دانلود پایان نامه خوشه‌بندی مبتنی بر انتخاب بر اساس نظریه خرد جمعی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دانشگاه علوم و فنون مازندران

پایان نامه

مقطع کارشناسی ارشد

رشته : فناوری اطلاعات – مدیریت سیستم‌های اطلاعاتی

عنوان : خوشه‌بندی مبتنی بر انتخاب بر اساس نظریه خرد جمعی

استاد راهنما : جناب آقای دکتر بهروز مینایی

استاد مشاور : جناب آقای دکتر حسین علیزاده

تابستان 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

خوشه‌بندی وظیفه کاوش الگوهای پنهان در داده‌های بدون برچسب را بر عهده دارد. به خاطر پیچیدگی مسئله و ضعف روش‌های خوشه‌بندی پایه، امروزه روش‌های خوشه‌بندی ترکیبی مورد استفاده قرار می‌گیرند. به روشی از خوشه‌بندی ترکیبی که در آن از زیرمجموعه‌ای منتخب از نتایج اولیه برای ترکیب و ساخت نتیجه نهایی استفاده می‌شود خوشه‌بندی ترکیبی مبتنی بر انتخاب زیرمجموعه نتایج اولیه می‌گویند. در سال‌های اخیر تمرکز بر روی ارزیابی نتایج اولیه برای انتخاب خوشه در خوشه‌بندی ترکیبی مورد توجه محققین زیادی قرار گرفته است. اما پاسخ به بعضی از سؤالات در این زمینه همچنان با ابهامات زیادی روبروست. از طرفی دیگر، نظریه خرد جمعی که اولین بار توسط سورویکی منتشر شده است، نشان می‌دهد که قضاوت‌های جمعی و دموکراتیک از اعتبار بیشتری نسبت به آنچه که ما انتظار داشتیم برخوردار هستند. این نظریه چهار شرط پراکندگی، استقلال، عدم تمرکز و روش ترکیب مناسب آراء را برای هر جمعیت خردمند لازم و کافی می‌داند. هدف این تحقیق پیشنهاد فرآیندی جهت نگاشت و به‌کارگیری نظریه خرد جمعی در انتخاب زیرمجموعه مناسب در خوشه‌بندی ترکیبی مبتنی بر انتخاب می‌باشد. از این روی در این تحقیق ابتدا با استفاده از تعاریف مطرح‌شده در نظریه خرد جمعی باز تعریفی متناسب با خوشه‌بندی ترکیبی مبتنی بر انتخاب ارائه می‌شود و بر اساس آن دو روش برای ترکیب این دو مفهوم پیشنهاد می‌شود. در روش پیشنهادی اول الگوریتم‌های خوشه‌بندی اولیه غیر هم نام کاملاً مستقل فرض خواهند شد و برای ارزیابی استقلال الگوریتم‌های هم نام نیاز به آستانه‌گیری می‌باشد. در روش دوم، سعی شده است تا دو بخش از روش اول بهبود یابد. از این روی جهت مدل‌سازی الگوریتم‌ها و ارزیابی استقلال آن‌ها نسبت به هم یک روش مبتنی بر گراف کد الگوریتم ارائه می‌شود و میزان استقلال به دست آمده در این روش به عنوان وزنی برای ارزیابی پراکندگی در تشکیل جواب نهایی مورد استفاده قرار می‌گیرد. جهت بررسی ادعاهای این تحقیق در بخش ارزیابی دقت و اطلاعات متقابل نرمال شده‌ی روش‌های پیشنهادی بر روی داده‌ّهای استاندارد با روش‌های پایه، روش‌ ترکیب کامل و چند روش معروف خوشه‌بندی ترکیبی مبتنی بر انتخاب مقایسه می‌شوند که این مقایسه کاراریی بالای روش‌های پیشنهادی این تحقیق در اکثر موارد نسبت به سایر روش‌های مطرح شده را نشان می‌دهد. همچنین در بخش نتیجه‌گیری چندین روش توسعه جهت کارهای آتی‌ پیشنهاد می‌شود.

