دانلود پایان نامه رابطه بين وضعيت اقتصادي با پذيرش اجتمايي دانش آموزان ابتدايي ايذه


در این پست می توانید متن کامل پایان نامه رابطه بين وضعيت اقتصادي با پذيرش اجتمايي دانش آموزان ابتدايي ايذه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

چکيده :

هدف پژوهش حاضر تعيين رابطه بين وضعيت اقتصادي با پذيرش اجتماعي دانش­آموزان دختردوره ابتدايي شهرستان ايذه مي­باشد­.­اين مطالعه روي 239 نمونه تصادفي­خوشه­ايي انجام شد.­­ابزارهاي مورد استفاده براي جمع­آوري اطلاعات شامل پرسشنامه وضعيت اقتصادي_ اجتماعي،­ آزمون­هاي­ ويژ­ه ارزيابي­اخلاق اجتمايي شامل خوش خولقي برخورد مناسب پذيرش اطرافيان و اجتماعيي كه در آن زندگي مي كنند .­از آزمون ضريب همبستگي پيرسون براي بررسي ارتباط بين متغيرها استفاده شد.­يافته هاي پژوهشي نشان داد که بين وضعيت اقتصادي پذيرش اجتمايي BMI ارتباط معني­داري وجود داشت.­­بين وضعيت اقتصادي و پذيرش اجتماعي بدن ارتباط معني داري وجود نداشت.

 مقدمه:

در طي سالهاي گذشته با جنبش تازه اي كه بوجودآمد، سلامت به عنوان يك حق بشري و يك هدف اجتماعي در جهان شناخته شده است . براي سلامتي تعاريف متعددي وجود دارد كه مقبول ترين آنها تعريف سازمان جهاني بهداشت مي باشد كه سلامت ي را يك رفاه كامل جسمي ، رواني واجتماعي ونه تنها فقدان بيماري ويا ناتواني تعريف كرده است .( 2و 1) سلامتي داراي ابعاد مختلف جسم ي ، رواني، روحي، عاطفي و اجتماعي مي باشد كه بعد بدني و جسمي سلامتي را از همه آسانتر مي توان درك كرد . سلامت جسمي دال بر عمل كردن كامل بدن است و اينكه همه اعضاي بدن به اندازه عادي و با عملكرد معمولي باشند .( 1) عوامل بسيار زيادي برسلامتي تاثير مي گذارند كه مهمترين آنها وراثت ، محيط زيست ، سبك زندگي ، وضعيت اقتصادي – اجتماعي ، خدمات بهداشتي درماني و … مي باشند .( 2) گروه سني هفت تا پانزده سا ل بخصوص در كشورهاي جهان سوم رقم بزرگي را تشكيل مي دهند و به علت آسيب پذيري اين توده عظيم، توجه به بهداشت وبرقراري سلامت آنها تاثير انكارناپذيري در ارتقاء سطح بهداشت كشور خواهد داشت.( 3) بررسي مسائل بهداشت ودرمان دانش آموزان وتدوين برنامه هائي جهت اين مسائل و ارتقاء سطح سلامت وبهداشت دانش آموزان از اين نظر حائز اهميت 5 سالگي قسمت مهمي از – است كه اطفال پس از 6 سالهاي زندگي خود را كه مصادف با رشد جسمي و رواني آنهاست در مدرسه مي گذرانند . تامين سلامت كودكان سنين مدرسه در واقع مكمل خدمات بهداشت مادران وكودكان است. ( 4) كودكان سنين مدرسه با مشكلات بهداشتي قابل توجهي مواجه هستند كه عمده ترين آنها سوء تغذيه ، بيماريهاي دهان و دندان ، مشكلات بينائي وشنوائي هستند.

( كه بر سلامتي آنها تاثير مي گذارد.( 5 در بررسي هاي آماري ميزان شيوع بيماريها در دانش آموزان پسر 22/ مقطع ابتدائي در استانهاي سراسر كشور 6 درصد مبتلا به بيماريهاي واگير، 6 درصد مبتلا به0/ 9 درصد به اختلالات بينائي و 8 / بيماريهاي غير واگير، 1 درصد مبتلا به اختلالات شنوائي بوده اند كه تاخير در تشخيص مشكلات بينائي وشنوائي مي تواند بطور جدي برفرايند يادگيري تاثير گذاشته وموفقيت درمان را به (6- مخاطره اندازد.( 8 بدين ترتيب ملاحظه مي شود در سنين دبستان كه مثل سالهاي اوليه زندگي از مراحل حساس وپر مخاطره حيات است، به كارگيري خدمات مناسب بهداشتي بوسيله كاردانان يا كارشناسان اين فن مي تواند در جهات مختلف از ميزان آسيب پذيري و يا بروز عوارض بعدي در كودكان پيشگيري كرده، راه را براي آموزش و پرورش مطلوب تر آنها هموار كند. بطور كلي اهميت كودكان وسلامت آنها بعنوان دريچه اي بسوي فرداي روشن ايران ، نيروي بالقوه وزيادآنان با توجه به بافت جمعيتي و جوان كشور ، جايگاه انحصاري مدرسه بعنوان پايگاهي براي داشتن كودكان و نهايتا جامعه اي سالم ، كمبود در تعداد مربيان بهداشت وتوجه به زبان گوياي ارقام موجود در مورد مشكلات و بيماريهاي كودكان سنين مدرسه ، اولويت بهداشت مدارس درايران و انگيزه و علاقه به موضوع از اهم دلائل انتخاب اين پژو هش در جهت رفع مشكلات اوليه بهداشتي كودكان و جامعه مي باشد .

بيان مسله :

هدف از انجام اين پژوهش، تعيين رابطه و بررسي بين وعيت اقتصادي اجتمايي با پذيرش اجتمايي دانش آموزان مقطع ابتدايي شهرستان ايذه در سال هاي 88-89 بوده است (روش تحقيق پيمايشي و از نوع همبستگي و جامعه آماري شامل كليه شركت كنندگان با روش نمونه گيري تصادفي دو مرحله اي 100 نفر به عنوان نمونه آماري انتخاب شدند. ابزارهاي اين پژوهش شامل پرسشنامه فردگرايي اقتصادي (فلدمن،1981)، پرسشنامه جايگاه مسئوليت وضعيت اقتصادي اجتمايي (فلدمن،1981)،. مهمترين يافته هاي پژوهش نشان داد كه: بين تغيير وضعيت اقتصادي دانش آموزان با اسناد به عوامل شخصي و اجتماعي رابطه معناداري وجود دارد (01/0≥p)؛ بين عامل انطباق مدارس ها براي فرصت هاي برابر با هر دو عوامل شخصي و اجتماعي (01/0≥p) و نيز دو عامل فشارهاي دروني جامعه با پذيرش اجتمايي براي نگه داري فقر با عوامل شخصي (01/0≥p)و اخلاق كاري با عوامل شخصي (05/0≥p)و اجتماعي (01/0≥p) ، بهبود وضعيت اقتصادي رابطه معناداري به دست آمد،گرايش اجتماعي با عوامل اجتماعي بهبود وضعيت اقتصادي با پذيرش اجتمايي رابطه معناداري دارد (05/0≥p)؛ و بين انطباق سازمان ها براي فرصت هاي برابر (01/0≥p) و فشارهاي دروني جامعه براي نگه داري فقر(05/0≥p) با تغيير وضعيت اقتصادي مردم رابطه معناداري به دست آمد. به طور کلي نتايج نشان داد بين عوامل پرسشنامه فردگرايي اقتصادي فلدمن و گرايش اجتماعي با تغيير وضعيت اقتصادي افراد رابطه معناداري وجود دارد. يافته ها بر اساس دو دسته نظريه كلي يعني نظريه گرايش به خود اقتصادي و گرايش اجتماعي مورد تبيين و بررسي قرار گرفته است.

اهميت و ضرورت تحقيق :

در ضرورت پرداختن به موضوع مقاله سه نکته قابل طرح است:

1- بررسي وضعيت اقتصادي خانواده هاي دانش آموزان ؛ با با برخورد همان دانش آموز با ديگر دانش آموزان يا محيط پيرامون

2- بررسي پيشرفت تحصيلي يا عدم آن بر وضعيت اقتصادي دانش آموزان

3- بررسي پذيرش دانش آموز مقطع ابتدايي و با تاييد همان اقتصاد خانواده بر ديگران و رضايتمندي كامل از اقتصاد خانواده خود

 اهداف تحقيق:

الف-هدف کلي:

هدف کلي از اين انجام اين تحقيق رابطه و بررسي بين وعيت اقتصادي اجتمايي با پذيرش اجتمايي دانش آموزان مقطع ابتدايي شهرستان ايذه در سال هاي 88-89 بوده است

ب-اهداف اختصاصي:

– بررسي رابطه بين وضعيت اقتصادي اجتماعي وآمادگي­جسماني با پذيرش اجتمايي دانش آموزان ابتدايي

– بررسي رابطه بين سطح ميزان درآمد خانواده و پيشرفت تحصيلي دانش اموزان

– بررسي رابطه بين سطح و نوع كار و درامد خانواده با پذيرش دانش اموز

– بررسي رابطه بين پذيرش خانواده و پذيرش دانش اموز در خانواده

فرضيه­ هاي تحقيق:

1- بين وضعيت اقتصادي دانش آموز و پذيرش اجتمايي دانش آموز رابطه معني داري وجود دارد .

متغيرهاي تحقيق :

متغير پيش­بين:

وضعيت اقتصادي- اجتماعي و پذيرش اجتمايي دانش آموزان به عنوان متغير مستقل اين پژوهش در نظر گرفته شد.

متغير هاي ملاک:

عوامل آمادگي ذهني وضعيت مالي خانواده پذيرش دانش آموز در مدرسه و اجتماع به عنوان متغيرهاي وابسته تحقيق محسوب مي شود.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

از لینک زیر می توانید دانلود کنید :

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

 دانلود متن کامل پایان نامه رابطه بين وضعيت اقتصادي با پذيرش اجتمايي دانش آموزان ابتدايي ايذه