کیفری عدله و موضوع: حمل مشروبات الکی و مال‌خری

2- حمید گودرزی شغل گچ‌کار 26 ساله محکومیت کیفری ندارم: سارق

با توجه به محتویات پرونده آقای علی نیکبخت دارای ماشين وانت به شماره 68998/ تهرا- 27 می‌باشد و اینگونه اظهار می‌دارد که در خیابان آزادی بهارستان در حرکت بودم که شخصی به نام حمید گودرزی مرا دید و اصرار کرد که میله گرد خریداری می‌کنید ومن هم گفتم اگر شاکی نداشته باشد و هفت شاخه میله گرد را به قیمت 28.000 تومان خریداری کردم و در حال بار زدن میله گردها بودیم که مأموران ما را دستگیر کردند و از آنطرف نیز حمید گودرزی اظهار می‌دارد که من نیز میله گردها را از یک آدمی که به پول نیاز داشت خریدم وانت بار آقای نیکبخت تا تعیین تکیف نهایی توقیف شد و هر دو متهم به دلیل عدم معرفی کفيل و ضامن معتبر در بازداشت بسر مي برند.

در ادامه بازجویی از متهمان در روز هنگام تفهیم اتهام متهم حمید گودرزش اتهام سرقت را نپذیرفت و اظهار داشت که میله گردها را متعلق به برادرم می‌باشد که پیش می‌گذاشته تا برایش بفرشم.

در ادامه آقای حمید گودرزی خانه‌ای را به مأموران نشان داد و ادعا می‌کرد که این خانه متعلق به برادرش است پس از مراجعه و تحقیق از اهل محل معلوم شد که خانه متعلق به آقای مجیدر فروی بود. ایشان اظهار داشتند که آقای گودرزی در منزل نیمه کارة من سکونت دارند و در پاسخ به این سئوال که آیا اصلاً میله‌گردی از شما دزدیده شده اظهار برای بی‌اطلاعی کردند و گفتند که از آقای گودرزی هیچ‌گونه شکایتی ندارند.

در ادامه رسیدگی‌ها به تاریخ 6/3/86 در پی رسیدگی به پرونده متهم حمید گودرزی اعتراف کرد که 8 شاخه میله گرد را از یک منزل نیمه ساز واقع در بهارستان خ اردیبهشت بلوک 222 پلاک 205 سرقت نمودم لذا مراتب صورت مجلس به امضای آنها رسیده است که منزلی که از آن سرقت شده بود متعلق به آقای حبیب الله آقابابا بود. که ایشان از شکایت علیه سارق خودداری کردند و در همان بدو کار رضایت دادند خوب آقای نیکبخت به دلیل عدم توجه اتهام به ایشان آزاد شدند و وسایلشان را نیز به ایشان تحویل داده شد آقای گودرزی به مرکز بازداشت بازپرسی شعبة 17 به بازداشتگاه معرفی شد در ادله جریان رسیدگی بازپرس شعبه 17 اظهار می‌دارند که در خصوص اتهام جمشید گودرزی فرزند یدالله با توجه به کشف اموال مسروقه در ید متهم و با توجه به دفاعیات غير موجه و برخلاف واقع مالباخته و سایر قرائن به نظر مجرميت نامبرده مسلم می‌باشد که طبق نسبت به جنبة خصوصی پرونده با توجه به گذشت شاکی خصوصی قرار موقوفی تعیب صادره و در خصوص توجه اتهام به علی نیکبخت با توجه به انکار موجه و دفاعیات مقرون به واقع متهم و عدم علم وی به مسروقه بودن اموال مستند م 177 قانون ق آد ک عقیده به منع تعقیب دارم و متهم در محضر دادگاه اظهار داشتند که میله گردها متعلق به دوستشان بوده و هیچ‌گونه سرقتی در کار نبوده است و متهم نیز به عنوان آخرین دفاع اظهار می‌دارد که سرقتی در کار نبوده است.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

از لینک زیر می توانید دانلود کنید :

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

 دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع وظایف دفتر و مدیر دفتر دادگاه

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید