دانلود پایان نامه رابطه معنی دار بودن و جذب منابع مالی و پذیرش خدمات

ارسال شده در سایت پایان نامه

اهداف پژوهش

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رابطه تاثیر توانمندی منابع انسانی بر جذب منابع مالی و  پذیرش خدمات بانکی (از سوی مشتریان) در بانک ملی شهر رشتاست.

برای رسیدن به اهداف کلی تحقیق ،اهداف اختصاصی زیر دنبال می شود:

-تعیین رابطه معنی دار بودن و جذب منابع مالی و پذیرش خدمات

-تعیین رابطه صلاحیت ( شایستگی ) و جذب منابع مالی و پذیرش خدمات  .

-تعیین رابطه خود تعیینی (حق انتخاب ) و جذب منابع مالی و پذیرش خدمات  .

-تعیین رابطه اثر ( موثر بودن )و جذب منابع مالی و پذیرش خدمات  .

-تعیین رابطه ابعاد توانمند سازی و جذب منابع مالی و پذیرش خدمات  .

۱-۵-فرضیه های پژوهش

فرضیه اصلی : بین توانمندی منابع انسانی بر جذب منابع مالی و  پذیرش خدمات بانکی (از سوی مشتریان) در بانک ملی شهر رشت رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیه های فرعی

فرضیه فرعی اول: بین معنی دار بودن و جذب منابع مالی رابطه وجود دارد.

فرضیه فرعی دوم:بین صلاحیت ( شایستگی ) و جذب منابع مالی رابطه وجود دارد.

فرضیه فرعی سوم:بین خود تعیینی (حق انتخاب ) و جذب منابع مالی رابطه وجود دارد.

فرضیه فرعی چهارم:بین اثر ( موثر بودن )و جذب منابع مالی رابطه وجود دارد.

فرضیه فرعی پنجم:بین توانمند سازی و جذب منابع مالی رابطه وجود دارد.

فرضیه فرعی ششم:بین معنی دار بودن و پذیرش خدمات رابطه وجود دارد.

فرضیه فرعی هفتم:بین صلاحیت ( شایستگی ) و پذیرش خدمات رابطه وجود دارد.

فرضیه فرعی هشتم:بین خود تعیینی (حق انتخاب ) و پذیرش خدمات رابطه وجود دارد.

فرضیه فرعی نهم:بین اثر ( موثر بودن )و پذیرش خدمات رابطه وجود دارد.

فرضیه فرعی دهم:بین توانمند سازی و پذیرش خدمات رابطه وجود دارد.

۱-۶-تعاریف نظری و عملیاتی متعیرهای مورد بررسی

تعاریف مفهومی (نظری) :

تعریف مفهومی توانمند سازی : توانمند سازی شامل نیروی کاری می شود که سطح انعطاف پذیری وآزادی بیشتری برای تصمیم گیری در مود کار، برایشان فراهم گردد (گرسلی[۱]،۲۰۰۷ص ۴۰).

تعریف مفهومی معنی داری  : شامل تناسبی بین نیازهای نقش کاری یک فرد وباور ها ، ارزشها ورفتارهای اوست ( همان منبع ، ۲۰۰۷  ص۴۰).

تعریف مفهومی شایستگی ( صلاحیّت ): اشاره به خود اثر بخشی خاص کاریک فرد ویاخود باوری در قابلیّت یک فرد برای انجام فعّالیّتهای کاری و تخصصی وی دارد  ( همان منبع ، ۲۰۰۷  ص۴۰).

تعریف مفهومی حق انتخاب ( خود تعیینی )  :  یک انتخاب در شروع وتنظیم اعمال یک فرد است این حس ،قدرت اختیار وانتخاب را به کارمند نسبت به چگونگی شروع ویا ادامه رفتار یا فرآیند های کاری منعکس می نماید ( همان منبع ، ۲۰۰۷ص۴۱).

تعریف مفهومی اثر ( مؤثّربودن )  : میزان اثرگذاری فرد برنتایج استراتژیک ، اجرایی یا عملیاتی محل کار می باشد . ( همان منبع ، ۲۰۰۷ ص۴۱).

جذب منابع مالی: به مجموعه ای از عوامل فن آوری اطلاعات و ارتباطات، مهارت، نیروی انسانی شاغل در بانک ها، تنوع و کیفیت خدمات بانکی، رضایت مشتریان از کارکنان و مطلوبیت محیط داخلی و محل استقرار شعب در بانکداری نوین گفته می شود (بوکسال[۲]،۲۰۰۳ص۸۹).

پذیرش خدمات بانک: منظور خدماتی هستند که نیازها و خواسته های مشتریان را برآورده کند مانند میزان نرخ بهره بانکی، سیستم های نظارتی و رسیدگی به شکایات، اطلاع رسانی دقیق به مشتریان، سرعت و دقت خدمات ارائه شده، انجام به موقع تعهدات توسط موسسه، ادب و تواضع کارکنان در برخورد با مشتریان و رازداری و محرم اسرار بودن کارکنان در خصوص اطلاعات مشتری می باشد(آقازاده و طبیبی،۱۳۸۹ص۳۴).

 

تعاریف عملیاتی (کاربردی) :

تعریف عملیاتی توانمند سازی : در این پژوهش آزمون سنجش توانمند سازی در چار چوب پرسشنامه ابعاد توانمند سازی اسپریتزر تهیه و سپس مورد اجرا قرارگرفت ونمره ای که مدیران در این آزمون کسب نموده اند  ، توانمندی آنان را بصورت کمّی تعریف می نماید .

تعریف عملیاتی معنی داری : در این تحقیق منظور از معنی داری ، امتیازی است که آزمودنی ها از سوال۱ تا ۳  پرسشنامه توانمند سازی کسب نموده اند که موارد معنی داربودن فعّالیّتها واهمیّت آن را در بر میگیرد.

[۱]. Greasily

[۲].Boksal

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه

متن کامل

 

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !

سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید

پایان نامه روش های نقطه درونی برای بهینه سازی
دانلود پایان نامه بررسی تاثیر استراتژی های سیستم محور بر کیفیت محصول
پایان نامه تبیین نقش اصحاب توقیف در فرایند توقیف وبررسی وظایف،تعهدات و اختیارات آنها
پایان نامه موانع فراروی ورود، پیاده سازی و بکارگیری مدیریت دانش در مجموعه بانک های
پایان نامه کارشناسی ارشد:تاثیر مدیریت دانش(KM ) بر بازاریابی اینترنتی