دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع مطبوعات و مسووليت کيفري در مطبوعات


در این پست می توانید پایان نامه رشته حقوق با موضوع مطبوعات و مسووليت کيفري در مطبوعات را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

مقدمه

«اي آزادي، اي والا كلام، گر نباشي در ميان، بايد كه از دنيا گريخت. »

اصل 24 قانون اساسي: نشريات و مطبوعات در بيان   مطالب آزادند، مگر آنكه فحل به مباني اسلام يا حقوق عمومي باشد، تفصيل آن را قانون معين مي كند.

آزادي و آزادي بيان يكي از حقوق طبيعي انسان است كه خداوند، همزاد با وي آفريده است. سلطه گران براي سلب آزادي انسانها و جوامع، شريفترين آزاديخواهان جهان حتي موسي (ع) ، عيسي (ع) ،محمد (ص) ، علي و حسين (ع) را متهم مي كردند تا آنها را از مردم و صحنه مبارزات آزاديخواهانه بيرون كنند. آزادي بيان ريشه خونيني دارد و گوهر گرانبهايي است كه شايد هيچ راهي اين مقدار قرباني و مبارزه به خود نديده است. آزادي بيان، انديشه و تفكر و انتشار آن از طريق رسانه هاي مكتوب نظيرمطبوعات و كتب از پايه اي ترين واصلي ترين حقوق بشر است كه نگهباني و پاسداري از آن به مثابه بستر اصلي رشد و تعالي جامعه بشري و شرط لازم و پايه توسعه و يكي از مبرزترين و مبرم ترين وظيفه دولتها وملتهاست.

اهميت و نقش رسانه هاي گروهي در طرح مسائل يک جامعه در تمام ابعاد آن با وسعتي كه دارد موجبات پويايي و اعتلاء فكري، فرهنگي، عاملي براي رشد و تواناييهاي شهروندان براي مشاركت در زندگي اجتماعي و سياسي مي شود، عاملي است که جلو خودكامگي سياسي و اجتماعي و انحصار قدرت را مي گيرد. و با ايجاد امكان نقد براي جامع باز و پويا ياري مي رساند، تبادل انديشه زياد مي شود، موجب توسعه نهضتها، بيداري خلق مي گردد، نظارت و كنترل برحكومت بيشتر مي شود، موجب وحدت و ايجاد همبستگي و وحدت ملي و بين المللي ايجاد همگرايي بين اقوام و اديان مي گردد. مطبوعات از جمله نمودار رشد و ترقي و طرز فكر آن جامعه است و از سوي ديگر راهنماي همان افراد جامعه است. برخورد و نحوه برخورد با مطبوعات به تناسب ميزان دموكراتيك يا مستبد بودن حكومتها و دولتها متفاوت بوده و هست، تا آنجا كه وضعيت مطبوعات يك كشور، شاخصي براي محك زدن ميزان دموكراسي آن كشور است. امروز نقش مطبوعات از وسيله اطلاع رساني وخبر فراتر رفته و به كانونهاي قدرتمند تبديل گرديده است.شايد مطبوعات نتوانند به مردم بگويند كه چگونه بيانديشند ولي ميتوانند بگويند كه به چه بيانديشند و چه اموري را مهم وحياتي فرض نمايند. آري توسعه نياز به مطبوعات دارد ومطبوعات نياز به دموكراسي. در غير اين صورت جو بيگانگي در جامعه حاكميت پيدا ميكند و بازار تخطئه پر رونق ميگردد. بديهي است كه در چنين وضع نامطلوبي، امكان توسعه و تحكيم برادري و برابري وجود نداشته و حقيقت و عدالت در پرده ابهام وپندار محبوس خواهد ماند. در نگاه ديگر، اين پديده ميتواند در حكم يك عنصر فعال و خطرناك قادر خواهد بود تا با قدرت ذاتي خود، تباهيهاي فراواني را متوجه جامعه سازد و معضلاتي همچون نابودي ارزشهاي انساني، تحميل الگوهاي ضد ارزشي، انحراف وبزهكاري افراد جامعه، تضعيف امنيت ملي، تحريك به عداوتهاي نژادي وقومي و ادياني، تضعيف قواي مملكت، توهين و هتك حرمت اشخاص و در كل توان بالقوه براي آسيب رساندن به اجتماع را دارد. مطبوعات به همان اندازه كه سازنده و عامل رشد و توسعه است به همان ميزان نيز ميتواند موجب گمراهي، ضلالت و فلاكت يك ملت را به دنبال داشته باشد.

علي ايحال، حساسيت و حياتي بودن موضوع مطبوعات، جامعه بين المللي و آخر الامر حكومتها ي ملل مختلف را علي رغم ميل آنان وادار كرد كه به دنبال مكانيسمي باشند كه از يك طرف اهالي قلم و انديشه، خصوصا مطبوعات و اصحاب جرايد را در مقابل عصبانيت كانونهاي قدرت ايمن كنند و از طرف ديگر ازآثار تخريب هولناك مطبوعات بكاهند لذا مهمترين راه خروج از اين وضعيت را در شناخت زواياي گوناگون پديده مطبوعات و به رسميت شناختن آنان و از همه مهمتر تدوين قانون مطبوعات شد. تا از اين طريق مطبوعات، ديگر محدوديتهاي غير منطقي كه نتيجه اي جز كندي توسعه ندارد نشود و از طرف ديگر با بي تدبيري و نبودن قانون در اين زمينه، جامعه دچار هرج و مرج و خروج از اعتدال نباشد. در كشور ما ايران، اگرچه با تصويب حدوداً 6 قانون و دهها تكمله و تبصره ركوردار است ولي اين بخش حقوقي هنوز از لحاظ نظري، رويه عملي و قضايي، فقير نا هماهنگ با تحولات جامعه جهاني است طوري كه در حال حاضر هنوز مطبوعات و جرايم مطبوعات به روشني تعريف نشده اند و مسئوليت كيفري افراد نشريه دقيقا تبيين نشده است. و جايگاه هيات منصفه در دادگاه مطبوعات در حاله اي از ا بهام است. وبه سبب وجود عبارات و كلمات قابل تفسير، سلايق خصوصي امكان حضور دارد و از اين طريق به حقوق اصحاب فكر و انديشه صدمه ميزند. چرا كه در سالهاي اخير، مساله مطبوعات و نحوه برخورد با جرايم مطبوعاتي از چالش هاي فرهنگي به يكي از دغدغه هاي اصلي جامعه ايران تبديل شده است. لذا ضرورت شفاف سازي و بيان كامل و دقيق موضوع به نظر حاد مي آيد و هدف اين پايان نامه تلاشي است براي پرتوافكني و تنوير نقاط مبهم اين پيكره عظيم و مهم است پايه هاي نظري موضوع (ن والقلم ما يسطرون)، خداوند سوگند ياد مينمايد، اما چه سوگند عجيبي! سوگند به يك قطعه ني يا چيزي شبيه آن! سوگند به ماده سياه رنگ! و سوگند به سطوري كه بر صفحه كاغذ ناچيزرقم زده ميشود! اما اين همان است كه سرچشمه پيدايش تمامي تمدنهاي انساني است. ما امروز ميدانيم كه تمام تمدنها و علوم كه در هر زمينه نصيب بشر شده است بر محور قلم دور ميزند. به راستي كه مداد علماء، بر دماء شهداء پيشي گرفته است. آزادي بيان، عدالت، شرافت، حقوق مردم، حقوق اصحاب قلم، مساوات، قرآن، خطبه هاي پيامبر اسلام (ص)، خطبه هاي علي

(ع)، قانون حمورابي، قانون اساسي آتن، منشور كوروشي، الواح دوازده گانه روم باستان، منشور كبير انگلستان، اعلاميه حقوق بشر، افكار مردان بزرگي چون

منتسكيو، بكاريا، والتر، ژان ژاك روسو، شريعتي ، مطهري، مصدق، و هوگو وقرباني شدن كساني كه جز خدا نداشته، قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، قانون مجازات و قانون مطبوعات سابق و جديد مي باشند. هر چه قوانين موضوعه و خصوصا قانون مطبوعات بر اين اساس و پايه ها و با آن افكار شكل گرفته باشد به همان ميزان حقوق مولفان و ارباب جرايد تضمين خواهد شد. كاربردهايي كه از انجام اين پژوهش متصور است يكي كاربرد آموزشي، كه براي آموزش دست اندر كاران و مسئولان ارباب جرايد، و كاربرد پژوهش كه از نتايج و منابع پژوهشي، ميتوان در كارهاي مطالعاتي، تحقيقاتي، تدوين پايان نامه و مقالات مورد استفاده قرار گيرد و از كاربران اين پژوهش ميتواند دست اندر كاران رسيدگي به جرايم مطبوعات، دانشجويان، اهالي قلم و مراكز آموزشي باشد. اهداف اينجانب در اين پژوهش:1- تبيين و شناسايي مطبوعات و قانون مطبوعات در طول تاريخ 2-تبيين و شناسايي قانون مطبوعات جديد 3- تبين و شناسايي جرايم مطبوعاتي، تبيين و شناسايي مسئوليت كيفري در مطبوعات 3- تبيين و شناسايي حدود مسئوليت كيفري مدير مسئول، صاحب امتياز، نويسنده، ساير پديد آورندگان و دست اندر كاران 4- تبيين و شناسايي نحوه دادرسي در دادگاه، مطبوعات5- هيات منصفه و وظايف آنها در دادگاه مطبوعات چگونه است؟ و تبيين و شناسايي تاثير راي هيات منصفه در حكم دادگاه مطبوعات مي باشد.

سوالات و فرضيه هايي که در اين پژوهش مورد نظر است عبارتند از: اينكه آيا در قانون مطبوعات فعلي و سابق تعريف جامع و مانعي از مطبوعات ارائه گرديده است يا خير 2- آيا در قانون مطبوعات،جرايم مطبوعاتي همانهايي هستند كه در قانون مطبوعات ذكر گرديده است يا شامل ساير جرايم نيز مي گردد و به عبارت ديگر آيا جرايم مطبوعاتي در حال حاضر احصائي هستند يا تمثيلي.3- مسئوليت كيفري صاحب امتياز در مطبوعات چگونه است.4- مسئوليت اصلي نشريه باچه كسي است و آيا نويسنده و ساير پديد آورندگان در نشريه مسئوليت كيفري دارند يا خير.5- آيا نظر و راي هيات منصفه در دادگاه مطبوعات در حكم صادره از طرف قاضي تاثير گذار است يا خير و آيا قاضي ميتواند بر خلاف نظر هيات منصفه راي بدهد؟ و اما انگيزه :

انسان موجودي است مدني الطبع و از طرف ديگر به اقتضاي طبع خود، كوششها و فعاليتهاي در عرصه اجتماع به عهده مي گيرد. كه اين فعاليتها، محصول انديشه، تفكرات، ذاتيات و جوهر واقعي او و تربيتهاي اوست. لذا اينجانب به فراخور طبع خود و از طرف ديگر با توجه به اينكه از جامعه معلمي و آموزگاري هستم و همواره نوشتن ،گفتن ، سوال و كتاب و قلم همواره در زندگي ام بوده ومطبوعات نيز خارج از اين مقوله نيست و از طرف ديگر با توجه به علاقه اي كه به كارهاي سياسي و خصوصا مطبوعاتي دارم و در حال اخذ مجوز دو هفته نامه محلي بعنوان « نسيم آراز» هستم لذا همه اينها اينجانب را مجاب به انتخاب اين موضوع كرد. روش پژوهش يا روش تحقيق در اين پايان نامه به روش كتابخانه اي و نوع جمع آوري اطلاعات به صورت: 1- فيش برداري از منابع مطالعاتي، ادبيات تحقيق و مستندات حقوق 2- بهره مندي از قوانين، ضوابط و مقررات حاكم بر قانون مطبوعات 3- بهره گيري از مصاحبه هاي دست اندر كاران رسيدگي به جرايم مطبوعات و ساير اشخاص درگير در اين موضوع.

علي هذا بر خود لازم ميدانم كه از اساتيد گرانقدر خود كه در طول اين دو سال تحصيلي و در تدوين و تكميل اين پايان نامه اينجانب را از راهنمايي و هدايتهاي خودشان بهره مند نمودند، تقدير و قدرداني مينمايم. اميد که پاينده و زنده باشيد. 

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

از لینک زیر می توانید دانلود کنید :

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

 دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع مطبوعات و مسووليت کيفري در مطبوعات