دانلود پایان نامه تعیین متغیر های کنترل شرکت ها و میزان وجه نقد نگهداری شده توسط آن ها


۱-۱٫          تفکیکوظایفرئیسهیئتمدیرهومدیرعامل

وجودجریاننامحدودوصحیحاطلاعاتدرهیئتمدیره٬بههماناندازهبرایدرستیوصحتعملیاتبدنهشرکتلازماستکهجریانآزادخونبرایتندرستیوسلامتیبدنانسانموردنیازمیباشد. یکیازمواردیکهسلامتهیئتمدیرهدرنتیجهبقاوبهبودعملکردسازمانراتضمینمیکند٬تفکیکوظایفرئیسهیئتمدیرهومدیرعاملمیباشد.

درگزارشکادبریتوصیهشدهاستکهبیناعضایهیئتمدیرهبایدتوازنقواوجودداشتهباشدتاهیچ کسقادربهکنترلبیقیدشرطفرآیندتصمیمگیریدرشرکتنباشد. علاوهبراینتقسیممسئولیتهادرسطحعالیشرکت٬بایدبهروشنیمشخصشدهباشدتاازتوازنقواوحدوداختیاراتاعضایهیئتمدیرهومدیرعاملبهعهدهدوشخصمجزانباشد.

آن گاهیکیازاعضایارشدهیئتمدیرهبایداعلامکندکهشخصمستقلکیست. پسازگزارشکادبریدرگزارشهیگزدوبارهبراهمیتتفکیکوظایفرئیسهیئتمدیرهومدیرعاملدرشرکتهایانگلیسیتاکیدشدهاست. هیگزاعلامکردکهباتوجهبهتوصیههایگزارشکادبریوتازمانگزارشوی٬درحدود ٩٠ درصدازشرکتهایپذیرفتهشدهدربورساوراقبهادار٬وظایفرئیسهیئتمدیرهومدیرعاملازیکدیگرجدابودهاند.

چندمطالعههمتفکیکمدیرعاملورئیسهیئتمدیرهراموردبررسیقراردادهاست٬باایننتیجهگیریکهمشکلاتنمایندگیزمانیکهایندونفردریکپستقرارمیگیرندبیشتراست. یرماکبانمونهایاز ۴۵٢ شرکتدرفاصلهسالهای ١٩٩١ و٢٠٠٣ نشاندادزمانیکهمدیرعاملورئیسهیئتمدیرهدوفردمجزاباشندشرکتارزشبیشتریدارد. لارکروکوردریافتندکهاگرپستهیئتمدیرهومدیرعاملازهمجداباشد٬پاداشمدیرعاملکمتراستونیزاینتفکیکموجبعملکردبهترشرکتشدهاست. براساستحقیقاتیانجامشده٬تفکیکرئیسهیئتمدیرهو مدیرعامل٬ازجملهمحرکهاییبهشمارمیآیدکهبهدلیلاعطایاستقلالبیشتردرتصمیمگیری٬موجبکاهشمشکلاتنمایندگیوبهبودعملکردمیشود.

برخیازتحقیقاتنشانمیدهدکهتفکیکوظایفواقعاموجببهبودقابلملاحظهایدرعملکردمالیشرکتشدهاست. البتهنتایجآنتااندازه ایمتقاعدکنندهبهشمارنمیآیدکهدرعمل٬شاهدتفکیکوظایفروسایهیئتمدیرهومدیرانعاملشرکتهاباشیم.

 

۱-۲٫          حقوقومزایایمدیرانموظف:

موضوعلزومتعیینحقوقومزایایمدیرانموظفدرسطحیدرمتونعلمیموردتاکیدقرارگرفتهاستکهآنانرابهپیگیریوحمایتازحقوقومنافعسهامدارانترغیبنماید. ازایندیدگاه،حقوقومزایایمدیران،سازوکاردیگریاستکهمیتوانبهکمکاصلاحوبهبودآن،سطحاصولراهبریشرکتراارتقابخشد.

حقرایدرموردمسائلمربوطبهحقوقومزایایمدیران :

یکیازتغییراتمهمیکهاصولراهبریشرکتومسئولیتپاسخگوییرادرانگلستانتحتتأثیرقراردادهتصمیمبسیاریازشرکتها (براثرفشارسهامدارانسایرگروههایفشاروعواملدیگر) مبنیبراعطایحقرایبهسهامداراندرموردمسائلمربوطبهحقوقومزایایمدیراناست. آنچهمسلماست،مشارکتبیشترسهامداراندرتصمیمگیریهایمربوط،موجبارتقاءسطحمسئولیتپاسخگوییوتهیهطرحهایمعقولتریبرایحقوقومزایایمدیرانشرکتخواهدشد.

شواهدنشانمیدهدکهفعالیتسهام داراندراینزمینهتاثیربااهمیتیبرمدیریتشرکتگذاشته،بهطوریکهدرپیاعتراضسهام داران،خطمشیهایمربوط،بهحقوقومزایایموردبازنگریواصلاحقرارگرفتهاست.

آموزشمدیران: یکیدیگرازموضوعهایمربوطبههیئتمدیرهکهدرتوصیههایانجامشدهدرزمینهسیاستگذاریبرآنتاکیدشده،مسئلهآموزشمدیراناست. درجوامعامروزکسبآموزشوصلاحیتهایلازم،اهمیتروزافزونییافتهاست،بهگونهایکهداشتنمعلوماتتخصصیبرایاحراز پستیدریکموسسه،برایعملکردکارایآنسازمانضروریمیباشد. برایایجادیکهیئتمدیرهپویاویادگیرکهدارایرویکردیفعالبودهوقابلیتاستقرارسیستممطلوباصولراهبریشرکتراداشتهباشد،بایدمدیرانرابرایشرکتدردورههایآموزشیتشویقکرد.

 

۱-۳٫          نقشمدیرانغیرموظفبرای کنترل شرکت ها

اعضای غیر موظف هیات مدیره که ازمدیریت مستقل می‌باشند مسوولیت اولیه نظارت بر عملکرد مدیریت را بر عهده دارند. مدیر غیر موظف مدیری است که عضو پاره وقت هیات مدیره است، در شرکت کار اجرایی ندارد و حقوق ثابت ماهانه یا سالانه دریافت نمی‌کند. دربین سایرفرایندهایی که برای نظارت بر عملکرد مدیریت ارشد واحد تجاری بکار گرفته می شود ساختار هیات مدیره از اهمیت خاصی بر خوردار است (فاما و جنسن[۱]، ۱۹۸۳، ۳۲۳-۳۰۱).

برخی تحقیقات حاکی از آن است که حضور مدیران غیر موظف در هیات مدیره و نیز وجود کمیته حسابرسی متشکل از آنان فرایند حسابرسی را تسهیل خواهد کرد. مدیران غیر موظف، مستقل از شرکت هستند و تجربه بیشتری دارند همچنین احتمال واکنش آن ها نسبت به عملکرد ضعیف و جایگزین کردن مدیر ارشد اجرایی در مقایسه با مدیران موظف بیشتر است. در واقع مدیران غیر موظف برای محـدود کـردن اختیارات مدیریت و کـاهش تضاد بین مدیران و سهامداران بکار می‌رود.

ویسبچ[۲](۱۹۸۸) به این نتیجه رسید که در صورت وجود مدیران غیر موظف در هیات مدیره احتمال برکناری مدیران اجرایی ارشد بخاطر عملکرد ضعیف‌شان افزایش می‌یابد.بیسلی[۳] (۱۹۹۶) نشان داد که احتمال وقوع تقلب و ارایه گمراه‌کننده صورت‌های مالی در صورت عضویت مدیران غیر موظف در هیات مدیره و کمیته حسابرسی کاهش می‌یابد. این یافته‌ها منطبق بر مفاهیم مطرح در تئوری نمایندگی است؛ از منظر تئوری نمایندگی برای اینکه هیات مدیره کارا باشد لازم است مدیران غیر موظف عضو هیات مدیره بوده و نیز نقش عضویت در هیات مدیره از مسوولیت مدیریت عامل و دیگر مدیران اجرایی کاملا تفکیک شده باشد.

[۱]-Fama & Jensen

[۲]-Weisbach

[۳]-Beasley

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه

متن کامل

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید