دانلود پایان نامه تعیین اثر رضایت شغلی بر تعهد هنجاری کارکنان


مقدمه

پس از آن که با استفاده از ابزارهای پژوهش، داده های کمی مورد نیاز برای آزمون و پاسخ به فرضیه های پژوهش جمع آوری گردید، نوبت آن است که با استفاده از روش های مناسب، داده ها یا اطلاعات دسته بندی، تلخیص و تجزیه و تحلیل شود. در این فصل با توجه به موضوع پژوهش که به بررسی تاثیر مدیریت دانش بر توانمندسازی  می پردازد، با استفاده از نرم افزار Spss و Excel داده های پژوهش را در دو سطح توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار داده ایم. در این پژوهش سعی گردیده تا نتایج حاصل از پرسشنامه‌ها به صورت خلاصه و همراه با جدول‌ها و نمودارهای مربوطه ارائه شود و تحلیل هایی که به منظور توصیف داده های مذکور انجام گردیده اند، شاخص هایی همچون درصد، میانگین، فراوانی و … را شامل می شود. در سطح استنباطی از آزمون اسپیرمن  برای بررسی فرضیات پژوهش استفاده شده است.

۴-۲- بخش توصیفی

۴-۲-۱- جنسیت

در خصوص توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب متغیر جنسیت یافته های پ‍ژوهش حاکی از آن است که از تعداد کل ۳۶۱ نفر کارکنان مشارکت کننده در پژوهش ۲۱۷ مورد زن و ۱۴۴ مورد مرد بوده اند که مردان ۴۰درصد و زنان ۶۰درصد از کل افراد مورد مطالعه را شامل می شوند (جدول ۴-۱؛ نمودار ۴-۱).

وضعیت تاهل

در خصوص توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب متغیر تاهل یافته های پ‍ژوهش حاکی از آن است که از تعداد کل ۳۶۱نفر کارکنان مشارکت کننده در پژوهش ۲۸۹ مورد متاهل و ۷۲ مورد مجرد بوده اند که متاهلان ۸۰درصد و مجردان ۲۰درصد از کل افراد مورد مطالعه را شامل می شوند (جدول ۴-۲؛ نمودار ۴-۲).

– تحصیلات

در خصوص توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب متغیر تحصیلات یافته های پ‍ژوهش حاکی از آن است که از تعداد کل ۳۶۱ نفر کارکنان مشارکت کننده در پژوهش ۱۹۳ مورد دارای فوق دیپلم و پایین تر، ۱۵۴ مورد دارای تحصیلات لیسانس و ۱۴ مورد دارای تحصیلات فوق لیسانس و بالاتر بوده اند که کارکنان دارای تحصیلات فوق دیپلم و پایین تر ۵۴ درصد، کارکنان دارای تحصیلات لیسانس ۴۲درصد و کارکنان دارای تحصیلات فوق لیسانس و بالاتر ۱۴ درصد از کل افراد مورد مطالعه را شامل می شوند. (جدول ۴-۳؛ نمودار ۴-۳).

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید