دانلود پایان نامه رابطه بین رشد سود شرکت و بازده سهام


) برنامه ریزی فن آوری اطلاعات

برخورداری از مزیت ها و نتایج فن آوری اطلاعات اتفاقی نیست و نیاز به برنامه ریزی و طراحی دقیق دارد. آثار نامطلوب فن آوری اطلاعات و نبود نتایج مطلوب و مورد انتظار غالبا به دلیل فقدان نگرش برنامه ریزی، نیاز به ارزیابی صحیح موقعیت و بررسی راه حل ها و انتخاب بهترین راه حل جهت اجرا دارد. امروزه، پیوند بسیار نزدیکی میان برنامه ریزی استراتژیک سازمانی و فن آوری اطلاعات وجود دارد به طوری که تعیین تقدیم بین آن ها عملاٌ مشکل است. فن آوری اطلاعات به عنوان یک عامل در ایجاد برتری های رقابتی می تواند اهداف سازمان را تحت الشعاع قرار دهد و تغییر جهت نسبت به شیوۀ انجام کسب و کار به همراه داشته باشد.نمودار(۲-۳ )این رابطه را به خوبی نشان می دهد (احمدی و همکار، ۱۳۸۳، ص ۴۰).

استراتژی کسب و کار
سازمان های کاربردی
استراتژی فن آوری اطلاعات 
زیرساختارها و فرایندهای استراتژی فن آوری اطلاعات
محدوده کسب وکار
محدوده فن آوری اطلاعات
استراتژی موسسه و نقشه فن آوری اطلاعات

نمودار( ۲-۳ )ارتباط میان استراتژی های کسب و کار و فن آوری اطلاعات

۲-۱-۱۶-۱)سطوح برنامه ریزی فن آوری اطلاعات

برنامه ریزی اطلاعات را می توان مشابه همه فعالیت های برنامه ریزی در سازمان به سه سطح استراتژیک[۱] (بلندمدت)، تاکتیک [۲](میان مدت)، و عملیات[۳] (کوتاه مدت) تقسیم کرد. بسیاری از سازمان های نوین،برنامه ریزی فن آوری اطلاعات را برای افق زمانی طولانی انجام می دهند. این سازمان ها معمولا دارای برنامه فن آوری اطلاعات بلندمدت هستند که گاهی به آن طرح استراتژیک فن آوری اطلاعات نیز می گویند. در این طرح ها به پروژه های خاص اشاره نمی شود بلکه مجموعه ای از راهبردهای زیرساختارها و منابع مورد نیاز فعالیت های فن آوری اطلاعات را ۵ تا ۱۰ سال در بر می گیرد.در برنامه میان مدت، میزان سرمایه گذاری در زیر ساختارها، و برنامه های کاربردی و نیز فهرستی از پروژه ها مطرح می شود که در راستای تحقق اهداف استراتژیک هستند. این برنامه معمولا در طول زمان برنامه ریزی بلندمدت چندین بار تکرار می شود. در برنامه ریزی عملیاتی نیز به صورت تفضیلی به بودجه پروژه ها و فعالیت ها توجه می شود (احمدی و همکار، ۱۳۸۳، ص ۴۱).

۲-۱-۱۷) مدل های سنجش فن آوری اطلاعات

بررسی ادبیات موضوعیدر مورد فن آوری اطلاعات نشان می دهد که مدل های سنجش این فن آوری عبارتند از:

۲-۱-۱۷-۱)مراحل رشد نولان[۴]مدل مراحل رشد و ظهور فن آوری اطلاعات در یک سازمان، می تواند عنوان چهارچوبی برای ارزیابی ویژه سیستم های اطلاعاتی به کار رود. تاکید اصلی «نولان» بر این است که بخش سیستم های اطلاعاتی در یک شرکت از میان شش مرحله توسعه عبور می کنند. همان طور که سازمان از بین شش مرحله رشد می کند، توانایی سیستم هایی مربوط روش هایی برای کنترل آن ها و نیز درک آن هاجامع تر و پیشرفته تر می شود. پیشبرد تا مرحله بلوغ به شرکت امکان می دهد که با حفظ وظیفه سیستم های اطلاعاتی، کوشش خود را بیشتر بر استفاده از فن آوری اطلاعاتی برای تامین مزیت عملیاتی و استراتژیک متمرکز سازد(عبدی ۱۳۸۹، ص ۳۴).

۲-۱-۱۷-۲)استراتژی ارتباط پارسونز[۵]یک هدف عمده برنامه ریزی سیستم های اطلاعاتی این است که اطمینان حاصل کند تا نیازهای شرکت برای فن آوری اطلاعات مطابق با چهارچوب شرکت جهت مدیریت فن آوری اطلاعات باشد. برای تاکید بر اهمیت این سازگاری، شرکت ها باید از استراتژی ارتباط برنامه تجاری و اطلاعات خود آگاهی داشته باشند.

«پارسونز» شش استراتژی ارتباط عمومی را پیشنهاد کرد که چهارچوب مدیریت گسترده ای را برای هدایت استفاده از فن آوری اطلا عات در شرکت ارا یه می کند.در جدول ( ۲-۱) شش استراتژی مختلف، رویکردی را طرح ریزی می کند که شرکت می تواند اهداف فن آوری اطلاعات و خط مشی ها را ایجاد کرده، پروژه ها را ارزیابی کند، منابع را تخصیص دهد و استانداردهای عملکرد را تعیین نماید. میزانی که شرکت ها به طور آگاهانه هر یک از شش استراتژی را انتخاب کرده اند، متغیر است. برخی شرکت ها هیچ استراتژی مشخصی ندارند. دراین شرکت ها با استراتژی تصادفی، کاربردهای فن آوری اطلاعات معمولا در برآوردن نیازهای شرکت کمتر موفق بوده و فن آوری اطلاعات به علت این که مدیران ارشد، کاربران و بخش داخلی سیستم های اطلاعاتی هیچ چهارچوب مشترکی را برای عمل ندارد، عملکرد موثر نخواهد داشت. شش استراتژی «پارسونز» عبارتند از: (طالقانی، ۱۳۸۴، ص ص۵۳-۵۴)

الف)به طور متمرکز برنامه ریزی شده- شرکت هایی که دارای استراتژی «به طور متمرکز برنامه ریزی شده»[۶]هستند،یک واحد مرکزی یا یک شخص مسئول دارند که مسئولیت هماهنگی استراتژی فن آوری اطلاعات شرکت وارتباط آن با استراتژی تجاری را بر عهده دارد. یکی از وظایف این واحد، این است که تعیین کندچگونه کاربردهای فن آوری اطلاعات در حال حاضر برای شرکت مزیت رقابتی بیشتری را فراهم کند. به واحد مزبور باید یک اختیار رسمی عطا شود و مدیر ارشد سیستم های اطلاعاتی باید جزیی از فرایند تصمیم گیری مدیریت ارشد باشد.

ب)هدایت مزیت- شرکت هایی که از استراتژی «هدایت مزیت»[۷] پیروی می کنند در تلاشند تا شرایط جاری فن آوری اطلاعات را با نیازهای شرکت مرتبط سازند. این استراتژی با سرمایه گذاری در فعالیت های تحقیق و توسعه به ویژه در بخش سیستم های اطلاعاتی امکان دارد به طور مستقیم و فوری کاربرد نداشته باشد. استراتژی «هدایت مزیت» تعهد هوش مدیریت ارشد و حتی مدیران غیر سیستم های اطلاعاتی را دارا باشد.

ج)بازار آزاد- استراتژی «بازار آزاد»[۸] به کاربران امکان می دهد کاملا تعیین کنند، نیازهای فن آوری اطلاعات در شرکت چیست و چطور آن ها بهتر برآورده می شوند.

د)انحصار-  استراتژی انحصار[۹] ممکن است از طریق خط مشی مستقیم یا توافق غیر رسمی به وجود آید. بخش های سیستم های اطلاعاتی در شرکت ها با استفاده از استراتژی انحصار تنها منبع فن آوری برای کاربران به شمار می روند. این خصوصیتی است که نقش سنتی بخش سیستم های اطلاعاتی نامیده می شود. استراتژی انحصار به این مفهوم نیست که کاربران باید تنها از کاربردهایی استفاده کنند که بخش سیستم های اطلاعاتی مناسب دارند.

[۱].Strategic

[۲].Tactics

[۳].Operation

[۴]. Cristofer Nolan

[۵].Parsons Gregory

[۶]. Pelanned

[۷]. Leading Advan tage

[۸] .Pree Market

[۹]. Monoply

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه

متن کامل

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید