دانلود پایان نامه رابطه معنی دار بودن و جذب منابع مالی و پذیرش خدمات


اهداف پژوهش

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رابطه تاثیر توانمندی منابع انسانی بر جذب منابع مالی و  پذیرش خدمات بانکی (از سوی مشتریان) در بانک ملی شهر رشتاست.

برای رسیدن به اهداف کلی تحقیق ،اهداف اختصاصی زیر دنبال می شود:

-تعیین رابطه معنی دار بودن و جذب منابع مالی و پذیرش خدمات

-تعیین رابطه صلاحیت ( شایستگی ) و جذب منابع مالی و پذیرش خدمات  .

-تعیین رابطه خود تعیینی (حق انتخاب ) و جذب منابع مالی و پذیرش خدمات  .

-تعیین رابطه اثر ( موثر بودن )و جذب منابع مالی و پذیرش خدمات  .

-تعیین رابطه ابعاد توانمند سازی و جذب منابع مالی و پذیرش خدمات  .

۱-۵-فرضیه های پژوهش

فرضیه اصلی : بین توانمندی منابع انسانی بر جذب منابع مالی و  پذیرش خدمات بانکی (از سوی مشتریان) در بانک ملی شهر رشت رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیه های فرعی

فرضیه فرعی اول: بین معنی دار بودن و جذب منابع مالی رابطه وجود دارد.

فرضیه فرعی دوم:بین صلاحیت ( شایستگی ) و جذب منابع مالی رابطه وجود دارد.

فرضیه فرعی سوم:بین خود تعیینی (حق انتخاب ) و جذب منابع مالی رابطه وجود دارد.

فرضیه فرعی چهارم:بین اثر ( موثر بودن )و جذب منابع مالی رابطه وجود دارد.

فرضیه فرعی پنجم:بین توانمند سازی و جذب منابع مالی رابطه وجود دارد.

فرضیه فرعی ششم:بین معنی دار بودن و پذیرش خدمات رابطه وجود دارد.

فرضیه فرعی هفتم:بین صلاحیت ( شایستگی ) و پذیرش خدمات رابطه وجود دارد.

فرضیه فرعی هشتم:بین خود تعیینی (حق انتخاب ) و پذیرش خدمات رابطه وجود دارد.

فرضیه فرعی نهم:بین اثر ( موثر بودن )و پذیرش خدمات رابطه وجود دارد.

فرضیه فرعی دهم:بین توانمند سازی و پذیرش خدمات رابطه وجود دارد.

۱-۶-تعاریف نظری و عملیاتی متعیرهای مورد بررسی

تعاریف مفهومی (نظری) :

تعریف مفهومی توانمند سازی : توانمند سازی شامل نیروی کاری می شود که سطح انعطاف پذیری وآزادی بیشتری برای تصمیم گیری در مود کار، برایشان فراهم گردد (گرسلی[۱]،۲۰۰۷ص ۴۰).

تعریف مفهومی معنی داری  : شامل تناسبی بین نیازهای نقش کاری یک فرد وباور ها ، ارزشها ورفتارهای اوست ( همان منبع ، ۲۰۰۷  ص۴۰).

تعریف مفهومی شایستگی ( صلاحیّت ): اشاره به خود اثر بخشی خاص کاریک فرد ویاخود باوری در قابلیّت یک فرد برای انجام فعّالیّتهای کاری و تخصصی وی دارد  ( همان منبع ، ۲۰۰۷  ص۴۰).

تعریف مفهومی حق انتخاب ( خود تعیینی )  :  یک انتخاب در شروع وتنظیم اعمال یک فرد است این حس ،قدرت اختیار وانتخاب را به کارمند نسبت به چگونگی شروع ویا ادامه رفتار یا فرآیند های کاری منعکس می نماید ( همان منبع ، ۲۰۰۷ص۴۱).

تعریف مفهومی اثر ( مؤثّربودن )  : میزان اثرگذاری فرد برنتایج استراتژیک ، اجرایی یا عملیاتی محل کار می باشد . ( همان منبع ، ۲۰۰۷ ص۴۱).

جذب منابع مالی: به مجموعه ای از عوامل فن آوری اطلاعات و ارتباطات، مهارت، نیروی انسانی شاغل در بانک ها، تنوع و کیفیت خدمات بانکی، رضایت مشتریان از کارکنان و مطلوبیت محیط داخلی و محل استقرار شعب در بانکداری نوین گفته می شود (بوکسال[۲]،۲۰۰۳ص۸۹).

پذیرش خدمات بانک: منظور خدماتی هستند که نیازها و خواسته های مشتریان را برآورده کند مانند میزان نرخ بهره بانکی، سیستم های نظارتی و رسیدگی به شکایات، اطلاع رسانی دقیق به مشتریان، سرعت و دقت خدمات ارائه شده، انجام به موقع تعهدات توسط موسسه، ادب و تواضع کارکنان در برخورد با مشتریان و رازداری و محرم اسرار بودن کارکنان در خصوص اطلاعات مشتری می باشد(آقازاده و طبیبی،۱۳۸۹ص۳۴).

 

تعاریف عملیاتی (کاربردی) :

تعریف عملیاتی توانمند سازی : در این پژوهش آزمون سنجش توانمند سازی در چار چوب پرسشنامه ابعاد توانمند سازی اسپریتزر تهیه و سپس مورد اجرا قرارگرفت ونمره ای که مدیران در این آزمون کسب نموده اند  ، توانمندی آنان را بصورت کمّی تعریف می نماید .

تعریف عملیاتی معنی داری : در این تحقیق منظور از معنی داری ، امتیازی است که آزمودنی ها از سوال۱ تا ۳  پرسشنامه توانمند سازی کسب نموده اند که موارد معنی داربودن فعّالیّتها واهمیّت آن را در بر میگیرد.

[۱]. Greasily

[۲].Boksal

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه

متن کامل