دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع حقوق و شيوه‌هاي رفتار مدني


در این پست می توانید متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع حقوق و شيوه‌هاي رفتار مدني را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 حقوق و شيوه‌هاي رفتار مدني

حقوق و شيوه‌هاي رفتار فرد به اعتبار و احتمالا آشنايي كه با رشته تخصص بنده داريد كه در اينجا يك سلسله از مواد قانوني را رديف كنم كه بايد اين كارها بشود و نبايد آن كارها بشود يك مختصري از اين مباحث قانوني و حخقوقي محض مي‌خواهم داشت اما بيشتر تمال دارم به آنكه يك مقدار نگاه جامعه شناختي به معناي مفهوم قانون و رفتار مدني در ايران داشته باشم به جهت آنكه تصور مي‌كنم يك ادراك نارسا و ناقص از مفهوم قانون در جامعه ايران رواج پيدا كرده اين رواج هم البته نرمال سال‌هاي – اخير اصولا قديمي يعني همزاد حقوق موضوع در ايران كه برمي‌گرده به سال 1285 و ورود به قانون به ايران كه 1285 مي‌دانيد سال انقلاب مشروطه و تصويب قانون اساسي و در دهه اخير اين نقصان ادراكي توسعه پيدا كرده يكي از گفتمان‌هاي رايج در دهه اخير در مساله قانون و حاكميت قانون فقط به عنوان – مقدمه بحث عرض مي‌كنم و بعد به تناسب حال برمي‌گردد به اين بحث در بين گروه‌هاي اجتماعي مردم عادي گرفته تا تحصيلكردگان حقوقدانان و ديگران تصور غالب اين است كه قانون يعني دستور حكومت كه به محض تصويب به الزاما به اجرا در‌مي‌آيد يعني بين قانون و اجراي قانون رابطه ملازمه وجود دارد وقتي قانون تصويب شد، اجرا خواهد. اگر هم اجرا نشده دولت نخواسته شما اگر مروري به ادبياتي كه در اين زمينه هست داشته باشيد ملاحظه خواهيد فمود هر جا بحث ا قانون پيش مي‌آيد و اجراي قانون را اجرا كند جاي هم اجرا نشده ما بايد صاف برويم بقيه دولت رد بگيريم البته از نظر حقوقي محض درست است در هر حال ضامن اجراي قانون دولت است كه قوه اجرايي قانون را تشكيل مي‌دهد ضمانت اجرايي قانون را ولت به اجرا مي‌گذارد اما مساله قدري عميق‌تر از است مساله اين كه قانون يك پديده اجتماعي هم همست يك امر اجتماعي است قانون بايد در يك جامعه به اجرا دربيايد در اين جا است كه بحث كمي پيچيده مي‌شود و ما مي‌رسيم به اين مطلب كه اولا يك قانون خوب چيه كه جاي بحث آن اينجا نيست قانون بايد چگونه ساختارهاي اجتماعي سازگاري و تناسب داشته باشد و اين كه در اجراي قانون دولت فعال مايشاء نيست اين كه هر كاري دلش مي‌خواهد بكند اين جامعه است كه قانون را به اجرا مي‌گذارد و از اينجا نسبت جامعه و قانون خيلي جدي‌تر مي‌شود اين كه جامعه خودش تا چه اندازه در جست‌وجوي اجراي قانون هست تا چه اندازه به اصطلاح ظرفيت اجراي قانون را دارد تا چه اندازه تقاضاي اجراي قانون را دارد اينهار به عنوان مقدمه بحث كردم.

در عنواني كه خدمت شما عرض شد حقوق و شيوه‌هاي رفتار مدني دو واژه وجود دارد يكي حقوق و يكي رفتار مدني اينهار امن تفكيك مي‌كنم و جداگانه تعريف كلي دارد حقوق مجموعه‌اي از دستورات مجموعه از قواعد رفتارهاي ضمانت اجرا است يا دقيق‌تر بگويم مجموعه از قواعد رفتاري كه داراي ضمانت اجرا مادي و دنيوي است اين دو وصف آخر را اضافه كرديم كه تمايل داشت با يك دست مشابه مشخص مي‌شود كه آنها قواعد اخلاقي، اخلاق هم دستوراتي مي‌دهد كه ضامنت اجرا هممي‌دهد قاضي اخلاقي ضمانت اجرايش مربوط به اين دنيا نمي‌شود ضمانت اجرايي قاضي اخلاقي يا از جنس تنبيه و تحسين و از جنس حواله به آخرت ثواب و گناه اما ضمانت اجرايي اينجا كسي به ديگري بدهكار بوده بدهي خود را نمي‌دهد يك سازماني وجود دارد به نام دادگاه‌ها يا در جوامع قديمي، نهادهاي اجتماعي وجود دارد كه بدهكار مجبور مي‌كند به دادن طلبش يا كسي ؟؟؟؟؟

حقوق فقط قانون نيست اين نكته بسيار مهمي است كه باز نقصان اداركي در جامعه وجود دارد حقوق فقط قانون نيست قانوني يكي از منابع حقوق است اگرچه ما در رشته حقوق در دانشكده حقوق هميشه گفته‌ايم قانون در منابع حقوق شماره يك است يعني وقتي منابع حقوق را مي‌شماريم اول مي‌گويم قانون بعد مي‌گوييم عرف و بعد رويه قضايي و بعد مي‌گويم دكترين اما واقعيت اين است كه از حيث ارزش اجتماعي نمي‌توانيم الزاما بگويي كه قانون ارزشمندتر از عرف است درست است. از نظر حقوقي اگر شما يك دعوايي داشته باشيد در يك دادگاه يا يك موردي باشد كه بين قانون و عرف تعارض باشد دادگاه بايد به قانون عمل كند اما در صحنه عمل اجتماعي چطور خوئتان حتما مثال‌هاي زيادي مي‌شناسيد كه معمولا زماني كه در جامعه بين عرف و قانون تعارضي باشد مردم گرايش بيشتري دارند به رفتارهاي عرضي تا رفتارهاي قانوني به لحاظ اجتماعي معمولا بين قانون و عرف كه تعارض پيش مي‌آيد جامعه بيشتر تمايل دارد به سمت رفتارهاي عرض و قانون را كنار مي‌زند پديده‌اي به نام قانون مطلوب كرد در جامعه ما هم بسيار زياد است ناشي از همين واقعيت است يعني قوانيني كه به عمل اجتماعي در نيامده به عنوان يك جمله معترضه عرض كنم قانون داراي دو اعتبار است يكي حقوقي يعني اعتباري كه روي كاغذ دارد قانون تصويب شده بنابراين معتبر است يكي هم اعتبار اجتماعي يعني ميزان عمل به آن قانون ما بايد اگر قانون را در سه سطر ملاحظه كنيم وضع قانون اجر – تضمين قانون در هر سه سطر قانون يك ارتباط عميق دارد با جامعه از مرحله وضع قانون مرحله‌اي كه قانونگذار از قانون تدوين مي‌كند مرحله‌اي كه اجرا مي‌كند مرحله‌اي كه اجرا قانون بايد تضمين شود اگرچه قانون نقض شد يك سازمان‌هاي رسمي وجود دارد كه واكنش نشان مي‌دهد بر ابر نقض قانون و اجراي آن را تضمين مي‌كند در هر سه سطر با اين در يك كيفيت متعادل قانون بايد عميقا تناسب داشته باشد و با وضعيت اجتماعي عرض‌ها يعني رفتارهاي زنده و پويا جامعه در موضوعات متعدد و خواست معمولا چيزي كه در جامعه ايران از آن غفلت مي‌شود ارزش و اعتبار رفتارهاي عرضي مردم در حقوق و نظم حقوقي يعني به اعتقاد بنده ما به لحاظ فرهنگي نظري براي قانون ارزشي بيش از ارزش واقعي آن قائل هستيم يا حداقل اين طوري بگويم كه از نظر كاركرد جامعه شناختي اين اشتباه در جامعه ايران وجود دارد كه از نظر كاركرد جامعه شناختي قانون تعيين كننده همه چيز است اين طور نيست در واقع خود قانون محصول در يك نظام پيچيده اجتماعي است اين نظام پيچيده اجتماعي دولت هم بخشي از آن است باز هم من عرض كنم كه دولت و جامعه مي‌شود اينگونه ديد اين جامعه است اين هم دولت است اين يك نوع نگاه دولت موجودي بيرون از جامعه يعني بنابراين نظامات آن قواعد يا آن مناسباتي كه در جامعه حاكم در دولت حاكم نيست دولت يك تافته جدا است يك موجود ديگري است يعني در واقع ما مي توانيم اين گونه نگاه كنيم دولت خود بخشي از جامعه است از نظر غير از دولت‌هاي كودتايي قاعدتا دولت خود بخشي از جامعه است و دولت خودش يك نوع تظاصل تمل واقعيت‌هاي اجتماعي است خوب يا بدش نوعي بازتاب آنچه در جامعه وجود دارد خوب در بحث قانون چه وقتي قانون بخواهد وضع شود و چه وقتي بخواهد اجرا شود و چه وقتي بخواهد تضمين شود خود قانون محصول در يك سلسله مناسبات است اين مناسب چه چيزهايي است تمام آن مجموعه عظيمي كه رفتارها و فرهنگ ما را مي‌سازد اقتصادي – فرهنگي – سياسي – اجتماعي – تاريخي و غير جدا از هم نمي‌باشد مي‌خواهم اين را عرض كنم در اينجا كه بود و نبود قانون خوب و بد قانون و اجرا عدم اجراي قانون و نقص قانون الزاما تمام مسووليتش برعهده يك واحد سازماني به نام دولت نيست در نظم حقوقي قانون فقط يكي از اركان و با اين تعريفي كه من عرض كردم درست كه از نظر حقوقي بسيار مهم است اما همه چيز نيست تصور عمومي اين است كه اگر قانون باشد همه چيز حل مي‌شود در تجربه سياسي و اجتماعي ما هم فراوان بوده مدام اصرار داريم كه قوانين به تصويب برسد اشكالي ندارد و درست است اما بايد بدانيم همه چيز اين نيست اجازه مي‌خواهم يك مقداري سوزني به خود بزنم در وصف آزادي مطبوعات يكي از حوزه‌هاي مناظرات سياسي اجتماعي جامعه سال‌هاي اخير ايران بده همه به خاطر داريد در سال‌هاي 78-77، 79-80-81 چه درگيري متعددي بود در پرباره حقوق مطبوعات و آزادي و فعاليت مطبوعات به هر حال عنوان اقسام ديدگاه‌هاي نقطه نظرات متعدد بود در طول اين دوره نشريات متعددي توقيف شدن روزنامه‌نگاراني قسمت تعقيب قرار گرفتن اما خيلي جالب اين كه همه چيز فقط قانون نيست را به اين موضوع دقت كنيد. روزنامه‌نگاري ايران كه من هم نقشي كوچكي در آن دارم و كارهايي انجام مي‌دهم مثل همه شماها تمام در اين سال‌ها مصر بوديم بر اي كه ظرفيت‌هاي قانوني مطبوعات بايد ارتقا پيدا كند بايد قانون اصلاح شود و چه اتفاقاتي بيفتد كه وارد جزييات نمي‌شود اما خيلي جالب شايد خود شما هم بدانيد كه نيمي از جمعيت ايران خارج از پوشش توزيع مطبوعات است شما وقتي از تهرا خارج مي‌شود و چند استان ايران ديگر از نشريه خبري نيست چند روزنامه بيشتر نيست و ديگر هفته‌نامه ماهنامه وجود ندارد نقص بسيار بزرگي است اين راهي خود هم بگويم زماني كه ما همه تكيه‌مان مي‌آيد روي قانون فقط به تبع قانون همه چيز را از زاويه سياست ديده مي‌شود خيلي زوايحه ديگر مورد غفلت قلرار مي‌گيرد حتي از توزيع نشريات را ببينيد كاملا گويا است حتي در بسياري از بزرگترين استان‌هاي ايران شما از معتبرترين روزنامه‌هاي كشور را بيش از هزار نسخه نمي‌توان ديد در يك مركز استا خيلي از نشريات اصلا وجود دارد از مركز استان كمي برويد پايين‌تر ديگران هم نيست خيلي جاي بحث دارد اين نقيصه يعني نشريات ايران با نعيمي از مخاطب خود ارتباط ندارد نمي توان خود را سراسري كند روزنامه و نشريات سراسري هست اما واقعا سراسري نيست لذا ارتباط برقرار نمي‌كند لذا نمي‌تواند مساله آن را بشناسد و منعكس كند.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

از لینک زیر می توانید دانلود کنید :

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

 دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع حقوق و شيوه‌هاي رفتار مدني