واژه‌های کلیدی: خوشه‌بندی ترکیبی، خرد جمعی، استقلال الگوریتم‌های خوشه‌بندی، پراکندگی نتایج خوشه‌بندی اولیه، عدم تمرکز در چهارچوب خوشه‌بندی ترکیبی

فهرست مطالب

فصل اول

  1. مقدمه 2

1-1. خوشه‌بندی 2

1-2. خوشه‌بندی ترکیبی 4

1-3. خرد جمعی 4

1-4. خوشه‌بندی مبتنی بر انتخاب بر اساس نظریه خرد جمعی 5

1-4-1- فرضیات تحقیق 6

فصل دوم

  1. مروری بر ادبیات تحقیق 9

2-1. مقدمه 9

2-2. خوشه‌بندی 9

2-2-1. الگوریتم‌های خوشه‌بندی پایه 9

2-2-1-1. الگوریتم‌های سلسله مراتبی 10

2-2-1-1-1. تعاریف و نماد‌ها 11

2-2-1-1-2. الگوریتم پیوندی منفرد 13

2-2-1-1-3. الگوریتم پیوندی کامل 13

2-2-1-1-4. الگوریتم پیوندی میانگین 14

2-2-1-1-5. الگوریتم پیوندی بخشی 15

2-2-1-2. الگوریتم‌های افرازبندی 15

2-2-1-2-1. الگوریتم K-means 16

2-2-1-2-2. الگوریتم FCM 17

2-2-1-2-3. الگوریتم طیفی 19

2-2-1-2-3-1. الگوریتم برش نرمال 20

2-2-1-2-3-2.  الگوریتم NJW 21

2-2-1-2-4. الگوریتم خوشه‌بندی کاهشی 22

2-2-1-2-5. الگوریتم خوشه‌بندی Median K-Flat 23

2-2-1-2-6. الگوریتم خوشه‌بندی مخلوط گوسی 25

2-2-2. معیارهای ارزیابی 27

2-2-2-1. معیار SSE 28

2-2-2-2. معیار اطلاعات متقابل نرمال شده 30

2-2-2-3. معیار APMM 32

2-۳. خوشه‌بندی ترکیبی 33

2-۳-1. ایجاد تنوع در خوشه‌بندی ترکیبی 34

2-۳-1-1. استفاده از الگوریتم‌های مختلف خوشه‌بندی ترکیبی 35

2-۳-1-2. تغییر پارامترهای اولیه خوشه‌بندی ترکیبی 35

2-۳-1-3. انتخاب یا تولید ویژگی‌های جدید 36

2-۳-1-4. انتخاب زیرمجموعه‌ای از مجموعه داده اصلی 36

2-۳-2. ترکیب نتایج با تابع توافقی 37

2-۳-2-1. روش مبتنی بر مدل مخلوط 37

2-۳-2-2. روش مبتنی بر ابر گراف 44

2-۳-2-2-1. روش CSPA 46

2-۳-2-2-2. روش HGPA 47

2-۳-2-2-3. روش MCLA 48

2-۳-2-3. روش‌های مبتنی بر ماتریس همبستگی 50

2-۳-2-3-1. الگوریتم‌های سلسله مراتبی تراکمی 51

2-۳-2-3-2. الگوریتم افرازبندی گراف با تکرار 52

2-3-3. الگوریتم‌های خوشه‌بندی ترکیبی کامل 56

2-4. خوشه‌بندی ترکیبی مبتنی بر انتخاب 56

2-4-1. خوشه‌بندی ترکیبی مبتنی بر انتخاب فرن و لین 57

2-4-1-1. تعریف معیار کیفیت در روش فرن و لین 57

2-۴-۱-2. تعریف معیار پراکندگی در روش فرن و لین 58

2-۴-۱-3. راهکار انتخاب خوشه‌ برای تشکیل نتیجه نهایی در روش فرن و لین 58

2-4-2. الگوریتم هوشمند طبقه‌بندی مجموعه داده‌ها 60

2-4-3. خوشه‌بندی ترکیبی طیفی مبتنی بر انتخاب بر اساس شباهت 61

2-4-3-1. معیار ارزیابی  در روش پیشنهادی ژیا 61

2-4-3-2. انتخاب خوشه‌بندی بر اساس قانون نزدیک‌ترین همسایه در روش ژیا 62

2-4-4. خوشه‌بندی ترکیبی انتخابی لی‌مین 64

2-4-4-1. انتخاب افراز مرجع در روش لی‌مین 64

2-4-4-2. راهکار انتخاب خوشه در روش‌ لی‌مین 66

2-4-4-3. چهارچوب الگوریتم خوشه‌بندی انتخابی لی‌مین 68

2-4-5. خوشه‌بندی بر اساس معیار MAX با استفاده از مجموعه‌ای از خوشه‌های یک افراز 69

2-4-5-1. راهکار ارزیابی خوشهی MAX 69

2-4-5-2. روش انباشت مدارک توسعهیافته 70

2-4-6. خوشه‌بندی بر اساس معیار APMM با استفاده از مجموعه‌ای از خوشه‌های یک افراز 70

2-5. روش بهترین افراز توافقی اعتبارسنجی شده 72

2-6. استفاده از نظریه خرد جمعی در علوم رایانه 73

 

فصل سوم

  1. روش تحقیق 76

3-1. مقدمه 76

3-2. نظریه خرد جمعی 77

3-2-1. شرایط جامعه خردمند 78

3-2-1-1. تعریف معیار پراکندگی 78

3-2-1-2. تعریف معیار استقلال 79

3-2-1-3. تعریف معیار عدم تمرکز 79

3-2-1-4. روش ترکیب مناسب 80

3-2-2. اهمیت و رابطه استقلال و پراکندگی در خرد جمعی 80

3-2-3. استثناءها در خرد جمعی 82

3-3. خوشه‌بندی خردمند با استفاده از آستانه‌گیری 82

3-3-1. روش ارزیابی پراکندگی نتایج 84

3-3-2. روش ارزیابی استقلال الگوریتم‌ها 85

3-3-3. عدم تمرکز در بخش‌های سازنده خوشه‌بندی ترکیبی 88

3-3-4. مکانیزم ترکیب مناسب 90

3-3-5. بررسی تأثیر مکانیزم بازخورد در کیفیت نتیجه نهایی 90

3-3-6. شبه کد خوشه‌بندی خردمند با استفاده از آستانه‌گیری 91

3-4. خوشه‌بندی خردمند مبتنی بر گراف استقلال الگوریتم 93

3-4-1. بررسی مکانیزم حل مسائل توسط الگوریتم‌های خوشه‌بندی 93

3-4-2. مدل‌سازی گراف استقلال الگوریتم 95

3-4-2-1. زبان استقلال الگوریتم‌ خوشه‌بندی 96

3-4-2-2. تبدیل کد به گراف استقلال الگوریتم 99

3-4-۲-۳. ارزیابی گراف استقلال الگوریتم 107

3-4-3. چهارچوب خوشه‌بندی خردمند مبتنی بر گراف استقلال الگوریتم 110

3-4-3-1. ارزیابی استقلال الگوریتم 110

3-4-3-2. روش انباشت مدارک وزن‌دار 112

3-4-3-3. شبه کد خوشه‌بندی خردمند مبتنی بر گراف استقلال الگوریتم 113

فصل چهارم

  1. پیاده‌سازی و تحلیل نتایج 116

4-1. مقدمه 116

4-2. مجموعه داده‌ 116

4-3. مدل‌سازی الگوریتم‌ها به زبان استقلال الگوریتم‌ 118

4-4. ابزار تحلیلگر کد استقلال الگوریتم 128

4-5. نتایج آزمایش‌ها 130

فصل پنجم

  1. جمع‌بندی و کار‌های آینده 140

5-1. جمع‌بندی 140

5-2. کار‌های آینده 141

منابع و مآخذ 142

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید