دانلود پایان نامه درباره انرژی هسته ای

محتوای دانلودی موجود در این قسمت از سایت عبارت است :دانلود پایان نامه درباره انرژی هسته ای

   با فرمت ورد  word  ( دانلود متن کامل پایان نامه  )

مطالب

عنوان ………………………………………………………………………………. صفحه

فصل اول: معرفي مواد پرتو زا

1-1- راديواكتيو …………………………………………………………………………………….. 2

1-1-1- اثر شيميايي ……………………………………………………………………………….. 2

1-1-2- اثر لومينسانس ( فسفرسانس) ……………………………………………………… 2

1-1-3- اثر يونيزاسيون ………………………………………………………………………….. 2

1-2- تاريخچه و كاربرد ………………………………………………………………………….. 7

1-2-1- تاريخچه مواد راديواكتيو……………………………………………………………… 7

1-2-2- كاربرد مواد راديواكتيو ………………………………………………………………. 7

1-2-2-1- تكنولوژي هسته اي ………………………………………………………………… 7 

1-3- شيمي عناصر راديواكتيو ………………………………………………………………… 12

1-3-1- شيمي اورانيوم ………………………………………………………………………….. 12

1-3-2- شيمي توريوم ……………………………………………………………………………. 14

1-4- كاني شناسي اورانيوم و توريوم ………………………………………………………. 14

1-4-1- اتونيت ………………………………………………………………………………………. 14

1-4-2- كارنوتيت …………………………………………………………………………………… 15

1-4-3- توربرنيت (كالكوليت) …………………………………………………………………… 15

1-4-4- ديگر كانيهاي اورانيوم و توريم ……………………………………………………. 15

1-5- وسايل آشكارساي راديواكتيو …………………………………………………………. 17

1-5-1- آشكارشازي اشعه به كمك سنتيلومتر ………………………………………. 17

1-5-2- آشكارسازي راديواكتيو به كمك شمارنده گايگر ……………………………. 17

1-5-3- اسپكترومترهاي اشعه ……………………………………………………………… 18

1-5-4- روشهاي اكتشافي اورانيوم آشكارسازي اشعه ………………………….. 23

1-5-4-1- امانومتري …………………………………………………………………………….. 23

1-5-4-2- ترك اچ …………………………………………………………………………………. 23

1-5-4-3- هليوم متري …………………………………………………………………………… 24

1-5-4-4- اتوراديوگرافي ……………………………………………………………………….. 24

1-6- معرفي اورانيوم ( خواص و كاربرد ) ……………………………………………….. 25

1-6-1- منشاء و اهميت خطرات راديولوژيكي ……………………………………………. 26

1-6-2- محتوي اورانيوم سنگها……………………………………………………………….. 29

1-6-3-1- كنگلومراها …………………………………………………………………………….. 31

1-6-3-2- ماسه سنگها ………………………………………………………………………….. 32

1-6-3-2-1- كانسارهاي پنكوفكوردانت……………………………………………………. 32

1-6-3-2-2- كانسارهاي هلالي شكل ………………………………………………………. 34

1-6-3-2-3- كانسارهاي استك ………………………………………………………………. 35

1-6-3-3- كانسارهاي نوع رگه اي شكل ………………………………………………….. 36

1-6-3-4- كانسارهاي رگه اي ماگمايي ……………………………………………………. 38

1-6-3-5- كانسارهاي نوع درون ماگمايي ………………………………………………… 39

1-6-3-6- كانسارهاي نوع كالكريت …………………………………………………………. 40

1-6-3-7- سنگهاي فسفاتيك اورانيوم دار ………………………………………………… 41

1-6-3-8- شيلهاي سياه دريايي اورانيوم دار ……………………………………………. 42

فصل دوم :

2-1- كليات اكتشاف راديولوژي ……………………………………………………………….. 44

2-1-1- اصول فيزيكي اكتشاف اورانيوم به وسيله اندازه گيري تابش گاما…….. 44

2-1-2- منتشر كننده هاي تابش گاما ………………………………………………………… 45

2-1-3- فعل و انفعالات فرآيندهاي پراكنش الكترومغناطيسي ………………………. 52

2-1-4- تابش گاما از سريهاي K40,Th, U…………………………………………………….. 54

2-1-5- منابع تابش گاما …………………………………………………………………………. 56

2-1-6- تكنيكهاي نمايش داده ها ……………………………………………………………… 57

2-2- اصول و مباني مغناطيس سنجي ………………………………………………………. 61

2-2-1- خواص مغناطيسي سنگها و كانيها ………………………………………………… 61

2-2-2- مغناطيس زمين…………………………………………………………………………… 63

2-3- اندازه گيريهاي مغناطيسي هوا برد……………………………………………………. 64

2-3-1- اندازه گيريهاي مغناطيسي هوابرد…………………………………………………. 64

2-3-2- اجزاء دستگاههاي اساسي در مگنتومتري هوايي …………………………… 65

2-3-3- نصب سيستم آشكارساز……………………………………………………………… 65

2-3-4- ثبت خروجي و آشكار ساز ………………………………………………………….. 67

2-3-5- روش اندازه گيري ……………………………………………………………………… 67

2-3-6- پردازش داده ها ………………………………………………………………………… 70

2-3-7- تفسير نتايج ……………………………………………………………………………….. 71

2-3-8- فايده و محدوديتهاي روش مغناطيسي هوايي ………………………………… 73

2-3-9- قابليتهاي اجرايي روش مغناطيسي هوايي ………………………………………. 74

فصل سوم : اكتشاف اورانيوم در ايران

3-1- تاريخچه سازمان انرژي اتمي ايران …………………………………………………. 77

3-2- فعاليتهاي انجام شده در زمينه اكتشاف اورانيوم در ايران ………………….. 77

3-2-1- منطقه ساغند ……………………………………………………………………………… 77

3-2-2- منطقه گچين (بندرعباس) …………………………………………………………….. 78

3-2-3- منطقه انارك ………………………………………………………………………………. 79

3-2-3-1- ناحيه كاليكافي ……………………………………………………………………….. 79

3-2-3-2- ناحيه طالمسي ……………………………………………………………………….. 79

3-2-4- منطقه جاموزيان ………………………………………………………………………… 79

3-2-5- منطقه عروسان ………………………………………………………………………….. 79

فصل چهارم : معدنكاري اورانيوم

4-1- معدنكاري اورانيوم ………………………………………………………………………… 81

4-2- خصوصيات معدنكاري اورانيوم ………………………………………………………. 81

4-3- روشهاي معدنكاري اورانيوم …………………………………………………………… 82

4-3-1- روش استخراج روباز …………………………………………………………………. 82

4-3-1-1- ايمني راديولوژيكي در معادن روباز اورانيوم ……………………………. 83

4-3-2- روشهاي استخراج زيرزميني ……………………………………………………….. 84

4-3-2-1- روش استخراج بلوكي يا تخريب بزرگ ……………………………………… 85

4-3-2-2- روش استخراج با احداث طبقات فرعي ………………………………………. 85

4-3-2-3- روش استخراج انباره اي ………………………………………………………… 85

4-3-2-4- روش استخراج كند و آكند ………………………………………………………. 86

4-3-2-5- روش زيربرش و پركردن ……………………………………………………….. 86

4-3-2-6- روش استخراج چالهاي طولاني و موازي ………………………………….. 86

4-3-2-7- روش استخراج V.C.R……………………………………………………………….. 87

4-3-2-8- روش استخراج اتاق و پايه ………………………………………………………. 87

4-3-2-9- روش جبهه كار كوتاه با خاكريزي …………………………………………… 88

4-3-2-10- روش استخراج جبهه كار طولاني …………………………………………… 88

فصل پنجم : فرآيند آماده سازي سنگ معدن استخراج شده

5-1- آماده سازي سنگ معدن …………………………………………………………………. 90

5-1-1- سيلو …………………………………………………………………………………………. 90

5-1-2- سنگ شكن فكي ………………………………………………………………………….. 90

5-1-3- سنگ شكن مخروطي ………………………………………………………………….. 90

5-1-4- الك متحرك نوساني ……………………………………………………………………. 90

5-1-5- آسياب گلوله اي دوار …………………………………………………………………. 91

5-1-6- جداكننده مغناطيسي ……………………………………………………………………. 91

5-1-7- تيكنر ………………………………………………………………………………………… 91

5-3- استخراج اورانيم از سنگ معدن ……………………………………………………….. 91

5-2-1- فرايند ليچينگ …………………………………………………………………………….. 91

5-2-1-1- متغيرهاي فرآيند ……………………………………………………………………. 93

5-2-1-1-1- اندازه سنگ معدن ………………………………………………………………. 93

5-2-1-1-2- غلظت اسيد ………………………………………………………………………… 93

5-2-1-1-3- اكسيداسيون ……………………………………………………………………… 94

5-2-1-1-4- درجه حرارت و زمان عمليات ……………………………………………… 94

5-2-1-1-5- وزن مخصوص و گرانروي ………………………………………………… 95

5-2-2- جداسازي جامد – مايع ……………………………………………………………….. 95

5-3- خالص سازي و تغليظ …………………………………………………………………….. 96

5-3-1- استخراج با حلال ………………………………………………………………………… 97

5-3-2- تبادل يوني با رزين …………………………………………………………………….. 101

5-4- رسوب گيري …………………………………………………………………………………. 103

5-5- آبگيري و كلينه كردن ……………………………………………………………………… 104

5-6- اطلاعات مربوط به مصرف مواد شيميايي دركارخانه نيمه صنعتي ………. 105

فصل ششم: مشخصات وخصوصيات دستگاهها

6-1- سيلو …………………………………………………………………………………………….. 111

6-2- سنگ شكن فكي ……………………………………………………………………………… 112

6-3- تسمه نقاله …………………………………………………………………………………….. 113

6-4- سنگ شكن مخروطي ………………………………………………………………………. 113

6-5- الكهاي متحرك نوساني …………………………………………………………………… 114

6-6- آسياب گلوله اي دوار ……………………………………………………………………… 115

6-7- طبقه بندي گننده مارپيچي ……………………………………………………………….. 117

6-8- جدا كننده مغناطيسي……………………………………………………………………….. 119

6-9- تيكنر …………………………………………………………………………………………….. 121

6-10- مخازن ليچينگ …………………………………………………………………………….. 122

6-11- صافي بشكه اي ……………………………………………………………………………. 123

6-12- سانتريفيوژ ………………………………………………………………………………….. 124

6-13- مخلوط كننده وجدا كننده ………………………………………………………………. 126

6-14- جريان سنج …………………………………………………………………………………. 127

6-15- رسوب دهنده ………………………………………………………………………………. 129

6-16- كوره ………………………………………………………………………………………….. 129

فصل هفتم : نقش آزمايشگاه ها در فرآيند تغليظ

7-1- آزمايشگاه فرآيند ليچينگ ………………………………………………………………… 131

7-2- آزمايشگاه فرآيند خالص سازي و تغليظ …………………………………………… 132

7-2-1- استخراج با حلال ………………………………………………………………………… 132

7-2-2- استخراج با تبادل يوني توسط رزين ……………………………………………… 134

7-3- آزمايشگاه فرايند رسوب گيري ………………………………………………………… 134

7-4- آزمايشگاه تجزيه و تحليل مواد ………………………………………………………… 135

فصل هشتم : آماده سازي محصول جهت استفاده در راكتورها و توليد برق…… 138

 

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط فهرست در این صفحه درج شده

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

word

 

 

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar فشرده شده اند

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

 

دانلود پایان نامه درباره انرژی هسته ای

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید