دانلود پایان نامه تحلیل محتوی اسامی ‌سه دهه اخیر متولدین شهرستان خلخال


دانشگاه آزاد اسلامی‌

واحد خلخال

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

رشته پژوهش علوم اجتماعی

 

عنوان:

تحلیل محتوی اسامی ‌سه دهه اخیر متولدین شهرستان خلخال

 

 

استاد راهنما:

دکتر اقباله عزیزخانی

 

استاد مشاور:

دکتر محبوبه بابایی

  

پاییز 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                     صفحه

چکیده 1

فصل اول:‌ مقدمات و کلیات

1ـ1ـ مقدمه 3

1ـ2ـ بیان مسأله 4

1ـ3ـ اهمیت و ضرورت پژوهش.. 6

1ـ4ـ اهداف پژوهش.. 8

1ـ4ـ1ـ هدف اصلی. 8

1ـ4ـ2ـ اهداف اختصاصی (فرعی) 8

1ـ5ـ محدوده پژوهش.. 9

1ـ5 ـ1ـ محدوده موضوعی. 9

1ـ5ـ2ـ محدوده مکانی. 9

1ـ5ـ3ـ محدوده زمانی…………………………………………………………………… 9

1ـ6ـ تعریف مفاهیم و اصطلاحات.. 9

 

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهشی

2ـ1ـ مقدمه 13

2ـ2ـ مبانی نظری پژوهش.. 14

2ـ2ـ1ـ دیدگاه دگرگونی فرهنگی وبر. 14

2ـ2ـ2ـ نظریه دگرگونی اجتماعی مارکس.. 16

2ـ2ـ3ـ نظریه نظام اجتماعی پارسنز. 17

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                     صفحه

2ـ2ـ4ـ دیدگاه تغییرات اجتماعی گیدنز. 18

2ـ2ـ5ـ نظریه تحول ارزشی اینگلهارت.. 21

2ـ2ـ6 ـ نظریه تطور فرهنگی مید 23

2ـ2ـ7ـ نظریه ساختاری ـ تاریخی مانهایم 25

2ـ2ـ8ـ دیدگاه تغییرات اجتماعی روشه 27

2ـ2ـ9ـ نظریه همگرایی کلارک کر. 29

2ـ3ـ پیشینه پژوهش.. 30

2ـ3ـ1ـ پژوهش‌های خارجی. 30

2ـ3ـ2ـ پژوهش‌های داخلی. 32

2ـ4ـ چهارچوب نظری پژوهش.. 35

2ـ5ـ سؤالات پژوهش.. 36

 

فصل سوم: روش پژوهش

3ـ1ـ مقدمه 38

3ـ2ـ روش تحقیق. 39

3ـ3ـ طرح پژوهش.. 41

3ـ4ـ جمعیت آماری. 41

3ـ5ـ تکنیک گردآوری داده‌ها 42

3ـ6 ـ روایی و پایایی. 42

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                     صفحه

فصل چهارم: تحلیل داده‌ها

4ـ1ـ مقدمه 44

4ـ2ـ توصیف داده‌ها 45

4ـ3ـ تحلیل داده‌ها 53

 

فصل پنجم:‌ نتایج پژوهش

5ـ1ـ مقدمه 62

5ـ2ـ بحث و نتیجه‌گیری. 64

5ـ3ـ پیشنهادات تحقیق. 67

5ـ4ـ محدودیت‌های تحقیق. 68

فهرست منابع و مآخذ 69

فهرست جداول

عنوان                                                                                                     صفحه

جدول شماره (4ـ1): طبقه‌بندی شده درصد فراوانی اسامی ‌متولدین سه دهه 60، 70 و80 در شهرستان خلخال  45

جدول شماره (4ـ2): طبقه‌بندی شده فراوانی اسامی ‌متولدین دهه 60 ـ70 در شهرستان خلخال به تفکیک زن و مرد 47

جدول شماره (4ـ3): طبقه‌بندی شده فراوانی اسامی ‌متولدین دهه 70ـ80 در شهرستان خلخال به تفکیک زن و مرد 49

جدول شماره (4ـ4): طبقه‌بندی شده فراوانی اسامی ‌متولدین دهه 80 ـ90 در شهرستان خلخال به تفکیک زن و مرد 51

جدول شماره (4ـ5): فراوانی اسامی ‌متولدین دهه 70 تا 90 در شهرستان خلخال به تفکیک جنسیت   53

جدول شماره (4ـ6) 55

جدول شماره (4ـ7): فراوانی اسامی ‌متولدین دهه 70 تا 90 در شهرستان خلخال به تفکیک روستایی ـ شهری  56

جدول شماره (4ـ8) 57

جدول شماره (4ـ9): فراوانی اسامی‌ متولدین دهه 70 تا 90 در شهرستان خلخال به تفکیک ترکیبی ـ غیرترکیبی  58

جدول شماره (4ـ10): فراوانی اسامی ‌متولدین دهه 70 تا 90 در شهرستان خلخال با توجه به روحیه فردگرایی ـ جمع‌گرایی  60

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                     صفحه

نمودار شماره (4ـ1): طبقه‌بندی شده درصد فراوانی اسامی ‌متولدین سه دهه 60، 70 و80 در شهرستان خلخال  46

نمودار شماره (4ـ2): طبقه‌بندی شده فراوانی اسامی ‌متولدین دهه 60 ـ70 در شهرستان خلخال به تفکیک زن و مرد 48

نمودار شماره (4ـ3): طبقه‌بندی شده فراوانی اسامی ‌متولدین دهه 70ـ80 در شهرستان خلخال به تفکیک زن و مرد 50

نمودار شماره (4ـ4): طبقه‌بندی شده فراوانی اسامی ‌متولدین دهه 80 ـ90 در شهرستان خلخال به تفکیک زن و مرد 52

نمودار شماره (4ـ5): فراوانی اسامی ‌متولدین دهه 70 تا 90 در شهرستان خلخال به تفکیک جنسیت   54

نمودار شماره (4ـ6) 55

نمودار شماره (4ـ7): فراوانی اسامی ‌متولدین دهه 70 تا 90 در شهرستان خلخال به تفکیک روستایی ـ شهری  56

نمودار شماره (4ـ8) 57

نمودار شماره (4ـ9): فراوانی اسامی ‌متولدین دهه 70 تا 90 در شهرستان خلخال با توجه به روحیه فردگرایی ـ جمع‌گرایی  59

نمودار شماره (4ـ10): فراوانی اسامی ‌متولدین دهه 70 تا 90 در شهرستان خلخال به تفکیک ترکیبی ـ غیرترکیبی  61

چکیده

در این پژوهش روند تحولات نام‌گذاری افراد از دهه 70 تا 90 بررسی شده است. روند نام‌گذاری در دهه‌های اخیر دستخوش تغییرات گسترده‌ای شده است، این تغییر و تحولات می‌تواند‌ نشان‌دهنده فرآیند تغییرات اجتماعی و فرهنگی در نظام اجتماعی باشد. این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی است و روش آن، روش تحلیل محتواست. با بررسی تأثیر دوره‌های تاریخی، جنسیت، منطقه محل سکونت، گرایش به ترکیبی شدن نام‌ها و روحیه فردگرایی ـ جمع‌گرایی در میزان تحول ارزش‌های نام‌گذاری در طی سه دهه اخیر به بررسی نام‌ها پرداخته شد و نتایج زیر به‌دست آمد: بر مردان بیش از زنان اسامی ‌اسلامی ‌نهاده می‌شد، در دوره انقلاب افراد بیشتر نام‌های اسلامی ‌داشته ولی در دوره بعد از انقلاب و جنگ تحمیلی بر میزان نام‌های غربی افزوده شده است، در مناطق روستانشین بیشتر اسامی ‌اسلامی ‌ـ سنتی گذاشته می‌شد، در حالی‌که در مناطق شهرنشین بیشتر از نام‌های مدرن بر روی فرزندانشان می‌گذاشتند، با گذر دوره‌های تاریخی افراد بیشتر نام‌های ترکبیی برای نام‌گذاری فرزندان خود انتخاب می‌کردند، نام‌های افراد در دوره‌های گذشته بیشتر تکراری و نام‌های بزرگان خانواده بوده و نشان از روحیه جمع‌گرایانه داشت ولی امروزه بشتر از نام‌های جدید استفاده می‌شود که نشان از روحیه فردگرایی شهروندان دارد.

1ـ1ـ مقدمه

تغییر و تحول همواره در طول تاریخ با زندگی اجتماعی عجین بوده است و از دیر باز نظرات متفکران اجتماعی مختلف را به خود جلب کرده است. بررسی دگرگونی‌های ارزشی در جامعه یکی از عناصر کلیدی در نظام فرهنگی هر جامعه به‌حساب می‌آید که شناخت آن‌ها نقش بسیار مهمی ‌در شناسایی تحولات فرهنگی دارد. چرا که تحولات ترجیحات و سوگیری‌های ارزشی را که مشخص‌کننده‌ی نسخه‌های کنشی افراد می‌باشد، معین می‌کند و از طرف دیگر بر اساس تحولات ارزشی می‌توان از جریان تحولات آینده در جامعه سخن گفت.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید